เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 ค้นหา
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 ติดต่อสำนักทะเบียนฯ
 คำถามที่ถามบ่อย
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียนล่าช้า
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 กระดานข่าว
 
 สถิติของผู้เข้าชม :
 สถิติการเข้าชม
 แบบสำรวจ
 บริการอื่นๆ :
 Receipt
 มฉก.30(บริหาร ภาคสมทบ/ภาษาอังกฤษ-จีน)
 Reg Info
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

Forums Page 0, Forums Page 1, Forums Page 2, Forums Page 3, Forums Page 4, Forums Page 5, Forums Page 6, Forums Page 7, Forums Page 8, Forums Page 9, Forums Page 10, Forums Page 11, Forums Page 12, Forums Page 13, Forums Page 14, Forums Page 15, Forums Page 16, Forums Page 17, Forums Page 18, Forums Page 19, Forums Page 20, Forums Page 21, Forums Page 22, Forums Page 23, Forums Page 24, Forums Page 25, Forums Page 26, Forums Page 27, Forums Page 28, Forums Page 29, Forums Page 30, Forums Page 31, Forums Page 32, Forums Page 33, Forums Page 34, Forums Page 35, Forums Page 36, Forums Page 37, Forums Page 38, Forums Page 39, Forums Page 40, Forums Page 41, Forums Page 42, Forums Page 43, Forums Page 44, Forums Page 45, Forums Page 46, Forums Page 47, Forums Page 48, Forums Page 49, Forums Page 50, Forums Page 51, Forums Page 52, Forums Page 53, Forums Page 54, Forums Page 55, Forums Page 56, Forums Page 57, Forums Page 58, Forums Page 59, Forums Page 60, Forums Page 61, Forums Page 62, Forums Page 63, Forums Page 64, Forums Page 65, Forums Page 66, Forums Page 67, Forums Page 68, Forums Page 69, Forums Page 70, Forums Page 71, Forums Page 72, Forums Page 73, Forums Page 74, Forums Page 75, Forums Page 76, Forums Page 77, Forums Page 78, Forums Page 79, Forums Page 80, Forums Page 81, Forums Page 82, Forums Page 83, Forums Page 84, Forums Page 85, Forums Page 86, Forums Page 87, Forums Page 88, Forums Page 89, Forums Page 90, Forums Page 91, Forums Page 92, Forums Page 93, Forums Page 94, Forums Page 95, Forums Page 96, Forums Page 97, Forums Page 98, Forums Page 99,

 
การชำระค่าลงทะเบียนเรียน
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
กำหนดให้มีการชำระค่าลงทะเบียนเรียนผ่านอินเตอร์เน็ต 2 วิธีคือ


1. การชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร 5 ธนาคาร ทุกสาขาทั่วประเทศ ดังนี้

กรุงไทย , กรุงศรีอยุธยา , นครหลวงไทย , ไทยพาณิชย์ , กรุงเทพ


2. การชำระเงินผ่าน ATM ได้ 5 ธนาคารดังนี้

กรุงไทย , กรุงศรีอยุธยา , นครหลวงไทย , ไทยพาณิชย์ , กรุงเทพ

หมายเหตุ อัตราค่าธรรมเนียมเคาน์เตอร์ธนาคารและ ATM คือ 10 บาททุกธนาคาร


วิธีที่ 1 การชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
นักศึกษาสามารถชำระเงินได้ 5 ธนาคาร ทุกสาขาทั่วประเทศ ดังนี้

ธนาคาร อัตราค่าธรรมเนียม
กรุงเทพ
10 บาท
กรุงไทย
10 บาท
กรุงศรีอยุธยา
10 บาท
นครหลวงไทย
10 บาท
ไทยพาณิชย์
10 บาท

ขั้นตอนการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
1. นักศึกษายื่นใบรายงานผลการลงทะเบียน/ใบเสร็จรับเงิน พร้อมเงินสดที่เคาน์เตอร์ธนาคาร (ใบรายงานผลการลงทะเบียน/ใบเสร็จรับเงินมี 2 ส่วน ส่วนที่ 1 สำหรับนักศึกษา , ส่วนที่ 2 สำหรับธนาคาร)
2. ธนาคารลงนามพร้อมประทับตราธนาคารในใบรายงานผลการลงทะเบียน/ใบเสร็จรับเงินทั้ง 2 ส่วน จึงจะถือว่าการชำระเงินเสร็จสิ้นสมบูรณ์
3. นักศึกษารับใบรายงานผลการลงทะเบียน/ใบเสร็จรับเงินส่วนที่ 1 เก็บไว้เป็นหลักฐาน

หมายเหตุ
- ห้ามนักศึกษาขีดฆ่า หรือแก้ไขข้อความและจำนวนเงินใด ๆ ในใบรายงานผลการลงทะเบียน/ใบเสร็จรับเงินโดยเด็ดขาด
- การลงทะเบียนจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ นักศึกษาชำระเงินผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
วิธีที่ 2 การชำระเงินผ่านATM
นักศึกษาสามารถชำระเงินผ่าน ATM ของธนาคาร 5 ธนาคาร ดังนี้

ธนาคาร อัตราค่าธรรมเนียม
กรุงเทพ
10 บาท
กรุงไทย
10 บาท
กรุงศรีอยุธยา
10 บาท
นครหลวงไทย
10 บาท
ไทยพาณิชย์
10 บาท

สงวนลิขสิทธิ์โดย © สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2008-05-16 (161286 คนอ่าน)

[ ย้อนกลับ ]