เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 ค้นหา
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 ติดต่อสำนักทะเบียนฯ
 คำถามที่ถามบ่อย
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียนล่าช้า
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 กระดานข่าว
 
 สถิติของผู้เข้าชม :
 สถิติการเข้าชม
 แบบสำรวจ
 บริการอื่นๆ :
 Receipt
 มฉก.30(บริหาร ภาคสมทบ/ภาษาอังกฤษ-จีน)
 Reg Info
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

Forums Page 0, Forums Page 1, Forums Page 2, Forums Page 3, Forums Page 4, Forums Page 5, Forums Page 6, Forums Page 7, Forums Page 8, Forums Page 9, Forums Page 10, Forums Page 11, Forums Page 12, Forums Page 13, Forums Page 14, Forums Page 15, Forums Page 16, Forums Page 17, Forums Page 18, Forums Page 19, Forums Page 20, Forums Page 21, Forums Page 22, Forums Page 23, Forums Page 24, Forums Page 25, Forums Page 26, Forums Page 27, Forums Page 28, Forums Page 29, Forums Page 30, Forums Page 31, Forums Page 32, Forums Page 33, Forums Page 34, Forums Page 35, Forums Page 36, Forums Page 37, Forums Page 38, Forums Page 39, Forums Page 40, Forums Page 41, Forums Page 42, Forums Page 43, Forums Page 44, Forums Page 45, Forums Page 46, Forums Page 47, Forums Page 48, Forums Page 49, Forums Page 50, Forums Page 51, Forums Page 52, Forums Page 53, Forums Page 54, Forums Page 55, Forums Page 56, Forums Page 57, Forums Page 58, Forums Page 59, Forums Page 60, Forums Page 61, Forums Page 62, Forums Page 63, Forums Page 64, Forums Page 65, Forums Page 66, Forums Page 67, Forums Page 68, Forums Page 69, Forums Page 70, Forums Page 71, Forums Page 72, Forums Page 73, Forums Page 74, Forums Page 75, Forums Page 76, Forums Page 77, Forums Page 78, Forums Page 79, Forums Page 80, Forums Page 81, Forums Page 82, Forums Page 83, Forums Page 84, Forums Page 85, Forums Page 86, Forums Page 87, Forums Page 88, Forums Page 89, Forums Page 90, Forums Page 91, Forums Page 92, Forums Page 93, Forums Page 94, Forums Page 95, Forums Page 96, Forums Page 97, Forums Page 98, Forums Page 99,

 
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ: การลงทะเบียน

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]
 

 
Hidden Story: การลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าของนักศึกษารหัส 51XXXX ที่เข้าเรียนภาคฤดูร้อน
ผู้บันทึก anon เมื่อ 20/04/2007 เวลา 13:16 (1518 คนอ่าน)
การลงทะเบียน ด้วยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กำหนดให้นักศึกษาใหม่ รหัส 51XXXX ที่เข้าเรียนเมื่อภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2550 ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าภายในวันอังคารที่ 6 – วันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2551 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษารหัสดังกล่าว จึงขอแจ้งกำหนดการและประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาใหม่ รหัส 51 ที่ลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2550 ติดต่อ ลงทะเบียนเรียนและชำระเงินค่าลงทะเบียน ของภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2551 ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล ในวันอังคารที่ 6 - วันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2551 เวลา 08.30 – 15.30 น. ให้นักศึกษาที่มีผลคะแนน O-NET ภาษาอังกฤษนำผลมายื่นเพื่อลงทะเบียนวิชาภาษาอังกฤษ
หมายเหตุ : วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2551 คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะกายภาพบำบัด คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะการแพทย์แผนจีน
วันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2551 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม คณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์
 
 
Hidden Story: ตรวจสอบผลการศึกษา
ผู้บันทึก anon เมื่อ 13/03/2007 เวลา 13:38 (49649 คนอ่าน)
การลงทะเบียนนักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการศึกษาที่ http://reg.hcu.ac.th/thai/ โดยเลือกในส่วนของ สำหรับนักศึกษา -> ตรวจสอบผลการศึกษารายบุคคล จากนั้นป้อน รหัสนักศึกษา ในช่อง "รหัสนักศึกษา" และป้อน ปีพ.ศ. + เดือน + วันที่เกิด ในช่อง "รหัสผ่าน" กล่าวคือ รหัสผ่านเป็นตัวเลข 8 ตัวโดย 4 ตัวแรกเป็นปีพ.ศ.ที่เกิด 2 ตัวถัดไปเป็นเดือนที่เกิด และ 2 ตัวสุดท้ายเป็นวันที่เกิด เช่น นักศึกษาที่เกิด วันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ (02) ปีพ.ศ.2520 รหัสผ่าน คือ 25200208 (ถ้าป้อนรหัสผ่านแล้วไม่แสดงข้อมูล ให้ป้อนรหัสผ่านเป็น 00000000)
 
 
Hidden Story: ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน
ผู้บันทึก admin เมื่อ 11/01/2005 เวลา 15:08 (3297 คนอ่าน)
การลงทะเบียน1. นักศึกษารับ มฉก.30 คู่มือลงทะเบียนเรียน และรหัสผ่านจากอาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมขอคำปรึกษา เพื่อเลือกรายวิชาที่จะลงทะเบียนเรียน ตามวันที่ระบุ
2. นักศึกษาเลือกรายวิชาที่จะลงทะเบียนจาก มฉก.30 คู่มือลงทะเบียนเรียน พร้อมกรอกรายละเอียดใน มฉก.24 บัตรลงทะเบียนและให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงลายมือชื่อ
3. นักศึกษาลงทะเบียนเรียนผ่านอินเตอร์เน็ต (http://reg2.hcu.ac.th)
4. สำนักทะเบียนและประมวลผลจะประมวลผลการลงทะเบียนเรียน
5. นักศึกษาดูผลการลงทะเบียน ทางเว็บไซต์สำนักทะเบียนและประมวลผล (http://reg2.hcu.ac.th)
6. นักศึกษาพิมพ์ใบรายงานผลการลงทะเบียน /ใบเสร็จรับเงิน เพื่อนำไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ เครื่อง ATM ที่กำหนด
- นักศึกษาปกติ นำใบรายงานผลการลงทะเบียนเรียน ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ เครื่อง ATM ที่กำหนด
- นักศึกษาทุน หากมียอดลงทะเบียนมากกว่ายอดทุนที่ได้รับ นักศึกษาจะต้องชำระเงินเพิ่มที่เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ เครื่อง ATM ที่กำหนด หากใบรายงานผลการลงทะเบียนเรียน มียอดการชำระเงินเป็น 0 บาท นักศึกษาไม่ต้องไปชำระเงิน

 
 
Hidden Story: การชำระค่าลงทะเบียนเรียน
ผู้บันทึก admin เมื่อ 18/08/2004 เวลา 12:15 (28401 คนอ่าน)
การลงทะเบียนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
กำหนดให้มีการชำระค่าลงทะเบียนเรียนผ่านอินเตอร์เน็ต 2 วิธีคือ

1. การชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร 5 ธนาคาร ทุกสาขาทั่วประเทศ ดังนี้
กรุงไทย , กรุงศรีอยุธยา , นครหลวงไทย , ไทยพาณิชย์ , กรุงเทพ
2. การชำระเงินผ่าน ATM ได้ 5 ธนาคารดังนี้
กรุงไทย , กรุงศรีอยุธยา , นครหลวงไทย , ไทยพาณิชย์ , กรุงเทพ
หมายเหตุ อัตราค่าธรรมเนียมเคาน์เตอร์ธนาคารและ ATM คือ 10 บาททุกธนาคาร
(มีต่อ... | 4219 ไบต์ | แสดงความเห็น? | Hidden Story | คะแนน: 3.70)
 
 
Hidden Story: วิธีการลงทะเบียนเรียนผ่านอินเตอร์เน็ต
ผู้บันทึก admin เมื่อ 18/08/2004 เวลา 12:12 (2195 คนอ่าน)
การลงทะเบียน1. เข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักทะเบียนและประมวลผลในการลงทะเบียนเรียนผ่านอินเตอร์เน็ต
2. กรอกรหัสนักศึกษา และรหัสผ่าน
3. ในกรณีที่เข้าสู่ระบบได้สำเร็จระบบจะแสดงรายละเอียดรหัสนักศึกษา และชื่อ-นามสกุล
4. เลือกเมนูลงทะเบียนเรียน แล้วคลิกปุ่มลงทะเบียน
5. กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับ รายวิชา/กลุ่ม ที่ต้องการลงทะเบียน แล้วคลิกปุ่มบันทึก ในกรณีที่ไม่ต้องการลงทะเบียนในรายวิชา/กลุ่ม ที่ได้บันทึกไปแล้วให้ คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแก้ไข หรือลบรายวิชา
6. ระบบจะแสดงสรุปรายวิชา/กลุ่ม ที่เลือกทั้งหมด
7. เมื่อลงทะเบียนในรายวิชาที่ต้องการแล้วให้คลิกยืนยันการลงทะเบียน หากยืนยันการลงทะเบียนแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขรายวิชา/กลุ่มได้
8. ในกรณีที่ต้องการยกเลิกการลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ต หรือลงทะเบียนเสร็จสิ้น นักศึกษาจะต้องออกจากระบบทุกครั้ง
9. รอการประกาศผลการลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตจากสำนักทะเบียนและประมวลผลอีกครั้งหนึ่ง
10. พิมพ์รายงานผลการลงทะเบียน /ใบเสร็จรับเงิน เพื่อนำไปชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด

 
วิธีลงทะเบียนเรียน
 เข้าระบบ
รหัสนักศึกษา

รหัสผ่าน

ความหมายของ Pre และ Co
คู่มือ


คู่มือลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2559
คู่มือการศึกษา ปีการศึกษา 2559

Hot Links

สำนักทะเบียนและประมวลผล-มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ลงทะเบียนเรียน-สำนักทะเบียนและประมวลผล
รับสมัครนักศึกษา-สำนักทะเบียนและประมวลผล
อัพเดตอีเมล์
สำนักทะเบียน Mobile