REGISTRA-HCU-FANPAGE
เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 ค้นหา
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 ติดต่อสำนักทะเบียนฯ
 คำถามที่ถามบ่อย
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียนล่าช้า
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 กระดานข่าว
 
 สถิติของผู้เข้าชม :
 สถิติการเข้าชม
 แบบสำรวจ
 บริการอื่นๆ :
 มฉก.30(บริหาร ภาคสมทบ/ภาษาอังกฤษ-จีน)
 Reg Info
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
533043
น.ส.แสงระวี เจริญธรรม
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
2  
563691
น.ส.นิรัญญา กรฤทธิ์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อนามัยสิ่งแวดล้อม
3  
570342
น.ส.วรรณิภา ยันตะพันธ์
บริหารธุรกิจ / การเงิน
4  
570781
น.ส.นวลจันทร์ มีนะโตรี
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
5  
571018
น.ส.รุ่งนภา สาระพันธ์
บริหารธุรกิจ / การเงิน
6  
571303
น.ส.ณัฏฤดี ชาลี
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
7  
571336
นายพงศธร เฮงสุวรรณ์
บริหารธุรกิจ / การเงิน
8  
571363
น.ส.อารียา ทวีกิจ
บริหารธุรกิจ / การเงิน
9  
571813
น.ส.ชลาลัย วนิชพงษ์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
10  
571853
น.ส.เยาวมาลย์ ศักดิ์ศินานนท์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
11  
572138
นายวุฒิพร ปูผ้า
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
12  
572265
นายวราวุฒิ ววงขุนทด
บริหารธุรกิจ / การเงิน
13  
572292
น.ส.ศศิธร เกษกร
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
14  
572587
นายนพดล บุญริ้ว
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
15  
573196
น.ส.ศศิธร ลอยบุญ
บริหารธุรกิจ / การเงิน
16  
573337
นายธราธร ดายนา
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
17  
573375
นายพิสิทธิ์ แสวงดี
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
18  
573611
น.ส.กุลธิดา ใสโต
บริหารธุรกิจ / การเงิน
19  
573739
น.ส.ณัฏฐา เพลินศิลป์
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
20  
573803
นายศิวนนท์ กุ้ยเขียว
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม