เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 ค้นหา
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 ติดต่อสำนักทะเบียนฯ
 คำถามที่ถามบ่อย
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียนล่าช้า
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 กระดานข่าว
 
 สถิติของผู้เข้าชม :
 สถิติการเข้าชม
 แบบสำรวจ
 บริการอื่นๆ :
 Receipt
 มฉก.30(บริหาร ภาคสมทบ/ภาษาอังกฤษ-จีน)
 Reg Info
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE
 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
582681
น.ส.จุฑาทิพย์ ทองศิริ
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
2  
583211
นายธนพนธ์ สุนทรธนบาล
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
3  
583663
นายธีระพงษ์ ม่องคำหมื่น
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
4  
583796
น.ส.ศจี สิงห์สถิตย์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
5  
590475
น.ส.ธิดารัตน์ เศษจัตุรัส
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
6  
590648
น.ส.มินตรา ทองพูล
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
7  
590666
น.ส.อนันตญา โฉมใส
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
8  
590811
น.ส.อภิญญา ไทยจู
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
9  
590830
น.ส.กัญญารัตน์ แย้มชม
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
10  
590859
นายฉัตรตริน พลอยเจริญ
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
11  
590898
นายณัฐพงศ์ สุรินทร์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
12  
590949
น.ส.ปายณศา ดีจันทึก
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
13  
590961
น.ส.ปิ่นแก้ว แก้วแสน
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
14  
590964
นายรวีโรจน์ ทิมห้อย
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
15  
590989
นายธราดล ทองใบ
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
16  
591004
นายศิวดล กิ่งนอก
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
17  
591013
น.ส.ลัดดา พัชรภูษิตสกุล
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
18  
591040
น.ส.ยุภาเรศ เกิดทอง
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
19  
591312
น.ส.แสงตะวัน จวนแจ้ง
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
20  
591333
น.ส.วรัญญา ขันทะกสิกรรม
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
21  
591393
น.ส.โศจิรัตน์ อยู่คงธรรม
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
22  
591406
นายมาริช พุ่มฉัตร
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
23  
591411
นายณัฐนนท์ นุชประมูล
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
24  
591435
น.ส.สุธัญธิญา ธัญญสมุทร
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
25  
591497
น.ส.รัชนีกร มาซา
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
26  
591498
น.ส.ปัณณธร สำราญอินทร์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
27  
591575
นายสุเมธ ขึ้นโพธิ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
28  
591587
น.ส.นิชาพัฒน์ แซ่จัง
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
29  
591588
นายณัฐกานต์ พุฒิโสภิณ
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
30  
591589
น.ส.จุฑาธุช สอนอาจ
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
31  
591611
น.ส.ไพลิน เกียรติศิริกุล
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
32  
591629
น.ส.เบญจวรรณ บุญขวาง
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
33  
591630
นายกฤษดา พลูทวี
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
34  
591631
น.ส.อัญชลี เมฆหมอก
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
35  
591633
นายเอกอานนท์ อ้อทอง
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
36  
591634
นายสหรัฐ ทัศมาลี
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
37  
591635
น.ส.ศิริพร เกาะแก้ว
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
38  
591666
นายณรงค์ศักดิ์ ทรัพย์กรกิจ
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
39  
591667
น.ส.ปัณชลีพร ณรงค์น้อย
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
40  
591670
น.ส.วันฉัตร โพธิ์มัจฉา
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
41  
591899
น.ส.ขนิษตา พลีชมภู
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
42  
591906
น.ส.สุทัตตา เกษมชัยมงคล
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
43  
591928
นายมงคล เหมือนศาสตร์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
44  
591930
นายวชิระ ขาวพันธุ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
45  
591934
น.ส.มณีรัตน์ ใหมอ่อน
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
46  
591960
นายชนากานต์ คมสาคร
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
47  
592006
นายเจตริน เกษียร
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
48  
592024
นายฉัตรชัย กุลอุดมวิวัฒน์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
49  
592031
นายคมสัน คงสุขกาย
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
50  
592063
น.ส.ธัญทิพ วงษ์ศิริ
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
51  
592073
น.ส.ณัฐวดี ประกอบศรี
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
52  
592087
น.ส.จิราพร สุดสังข์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
53  
592110
น.ส.ปิยธิดา พรมจาก
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
54  
592255
น.ส.กัญญาณัฐ พิสัยพันธ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
55  
592283
น.ส.ปวีณา ประจันตะเสน
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
56  
592374
น.ส.นภสร แสงตระวัน
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
57  
592700
นายณัฐพงศ์ ทิณรัตน์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
58  
592740
นายพชร รุ่งแจ่มแจ้ง
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
59  
592755
น.ส.ธนาพร พาณิชโชคชัย
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
60  
592761
น.ส.นฤมล หวานชะเอม
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
61  
592763
น.ส.กัญญาณัฐ เอมประดิษฐ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ