เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 ค้นหา
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 ติดต่อสำนักทะเบียนฯ
 คำถามที่ถามบ่อย
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 ลงทะเบียน!!! 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 กระดานข่าว
 
 สถิติของผู้เข้าชม :
 สถิติการเข้าชม
 แบบสำรวจ
 บริการอื่นๆ :
 Receipt
 มฉก.30(บริหาร ภาคสมทบ/ภาษาอังกฤษ-จีน)
 Reg Info
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE
 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
590475
น.ส.ธิดารัตน์ เศษจัตุรัส
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
2  
590648
น.ส.มินตรา ทองพูล
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
3  
590666
น.ส.อนันตญา โฉมใส
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
4  
590830
น.ส.กัญญารัตน์ แย้มชม
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
5  
590859
นายฉัตรตริน พลอยเจริญ
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
6  
590898
นายณัฐพงศ์ สุรินทร์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
7  
590949
น.ส.ปายณศา ดีจันทึก
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
8  
590961
น.ส.ปิ่นแก้ว แก้วแสน
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
9  
590964
นายรวีโรจน์ ทิมห้อย
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
10  
590989
นายธราดล ทองใบ
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
11  
591004
นายศิวดล กิ่งนอก
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
12  
591013
น.ส.ลัดดา พัชรภูษิตสกุล
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
13  
591040
น.ส.ยุภาเรศ เกิดทอง
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
14  
591312
น.ส.แสงตะวัน จวนแจ้ง
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
15  
591333
น.ส.วรัญญา ขันทะกสิกรรม
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
16  
591393
น.ส.โศจิรัตน์ อยู่คงธรรม
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
17  
591497
น.ส.รัชนีกร มาซา
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
18  
591498
น.ส.ปัณณธร สำราญอินทร์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
19  
591575
นายสุเมธ ขึ้นโพธิ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
20  
591629
น.ส.เบญจวรรณ บุญขวาง
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
21  
591630
นายกฤษดา พลูทวี
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
22  
591631
น.ส.อัญชลี เมฆหมอก
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
23  
591633
นายเอกอานนท์ อ้อทอง
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
24  
591634
นายสหรัฐ ทัศมาลี
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
25  
591635
น.ส.ศิริพร เกาะแก้ว
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
26  
591666
นายณรงค์ศักดิ์ ทรัพย์กรกิจ
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
27  
591667
น.ส.ปัณชลีพร ณรงค์น้อย
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
28  
591670
น.ส.วันฉัตร โพธิ์มัจฉา
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
29  
592073
น.ส.ณัฐวดี ประกอบศรี
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
30  
592110
น.ส.ปิยธิดา พรมจาก
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
31  
592283
น.ส.ปวีณา ประจันตะเสน
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว