เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 ค้นหา
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 ติดต่อสำนักทะเบียนฯ
 คำถามที่ถามบ่อย
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียนล่าช้า
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 กระดานข่าว
 
 สถิติของผู้เข้าชม :
 สถิติการเข้าชม
 แบบสำรวจ
 บริการอื่นๆ :
 Receipt
 มฉก.30(บริหาร ภาคสมทบ/ภาษาอังกฤษ-จีน)
 Reg Info
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

socialmemberz.com Page 0, Page 1, Page 2, Page 3, Page 4, Page 5, Page 6, Page 7, Page 8, Page 9, Page 10, Page 11, Page 12, Page 13, Page 14, Page 15, Page 16, Page 17, Page 18, Page 19, Page 20, Page 21, Page 22, Page 23, Page 24, Page 25, Page 26, Page 27, Page 28, Page 29, Page 30, Page 31, Page 32, Page 33, Page 34, Page 35, Page 36, Page 37, Page 38, Page 39, Page 40, Page 41, Page 42, Page 43, Page 44, Page 45, Page 46, Page 47, Page 48, Page 49, Page 50, Page 51, Page 52, Page 53, Page 54, Page 55, Page 56, Page 57, Page 58, Page 59, Page 60, Page 61, Page 62, Page 63, Page 64, Page 65, Page 66, Page 67, Page 68, Page 69, Page 70, Page 71, Page 72, Page 73, Page 74, Page 75, Page 76, Page 77, Page 78, Page 79, Page 80, Page 81, Page 82, Page 83, Page 84, Page 85, Page 86, Page 87, Page 88, Page 89, Page 90, Page 91, Page 92, Page 93, Page 94, Page 95, Page 96, Page 97, Page 98, Page 99, Page 100, Page 101, Page 102, Page 103, Page 104, Page 105, Page 106, Page 107, Page 108, Page 109, Page 110, Page 111, Page 112, Page 113, Page 114, Page 115, Page 116, Page 117, Page 118, Page 119, Page 120, Page 121, Page 122, Page 123, Page 124, Page 125, Page 126, Page 127, Page 128, Page 129, Page 130, Page 131, Page 132, Page 133, Page 134, Page 135, Page 136, Page 137, Page 138, Page 139, Page 140, Page 141, Page 142, Page 143, Page 144, Page 145, Page 146, Page 147, Page 148, Page 149, Page 150, Page 151, Page 152, Page 153, Page 154, Page 155, Page 156, Page 157, Page 158, Page 159, Page 160, Page 161, Page 162, Page 163, Page 164, Page 165, Page 166, Page 167, Page 168, Page 169, Page 170, Page 171, Page 172, Page 173, Page 174, Page 175, Page 176, Page 177, Page 178, Page 179, Page 180, Page 181, Page 182, Page 183, Page 184, Page 185, Page 186, Page 187, Page 188, Page 189, Page 190, Page 191, Page 192, Page 193, Page 194, Page 195, Page 196, Page 197, Page 198, Page 199, Page 200, Page 201, Page 202, Page 203, 
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ: การลงทะเบียน

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]
 

 
Hidden Story: การลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าของนักศึกษารหัส 51XXXX ที่เข้าเรียนภาคฤดูร้อน
ผู้บันทึก anon เมื่อ 20/04/2007 เวลา 13:16 (1487 คนอ่าน)
การลงทะเบียน ด้วยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กำหนดให้นักศึกษาใหม่ รหัส 51XXXX ที่เข้าเรียนเมื่อภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2550 ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าภายในวันอังคารที่ 6 – วันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2551 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษารหัสดังกล่าว จึงขอแจ้งกำหนดการและประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาใหม่ รหัส 51 ที่ลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2550 ติดต่อ ลงทะเบียนเรียนและชำระเงินค่าลงทะเบียน ของภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2551 ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล ในวันอังคารที่ 6 - วันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2551 เวลา 08.30 – 15.30 น. ให้นักศึกษาที่มีผลคะแนน O-NET ภาษาอังกฤษนำผลมายื่นเพื่อลงทะเบียนวิชาภาษาอังกฤษ
หมายเหตุ : วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2551 คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะกายภาพบำบัด คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะการแพทย์แผนจีน
วันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2551 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม คณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์
 
 
Hidden Story: ตรวจสอบผลการศึกษา
ผู้บันทึก anon เมื่อ 13/03/2007 เวลา 13:38 (49544 คนอ่าน)
การลงทะเบียนนักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการศึกษาที่ http://reg.hcu.ac.th/thai/ โดยเลือกในส่วนของ สำหรับนักศึกษา -> ตรวจสอบผลการศึกษารายบุคคล จากนั้นป้อน รหัสนักศึกษา ในช่อง "รหัสนักศึกษา" และป้อน ปีพ.ศ. + เดือน + วันที่เกิด ในช่อง "รหัสผ่าน" กล่าวคือ รหัสผ่านเป็นตัวเลข 8 ตัวโดย 4 ตัวแรกเป็นปีพ.ศ.ที่เกิด 2 ตัวถัดไปเป็นเดือนที่เกิด และ 2 ตัวสุดท้ายเป็นวันที่เกิด เช่น นักศึกษาที่เกิด วันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ (02) ปีพ.ศ.2520 รหัสผ่าน คือ 25200208 (ถ้าป้อนรหัสผ่านแล้วไม่แสดงข้อมูล ให้ป้อนรหัสผ่านเป็น 00000000)
 
 
Hidden Story: ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน
ผู้บันทึก admin เมื่อ 11/01/2005 เวลา 15:08 (3261 คนอ่าน)
การลงทะเบียน1. นักศึกษารับ มฉก.30 คู่มือลงทะเบียนเรียน และรหัสผ่านจากอาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมขอคำปรึกษา เพื่อเลือกรายวิชาที่จะลงทะเบียนเรียน ตามวันที่ระบุ
2. นักศึกษาเลือกรายวิชาที่จะลงทะเบียนจาก มฉก.30 คู่มือลงทะเบียนเรียน พร้อมกรอกรายละเอียดใน มฉก.24 บัตรลงทะเบียนและให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงลายมือชื่อ
3. นักศึกษาลงทะเบียนเรียนผ่านอินเตอร์เน็ต (http://reg2.hcu.ac.th)
4. สำนักทะเบียนและประมวลผลจะประมวลผลการลงทะเบียนเรียน
5. นักศึกษาดูผลการลงทะเบียน ทางเว็บไซต์สำนักทะเบียนและประมวลผล (http://reg2.hcu.ac.th)
6. นักศึกษาพิมพ์ใบรายงานผลการลงทะเบียน /ใบเสร็จรับเงิน เพื่อนำไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ เครื่อง ATM ที่กำหนด
- นักศึกษาปกติ นำใบรายงานผลการลงทะเบียนเรียน ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ เครื่อง ATM ที่กำหนด
- นักศึกษาทุน หากมียอดลงทะเบียนมากกว่ายอดทุนที่ได้รับ นักศึกษาจะต้องชำระเงินเพิ่มที่เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ เครื่อง ATM ที่กำหนด หากใบรายงานผลการลงทะเบียนเรียน มียอดการชำระเงินเป็น 0 บาท นักศึกษาไม่ต้องไปชำระเงิน

 
 
Hidden Story: การชำระค่าลงทะเบียนเรียน
ผู้บันทึก admin เมื่อ 18/08/2004 เวลา 12:15 (28380 คนอ่าน)
การลงทะเบียนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
กำหนดให้มีการชำระค่าลงทะเบียนเรียนผ่านอินเตอร์เน็ต 2 วิธีคือ

1. การชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร 5 ธนาคาร ทุกสาขาทั่วประเทศ ดังนี้
กรุงไทย , กรุงศรีอยุธยา , นครหลวงไทย , ไทยพาณิชย์ , กรุงเทพ
2. การชำระเงินผ่าน ATM ได้ 5 ธนาคารดังนี้
กรุงไทย , กรุงศรีอยุธยา , นครหลวงไทย , ไทยพาณิชย์ , กรุงเทพ
หมายเหตุ อัตราค่าธรรมเนียมเคาน์เตอร์ธนาคารและ ATM คือ 10 บาททุกธนาคาร
(มีต่อ... | 4219 ไบต์ | แสดงความเห็น? | Hidden Story | คะแนน: 3.70)
 
 
Hidden Story: วิธีการลงทะเบียนเรียนผ่านอินเตอร์เน็ต
ผู้บันทึก admin เมื่อ 18/08/2004 เวลา 12:12 (2176 คนอ่าน)
การลงทะเบียน1. เข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักทะเบียนและประมวลผลในการลงทะเบียนเรียนผ่านอินเตอร์เน็ต
2. กรอกรหัสนักศึกษา และรหัสผ่าน
3. ในกรณีที่เข้าสู่ระบบได้สำเร็จระบบจะแสดงรายละเอียดรหัสนักศึกษา และชื่อ-นามสกุล
4. เลือกเมนูลงทะเบียนเรียน แล้วคลิกปุ่มลงทะเบียน
5. กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับ รายวิชา/กลุ่ม ที่ต้องการลงทะเบียน แล้วคลิกปุ่มบันทึก ในกรณีที่ไม่ต้องการลงทะเบียนในรายวิชา/กลุ่ม ที่ได้บันทึกไปแล้วให้ คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแก้ไข หรือลบรายวิชา
6. ระบบจะแสดงสรุปรายวิชา/กลุ่ม ที่เลือกทั้งหมด
7. เมื่อลงทะเบียนในรายวิชาที่ต้องการแล้วให้คลิกยืนยันการลงทะเบียน หากยืนยันการลงทะเบียนแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขรายวิชา/กลุ่มได้
8. ในกรณีที่ต้องการยกเลิกการลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ต หรือลงทะเบียนเสร็จสิ้น นักศึกษาจะต้องออกจากระบบทุกครั้ง
9. รอการประกาศผลการลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตจากสำนักทะเบียนและประมวลผลอีกครั้งหนึ่ง
10. พิมพ์รายงานผลการลงทะเบียน /ใบเสร็จรับเงิน เพื่อนำไปชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด

 
วิธีลงทะเบียนเรียน
 เข้าระบบ
รหัสนักศึกษา

รหัสผ่าน

ความหมายของ Pre และ Co
คู่มือ


คู่มือลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2559
คู่มือการศึกษา ปีการศึกษา 2558

Hot Links

สำนักทะเบียนและประมวลผล-มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ลงทะเบียนเรียน-สำนักทะเบียนและประมวลผล
รับสมัครนักศึกษา-สำนักทะเบียนและประมวลผล
อัพเดตอีเมล์
สำนักทะเบียน Mobile