REGISTRA-HCU-FANPAGE
เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 ค้นหา
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 ติดต่อสำนักทะเบียนฯ
 คำถามที่ถามบ่อย
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 กระดานข่าว
 
 สถิติของผู้เข้าชม :
 สถิติการเข้าชม
 แบบสำรวจ
 บริการอื่นๆ :
 Receipt
 มฉก.30(บริหาร ภาคสมทบ/ภาษาอังกฤษ-จีน)
 Reg Info
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
553960
นายธีรวัฒน์ อมฤก
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
2  
570318
น.ส.อิศญากรณ์ วงศ์ธนไพศาล
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
3  
570838
น.ส.กานต์พิชชา แซ่ลี้
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
4  
570914
น.ส.จาริณีย์ ฉายแสง
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
5  
571507
น.ส.อภิชญา กฤษณโสภา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
6  
571565
น.ส.จิราพร ไกยวงษ์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
7  
572478
น.ส.อารยา อรุณพันธุ์
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
8  
573832
นายภพ พรประสิทธิ์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
9  
580123
น.ส.มนัสษา คำภา
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
10  
580378
น.ส.พัฒนากร พนมภูมิ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
11  
580422
นายรัชโยธิน บุญสมาน
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
12  
580481
น.ส.ดวงนภา พนมเชื้อ
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
13  
580483
น.ส.อัญชลี เมฆหมอก
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
14  
580576
นายศาสตรา มาลัง
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
15  
580714
น.ส.วริศรา เบญจกาญจน์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
16  
580725
นายศุภณัฐ เชาว์ทอง
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
17  
580829
น.ส.ณิชาอร พลายแก้ว
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
18  
580834
นายอติพัสย์ วจนะคุณากร
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
19  
580836
นายอดุลวิทย์ พรมเกตุ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
20  
580892
น.ส.วนารินทร์ ศรียวน
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
21  
580935
นายเตชทัต ธนะศุภวุฒิ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
22  
580940
น.ส.ธนภรณ์ จุ้ยมณี
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
23  
580941
น.ส.บุณยวีร์ เลิศลิมปิยะรัตน์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
24  
580947
นายนภดล ขาวทอง
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
25  
580963
น.ส.จารุวรรณ ทะรารัมย์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
26  
580972
นายชุติมันต์ วงษ์ศิลป์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
27  
580988
นายสหรัฐ ขัตติ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
28  
580997
นายณัฐวัตร ชุมทอง
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
29  
581006
น.ส.ปัญญพัฒน์ เอี่ยมสิน
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
30  
581015
น.ส.น้ำเพชร เขียวสลุง
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
31  
581021
น.ส.เมษา บำรุง
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
32  
581025
นายมณฑล คชาชีวะ
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
33  
581058
นายธันวา มะปรางศรี
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
34  
581062
นายณัฐชนน กฤษณะเศรนี
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
35  
581063
น.ส.จุณณีย์ ศรีไพร
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
36  
581073
นายวุฒิพงศ์ กล้ากระโทก
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
37  
581077
น.ส.เกศราภรณ์ พึ่งเกษม
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
38  
581083
นายศุภสิทธิ์ จักขุประสาท
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
39  
581088
น.ส.นิธิพร สวนแย้ม
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
40  
581096
น.ส.ณัฐสินี พงษ์จั่นเผือก
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
41  
581099
น.ส.จุฑากาญจน์ เนตรดี
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
42  
581114
นายวรมันต์ โอสถ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
43  
581115
นายภัชรพล ทองลิ่ม
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
44  
581121
นายอรรถพล ขุนอาจ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
45  
581122
นายณัฎฐกานต์ โบราณ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
46  
581129
น.ส.ศรีประภา บุญเผือก
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
47  
581154
น.ส.อรัญญา บุญปก
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
48  
581160
น.ส.นิศามณี ดำซื่อตรง
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
49  
581172
นายพีรเดช เลิศฐิตนันท์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
50  
581175
น.ส.รัตนาพร ประสิทธิ์สันต์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
51  
581187
น.ส.ประภาพร นาคเกิด
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
52  
581188
นายสุปัญญา โทนทอง
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
53  
581192
นายวีระพล ศรีวิลัย
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
54  
581194
นายธีรพัฒน์ ทองแสงแก้ว
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
55  
581203
นายณัฐภัทร ศรีจันทร์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
56  
581207
นายศิริเชษฐ์ เลิศธีรพงศ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
57  
581210
น.ส.ญาณิศา คำทรัพย์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
58  
581211
นายกรณัฐ อนุสนธิ์อดิสัย
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
59  
581214
น.ส.หทัยรัตน์ อนรรฆจิตพันธ์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
60  
581215
น.ส.กมลฉัตร เรืองศรี
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
61  
581220
น.ส.ศรวณีย์ สงไทย
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
62  
581224
น.ส.ศิริพร แก้วคง
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
63  
581229
น.ส.ศศิประภา ดวงจันทร์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
64  
581231
นายเสมา วงศ์เนติลักษณ์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
65  
581237
นายคมกฤษณ์ สอนลือ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
66  
581248
น.ส.เบญจวรรณ บุญขวาง
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
67  
581250
น.ส.โชติกา บุญนิธิพร
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
68  
581251
น.ส.จิราพร ศรีเพ็ชร
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
69  
581264
น.ส.กาญจนาพร กลิ่นสุคนธ์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
70  
581265
น.ส.นิตยาวรรณ สอยโว
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
71  
581276
น.ส.อภิชญา สุขปั่น
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
72  
581278
น.ส.นิรมล รุ่งนาไร่
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
73  
581283
น.ส.พุทธธิดา พิมพ์สอน
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
74  
581286
น.ส.เพ็ญพิชชา เอเดิง
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
75  
581287
น.ส.สุมิตรา เงินยิ่ง
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
76  
581295
นายชลวัฒน์ อักษร
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
77  
581297
นายเกียรติศักดิ์ หังระสิงห์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
78  
581298
นายภัทรภณ ทับจันทร์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
79  
581307
นายธนาพล อยู่ประยูร
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
80  
581308
น.ส.พรรษชล เรืองวรเวทย์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
81  
581313
น.ส.จันทร์ทิมาพร เผือกคล้าย
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
82  
581317
น.ส.สุนันทา สนั่นทุ่ง
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
83  
581332
นายพรพัฒน์ ไกรสัย
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
84  
581334
น.ส.ณัฐสินี พีรศุภเศรษฐ์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
85  
581343
น.ส.ณัฐฐิมา ช้างศรี
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
86  
581348
น.ส.ปนัดดา วงษ์อุทัยทอง
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
87  
581352
น.ส.เสาวรัตน์ ทิพย์ชาติ
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
88  
581363
น.ส.ธมลวรรณ เตียวลักษณ์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
89  
581368
นายภาคภูมิ กลิ่นประเสริฐ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
90  
581372
น.ส.ปวีณอร โทเอี่ยม
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
91  
581386
น.ส.สุทิสา ฤกษ์ปฏิมา
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
92  
581389
น.ส.กชกร ศรีสิทธิชัยกุล
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
93  
581395
นายธนโชติ บางทุ่มแบน
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
94  
581408
นายชวลิต บุศรังษี
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
95  
581409
นายศุภกร ต้นสกุลลาภ
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
96  
581410
นายศิวกร อภินัยณรงค์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
97  
581414
นายปฏิภาณ สาระนิตย์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
98  
581435
นายชณัตพล จิระพันธ์วัฒนา
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
99  
581438
น.ส.สาลินี จันทร์ภู่
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
100  
581442
น.ส.วธันญา บุญช่วย
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
101  
581447
นายเฉลิมฤทธิ์ ลาภแก้ว
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
102  
581449
นายธนรัตน์ สีเกี๋ยง
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
103  
581450
นายจิรกฤต สิงห์สู่ถ้ำ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
104  
581455
นายชุติพงษ์ ศรีสวัสดิ์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
105  
581461
น.ส.ชนัญชิดา เรือนแก้ว
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
106  
581474
นายสุทธิชัย อมรวัฒนากูล
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
107  
581481
นายนวเพชร สุกิจปาณีนิจ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
108  
581482
น.ส.อภิญญา ไทยจู
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
109  
581483
น.ส.ณัฐณิชา สองศรี
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
110  
581492
น.ส.วันวิสา ดีมาก
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
111  
581495
น.ส.จินตนา อยู่เย็น
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
112  
581500
นายวัยวุฒิ มีบุญเปี่ยม
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
113  
581507
น.ส.จารุณี จันทร์ยาม
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
114  
581511
นายภาณุพงศ์ รัตนสถาพรกุล
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
115  
581517
นายจิณณวัตร กุมารทิพย์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
116  
581519
น.ส.กรรณิการ์ ขะจีฟ้า
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
117  
581531
น.ส.วิจิตรา อัครผล
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
118  
581535
น.ส.อลิษา เขียวอ่อน
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
119  
581565
น.ส.สุกัญญา สาระพัด
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
120  
581587
น.ส.สิริรัตน์ ชัยพิมพ์พา
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
121  
581615
น.ส.ชวัลญา ตันเจริญ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
122  
581767
นายสราวุธ ศรีสังวาลย์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
123  
581790
น.ส.ณัฐการ เมืองอินทร์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
124  
581794
น.ส.พิมลวรรณ นามให
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
125  
581849
นายธนพล แสนอุบล
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
126  
581852
น.ส.พรทิพย์ เกรียงพันธุ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
127  
581873
น.ส.สุธัญญา สมร่าง
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
128  
581877
นายศุภกร ตังสุรัตน์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
129  
581879
น.ส.ญานิกา ศิลาเขต
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
130  
581881
น.ส.โพธิ์รัตน์ ทองดี
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
131  
581883
นายพีรพงศ์ จ้อยชู
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
132  
581894
นายสัณหณฐ เภตรายนต์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
133  
581897
น.ส.กนกวรรณ ทองสม
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
134  
581905
น.ส.สุธิสา พลับเจริญสุข
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
135  
581910
น.ส.ศิริพร เกาะแก้ว
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
136  
581916
นายพรทวีโชค ภู่สาย
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
137  
581932
น.ส.อารณัฐ ธวัชราภรณ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
138  
581934
น.ส.จิรัญญา ส่องแสง
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
139  
581943
นายสหพัฒน์ สมมา
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
140  
581944
น.ส.ศรีสุภัทร พรหมลา
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
141  
581949
น.ส.นฤมล เรืองวังสัน
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
142  
581950
น.ส.วารี กลักย้อม
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
143  
581951
น.ส.ชลธิชา เพ็งกระจ่าง
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
144  
581956
น.ส.ชัชญาวดี วิริยะกิจสมบูรณ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
145  
581976
น.ส.พฤกษชาติ เอี่ยมเขียว
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
146  
581995
น.ส.วาริศา บัวจันทร์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
147  
581996
นายจตุเมธ เกิดแย้ม
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
148  
582001
นายวาทกานต์ ชินนะ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
149  
582005
น.ส.ขวัญเรือน แต่งประกอบ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
150  
582018
นายอธิบดี เริงเกษตรวิทย์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
151  
582041
นายภาณุพงษ์ พร้อมสิ้น
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
152  
582051
นายวีระศักดิ์ ทานนท์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
153  
582071
น.ส.สุภาภรณ์ บุตรบุญปั้น
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
154  
582081
น.ส.บุศรา บูรณะไพบูลย์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
155  
582090
น.ส.ณัชชา สีมา
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
156  
582093
นายวชิรวิทย์ มาแจ้ง
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
157  
582106
นายณรงค์ศักดิ์ ทรัพย์กรกิจ
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
158  
582136
นายปกรณ์ สร้อยพูล
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
159  
582139
นายศราชัย ธรรมชาติ
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
160  
582144
น.ส.บัณฑิตา ทองสถิตย์
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
161  
582147
น.ส.นุชฎา ทรัพย์เย็น
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
162  
582150
นายกฤษฎา พรหมโสภา
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
163  
582153
น.ส.จรินทร พวงเงิน
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
164  
582154
น.ส.อวัสดา พงษ์อุดม
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
165  
582159
น.ส.วิมลรัตน์ ลครไชย
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
166  
582170
นายสรศักดิ์ สุขหอม
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
167  
582177
น.ส.รวิสุดา ศรีงาม
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
168  
582181
น.ส.จิรัฐิติกาล อ่วมบรรจง
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
169  
582236
น.ส.มลิญา สิมมา
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
170  
582252
น.ส.วิชพร สำเภามาตา
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
171  
582253
นายบุณยสฤษดิ์ สวยงาม
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
172  
582299
น.ส.สุกัญญา ทองดี
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
173  
582317
น.ส.ธนัดชา รัตนาจารย์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
174  
582341
น.ส.ธัญญารัตน์ วัฒนเลิศพงศ์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
175  
582343
น.ส.สุพีรยา ครองสนั่น
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
176  
582368
น.ส.ณัฐมล แสงตะวัน
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
177  
582374
น.ส.พัชรินดา ประเสริฐสังข์
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
178  
582396
น.ส.รมณ เสียงแจ่ม
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
179  
582397
นายวีรพงษ์ แย้มกลิ่น
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
180  
582434
นายปฏิภาณ นักปี่
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
181  
582452
น.ส.วรวรรณ อักษรภักดี
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
182  
582468
น.ส.ภาวิณี พรปรัชญากุล
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
183  
582487
น.ส.อนัญญา ทองเล็ก
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
184  
582488
นายสรรค์ธน แสงอนันต์ตระกูล
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
185  
582506
น.ส.อติพร ชะนะบุญ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
186  
582509
นายภานุพงศ์ จงมานัสเจริญ
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
187  
582513
นายกิติกร จินตวร
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
188  
582518
นายกิตติธัช ฉิมณี
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
189  
582519
น.ส.ศิริรัตน์ พันธุ์กาฬสินธุ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
190  
582538
นายวรัญญู รานันท์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
191  
582542
นายสิทธิชัย ยิ้มศรวล
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
192  
582543
น.ส.ชมพูนุท แซ่อู๋
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
193  
582547
น.ส.อาทิมา ไวยคูนา
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
194  
582548
น.ส.ธนัชพร ศรีณรงค์สถิตย์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
195  
582549
นายภูวิศ สิทธาจารุวัฒน์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
196  
582551
น.ส.ชัชมณฑ์ เกษมสุขจรัสแสง
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
197  
582557
นายชนวิชญ์ ทองคำ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
198  
582561
น.ส.เสริมศรี บุญรอด
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
199  
582578
น.ส.สกุลรัตน์ ภักดีแก้ว
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
200  
582579
น.ส.ชลรัตน์ แสงทอง
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
201  
582583
น.ส.ปิ่นทอง ภูฆัง
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
202  
582584
น.ส.มณีวรรณ โยควิจิตร
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
203  
582585
น.ส.พนารัตน์ พัฒนกนก
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
204  
582587
นายสุรศักดิ์ สำเริง
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
205  
582589
นายดิศรณ์ ศรคุ้ม
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
206  
582590
นายคฑาวุธ แก้วยอด
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
207  
582594
น.ส.ภูริตา เกตุสี
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
208  
582597
นายสรวิศ ทองจันทร์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
209  
582598
นายรุ่งโรจน์ พุ่มไสว
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
210  
582600
นายวิศรุต ปานเพชร
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
211  
582603
น.ส.ณัฐมน ศิริกุลรุ่งโรจน์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
212  
582626
น.ส.วรวรรณ จันทรศร
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
213  
582627
น.ส.พรธิดา ผาจีบ
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
214  
582634
นายนิธิกร ปฐมานนท์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
215  
582636
น.ส.นันทนิดา ส่องแสง
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
216  
582637
น.ส.ปนัดดา น้อยวงค์
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
217  
582654
น.ส.ดลยา สาธุการ
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
218  
582660
น.ส.มาริกา แพร่เกียรติเจริญ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
219  
582661
นายอนุพงษ์ แซ่เติ๋น
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
220  
582663
นายเฉลิมฉัตร สายใยทอง
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
221  
582666
นายเอกภพ มาแสวง
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
222  
582681
น.ส.จุฑาทิพย์ ทองศิริ
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
223  
582695
น.ส.สุชาดา แซ่ลิ้ม
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
224  
582697
นายวสุธร สกุลยืนยง
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
225  
582715
น.ส.บุญรักษา แก้วงาม
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
226  
582716
น.ส.ณัฐฌา จันทร์ไพสน
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
227  
582740
น.ส.ธิดารัตน์ สระทอง
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
228  
582742
นายสาโรจน์ บุญริ้ว
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
229  
582750
น.ส.กาญจนาพร ชูทรัพย์
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
230  
582753
นายประพันธ์ ทิตจรัส
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
231  
582754
น.ส.จิตติญา วีระจิตต์
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
232  
582755
น.ส.ภาวินี บุญจันทร์
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
233  
582757
น.ส.อรวรรณ วงค์นาทิม
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
234  
582766
น.ส.ศิรภัสสร หอมโลก
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
235  
582769
น.ส.เนตรนภา เรืองจันทร์
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
236  
582773
นายธนาวุฒิ มั่นคงเพชรกุล
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
237  
582777
น.ส.วริศรา โชติมานกิตติ
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
238  
582782
นายนพเดช เคนเหลา
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
239  
582783
นายทศพล ทัศนา
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
240  
582786
น.ส.คชาภรณ์ รัตนอมรเวช
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
241  
582797
นายผดุงศักดิ์ สินธุ
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
242  
582799
น.ส.สุวรรณี คล้อยสุวรรณ
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
243  
582805
นายอิทธิกร ลินทะจะกะ
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
244  
582806
นายวิศวะ พรินทร์ธนิศร
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
245  
582810
น.ส.ภรภัทร เลียวกำโชค
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
246  
582811
นายนพกานต์ ห่อทรัพย์
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
247  
582813
นายปุญยวัจน์ เชื้ออ่าว
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
248  
582818
น.ส.ลลนา บรรจงเพียร
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
249  
582820
น.ส.รวีพลอย ทรรศนียพงษ์
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
250  
582863
น.ส.พลอยณัชชา อังกูรเมธีศักดิ์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
251  
582917
นายปิ่นพงศ์ หอมแก่นจันทร์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
252  
582968
น.ส.อรณิชา บุญจำรวญ
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
253  
583040
น.ส.เยาวลักษณ์ ทัศนา
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
254  
583061
น.ส.วโรธร หงษ์ทอง
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
255  
583094
นายคมสัน เขียววิจิตร
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
256  
583095
น.ส.ชุติมาพร บุญเพ็ง
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
257  
583097
นายธนากร ต้องโพนทอง
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
258  
583099
น.ส.ประภัสสร จีนหลักร้อย
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
259  
583100
น.ส.ลัดดาวัลย์ พิมพ์วงค์
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
260  
583110
น.ส.วริศรา รักษ์ยศ
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
261  
583117
นายนพรัตน์ คล้ายมีปาน
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
262  
583120
น.ส.ปิยะมาพร จันทร์ชื่น
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
263  
583121
น.ส.กัญญารัตน์ เกิดจำรูญ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
264  
583125
นายฤทธิเกียรติ แซ่ลื้อ
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
265  
583129
น.ส.ธาริณี บุญอาสา
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
266  
583132
นายณัฐกานต์ ขุนชุ่ม
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
267  
583136
น.ส.ศศิกมล สุภัคดำรงกุล
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
268  
583141
น.ส.ณัฏฐา พรมสิงห์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
269  
583143
น.ส.เบญจมาศ รัตนะดกมลทิพย์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
270  
583145
นายณัฐพงศ์ เหล่าพงศ์พิชญ์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
271  
583149
น.ส.เพียรพร อโนทัย
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
272  
583154
นายธนชาติ เหลืองแก้วอาภรณ์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
273  
583157
น.ส.ธัญดา ศิระพุฒิภัทร
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
274  
583158
นายอัษฎา ภาโส
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
275  
583159
นายวัชรพล รวยโฆษิต
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
276  
583165
น.ส.ณฐินี ตันเจริญ
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
277  
583168
น.ส.หทัยรัตน์ คูหาศักดิ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
278  
583169
น.ส.พรชนก สัสดีเขียว
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
279  
583173
นายวิทย์วิสิฐฏ์ อริยะราช
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
280  
583178
นายธันดร กาญจนวาหะ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
281  
583181
นายอานนท์ เดโชจรัสศรี
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
282  
583182
นายธาดา กำจัดภัย
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
283  
583188
น.ส.นารีรัตน์ ไชยฤทธิ์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
284  
583191
น.ส.แคทลียา รอดบ้านเกาะ
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
285  
583192
น.ส.ธนพร อินทรทัต
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
286  
583193
นายณัฐวัฒน์ ดีดก
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
287  
583194
นายปฏิวัติ ป้อมประคอง
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
288  
583199
น.ส.เหมวรรณ เขียวเอี่ยม
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
289  
583200
น.ส.ปาริชาต ยอดทรัพย์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
290  
583202
นายปิยะณัฐ พัฒนะ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
291  
583203
น.ส.กมลฉัตร เลิศบูรณการ
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
292  
583218
นายกฤษดา พูลทวี
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
293  
583414
น.ส.ณิศรา นวมนิ่ม
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
294  
583417
น.ส.ณัฐกานต์ สงวนงาม
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
295  
583438
น.ส.ณัฐฐา ไชยวงค์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
296  
583443
นายเจนภพ ชูแช่ม
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
297  
583447
น.ส.สุธีกาญจน์ ฮายาม
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
298  
583448
นายศรัณย์ จีระผดุงเกียรติ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
299  
583449
นายชานนท์ สุขทรามร
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
300  
583464
น.ส.ศตพร ดวงจำปา
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
301  
583468
นายภัทรพงศ์ สุขพรหม
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
302  
583481
น.ส.เสาวลักษ์ หนูหว่าง
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
303  
583493
น.ส.อมรรัตน์ ฤกษ์รื่น
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
304  
583499
น.ส.สุทัตตา จำปานันต์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
305  
583502
น.ส.มัชฌิมา สังข์ขาว
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
306  
583512
น.ส.กัลยลักษณ์ เพ็ชร์ดี
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
307  
583513
นายพันธวิศ พรหมช่วย
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
308  
583514
นายณรงค์ฤทธิ์ ธรรมวาจา
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
309  
583517
น.ส.จริญญา มุสามาร
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
310  
583518
นายนวินวัชร์ พัฒนะชัยเกษม
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
311  
583524
นายนครินทร์ แซ่คู
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
312  
583529
นายเมธา เมตตาวรคุณ
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
313  
583533
นายปิยวัฒน์ เพ็ญดี
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
314  
583535
นายพรเทพ อรรถปรีชาพล
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
315  
583539
นายมาตุภูมิ มณี
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
316  
583541
น.ส.ทิพย์มณี ติ้มขิบ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
317  
583550
น.ส.อนรรฆวี อิงคยะกุล
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
318  
583558
น.ส.นรินทร์พร เกิดประกาย
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
319  
583565
น.ส.กาญจนาภรณ์ อ่ำอุ่น
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
320  
583590
นายชัชชัย คุมพันธ์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
321  
583597
น.ส.รัชตา ปิติภัทรพิบูล
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
322  
583606
นายธนชัย พลเขตต์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
323  
583608
นายตะวัน เจ๊ะดอเราห์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
324  
583610
น.ส.สุภาพร เรืองศิริ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
325  
583611
น.ส.กมลชนก กมลนันท์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์