เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 ค้นหา
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 ติดต่อสำนักทะเบียนฯ
 คำถามที่ถามบ่อย
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียนล่าช้า
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 กระดานข่าว
 
 สถิติของผู้เข้าชม :
 สถิติการเข้าชม
 แบบสำรวจ
 บริการอื่นๆ :
 Receipt
 มฉก.30(บริหาร ภาคสมทบ/ภาษาอังกฤษ-จีน)
 Reg Info
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE
 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
553974
นายอิทธิพล จงเผือกกลาง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาและวัฒนธรรมไทย
2  
562837
น.ส.ปวรวีร์ ชีวจำเริญ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
3  
570548
นายอัมรู แมกาจิ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
4  
570828
น.ส.ณชา อบอุ่น
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
5  
571202
น.ส.ฟิรดาว เหล็มเล๊าะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
6  
571348
น.ส.ณัฐริกา สินสมุทร
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
7  
571767
น.ส.พิพิพูล ไม่มีชื่อสกุล
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
8  
571770
น.ส.อินทุอร หงส์รัตนากร
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
9  
571967
นายพีรวัส กัณหะคุณ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
10  
571968
น.ส.ขวัญกิตติ แสงชาติ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
11  
572292
น.ส.ศศิธร เกษกร
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
12  
572748
น.ส.ชาตญา อินชัยเทพ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
13  
573225
น.ส.วนัชนันท์ สว่างคีรี
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
14  
573256
น.ส.ณัฐสินี ทิชากร
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
15  
573848
น.ส.สุกฤตา ฉายมณี
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมบริการเพื่อการท่องเที่ยว
16  
580527
น.ส.ปิยธิดา โซ๊ะเฮง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
17  
581253
นายกฤษฎา เขตสันติ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
18  
582039
น.ส.กานต์ธิดา แพงเกาะ
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
19  
582048
นายวันชัย จตุพรยิ่งยง
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
20  
582060
น.ส.ณัฐชญาฎา แบนมา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
21  
582223
น.ส.ภัทราภรณ์ พูดเพราะ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
22  
582241
น.ส.จิรัชญา บุญฤทธิ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
23  
582245
น.ส.นวรัตน์ อิทธิกีรติวงษ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
24  
582248
นายกิตตินันท์ สิรินันทวิศิษฏ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
25  
582258
น.ส.ชนิกานต์ วัชรสุขกิจไพศาล
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
26  
582265
น.ส.มัลลิกา อรุณศิริวัฒนา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
27  
582272
น.ส.ปนัดดา ตาวง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
28  
582274
น.ส.มนทกานต์ คำวงค์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
29  
582282
นายมนตรี ใจงาม
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
30  
582294
น.ส.กฤติกา บัวประเสริฐ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
31  
582309
น.ส.ปุญญิศา วณิชวรสกุล
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
32  
582315
น.ส.เสาวลักษณ์ ปานสิงห์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
33  
582320
น.ส.ภัทรพร ปิตานนท์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
34  
582347
น.ส.สวิชญา ภัคสรรพมงคล
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
35  
582356
นายอัทธนีย์ มูหะหมัดตอเฮด
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
36  
582361
น.ส.ธมลวรรณ ไวยลาภ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
37  
582378
น.ส.กาญจนา เต็มปีติเกษม
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
38  
582381
น.ส.กานติมา นองเนือง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
39  
582393
น.ส.ศิวมินทร์ สุทธิมูล
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
40  
582394
น.ส.กาญจนา แซ่แต้
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
41  
582400
น.ส.พัชชานันท์ บรรพต
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
42  
582421
นายปานตะวัน ปานกลิ่น
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
43  
582429
นายธนพงศกร ไชยธรรม
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
44  
582446
น.ส.ชาลิสา เสรีมนตรีกุล
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
45  
582474
น.ส.รติกาล สังข์สวาท
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
46  
582481
น.ส.วัชราภรณ์ โลนไธสง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
47  
582503
นายศิวกร อนวัชมงคล
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
48  
582654
น.ส.ดลยา สาธุการ
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
49  
582740
น.ส.ธิดารัตน์ สระทอง
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
50  
582759
น.ส.ธันวลี ธันยภักดิ์
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
51  
582922
น.ส.เพ็ญสุดา สกุลนามรัตน์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
52  
582923
น.ส.ถวัลย์พร โตสัมฤทธิ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
53  
582952
น.ส.จิณห์นิชา วิสุทธิวัฒน์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
54  
582959
น.ส.อังศุมาริน ยิ้มสอาด
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
55  
582962
น.ส.พิมลพร บริสุทธิพันธุ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
56  
582994
น.ส.ลดาวัลย์ เวชสุขสวัสดิ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
57  
583006
น.ส.วีรญา โสนาคู
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
58  
583133
น.ส.อรกานต์ พิมล
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
59  
583213
นายกฤษณะ ประทุม
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์