REGISTRA-HCU-FANPAGE
เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 ค้นหา
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 ติดต่อสำนักทะเบียนฯ
 คำถามที่ถามบ่อย
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 ลงทะเบียน!!! 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 กระดานข่าว
 
 สถิติของผู้เข้าชม :
 สถิติการเข้าชม
 แบบสำรวจ
 บริการอื่นๆ :
 Receipt
 มฉก.30(บริหาร ภาคสมทบ/ภาษาอังกฤษ-จีน)
 Reg Info
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
572374
น.ส.สุภิญญา บุญศรีบาดาล
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2  
580951
น.ส.ไอรดา บุญนำ
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
3  
581553
น.ส.อินทิรา เลิศสกลพันธ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
4  
581628
น.ส.พัสตราภรณ์ กาญจนสาโรช
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
5  
582252
น.ส.วิชพร สำเภามาตา
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
6  
582299
น.ส.สุกัญญา ทองดี
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
7  
582637
น.ส.ปนัดดา น้อยวงค์
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
8  
583173
นายวิทย์วิสิฐฏ์ อริยะราช
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม