เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 ค้นหา
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 ติดต่อสำนักทะเบียนฯ
 คำถามที่ถามบ่อย
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียนล่าช้า
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 กระดานข่าว
 
 สถิติของผู้เข้าชม :
 สถิติการเข้าชม
 แบบสำรวจ
 บริการอื่นๆ :
 Receipt
 มฉก.30(บริหาร ภาคสมทบ/ภาษาอังกฤษ-จีน)
 Reg Info
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE
 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
571774
นายสุภชัย อินคต
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
2  
572033
นายสรศักดิ์ แสงสุข
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
3  
580123
น.ส.มนัสษา คำภา
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
4  
580378
น.ส.พัฒนากร พนมภูมิ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
5  
580422
นายรัชโยธิน บุญสมาน
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
6  
580576
นายศาสตรา มาลัง
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
7  
580988
นายสหรัฐ ขัตติ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
8  
580997
นายณัฐวัตร ชุมทอง
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
9  
581006
น.ส.ปัญญพัฒน์ เอี่ยมสิน
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
10  
581058
นายธันวา มะปรางศรี
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
11  
581073
นายวุฒิพงศ์ กล้ากระโทก
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
12  
581088
น.ส.นิธิพร สวนแย้ม
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
13  
581115
นายภัชรพล ทองลิ่ม
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
14  
581175
น.ส.รัตนาพร ประสิทธิ์สันต์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
15  
581194
นายธีรพัฒน์ ทองแสงแก้ว
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
16  
581220
น.ส.ศรวณีย์ สงไทย
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
17  
581332
นายพรพัฒน์ ไกรสัย
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
18  
581334
น.ส.ณัฐสินี พีรศุภเศรษฐ์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
19  
581363
น.ส.ธมลวรรณ เตียวลักษณ์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
20  
581435
นายชณัตพล จิระพันธ์วัฒนา
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
21  
581438
น.ส.สาลินี จันทร์ภู่
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
22  
581455
นายชุติพงษ์ ศรีสวัสดิ์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
23  
581507
น.ส.จารุณี จันทร์ยาม
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
24  
581767
นายสราวุธ ศรีสังวาลย์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
25  
581879
น.ส.ญานิกา ศิลาเขต
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
26  
581916
นายพรทวีโชค ภู่สาย
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
27  
581934
น.ส.จิรัญญา ส่องแสง
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
28  
581951
น.ส.ชลธิชา เพ็งกระจ่าง
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
29  
582059
น.ส.นพศิริ วีระพงษ์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
30  
582060
น.ส.ณัฐชญาฎา แบนมา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
31  
582097
น.ส.ณัฏฤดี ชาลี
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
32  
582154
น.ส.อวัสดา พงษ์อุดม
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
33  
582170
นายสรศักดิ์ สุขหอม
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
34  
582236
น.ส.มลิญา สิมมา
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
35  
582317
น.ส.ธนัดชา รัตนาจารย์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
36  
582341
น.ส.ธัญญารัตน์ วัฒนเลิศพงศ์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
37  
582488
นายสรรค์ธน แสงอนันต์ตระกูล
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
38  
582506
น.ส.อติพร ชะนะบุญ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
39  
582538
นายวรัญญู รานันท์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
40  
582547
น.ส.อาทิมา ไวยคูนา
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
41  
582551
น.ส.ชัชมณฑ์ เกษมสุขจรัสแสง
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
42  
582579
น.ส.ชลรัตน์ แสงทอง
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
43  
582636
น.ส.นันทนิดา ส่องแสง
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
44  
582679
น.ส.พิมชนก ศรีสุข
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
45  
582742
นายสาโรจน์ บุญริ้ว
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
46  
582753
นายประพันธ์ ทิตจรัส
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
47  
583141
น.ส.ณัฏฐา พรมสิงห์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
48  
583198
น.ส.วิรยา วงนอก
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
49  
583541
น.ส.ทิพย์มณี ติ้มขิบ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
50  
583558
น.ส.นรินทร์พร เกิดประกาย
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์