เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 ค้นหา
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 ติดต่อสำนักทะเบียนฯ
 คำถามที่ถามบ่อย
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียนล่าช้า
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 กระดานข่าว
 
 สถิติของผู้เข้าชม :
 สถิติการเข้าชม
 แบบสำรวจ
 บริการอื่นๆ :
 Receipt
 มฉก.30(บริหาร ภาคสมทบ/ภาษาอังกฤษ-จีน)
 Reg Info
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE
 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
550906
น.ส.พัชรี พันธ์ทองหล่อ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
2  
562487
น.ส.อริสรา แป้นปลื้ม
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
3  
562933
น.ส.อริสา ตรีระสกุล
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
4  
564061
นายไพรัช ประทุมพันธ์
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
5  
572240
น.ส.ปิยธิดา สุสิวงศ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
6  
580226
น.ส.จิรัฏฐ์ วิพัฒน์สกุล
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
7  
580229
น.ส.อรญา วณิชโยบล
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
8  
580353
นายสรวิศ เกษมสวัสดิ์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
9  
580402
น.ส.ปัณณธร เมฆะอำนวยชัย
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
10  
580561
น.ส.วรมณี สายสวรรค์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
11  
580563
นายพิพัฒน์ สื่อเสาวลักษณ์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
12  
580568
น.ส.อุศณา ธงชัยพันธ์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
13  
580698
น.ส.ภีมกาญจน์ แพกุล
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
14  
581698
น.ส.นงลักษณ์ อัมพวัน
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
15  
581754
นายกอปรลาภ อัศวพนากิจ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
16  
581758
นายรัฐธรรมนูญ ประภาศรี
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
17  
583665
นายเบญจพล ภู่ถาวร
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
18  
590657
น.ส.ณัฏฐการย์ ชูจิตร
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
19  
590811
น.ส.อภิญญา ไทยจู
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
20  
590833
นายธีรภัทร์ เรืองรัตน์
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
21  
590870
น.ส.พักตร์พิมล คนงาม
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
22  
590873
น.ส.ภัคจิรา ศรีเผือก
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
23  
590887
นายนัทธพงศ์ เกตมาลา
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
24  
590929
นายธนัช ทองคำ
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
25  
590946
น.ส.สุรัสสา โบสุวรรณ์
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
26  
591011
น.ส.กัญญาณัฐ ภู่พูลเพียร
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
27  
591028
นายลัทธพล แก้วระย้า
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
28  
591029
น.ส.ปัณณวิชญ์ ขันทองสลัก
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
29  
591319
น.ส.วรินทร์รัตน์ คงทน
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
30  
591400
น.ส.ณัฐพร คงมั่น
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
31  
591442
นายมนัสชนันท์ วิฬาสถิตย์
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
32  
591522
นายทศพล เยาวรัตน์
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
33  
591539
น.ส.วรัญญา ดารวัล
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
34  
591654
น.ส.ธัญญภรณ์ สูนสิ้นภัย
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
35  
591713
นายปุญญพัฒน์ มากสัมพันธ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
36  
591798
นายกันตวิชญ์ หัตถกิจ
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
37  
591893
น.ส.สลิลทิพย์ คีรีอารักษ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
38  
591897
น.ส.นรินรัตน์ คชเผือก
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
39  
591921
น.ส.วรัญญา ภูปานทอง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
40  
591935
นายกฤชติณ รับเรืองยศ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
41  
591937
นายพัชวัฎ แซ่เลื่อง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
42  
591977
น.ส.เบญจวรรณ สุวรรณประเสริฐ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
43  
591980
น.ส.ธนัญญา ชิดสิน
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
44  
591981
น.ส.พิทยาภรณ์ บุญเลิศ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
45  
591985
น.ส.ญานิกา นิ่มอนงค์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
46  
591992
น.ส.พรนภัส ทัดละมัย
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
47  
591995
น.ส.พัณณิตา ศิวะยิ่งสุวรรณ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
48  
592000
น.ส.เสาวลักษณ์ แต้สกุล
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
49  
592001
น.ส.สุพิชญา เมืองเกลี้ยง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
50  
592002
น.ส.พรนิภา แสงทับทิม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
51  
592022
นายปรัชวุธ ทรัพย์ยิ่ง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
52  
592030
น.ส.ณัฐสุดา เนื่องโพธิ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
53  
592035
น.ส.อมลิน เกตุน้อย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
54  
592051
น.ส.คุณิตา แซมหิรัญ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
55  
592052
นายนัสธิพล แก้วการุณ
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
56  
592064
น.ส.นิลวรรณ รุ่งนาไร่
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
57  
592068
น.ส.สุทธิรักษ์ พรเพ็ง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
58  
592084
น.ส.จิราพัชร สวัสดิจันทร์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
59  
592086
น.ส.ชุติภา เหลืองเลิศอมร
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
60  
592093
น.ส.เกตน์สิรี มุกดารัมย์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
61  
592101
น.ส.นพรัตน์ เฉิดมนูเสถียร
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
62  
592115
น.ส.ศศินา ดีสม
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
63  
592118
น.ส.นนทพร จำปาหาญ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
64  
592130
น.ส.วิภาวรรณ บุญล้อม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
65  
592183
น.ส.โชติกา เกษี
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
66  
592231
น.ส.ทัศวรรณ หร่ายมณี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
67  
592283
น.ส.ปวีณา ประจันตะเสน
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
68  
592318
น.ส.พุทธชาด เขตคาม
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
69  
592325
น.ส.ประภัทสร บัวศรี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
70  
592340
น.ส.ปัณณภัสร์ ศรีณธีพัฒน์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
71  
592350
นายสุรดิษ ลออสิทธิภิรมย์
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
72  
592363
น.ส.วาสินี เจียรนัย
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
73  
592382
น.ส.ฐิตพัฒน์ เอี่ยมสถิตย์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
74  
592386
น.ส.ศุภพร กมลบริสุทธิ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
75  
592416
น.ส.ชรัญญา สุขสำราญ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
76  
592429
นายกฤษณะ เพ็ชรราย
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
77  
592432
น.ส.สุริตา พันธ์ไซแก้ว
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
78  
592433
นายอธิวัฒน์ ธาดาดลทิพย์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
79  
592689
น.ส.พรรณรัฐ ฤทธิ์กระจาย
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
80  
592710
น.ส.พรประภา ปักคำวงษ์สังข์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
81  
592712
น.ส.นันทวัน เอียมปริก
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
82  
592728
นายวรุฒ นพประไพ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
83  
592729
น.ส.วิฆเนศ ม่วงศรี
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
84  
592742
นายภูวดล ภูมิสถาน
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
85  
592748
นายวรัชญ์ เหลืองธนะกุล
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
86  
592765
น.ส.ศิรภัสสร พูนช่วย
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
87  
592766
นายอภิสิทธิ์ บัวชัย
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
88  
592767
น.ส.ธรัญญา จุลวงษ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
89  
592770
น.ส.ถิรพร วงศ์กดิ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
90  
592778
นายภาณุพงศ์ อินทพันธ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
91  
592786
นายทนุพงษ์ จ่ากลาง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
92  
592793
นายชัยพฤกษ์ คำสวน
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
93  
592802
น.ส.ลัดดาวัลย์ พิมพ์วงค์
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
94  
592805
น.ส.สุธิดา เกิดบัว
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
95  
592815
น.ส.พรนภา ธุอินทร์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ