เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 ค้นหา
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 ติดต่อสำนักทะเบียนฯ
 คำถามที่ถามบ่อย
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 ลงทะเบียน!!! 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 กระดานข่าว
 
 สถิติของผู้เข้าชม :
 สถิติการเข้าชม
 แบบสำรวจ
 บริการอื่นๆ :
 Receipt
 มฉก.30(บริหาร ภาคสมทบ/ภาษาอังกฤษ-จีน)
 Reg Info
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE
 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
562487
น.ส.อริสรา แป้นปลื้ม
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
2  
562933
น.ส.อริสา ตรีระสกุล
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
3  
572240
น.ส.ปิยธิดา สุสิวงศ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
4  
580226
น.ส.จิรัฏฐ์ วิพัฒน์สกุล
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
5  
580229
น.ส.อรญา วณิชโยบล
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
6  
580353
นายสรวิศ เกษมสวัสดิ์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
7  
580402
น.ส.ปัณณธร เมฆะอำนวยชัย
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
8  
580561
น.ส.วรมณี สายสวรรค์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
9  
580563
นายพิพัฒน์ สื่อเสาวลักษณ์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
10  
580568
น.ส.อุศณา ธงชัยพันธ์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
11  
580698
น.ส.ภีมกาญจน์ แพกุล
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
12  
581698
น.ส.นงลักษณ์ อัมพวัน
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
13  
581754
นายกอปรลาภ อัศวพนากิจ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
14  
581758
นายรัฐธรรมนูญ ประภาศรี
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
15  
590657
น.ส.ณัฏฐการย์ ชูจิตร
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
16  
590833
นายธีรภัทร์ เรืองรัตน์
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
17  
590870
น.ส.พักตร์พิมล คนงาม
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
18  
590873
น.ส.ภัคจิรา ศรีเผือก
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
19  
590887
นายนัทธพงศ์ เกตมาลา
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
20  
590929
นายธนัช ทองคำ
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
21  
590946
น.ส.สุรัสสา โบสุวรรณ์
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
22  
591011
น.ส.กัญญาณัฐ ภู่พูลเพียร
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
23  
591028
นายลัทธพล แก้วระย้า
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
24  
591319
น.ส.วรินทร์รัตน์ คงทน
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
25  
591400
น.ส.ณัฐพร คงมั่น
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
26  
591442
นายมนัสชนันท์ วิฬาสถิตย์
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
27  
591522
นายทศพล เยาวรัตน์
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
28  
591539
น.ส.วรัญญา ดารวัล
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
29  
591798
นายกันตวิชญ์ หัตถกิจ
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
30  
591893
น.ส.สลิลทิพย์ คีรีอารักษ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
31  
591897
น.ส.นรินรัตน์ คชเผือก
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
32  
591921
น.ส.วรัญญา ภูปานทอง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
33  
591935
นายกฤชติณ รับเรืองยศ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
34  
591937
นายพัชวัฎ แซ่เลือง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
35  
591977
น.ส.เบญจวรรณ สุวรรณประเสริฐ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
36  
591980
น.ส.ธนัญญา ชิดสิน
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
37  
591981
น.ส.พิทยาภรณ์ บุญเลิศ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
38  
591985
น.ส.ญานิกา นิ่มอนงค์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
39  
591992
น.ส.พรนภัส ทัดละมัย
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
40  
591995
น.ส.พัณณิตา ศิวะยิ่งสุวรรณ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
41  
592000
น.ส.เสาวลักษณ์ แต้สกุล
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
42  
592001
น.ส.สุพิชญา เมืองเกลี้ยง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
43  
592002
น.ส.พรนิภา แสงทับทิม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
44  
592022
นายปรัชวุธ ทรัพย์ยิ่ง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
45  
592030
น.ส.ณัฐสุดา เนื่องโพธิ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
46  
592035
น.ส.อมลิน เกตุน้อย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
47  
592051
น.ส.คุณิตา แซมหิรัญ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
48  
592052
นายนัสธิพล แก้วการุณ
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
49  
592064
น.ส.นิลวรรณ รุ่งนาไร่
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
50  
592068
น.ส.สุทธิรักษ์ พรเพ็ง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
51  
592084
น.ส.จิราพัชร สวัสดิจันทร์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
52  
592086
น.ส.ชุติภา เหลืองเลิศอมร
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
53  
592093
น.ส.เกตน์สิรี มุกดารัมย์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
54  
592101
น.ส.นพรัตน์ เฉิดมนูเสถียร
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
55  
592118
น.ส.นนทพร จำปาหาญ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
56  
592130
น.ส.วิภาวรรณ บุญล้อม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
57  
592183
น.ส.โชติกา เกษี
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
58  
592231
น.ส.ทัศวรรณ หร่ายมณี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
59  
592283
น.ส.ปวีณา ประจันตะเสน
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
60  
592318
น.ส.พุทธชาด เขตคาม
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
61  
592325
น.ส.ประภัทสร บัวศรี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
62  
592340
น.ส.ปัณณภัสร์ ศรีณธีพัฒน์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
63  
592350
นายสุรดิษ ลออสิทธิภิรมย์
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
64  
592363
น.ส.วาสินี เจียรนัย
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
65  
592382
น.ส.ฐิตพัฒน์ เอียมสถิตย์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
66  
592386
น.ส.ศุภพร กมลบริสุทธิ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม