REGISTRA-HCU-FANPAGE
เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 ค้นหา
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 ติดต่อสำนักทะเบียนฯ
 คำถามที่ถามบ่อย
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 กระดานข่าว
 
 สถิติของผู้เข้าชม :
 สถิติการเข้าชม
 แบบสำรวจ
 บริการอื่นๆ :
 มฉก.30(บริหาร ภาคสมทบ/ภาษาอังกฤษ-จีน)
 Reg Info
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
570026
น.ส.เปรมกมล เลารัตน์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
2  
570158
น.ส.กุลนิภา เอกหัตถกรกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
3  
570159
น.ส.ศศิมาภรณ์ ธีระกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
4  
570252
น.ส.วาสนา วัฒนธรรมธร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
5  
570255
น.ส.จันจุฬา พุดชัยภูมิ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
6  
570324
น.ส.นวพร ม่วงงาม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
7  
570530
น.ส.ณลินศ์ ว่องพีรพัฒน์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
8  
570630
น.ส.อรณิชา อารีพรประเสริฐ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
9  
570634
น.ส.สุธิดา ลีนา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
10  
570676
น.ส.วิลาสินี กรรณิกา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
11  
570806
น.ส.ฐิตินาถ กันทาสุวรรณ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
12  
570842
น.ส.นลพรรณ ปั้นปลูก
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
13  
570845
น.ส.กนกวรรณ นาคบรรพ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
14  
570863
น.ส.รพีพร พรหมในเมือง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
15  
570881
น.ส.กรกนก พรมเมืองเก่า
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
16  
571033
น.ส.ฐิติพร ศุภกรโอฬารกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
17  
571055
น.ส.เจนจิรา อุ่นอก
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
18  
571060
น.ส.วัชราพร จิวานิจ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
19  
571087
น.ส.ชัญญานุช ตระกูลกำจาย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
20  
571088
น.ส.กนลพรรณ ศรีสุขใส
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
21  
571265
นายพิพัฒน์ สุรพงษ์รักตระกูล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
22  
571276
น.ส.วราพร สอนจันทร์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
23  
571318
น.ส.ยลพิสุทธิ์ เรียงเสนา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
24  
571347
น.ส.สุญาดา บุบผา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
25  
571506
นายเกียรติศักดิ์ อยู่ในวงษ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
26  
571523
น.ส.พรปวีณา เอี่ยมเรือง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
27  
571873
น.ส.พัชรีย์ คำมงคล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
28  
571874
น.ส.ศิริวรรณ ศรีเพ็ง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
29  
572054
น.ส.สุปัญญา สุนทรธรรม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
30  
572272
น.ส.นันทพร บ้านกล้วย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
31  
572512
น.ส.ณัฐนิชา ม่วงศรีจันทร์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
32  
572517
น.ส.ธัญชนก นาคกลิ่นกูล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
33  
572518
น.ส.ศิริรัตน์ เถอะจ๋า
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
34  
572545
น.ส.ธนัชพร พันธ์พึ่ง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
35  
572546
นายศุภเชษฐ์ ศิลาสุวรรณวิทย์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
36  
572553
น.ส.นวลพรรณ วงษ์สอาด
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
37  
572567
น.ส.นวพรรษ โสภณไพศาล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
38  
572586
น.ส.ณัฐฐาพร แสงศิริทองไชย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
39  
572624
น.ส.ณัฎฐาภรณ์ โพธิรัชต์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
40  
572625
นายสิรภพ วรประเสริฐศิลป์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
41  
572632
น.ส.จิตรวรรณ ตั้งสุวรรณพานิช
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
42  
572635
น.ส.ธนิตยา อิทธิโชติวัฒนะ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
43  
572640
น.ส.จันทรา จารุวัฒน์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
44  
572741
น.ส.สุนิสา กาฬภักดี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
45  
572745
น.ส.สุนันทา สารชี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
46  
572754
นายภรัณยู สุภาพ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
47  
572790
นายวริศ มนัสวานิช
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
48  
572843
น.ส.วรางค์รัตน์ ประมวลการ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
49  
572914
น.ส.วัลวิษา แก้วนุ่ม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
50  
572922
น.ส.หนึ่งหทัย มณีทิพย์สกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
51  
572925
น.ส.ชญานี แซ่จัง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
52  
572937
น.ส.เพ็ญรดี ทองแดง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
53  
573191
น.ส.กรรณภัสร์ เกตุชาติ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
54  
573203
น.ส.สิทธิ์กมล มงคลสุข
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
55  
573204
น.ส.อรวรรณ โตแคล้วภัย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
56  
573205
น.ส.ญาษิดา ชนัทรัชชานนท์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
57  
573207
น.ส.ศศิวิมล วงศ์วิสิฐไพบูลย์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
58  
573214
น.ส.สิรี เดชพระธรรม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
59  
573216
น.ส.พรนัฐชา ไวยกิจจา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
60  
573218
น.ส.มินตรา มนต์แก้ว
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
61  
573243
น.ส.วิรุณธัญญา ไตรแก้ว
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
62  
573245
น.ส.จุฑาพร วัฒนธรรม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
63  
573246
น.ส.เวธกา แซ่ว่าง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
64  
573249
น.ส.ภารดี รุ่งเรืองวัฒน์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
65  
573270
น.ส.มุทิตา ธารณาวสุ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
66  
573271
น.ส.พินทุสร พิทักษ์ทองกร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
67  
573272
น.ส.ปันชญา ติวัฒนาสุข
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
68  
573280
นายปวิช ตั้งตนสกุลใหม่
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน