REGISTRA-HCU-FANPAGE
เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 ค้นหา
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 ติดต่อสำนักทะเบียนฯ
 คำถามที่ถามบ่อย
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 กระดานข่าว
 
 สถิติของผู้เข้าชม :
 สถิติการเข้าชม
 แบบสำรวจ
 บริการอื่นๆ :
 Receipt
 มฉก.30(บริหาร ภาคสมทบ/ภาษาอังกฤษ-จีน)
 Reg Info
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
580251
น.ส.สุนทราภรณ์ แสงสด
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
2  
580278
น.ส.กรกมล ยาห้องกาศ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
3  
580366
น.ส.บัณฑิตา ภู่ภูษิต
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
4  
580452
น.ส.กันตเกตุ อุรเคนทร์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
5  
580516
นายมั่นคง ผลิตาภรณ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
6  
580626
น.ส.ฐาปนี ปิ่นปั่น
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
7  
580657
น.ส.ณัชฌาชย์ สุขพันธ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
8  
580899
น.ส.กมลภัทร มูสิกะ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
9  
580901
น.ส.ศาตพร เหล่าเลิศ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
10  
580906
น.ส.บุษราพร ใจสา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
11  
580909
น.ส.กษิตา ยศยิ่งยง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
12  
580918
น.ส.กนกพร แก้ววิเศษ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
13  
580928
น.ส.ปัญจรัตน์ งั่วลำหิน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
14  
580942
น.ส.วาสนา ไทยเจริญ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
15  
580955
นายศุภวิชญ์ คล้ายดอกจันทร์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
16  
580981
นายวิจักขณ์ ปริตโตทก
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
17  
580994
นายวีระชัย ผดุงอรรถ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
18  
581022
น.ส.กัญญาภัค อุดมโชคมหาศาล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
19  
581024
น.ส.ธนาภรณ์ บัณฑิตประเสริฐ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
20  
581044
น.ส.ศกลวรรณณี ประเสริฐ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
21  
581051
น.ส.ฉวีวรรณา บางเสน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
22  
581141
น.ส.ศศิภา ตุ้มประเสริฐ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
23  
581189
น.ส.อนัฐตา เกมเผ่าพันธ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
24  
581202
น.ส.นันท์ธิดา ฉวีรักษ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
25  
581205
น.ส.ภัคจิรา เทพวงษ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
26  
581221
น.ส.สุชาดา จำปาเทพ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
27  
581246
น.ส.อรรัมภา เบญจมังคลารักษ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
28  
581280
น.ส.จิราภา เผด็จศึก
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
29  
581293
น.ส.อี้ซาน หวง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
30  
581322
น.ส.อัจฉรา สินธนวุฒิ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
31  
581323
น.ส.วราภรณ์ แซ่ก๋ง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
32  
581361
น.ส.ชญาภัค ภัทรสุภฤกษ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
33  
581362
น.ส.อลิสา หิรัญรักษา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
34  
581380
น.ส.วนิชญา ขันอาษา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
35  
581383
น.ส.รัตนาพร จูมั่น
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
36  
581420
นายภวัต ภู่ระหงษ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
37  
581422
น.ส.ธัญพร ยั่งยืน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
38  
581431
น.ส.ทักษพร อภิทักขกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
39  
581439
น.ส.วิจิตรา สร้อยมาลุน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
40  
581446
น.ส.ปวีณา รุนเฉื่อย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
41  
581503
น.ส.ณัฐชุกร ทองแกมนาค
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
42  
581506
น.ส.โชติกา สำเร็จผล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
43  
581814
น.ส.พรธิมา มาสีกุก
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
44  
581839
น.ส.มณัญชยา แข้โส
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
45  
581856
น.ส.นารีรัตน์ กำหนดศรี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
46  
581861
นายวัชรากร แซ่เฮง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
47  
581862
นายธนวิชญ์ พงศ์พิริยะจิต
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
48  
581875
น.ส.สุวิภา สุขหิรัญ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
49  
581970
น.ส.เบญจวรรณ เลิศสกุลรุ่งโรจน์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
50  
581979
น.ส.อังคณา ลิขิตกิจวรกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
51  
582004
น.ส.ญาณิศา แก้ววันดี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
52  
582054
น.ส.ณัฐากานต์ วิเวก
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
53  
582073
น.ส.มาลีวัลย์ นฤมิตสิงขร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
54  
582703
น.ส.จิตรานุช ศรีอร่าม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน