REGISTRA-HCU-FANPAGE
เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 ค้นหา
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 ติดต่อสำนักทะเบียนฯ
 คำถามที่ถามบ่อย
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 กระดานข่าว
 
 สถิติของผู้เข้าชม :
 สถิติการเข้าชม
 แบบสำรวจ
 บริการอื่นๆ :
 มฉก.30(บริหาร ภาคสมทบ/ภาษาอังกฤษ-จีน)
 Reg Info
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
564098
นายอัศฎาณัชช์ ฉายากุลทรัพย์
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
2  
571369
น.ส.ปิยนุช กันภัย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
3  
571383
นายบุญญฤทธิ์ ทองเอี่ยม
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
4  
571447
นายวทัญญู ปัญญาทา
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
5  
571479
นายจักรพงษ์ โสภณเจริญวงศ์
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6  
572074
นายธีระพงษ์ นาคสกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
7  
572076
น.ส.ศศิวิมล ทิศขจรสิริ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
8  
572087
น.ส.มาริณี ไกรเพ็ชร์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
9  
572091
น.ส.พรรณวดี อังกสิทธิ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
10  
572109
น.ส.สุพัตรา ธรรมศิริ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
11  
572117
น.ส.ชนิกานต์ สุวรรณฤทธิ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
12  
572129
น.ส.ณิชนันทน์ คุณารักษ์กร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
13  
572130
น.ส.ชาลิสา สัมพันธ์อำนวย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
14  
572136
น.ส.ริณภา พรหมลักขโณ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
15  
572137
น.ส.เพชรา เอื้อวิริยานุกูล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
16  
572138
นายวุฒิพร ปูผ้า
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
17  
572150
น.ส.ธนิษฐา ผดุงเกษม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
18  
572154
นายกัมปนาท สมหวัง
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
19  
572166
นายภุชงค์ ธูปภัณฑ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
20  
572169
น.ส.ชัชชญา ชูวัฒนกูล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
21  
572181
น.ส.ปุณยานุช แสงรัมย์
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
22  
572182
น.ส.นุชจิรา ล่ำดี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
23  
572183
นายเมธา โสภารัตน์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
24  
572196
น.ส.ฐิติรัตน์ บุญถนอม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
25  
572203
น.ส.ธัญลักษณ์ โพธิ์ทอง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
26  
572210
นายเนติพงษ์ นิฐาน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
27  
572212
น.ส.กนกวรรณ ศรีเจริญ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
28  
572216
น.ส.พร้อมพร เจตานนท์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
29  
572222
นายวีระยุทธ น้อมนอบ
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
30  
572232
น.ส.วรดา ศรีสง่า
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
31  
572233
น.ส.สุภาวดี สายสูงเนิน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
32  
572241
น.ส.นภาวรรณ แก้วพลอย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
33  
572247
น.ส.พิมวรี พันธ์งาม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
34  
572248
น.ส.สุมิตรตรา พันธ์นิยม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
35  
572249
น.ส.เนตรนภา พิมพ์เงิน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
36  
572250
น.ส.สุพัจณี พรารักษ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
37  
572252
น.ส.กาญจนา เชื่อนิจ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
38  
572475
นายภานรินทร์ เรืองวัชรเมธี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
39  
572485
น.ส.ศิริลักษณ์ แซ่เล้า
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
40  
572499
น.ส.พิมพ์ชนก วิเชียรรัตน์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
41  
572501
นายดนัย เกษมพรมณี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
42  
572507
น.ส.ณัฏฐณิชา สุขเล็ก
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
43  
572511
น.ส.ณัฏฐณิชา แนบสนิท
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
44  
572512
น.ส.ณัฐนิชา ม่วงศรีจันทร์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
45  
572517
น.ส.ธัญชนก นาคกลิ่นกูล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
46  
572518
น.ส.ศิริรัตน์ เถอะจ๋า
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
47  
572523
นายอรรถพล ชูเสน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
48  
572545
น.ส.ธนัชพร พันธ์พึ่ง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
49  
572546
นายศุภเชษฐ์ ศิลาสุวรรณวิทย์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
50  
572553
น.ส.นวลพรรณ วงษ์สอาด
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
51  
572565
น.ส.กัลยารัตน์ โตพันธานนท์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
52  
572567
น.ส.นวพรรษ โสภณไพศาล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
53  
572585
นายภูริภัฏ พุ่มพวง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
54  
572586
น.ส.ณัฐฐาพร แสงศิริทองไชย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
55  
572587
นายนพดล บุญริ้ว
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
56  
572599
น.ส.ปุญยาภรณ์ ชัยปลื้ม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
57  
572601
น.ส.ชนากานต์ สื่อมโนธรรม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
58  
572605
น.ส.ปัญญาพร พานแก้ว
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
59  
572619
น.ส.วณฉัตร วินัยกิจ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
60  
572624
น.ส.ณัฎฐาภรณ์ โพธิรัชต์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
61  
572625
นายสิรภพ วรประเสริฐศิลป์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
62  
572627
น.ส.ศิรินภา ขวัญใจ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
63  
572628
น.ส.แคทรียา พิริยโยธากุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
64  
572630
นายคธาจักร บัวซ้อน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
65  
572632
น.ส.จิตรวรรณ ตั้งสุวรรณพานิช
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
66  
572635
น.ส.ธนิตยา อิทธิโชติวัฒนะ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
67  
572640
น.ส.จันทรา จารุวัฒน์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
68  
572741
น.ส.สุนิสา กาฬภักดี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
69  
572745
น.ส.สุนันทา สารชี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
70  
572754
นายภรัณยู สุภาพ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
71  
572757
น.ส.สุภาพร สุขสมัคร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
72  
572759
น.ส.ธิดารัตน์ เพชรเที่ยง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
73  
572790
นายวริศ มนัสวานิช
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
74  
572843
น.ส.วรางค์รัตน์ ประมวลการ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
75  
572908
น.ส.สุวนันท์ สุโพธิ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
76  
572914
น.ส.วัลวิษา แก้วนุ่ม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
77  
572922
น.ส.หนึ่งหทัย มณีทิพย์สกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
78  
572925
น.ส.ชญานี แซ่จัง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
79  
572933
น.ส.รัชพร กิจเจริญ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
80  
572936
น.ส.ประฤทธิ์ตรา อุปริวงค์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
81  
572937
น.ส.เพ็ญรดี ทองแดง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
82  
572943
นายณัฐียะ สว่างแจ้ง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
83  
572947
น.ส.รุจิรดา หนูเนียม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
84  
573175
น.ส.สิรีธร เวฬุวะนาธร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
85  
573178
น.ส.ฐิติวรดา ทองเสนา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
86  
573182
น.ส.หรรษา จุ่งพิวัฒน์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
87  
573188
น.ส.ธิดาพร วารินทร์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
88  
573191
น.ส.กรรณภัสร์ เกตุชาติ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
89  
573192
นายอิงครัช เลิศสถาพรสุข
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
90  
573203
น.ส.สิทธิ์กมล มงคลสุข
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
91  
573204
น.ส.อรวรรณ โตแคล้วภัย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
92  
573205
น.ส.ญาษิดา ชนัทรัชชานนท์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
93  
573207
น.ส.ศศิวิมล วงศ์วิสิฐไพบูลย์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
94  
573212
นายภาณุพงศ์ ชุ่มศรี
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
95  
573213
นายวันชัย จตุพรยิ่งยง
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
96  
573214
น.ส.สิรี เดชพระธรรม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
97  
573216
น.ส.พรนัฐชา ไวยกิจจา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
98  
573217
น.ส.ธมนวรรณ เหมะปัทมะ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
99  
573218
น.ส.มินตรา มนต์แก้ว
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
100  
573222
น.ส.ธัญพิชชา วีสมหมาย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
101  
573238
นายอภิรัตน์ มาดี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
102  
573241
นายเตชินท์ ลี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
103  
573243
น.ส.วิรุณธัญญา ไตรแก้ว
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
104  
573245
น.ส.จุฑาพร วัฒนธรรม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
105  
573246
น.ส.เวธกา แซ่ว่าง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
106  
573247
น.ส.นันท์ธีรกาญจน์ ทำเสมอดี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
107  
573249
น.ส.ภารดี รุ่งเรืองวัฒน์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
108  
573255
น.ส.จุฑาพร จันทร์วิเศษ
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
109  
573270
น.ส.มุทิตา ธารณาวสุ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
110  
573271
น.ส.พินทุสร พิทักษ์ทองกร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
111  
573272
น.ส.ปันชญา ติวัฒนาสุข
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
112  
573280
นายปวิช ตั้งตนสกุลใหม่
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
113  
573291
น.ส.สุมนา อินทรเอียด
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
114  
573296
น.ส.ชนนิกานต์ หมั่นฝึกพันธ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
115  
573307
น.ส.จิตตราภรณ์ สุขวันดี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
116  
573313
น.ส.สุริยาภา เกล้าผม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
117  
573314
น.ส.ญาณิศา ทิวารัตน์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
118  
573321
น.ส.ณัฐทิญา สารพันธ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
119  
573326
น.ส.สุธิดา ก้อนผูก
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
120  
573327
น.ส.ศิณีนาถ เพชรมะลิ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
121  
573337
นายธราธร ดายนา
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
122  
573338
นายอภิสิทธิ์ ปานกลาง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
123  
573346
น.ส.อภิชญา คูหาเรืองรอง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
124  
573359
น.ส.ภัทราภรณ์ ฤกษ์หริ่ง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
125  
573365
น.ส.ฐานิตา ศรีสวัสดิ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
126  
573366
น.ส.พัทธนันท์ สิทธิ์เดชรามิล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
127  
573369
น.ส.ศิรินาถ บุญเมือง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
128  
573373
น.ส.สุทธิดา การเจน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
129  
573379
น.ส.ลลิตา เหลืองอ่อน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
130  
573393
น.ส.ณัฏฐณิชา จัดพล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
131  
573394
น.ส.ณัชชา บุญปก
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
132  
573396
น.ส.พาขวัญ กิตติธรรมคุณ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
133  
573397
น.ส.เบญญาภา อภิรชตโยธิน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
134  
573399
น.ส.พลิดา ปัตตนาโถ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
135  
573401
นายสุธี วีระพันธุ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
136  
573403
น.ส.ธัญญลักษณ์ ขำสาคร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
137  
573409
น.ส.ชฎาภรณ์ ศรีอนุวัฒน์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
138  
573413
น.ส.ปัฐมาภรณ์ อิทธิศิริสุนทร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
139  
573427
นายศักดิ์สิทธิ์ เสนาขันธ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
140  
573430
น.ส.สุทธาภรณ์ เขียวนรไพ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
141  
573578
น.ส.ณัฐชยาพร สุนทรรัตน์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
142  
573591
น.ส.อรวรรณ ผลโสด
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
143  
573627
นายวรัญญู ศศิพงศ์พรรณ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
144  
573642
น.ส.อัญมณี อิ่มเอิบ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
145  
573658
น.ส.พัชรินทร์ แซ่เติ้น
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
146  
573659
น.ส.พันธนันท์ พรชลทรัพย์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
147  
573660
น.ส.อำไพพรรณ จุลสุข
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
148  
573661
น.ส.อธิรญา กะรัน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
149  
573682
น.ส.วันเพ็ญ ถาวรชน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
150  
573692
น.ส.นิตยา สืบสำราญ
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
151  
573709
น.ส.อภิษฐา ศรีคลังไพร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน