เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 ค้นหา
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 ติดต่อสำนักทะเบียนฯ
 คำถามที่ถามบ่อย
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 ลงทะเบียน!!! 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 กระดานข่าว
 
 สถิติของผู้เข้าชม :
 สถิติการเข้าชม
 แบบสำรวจ
 บริการอื่นๆ :
 Receipt
 มฉก.30(บริหาร ภาคสมทบ/ภาษาอังกฤษ-จีน)
 Reg Info
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE
 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
551535
นายคณิน นกอยู่
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
2  
551969
น.ส.ดิษรัตน์ ฮุนทวีชัย
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
3  
552335
น.ส.ภคพร อินทร์ทอง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อนามัยสิ่งแวดล้อม
4  
553198
น.ส.พิมพ์พิสา พุฒิไชย
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
5  
553818
น.ส.ชนากานต์ หอมสุวรรณ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
6  
553824
น.ส.สิราวรรณ เหมือนศาสตร์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
7  
553838
นายวริศ สุนันทการกิจ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
8  
553914
นายเอกชัย อังศุวรพฤกษ์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
9  
556029
นายกิตติวุฒิ คงเพ็ชร
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
10  
561982
นายอานนท์ รุ้งจรัสแสง
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
11  
562218
น.ส.วิราภรณ์ โสภณเจริญวงศ์
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
12  
562470
น.ส.สุวีรา ศรีจำปา
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
13  
562874
นายไพโรจน์ รุ่งเรืองอสิตา
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
14  
562929
นายกัณฑ์เอนก ทิศขันธ์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
15  
562988
น.ส.มณฑิตา พิพรพงษ์
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
16  
563011
น.ส.ประภาพร สุวัฒนพันธุ์กุล
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
17  
563131
น.ส.กษมา วรรณพิรุณ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
18  
563515
น.ส.ภัชรี ภูมิโคกรักษ์
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
19  
563645
น.ส.ณัฐพร โชติบุตร
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
20  
563711
น.ส.ทิพาธร คำแก้ว
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
21  
563870
น.ส.อภิญญา ศรีสัมฤทธิผล
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
22  
563872
น.ส.จิราภรณ์ ทองปาน
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
23  
563970
นายกฤตวรรธน์ เถื่อนเหลือ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
24  
564094
น.ส.มัทวรรณ ประโคม
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
25  
564095
น.ส.กนกพร เกษมณี
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
26  
564116
น.ส.ปรางค์นรินทร์ โกแมน
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
27  
570010
นายธีรนัย พุทธธรรมยศ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
28  
570023
นายวิชชาวัช สว่างทรัพย์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
29  
570095
น.ส.ณัฐภรณ์ แก้วคำปา
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
30  
570096
น.ส.วริษา ผู้มีศีล
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
31  
570117
น.ส.ณฤทธี จาตุย
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
32  
570120
น.ส.กาญจนา แสงศิริ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
33  
570121
น.ส.ณภัทริน วรธัญญะกิจ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
34  
570133
น.ส.พสุ หฤษฎี
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
35  
570135
น.ส.วิชญารัช อุตรา
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
36  
570152
น.ส.ยวิษฐา จิรวัฒนธรรม
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
37  
570153
น.ส.นลพรรณ แสงสกุล
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
38  
570154
น.ส.ชุติมณฑน์ กมลวิสัยยิ่ง
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
39  
570231
น.ส.ณิชกานต์ ศุขการค้า
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
40  
570233
นายอติชัย ตรีกุลธนาโชติ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
41  
570239
น.ส.พิช หวังบรรจงพูน
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
42  
570244
น.ส.เฌช์ภัท ธารากุลประทีป
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
43  
570310
น.ส.อาทิตยา ชาติกังวาลสนธิ์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
44  
570315
น.ส.นฤชล คดีธรรม
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
45  
570402
น.ส.อิสร์ณภัทร ชินโชติวรานนท์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
46  
570403
น.ส.สราลี จุลละครินทร์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
47  
570404
น.ส.นันท์นภัส ลีลางามวงศา
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
48  
570509
น.ส.อภิชยา รัตโนดม
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
49  
570510
น.ส.ธิดาเทพ ฟังประเสริฐกุล
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
50  
570512
น.ส.ปาณิสรา วิทยาประดิษฐ์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
51  
570515
นายกฤช หิรัญแพทย์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
52  
570617
น.ส.เบญจรัตน์ ราชกิจกำธร
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
53  
570619
น.ส.กชกร บุญหยง
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
54  
570722
นายรพีพงศ์ ถวัลย์ภูวนาถ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
55  
571035
น.ส.ณัฐชญา ธงรังกา
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
56  
571064
น.ส.อนัญญา พฤกษเศรษฐ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
57  
571102
น.ส.ชฎาภรณ์ ยอดสุรางค์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
58  
571123
น.ส.สุภารัตน์ แซ่ฉิ่น
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
59  
571125
น.ส.พรเพชร เพชรคงแก้ว
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
60  
571145
น.ส.บุญธิดา ชูศักดิ์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
61  
571191
น.ส.ศศิวิมล ปิยาดิรัตน์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
62  
571278
น.ส.พรนันท์ โคตรสมบัติ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
63  
571591
น.ส.วิรัลพัชร์ จีราพัชร์โกศล
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
64  
571603
น.ส.ธันยพร แสงธรรมชัย
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
65  
571606
น.ส.ธนภรณ์ แสงธรรมชัย
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
66  
571620
น.ส.ดวงกมล แก้วอนันต์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
67  
571624
น.ส.ธนภรณ์ สินฉ่ำ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
68  
571626
น.ส.นวพร เลิศสุทธิผล
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
69  
571635
น.ส.กัณฐิกา ฉายดำรงค์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
70  
571648
น.ส.พิชชา จิราวัฒนพงษ์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
71  
571654
น.ส.จุฑามาศ เลาหบุตร
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
72  
571659
นายกิตติวินท์ อิทธิสารรณชัย
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
73  
571667
น.ส.ปารณีย์ ฤกษ์มงคลศิลป์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
74  
571694
น.ส.ธราทอง หมุดธรรม
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
75  
571697
นายธีรัช รักษ์วงคณา
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
76  
571698
น.ส.ธัญจิรา เนรมิตสถิตวงค์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
77  
571981
น.ส.จิพัตรา เกตุแก้ว
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
78  
572077
น.ส.จริยา สุดสวาสดิ์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
79  
572124
นายรุจน์ธิชัย ใหปะโท
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
80  
572293
น.ส.พิชชาภา เฉลิมพนัส
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
81  
572298
น.ส.นพวรรณ อรุณภักดี
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
82  
572315
น.ส.ศศิวิมล ยิ่งมหิศรานนท์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
83  
572324
น.ส.พรปวีณ์ แสนวงศ์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
84  
572388
น.ส.หทัยรัตน์ บำรุงแจ้ง
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
85  
572520
น.ส.ณัฐกานต์ เกตุมณี
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
86  
572648
น.ส.จิรัชยา จำรูญรณสิทธิ์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
87  
572685
น.ส.กัญญ์วรา สิงห์ศรี
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
88  
572699
น.ส.ฤดีวัลย์ แซ่โกว
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
89  
572716
น.ส.ภาสินี บุญคุณ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
90  
572722
น.ส.ชเนตตี สุขสมบูรณ์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
91  
572739
น.ส.ปิณฑิรา เฉลิมชัยกิจ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
92  
572742
น.ส.นภัส อุดมวัลลภ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
93  
572748
น.ส.ชาตญา อินชัยเทพ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
94  
572772
น.ส.จิตลดา จ้านซุ่นหลี
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
95  
572786
น.ส.ศุภรดา ทองทวี
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
96  
572853
น.ส.อินทิรา ทองรุ่ง
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
97  
572861
น.ส.ชนิตา อรัญวัลลภ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
98  
572909
น.ส.นุสรา ตาเย๊ะ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
99  
573516
น.ส.ณัฐกฤตา เสรีทวีกุล
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
100  
573517
นายชนาธิป ศิริดำรงค์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
101  
573519
น.ส.ธัญสิริ กล่ำไพ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
102  
573520
น.ส.ศิรประภา งามจิต
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
103  
573522
น.ส.ธันยมัย บำรุงผล
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
104  
573530
นายสุรสิทธิ์ อภิฉัตรภาณุวงศ์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
105  
573531
น.ส.เจนจิรา สุวรรณสว่าง
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
106  
573544
นายกันตวัฒน์ แสงธรรมรัตน์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
107  
573545
น.ส.รวิสรา ตั้งศักดิ์ประเสริฐ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
108  
573618
น.ส.วนิดา นิลนาทะ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
109  
573633
น.ส.วัลลภา โชคช่วยอำนวย
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
110  
580008
น.ส.หทัยรัตน์ ทิพย์ฝั้น
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
111  
580017
นายสุรวินท์ รีเรียง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
112  
580022
น.ส.ศิริกานดา ยูลึก
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อนามัยสิ่งแวดล้อม
113  
580043
น.ส.ศลิลทิพย์ สุระแสน
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
114  
580050
น.ส.วรรษมล สนทิม
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
115  
580058
น.ส.วนัสนันท์ สุมะหิงพันธ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
116  
580059
น.ส.สิริยากร วิจิตรจันทร์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
117  
580069
นายภาณุวิชญ์ อนุศรี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
118  
580073
น.ส.ประภาภรณ์ ไชยฮะนิจ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
119  
580078
น.ส.ชนากานต์ คล้ายอุนาทร
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อนามัยสิ่งแวดล้อม
120  
580084
นายวันเฉลิม น้อยผาง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
121  
580086
น.ส.กฤติยานี นราศรี
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อนามัยสิ่งแวดล้อม
122  
580098
น.ส.ณัฐพร จันทิหล้า
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
123  
580122
นายวชิรวิชญ์ นอศรีกุลศักดิ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
124  
580131
น.ส.พิชญา ศรีกงพาน
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
125  
580140
นายรัชชานนท์ มุระชีวะ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
126  
580142
นายศักรินทร์ ประเสริฐ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
127  
580172
น.ส.กุลฤดี แซ่จึง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อนามัยสิ่งแวดล้อม
128  
580183
น.ส.ธนัญญา ตั้งจิตเจริญ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
129  
580184
นายรัฐพร สมบาน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
130  
580185
น.ส.เนตรนภา รองวัง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
131  
580187
น.ส.ฐิติพร พลทา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
132  
580188
น.ส.เกณิกา วัฒกโสภณ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
133  
580199
นายจิรัฐ คงกะพันธ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
134  
580214
น.ส.ณัฐฐา พิณนา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
135  
580215
น.ส.วรารัตน์ เตี้ยไธสงค์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
136  
580216
น.ส.กาญจณา สายแดง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
137  
580217
น.ส.จิรัชยา จิราภานนท์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
138  
580218
น.ส.พรณิชา ฉัตรเจต
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
139  
580219
น.ส.ณัฏฐณิชา ชูมนุษย์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
140  
580220
นายณัฐพงษ์ บุญแจก
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
141  
580256
น.ส.อนัญพร ศรีธิ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
142  
580275
น.ส.ณัฐฐาพร มีคำ
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
143  
580297
น.ส.กุลนิษฐ์ งามชื่น
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
144  
580298
น.ส.จิตติมา วงษ์สืบ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
145  
580300
น.ส.สุพัตรา นวลนิ่ม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
146  
580302
น.ส.จารุวรรณ์ สุขสำราญ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
147  
580303
น.ส.พีรยา ขันติไพบูลย์กุล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
148  
580340
น.ส.วริศรา เหลืองสกุลพงษ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
149  
580345
น.ส.ศศลักษณ์ อังกุรมาส
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
150  
580346
น.ส.ศศิกาญจน์ กระแสร์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
151  
580347
น.ส.กาญจนา สมศิริ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
152  
580362
น.ส.จิดาภา เจริญมา
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
153  
580369
นายธนัช จารึกรัตนพร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
154  
580383
น.ส.ศิรินภา วงษ์หนองแล้ง
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
155  
580391
น.ส.คุณิตา ปุญยะสาร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
156  
580392
น.ส.พรศิริ แก้ววิชิต
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
157  
580395
น.ส.สุปรียา ปรือปรัง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
158  
580417
น.ส.แพรวพลอย สงวนทรัพย์
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
159  
580433
น.ส.วราภรณ์ ปิ่นสม
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
160  
580481
น.ส.ดวงนภา พนมเชื้อ
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
161  
580521
น.ส.เจนจิรา เพชรฤทธิ์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
162  
580530
น.ส.วรัทยา ฤทธานนท์
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
163  
580538
น.ส.ติณณา ฐิติพันธ์รังสฤต
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
164  
580539
น.ส.อรุณทิพย์ วันทอง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
165  
580540
น.ส.จิณต์กัญญา โกศัย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
166  
580541
น.ส.พัชราพรรณ สมศรี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
167  
580545
น.ส.นลินรัตน์ นาคะเจริญรัตน์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
168  
580546
น.ส.เพ็ญผกา แสงทอง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
169  
580547
น.ส.กาญจนา ไชยกิจอร่าม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
170  
580548
น.ส.ศิริพรรณ วิวัฒน์พิเชษพงศ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
171  
580553
น.ส.ณัฐวดี เพ็งโอภาส
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
172  
580554
น.ส.อาภาพร แสงทองคำสุก
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
173  
580583
นายจักรพรรณ สุทธินาค
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
174  
580630
นายปิยวัฒน์ เหล่าปทุมวิโรจน์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
175  
580642
น.ส.ธัญญนนท์ ศิระอาชา
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
176  
580657
น.ส.ณัชฌาชย์ สุขพันธ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
177  
580658
น.ส.โสภา อนันตภูมิ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อนามัยสิ่งแวดล้อม
178  
580662
น.ส.พิชญาภา บุญชนกชนม์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
179  
580664
น.ส.ศรุตยา คลองรั้ว
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
180  
580672
น.ส.กาญจนา นาคเลิศ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
181  
580674
น.ส.แพรปวีร์ ตุ้มสุดสิรินันท์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
182  
580677
น.ส.จุฬาภรณ์ ภูเขาทอง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
183  
580678
น.ส.นภัสกร สงวนธรรม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
184  
580679
น.ส.ชฎาภรณ์ ชูช่วง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
185  
580687
น.ส.อภิชญา จงกลลาบาน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
186  
580692
น.ส.อรกมล แก้วสุข
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
187  
580696
น.ส.จุติมา เอ้งฉ้วน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
188  
580699
นายปรัชญา แซ่เจีย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
189  
580701
น.ส.กมลลักษณ์ ชูจันทร์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
190  
580708
น.ส.ณิชมน มีภูมิ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
191  
580711
น.ส.ชุติมา ศรีเมือง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อนามัยสิ่งแวดล้อม
192  
580714
น.ส.วริศรา เบญจกาญจน์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
193  
580716
น.ส.อุมาพร หอมแพน
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
194  
580726
น.ส.วริศรา เริงวิทย์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
195  
580728
นายปรัชกร ป่านทอง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
196  
580729
น.ส.เสาวณิต พินิจการ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
197  
580750
น.ส.พินทอง จิตรรักษ์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อนามัยสิ่งแวดล้อม
198  
580777
น.ส.อภิสรา จินดามณี
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อนามัยสิ่งแวดล้อม
199  
580778
น.ส.รุ่งนภา บุญรอด
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
200  
580780
น.ส.ณัฐรินีย์ บัวเทศ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อนามัยสิ่งแวดล้อม
201  
580799
น.ส.กานต์ธีรา ปัญจะเภรี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
202  
580816
นายธนันธร หนิมุสา
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
203  
580819
น.ส.พัชริดา มิ่งขวัญ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อนามัยสิ่งแวดล้อม
204  
580825
น.ส.ปวริศา เอียดตรง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
205  
580826
น.ส.มินลดา เหมยา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
206  
580829
น.ส.ณิชาอร พลายแก้ว
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
207  
580835
น.ส.สุภาพร ทองแก้ว
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
208  
580838
นายฐิติกานต์ ตังอาพรรณ
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
209  
580841
น.ส.จิราพร ผลจันทร์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
210  
580895
น.ส.จุฑามาศ แซ่ลิ้ม
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
211  
580907
น.ส.มุทุตา ยิ่งอุบล
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
212  
580911
น.ส.วรดา เนตรสุวรรณ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
213  
580920
น.ส.วรางคณา อินทรวิเศษ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
214  
580931
น.ส.นภัสวรรณ จินตกสิกรรม
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
215  
580937
น.ส.ทิวาพร อ้นเจริญ
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
216  
580939
น.ส.อุไรพร สุตะพรม
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
217  
580943
น.ส.อภิญญา แสงวัฒน์
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
218  
580945
น.ส.ปรรนรัสสร สังข์ประเสริฐ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
219  
580946
น.ส.ญาณี ภู่พูลเพียร
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
220  
580951
น.ส.ไอรดา บุญนำ
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
221  
580954
น.ส.ณัฐณิชา สุ่มงาม
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
222  
580956
น.ส.สุทธิดา ลือดารา
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
223  
580959
น.ส.จิราภา เขจรลาภ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
224  
580961
น.ส.รัชนีกร เรืองจุ้ย
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
225  
580965
น.ส.ณฐพร สัสดีวงศ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
226  
580977
น.ส.ณุสรา นิลขำ
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
227  
580978
น.ส.ปาริชาติ หงษ์จร
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
228  
580982
น.ส.รุ้งแพร แซ่เตีย
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
229  
580983
น.ส.รัตนาวดี พวงภู่
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
230  
580990
นายประสพโชค ลัคนาอนุสรณ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
231  
580992
นายพงศธร สัมมา
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
232  
580993
น.ส.กนกวรรณ นิลสุข
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
233  
580994
นายวีระชัย ผดุงอรรถ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
234  
581000
น.ส.รุ่งนภา จำปาสี
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
235  
581002
นายธนพงศ์ นพนิรันดร์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
236  
581003
นายระชานนท์ วิเศษโวหาร
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
237  
581004
นายเฉลิมชล จำนงค์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
238  
581007
น.ส.ภัสสร ถีระสา
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
239  
581010
น.ส.นวพรรษ หลวงเทพ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
240  
581011
นายธนากร แก้วไทรเลิศ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
241  
581012
นายธนาศิลป์ ผลพิกุล
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
242  
581013
น.ส.ธัญวรัตม์ ใจอารีย์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
243  
581015
น.ส.น้ำเพชร เขียวสลุง
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
244  
581019
นายพงศธร แซ่ลี้
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
245  
581023
น.ส.ลักษมน เพ็ชรวิฑูร
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
246  
581026
นายวีรชน พงษ์เศวต
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
247  
581030
นายจิตติภักดิ์ มนูสิทธิผล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
248  
581037
น.ส.มนต์สินี พุ่มพวง
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
249  
581038
น.ส.ชลดา ฉลอง
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
250  
581039
นายสุพนัส ฉลอง
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
251  
581043
น.ส.ศิริลักษณ์ อ่องละออ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
252  
581045
น.ส.ประภาพร รุ่งโรจน์
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
253  
581046
น.ส.นฤมล สะอาดเมือง
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
254  
581050
น.ส.กาญจนาพร พุทธศิริ
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
255  
581053
น.ส.ชณัฐฐา ตันฮะเส็ง
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
256  
581060
น.ส.นภัสสร วงศ์บัง
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
257  
581066
นายณัฐภัทร คุ้มบุญ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
258  
581068
น.ส.อุไรศรี แซ่ตัง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
259  
581069
น.ส.ธารารัตน์ แปงคำเรือง
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
260  
581078
น.ส.กานต์สุภัค สุดสน
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
261  
581079
นายสุกฤษฏิ์ เจริญผล
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
262  
581080
น.ส.ลักษมี บุญรัตน์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
263  
581081
นายณัฐวุฒิ เพาะกลาง
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
264  
581082
นายภานุพงศ์ ศรณรินทร์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
265  
581092
น.ส.แพรพลอย กาญจนสมศักดิ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
266  
581094
น.ส.ส่องแสง ลิ้มประเสริฐ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
267  
581096
น.ส.ณัฐสินี พงษ์จั่นเผือก
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
268  
581099
น.ส.จุฑากาญจน์ เนตรดี
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
269  
581107
น.ส.เบญจวรรณ ชูจิตร
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
270  
581112
น.ส.สุพิชชา ช้างอยู่
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
271  
581116
น.ส.มณีรัตน์ ใจเที่ยง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
272  
581118
น.ส.บุณฑริก ลอยเลิศลาศ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
273  
581124
นายธนพล เพาะบุญ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
274  
581132
นายพชรดนัย คงนคร
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
275  
581133
น.ส.สุธินี เติมลาภ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
276  
581138
น.ส.ภัสส์พิชชา วินธิมาดำรงกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
277  
581144
นายธนกฤต นฤภัย
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
278  
581150
น.ส.ปริญญา ศรีสอน
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
279  
581152
นายชาตรี คำลือ
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
280  
581153
นายพิเชษฐ์ ศรีศิริวงศ์ชัย
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
281  
581154
น.ส.อรัญญา บุญปก
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
282  
581160
น.ส.นิศามณี ดำซื่อตรง
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
283  
581166
นายนักสิทธิ์ โนรี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
284  
581170
น.ส.สุภาพร ประจบ
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
285  
581173
น.ส.ธัญจิรา ใจแสน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
286  
581192
นายวีระพล ศรีวิลัย
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
287  
581193
น.ส.ปรียากร จิตรบันเจิด
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
288  
581195
น.ส.ณัฏฐณิชา ญาณะคำ
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
289  
581200
น.ส.สุฑามาศ ปรางจโรจน์
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
290  
581203
นายณัฐภัทร ศรีจันทร์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
291  
581210
น.ส.ญาณิศา คำทรัพย์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
292  
581215
น.ส.กมลฉัตร เรืองศรี
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
293  
581217
น.ส.พิมพ์ชนก ชูทับทิม
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
294  
581222
นายนพพร ศรีศิริทรัพย์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
295  
581225
น.ส.สุทธิตา วิเศษชาติ
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
296  
581240
น.ส.จิรนันท์ จันทร์ยาม
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
297  
581241
น.ส.ปิยฉัตร พันธ์เกษกรณ์
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
298  
581247
น.ส.วิภาสิริ แสงอรุณ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
299  
581259
น.ส.สุภาภรณ์ นนทวงค์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
300  
581265
น.ส.นิตยาวรรณ สอยโว
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
301  
581268
นายเมธาสิทธิ์ ทองคำ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
302  
581269
นายวรรณรัชต์ อรุณรุ่งรัตน์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
303  
581270
นายณัฐ ชมชื่น
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
304  
581273
นายบารมี เกื้อหนุน
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
305  
581275
นายวรายุทธ เนาวรัตน์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
306  
581292
น.ส.อรุณโรจน์ สูญสิ้นภัย
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
307  
581294
น.ส.ธนัญญา สุตฌาย์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
308  
581296
น.ส.ฐิติมา นาคคล้าย
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
309  
581301
น.ส.ณัฐวดี ใจแก้ว
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
310  
581302
น.ส.ภัทรวดี ผดาวัลย์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
311  
581305
น.ส.อรยา เทียมดี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
312  
581309
น.ส.กรรณิการ์ ระคาไพ
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
313  
581310
นายปรมินทร์ ขันตีต่อ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
314  
581312
นายสุภชัย อึ้งสมบูรณ์สุข
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
315  
581313
น.ส.จันทร์ทิมาพร เผือกคล้าย
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
316  
581319
น.ส.ณิชากร มงคลธรรมากุล
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
317  
581320
น.ส.ศศิวิมล เตชนานนท์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
318  
581325
น.ส.สุปรานี บัวสมบัตร
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
319  
581326
น.ส.จุฑามาศ แซ่ลี้
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
320  
581328
น.ส.สุวิมล จีนบางช้าง
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
321  
581335
น.ส.กัญญาณัฐ คุ้มวงษ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
322  
581337
น.ส.ศิรภัสสร แก่นมั่น
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
323  
581338
นายกิตตินันท์ มิตรประยูร
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
324  
581339
นายธีรธรรม แซ่อื้อ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
325  
581340
นายพงศกร ขันทอง
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
326  
581351
น.ส.อมรรัตน์ สุขสบาย
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
327  
581359
นายนครินทร์ บุญธรรม
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
328  
581360
น.ส.วสุรินทร์ ณรงค์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
329  
581367
นายณัชกช นันทพิศาล
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
330  
581370
น.ส.รัชฏา เพิ่มพูล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
331  
581375
น.ส.ณัฐริกา วีรศรุตกรกุล
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
332  
581377
น.ส.ปนัดดา เข่งเฮง
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
333  
581381
นายนพดล ฉ่ำสวัสดิ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
334  
581392
น.ส.เพ็ญประภา เฉียงรอด
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
335  
581393
น.ส.ณัฐมน เกิดเมืองเล็ก
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
336  
581395
นายธนโชติ บางทุ่มแบน
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
337  
581398
น.ส.ปวิตรา ฉ่ำเฉี่อย
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
338  
581399
นายวรรณศักดิ์ ปั้นบุญชู
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
339  
581406
นายนภดล จันกระทึก
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
340  
581407
น.ส.พาวดี ล้อมเมตตา
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
341  
581411
น.ส.สิริยาพร แสงแจ่ม
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
342  
581412
น.ส.จารุวรรณ โสพรม
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
343  
581413
น.ส.ศิริพร นามคำ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
344  
581439
น.ส.วิจิตรา สร้อยมาลุน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
345  
581442
น.ส.วธันญา บุญช่วย
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
346  
581461
น.ส.ชนัญชิดา เรือนแก้ว
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
347  
581464
น.ส.ลลิตา ภูสีลิตร
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
348  
581465
น.ส.มาลินี จับใจนาย
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
349  
581466
น.ส.มนันยา ประจงสูงเนิน
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
350  
581467
น.ส.ภากมล อัครโยธินกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
351  
581473
น.ส.นันชินี สอนสมนึก
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
352  
581477
น.ส.ปิยธิดา แก้วสุพรรณ์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
353  
581483
น.ส.ณัฐณิชา สองศรี
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
354  
581484
นายพุฒิพงศ์ ทองเพ็งธนานนท์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
355  
581486
น.ส.ทอฝัน เมฆหมอก
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
356  
581487
นายพิทักษ์พงษ์ แซ่ลิ้ม
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
357  
581488
นายศุภฤกษ์ เสวีวัลลภ
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
358  
581489
น.ส.อรยา รุ่งประเสริฐ
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
359  
581490
นายธีรวัฒน์ อรรถพรวัฒนา
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
360  
581495
น.ส.จินตนา อยู่เย็น
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
361  
581499
นายอิสรพงษ์ ประสานสุข
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
362  
581503
น.ส.ณัฐชุกร ทองแกมนาค
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
363  
581509
นายโกญจนาท รัชตกุล
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
364  
581511
นายภาณุพงศ์ รัตนสถาพรกุล
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
365  
581515
น.ส.ชฎาพร เย็นจิตร
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
366  
581526
นายธนากร ประจำพบ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
367  
581531
น.ส.วิจิตรา อัครผล
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
368  
581533
น.ส.จิราภรณ์ คร้ามบุญลือ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
369  
581535
น.ส.อลิษา เขียวอ่อน
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
370  
581537
นายอภิภูมิ เพ็ชรรัตน์
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
371  
581542
นายหยกเพชร ศิริสมพร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
372  
581543
น.ส.เชนิสา ช่วยเกล็ด
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
373  
581553
น.ส.อินทิรา เลิศสกลพันธ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
374  
581569
น.ส.ชญาทิพ พงษ์สุวรรณ
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
375  
581576
น.ส.กุลณัฐ รัญจวน
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
376  
581577
น.ส.ดวงหทัย กลิ่นชื่น
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
377  
581582
น.ส.ลำนวล ประจญ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
378  
581583
นายกรกฤช อุทิศอุทัยวรรณ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
379  
581585
น.ส.ธนัชพร สมประยูร
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
380  
581593
น.ส.เกวลิน ศรีสุวรรณ์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อนามัยสิ่งแวดล้อม
381  
581595
น.ส.จเร รุ่งเรืองแย้มใจงาม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อนามัยสิ่งแวดล้อม
382  
581599
นายศุภชัย เขื่อนคำ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อนามัยสิ่งแวดล้อม
383  
581610
น.ส.ชนากานต์ สมวงศ์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อนามัยสิ่งแวดล้อม
384  
581620
น.ส.วรนุช มะณีเนียม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อนามัยสิ่งแวดล้อม
385  
581628
น.ส.พัสตราภรณ์ กาญจนสาโรช
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
386  
581636
นายจิรพงษ์ สงสุวรรณ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
387  
581642
น.ส.นุชนาถ ไกสร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
388  
581643
น.ส.กันติชา นิลรัตน์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
389  
581645
น.ส.กรกฏ อุดมอาภาพิมล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
390  
581646
นายชากรณ์ อรรคนิตร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
391  
581648
น.ส.มาฮีรัน ตือเงาะ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
392  
581649
น.ส.กนกวรรณ วงศ์เพลาเพลิด
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
393  
581650
น.ส.ศุภนิดา สุขประเสริฐ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
394  
581652
น.ส.รัตน์ติยากร เชื้อจันทึก
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
395  
581654
น.ส.ศิริลักษณ์ เกิดฉิม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
396  
581667
นายปิติกร รุ่งบวรฤทัย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
397  
581668
น.ส.ดารากาญจน์ แสงประเสริฐ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
398  
581682
น.ส.วริศรา อุปนิ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
399  
581684
นายศักดิ์ศิธนต์ นุ่มนิ่ม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อนามัยสิ่งแวดล้อม
400  
581686
น.ส.มัลลิกา บุญธรรม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อนามัยสิ่งแวดล้อม
401  
581693
นายอภิวัฒณ์ ทานะ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
402  
581705
นายพีรพล ลำเจียก
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
403  
581706
น.ส.มินทร์ลดา ชนะกุลนัทธพงศ์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อนามัยสิ่งแวดล้อม
404  
581710
น.ส.ชวิศา ขำคม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
405  
581711
น.ส.มินตรา ศรีตระการ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
406  
581717
น.ส.ณัชชา อาภรณ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
407  
581718
น.ส.พัชญานัน สอนสำโรง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อนามัยสิ่งแวดล้อม
408  
581720
น.ส.กมลชนก เด่นวัฒนา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
409  
581722
นายพงษ์เจตน์ ทรัพยานนท์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
410  
581725
น.ส.อรทัย กลั่นน้ำทิพย์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
411  
581727
น.ส.พิยาดา ขจรพันธ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
412  
581728
น.ส.จิรวรรณ เพ็ชรสุทธิ์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อนามัยสิ่งแวดล้อม
413  
581730
น.ส.พิมพ์วิภา เรืองขจิต
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
414  
581731
น.ส.ลักขณา ทนาสัย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
415  
581732
น.ส.คณาภรณ์ ไทยสาครพันธ์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อนามัยสิ่งแวดล้อม
416  
581733
น.ส.พรอนงค์ เอี่ยมสอาด
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
417  
581734
น.ส.หิรัญญา เจริญวัฒนะโภคา
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อนามัยสิ่งแวดล้อม
418  
581737
น.ส.นฤมล จริงจิตร
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อนามัยสิ่งแวดล้อม
419  
581746
น.ส.จิฬาภรณ์ สว่างเนตร
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อนามัยสิ่งแวดล้อม
420  
581757
น.ส.ณิชกานต์ หวานฉ่ำ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
421  
581768
น.ส.วลัยพรรณ สุทธิเมฆ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อนามัยสิ่งแวดล้อม
422  
581773
น.ส.ปวริศา ปัญญาคณานุกูล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
423  
581777
น.ส.อนงค์รักษ์ สุขยิ่ง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
424  
581780
น.ส.เสาวลักษณ์ เชิดพงษ์นิธิภัทร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
425  
581783
น.ส.ชนานันท์ พินิจมนตรี
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อนามัยสิ่งแวดล้อม
426  
581786
น.ส.สุพรรณี สะหะอำพรรณ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
427  
581790
น.ส.ณัฐการ เมืองอินทร์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
428  
581797
น.ส.ภัณฑิรา หนูเวียง
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
429  
581799
น.ส.เสาวณี รสศรี
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อนามัยสิ่งแวดล้อม
430  
581811
น.ส.อรพินท์ ทองคำ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
431  
581813
น.ส.ศิลาภรณ์ อ่ำสุข
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
432  
581814
น.ส.พรธิมา มาสีกุก
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
433  
581816
น.ส.สุกัญญา น้ำดอกไม้
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
434  
581818
น.ส.รัตติยาภรณ์ บัวสบาล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
435  
581829
น.ส.กฤษธิดา จันโอ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
436  
581830
นายกฤษดา จันโอ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
437  
581831
น.ส.ยุวดี สีโส
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อนามัยสิ่งแวดล้อม
438  
581835
น.ส.สิริยากร คำกิ่ง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
439  
581836
น.ส.ณัฐณิชา พรมงาม
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
440  
581841
น.ส.จีราพร วัดอ่อน
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
441  
581848
น.ส.ชมพูนุท โตระจิตต์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
442  
581851
น.ส.อภิสรา มิตรพิทักษ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
443  
581852
น.ส.พรทิพย์ เกรียงพันธุ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
444  
581856
น.ส.นารีรัตน์ กำหนดศรี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
445  
581865
น.ส.ผกาวรรณ รักรัศมี
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
446  
581870
นายพีรพงศ์ บุญบำเทิง
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
447  
581871
นายอภิชาติ ชมบุญ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
448  
581875
น.ส.สุวิภา สุขหิรัญ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
449  
581880
นายพันธ์เทพ วังอินทร์
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
450  
581886
น.ส.พรสุดา เฟื่องฟุ้ง
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
451  
581887
น.ส.ภาพิมล ทัศน์จันทร์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
452  
581888
น.ส.ธนิยา สิทธิถนอมวงศ์
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
453  
581890
น.ส.พรพิมล ภูทองเงิน
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
454  
581897
น.ส.กนกวรรณ ทองสม
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
455  
581901
นายยุทธ์พิชัย หมั่นคติธรรม
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
456  
581907
น.ส.วิศัลย์ศยา ทองศรีนุช
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
457  
581908
นายเจษฎากร อินทรายุธ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
458  
581911
น.ส.สมิตานัน ทัม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
459  
581914
น.ส.จันทิมา แสนทำพล
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
460  
581917
น.ส.อรทัย ทะนงศักดิ์ศรีกุล
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
461  
581923
น.ส.เกวลี สินทรัพย์
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
462  
581925
น.ส.วิภาดา งามสม
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
463  
581929
นายวศิน วัดแย้ม
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
464  
581930
น.ส.แกมแพร สนั่นนิคม
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
465  
581944
น.ส.ศรีสุภัทร พรหมลา
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
466  
581956
น.ส.ชัชญาวดี วิริยะกิจสมบูรณ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
467  
581959
น.ส.วรินทร์ เตชะวงศ์
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
468  
581965
น.ส.เกศกนก นิธิศาเบญญาพร
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
469  
581967
นายชัยวัฒน์ สุทธิประภา
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
470  
581970
น.ส.เบญจวรรณ เลิศสกุลรุ่งโรจน์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
471  
581984
นายคณิน พฤกษจันทร์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
472  
581985
น.ส.เกวลิน ภักดี
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
473  
581987
น.ส.สิตานันท์ แซ่ตั้ง
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
474  
581993
น.ส.เจนจิรา ลือชาติ
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
475  
581994
นายณัฐพัชร์ รตนพิมพ์เงิน
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
476  
582000
น.ส.กรกันต์ลภัส ภักดีปรีชานันท์
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
477  
582011
น.ส.มณฑาณี สีแนน
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
478  
582019
นายกิตติรัตน์ ศรีเจริญ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
479  
582030
น.ส.วาสนา นัยพัฒ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
480  
582031
น.ส.วนิฉรา เสนาดี
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
481  
582047
น.ส.เกล็ดนที มีเจริญ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
482  
582056
น.ส.ปะการัง รินแก้ว
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
483  
582070
นายวิชัย โรจนบำเพ็ญ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
484  
582079
นายธนกฤต ช่างเกวียน
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
485  
582082
นายรังสิวุฒิ สุขสบาย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
486  
582090
น.ส.ณัชชา สีมา
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
487  
582104
นายยศวัฒน์ เหลืองธนสมบัติ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
488  
582111
น.ส.อุษา แจ่มเพ็ชร
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
489  
582123
น.ส.น้ำผึ้ง ทรงศิริ
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
490  
582126
น.ส.กนกวรรณ กลิ่นทรัพย์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
491  
582128
น.ส.พิชชาภา จันทร์รัตนประภา
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
492  
582135
น.ส.ประกายแก้ว มีลาภา
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
493  
582142
นายปรัชญา อักษร
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
494  
582146
น.ส.สุกัญญา แก้วมุกข์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
495  
582156
น.ส.สร้องทอง เตชวา
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
496  
582157
น.ส.ปัณฑิตา พื้นผา
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
497  
582158
น.ส.จิวราภรณ์ นาอุ่นเรือน
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
498  
582161
น.ส.กนกพร มหาโคตร
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
499  
582165
น.ส.ชนานันท์ หนูพล
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
500  
582167
นายกฤตภาส พงศ์วิไล
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
501  
582168
น.ส.วชิราภรณ์ รัตนรัตน์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
502  
582183
น.ส.ปนัฐตา รัตนขันธ์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
503  
582185
น.ส.ธนัชพร ใจประเสริฐ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
504  
582190
นายวรกันต์ อิทธิปัญญา
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
505  
582196
น.ส.วราพร วงศ์วรรธนะโชติ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
506  
582197
นายศุภชัย สายทอง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
507  
582198
น.ส.ฐิติยา ตู้เจริญ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
508  
582200
น.ส.ชนาภา ศรีสมสอน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
509  
582205
น.ส.วิชญา สัตย์ซื่อ
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
510  
582207
นายธนพนธ์ ชุมวรฐายี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
511  
582208
น.ส.ลลิตวดี ปานเจริญ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
512  
582210
น.ส.ชลธิชา เบ้าสิงห์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
513  
582213
น.ส.ญาณิศา ณ สงขลา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
514  
582219
น.ส.สโรชา เลิศทวีรัชต์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
515  
582220
น.ส.ณราพร คำพึ่ง
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
516  
582228
น.ส.สมจินต์ พรมเคน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
517  
582234
น.ส.อรอุมา ฉิมอินทร์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
518  
582238
น.ส.ธิชากร สุนัติ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อนามัยสิ่งแวดล้อม
519  
582243
นายจตุรพร ทองไพบูลย์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
520  
582253
นายบุณยสฤษดิ์ สวยงาม
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
521  
582255
นายธีรเดช จรัสวิวัฒนศร
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
522  
582268
น.ส.ชนิดา ศรีทับทิม
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
523  
582293
น.ส.ปานแก้ว อินจัน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
524  
582299
น.ส.สุกัญญา ทองดี
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
525  
582303
น.ส.นัฏฐรียา ปัดฌาบุตร
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
526  
582321
นายธนชัย บุญรัตนธนากร
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
527  
582358
นายปรารถนา ใจสะอาด
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
528  
582359
น.ส.รัชนันท์ จิระเรืองฤทธิ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
529  
582366
น.ส.ธนพร แซ่อึ้ง
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
530  
582368
น.ส.ณัฐมล แสงตะวัน
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
531  
582396
น.ส.รมณ เสียงแจ่ม
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
532  
582402
น.ส.พรรวินท์ ด่วนเดิน
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
533  
582418
นายสาริทธิ์ วัฒนเวฬุรัตน์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
534  
582456
น.ส.ณิฌาพรรณ เพชรไกร
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
535  
582462
น.ส.ดารารัตน์ มูลจัด
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
536  
582465
นายปาฏิหาริย์ พิทาคำ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
537  
582467
นายธรรมนูญ ธรรมศิริ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
538  
582472
น.ส.กันทร ดีชัย
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
539  
582480
น.ส.กาญจนสินี รัตนบุญฤทธิ์
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
540  
582482
น.ส.วรกมล โพธิ์ไทร
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
541  
582483
น.ส.อทิตยา ชูอำไพ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
542  
582492
น.ส.พีรดา ฝรั่งทอง
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
543  
582499
น.ส.น้ำฝน สวัสดี
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อนามัยสิ่งแวดล้อม
544  
582502
น.ส.เพ็ญพร ภู่ไสว
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
545  
582509
นายภานุพงศ์ จงมานัสเจริญ
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
546  
582510
นายศิวกร จันทร์พิทักษ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
547  
582512
นายสุชานนท์ พันธุมาศ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
548  
582515
น.ส.กัญจนา ไชยมงคล
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
549  
582519
น.ส.ศิริรัตน์ พันธุ์กาฬสินธุ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
550  
582521
น.ส.สุจิตรา อินทรปลัด
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
551  
582526
น.ส.เกศรินทร์ ขุนชำนาญ
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
552  
582527
น.ส.ทานตะวัน เวชรังษ์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
553  
582528
น.ส.ปวริศา โชคพิชิตชัย
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
554  
582530
น.ส.สิรีธร สุวรรณกุลวิไล
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
555  
582532
น.ส.สุปาณี ทิมกระโทก
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
556  
582535
น.ส.กัญญวรา ศรัทธาธรรม
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
557  
582536
น.ส.มนทกานต์ จันท์อุไร
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
558  
582539
น.ส.สิรภัทร สันทอง
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
559  
582541
น.ส.ภัทรานิษฐ์ เรืองระยนต์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
560  
582542
นายสิทธิชัย ยิ้มศรวล
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
561  
582552
น.ส.บัณฑิตา ภู่สุวรรณ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
562  
582559
น.ส.นูสเราะห์ เปาะอิแต
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
563  
582567
น.ส.ลลดา ศรีแจ้
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
564  
582569
นายกฤติธี สุขสถาน
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
565  
582570
น.ส.อัญชิษฐา สุขโชคชัย
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
566  
582574
นายทรงยศ ธนันตพงศ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
567  
582577
น.ส.กัลยารัตน์ อ่อนปอภาร
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
568  
582578
น.ส.สกุลรัตน์ ภักดีแก้ว
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
569  
582586
น.ส.นิศากรณ์ จันทร์วิภาค
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
570  
582587
นายสุรศักดิ์ สำเริง
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
571  
582594
น.ส.ภูริตา เกตุศรี
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
572  
582595
น.ส.กชกร ลาวิลาศ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
573  
582601
น.ส.วสุนันท์ กีรติมงคลกุล
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
574  
582602
น.ส.จรรยพร ชูเดช
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
575  
582606
น.ส.กนกกาญจน์ จูทิม
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
576  
582608
น.ส.เปี่ยมสุข รักป้อม
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
577  
582612
น.ส.สวามินี สุดงค์พล
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
578  
582614
น.ส.อนุสรา ตั้งตนพิทักษ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
579  
582620
น.ส.พิชญาณี ยนต์ศรี
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
580  
582621
น.ส.กัญญณัช กิตติปภารัชต์
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
581  
582623
นายเจษฎา พัวประเสริฐ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
582  
582624
น.ส.ชาริตา มุขอาสา
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
583  
582628
น.ส.ณภัสสร แพรสีนวล
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
584  
582633
นายธรธวัช ตั้งศิริรัตนสิน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
585  
582638
น.ส.สุพัตรา โนรี
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
586  
582642
น.ส.ชลลดา ธนมงคลฤทธิ์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
587  
582643
น.ส.บุณยเณจฉ์ แซ่แต้
บริหารธุรกิจ / การตลาด
588  
582645
นายสุภัทรชัย ชะระภิญโญ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
589  
582647
น.ส.ปริญญา ขนันไพร
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
590  
582650
นายพงศกร ศรีนวล
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
591  
582651
น.ส.ศรัณยา ศรียุบล
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
592  
582661
นายอนุพงษ์ แซ่เติ๋น
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
593  
582665
น.ส.เมษา สุดแสวง
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
594  
582669
น.ส.จิราพร ชัยมุสิก
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
595  
582681
น.ส.จุฑาทิพย์ ทองศิริ
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
596  
582683
น.ส.พงศ์ระพี วงษ์เจริญ
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
597  
582688
น.ส.ภัณฑิรา บัวทอง
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
598  
582695
น.ส.สุชาดา แซ่ลิ้ม
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
599  
582701
นายตะวัน สิงห์สุพรรณ
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
600  
582704
น.ส.ธนาภรณ์ ทองสุข
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
601  
582706
น.ส.วิภาพร หงษ์จร
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
602  
582708
น.ส.ชิดชนก พงษ์สุขเจริญกุล
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
603  
582712
น.ส.ณิชาดา พร้อมสง่า
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
604  
582714
นายศศิธร กลิ่นหอม
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
605  
582717
น.ส.อัจฉรา พรประกายพฤกษ์
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
606  
582718
นายณัฐวีร์ เปลี่ยนประเสริฐ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
607  
582724
น.ส.กันยกร ชฎาแก้ว
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
608  
582732
นายกรวิชญ์ ภาณุอังกูร
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
609  
582735
นายนพคุณ เที่ยงสมบุญ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
610  
582739
น.ส.ณิชชา ธนกฤตบริบูรณ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
611  
582747
น.ส.ณัฐวดี พรหมจักร
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
612  
582751
น.ส.ณัชชา ฉลาดแย้ม
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
613  
582757
น.ส.อรวรรณ วงค์นาทิม
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
614  
582758
น.ส.อมรรัตน์ นราฤทธิ์วรกุล
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
615  
582764
นายสหภาพ สุยเหง้า
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
616  
582765
นายลีนวัฒน์ ไชยสิทธิ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
617  
582768
น.ส.ธนัญญา พันธ์มูล
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
618  
582774
นายกฤตฏิพัฒน์ ก้านบัว
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
619  
582776
น.ส.ณิชกานต์ เตาะเจริญยิ่ง
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
620  
582777
น.ส.วริศรา โชติมานกิตติ
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
621  
582779
น.ส.มุทิตา วงศ์ภักดี
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
622  
582780
น.ส.ณัฐณิชา รัตนานนท์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
623  
582782
นายนพเดช เคนเหลา
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
624  
582784
นายวุฒิชัย คณาญาติ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
625  
582786
น.ส.คชาภรณ์ รัตนอมรเวช
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
626  
582787
น.ส.ณัฐณิชา ถาวร
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
627  
582788
น.ส.ขนิษฐา มาสะอาด
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
628  
582790
น.ส.ยุภารัตน์ เสนาสี
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
629  
582792
นายทศพร จุลรัตนศักดิ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
630  
582800
น.ส.ณัฐณิชา คำแก้ว
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
631  
582805
นายอิทธิกร ลินทะจะกะ
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
632  
582813
นายปุญยวัจน์ เชื้ออ่าว
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
633  
582814
น.ส.วรรณรดา วงค์ถามาตย์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
634  
582819
นายธันยพงศ์ ไชยา
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
635  
582824
น.ส.ฉัตรลดา ตีบไธสง
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
636  
582829
น.ส.พัทธมน บุญมาเลิศ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
637  
582833
น.ส.อลิตา เลิศสงคราม
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
638  
582840
น.ส.น้ำฝน ขนานไทย
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อนามัยสิ่งแวดล้อม
639  
582851
น.ส.ชฎาพร ดอนสินพูล
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อนามัยสิ่งแวดล้อม
640  
582855
นายสิริพงศ์ กรรณฉวี
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อนามัยสิ่งแวดล้อม
641  
582883
น.ส.จิรภา บุญนาค
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
642  
582888
น.ส.ญาดา สะโสดา
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อนามัยสิ่งแวดล้อม
643  
582889
น.ส.ปริชญา สุขสมเลิศ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อนามัยสิ่งแวดล้อม
644  
582890
น.ส.วริศรา ผ่องแผ้ว
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
645  
582894
น.ส.ศิริรัตน์ แก่นท้าว
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
646  
582899
นายยศภัทร ชาญสิทธิ์พิศาล
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
647  
582909
น.ส.ปิยพร แก้วมีศรี
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อนามัยสิ่งแวดล้อม
648  
582910
น.ส.ณัฐวรรณ มีไทย
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อนามัยสิ่งแวดล้อม
649  
582913
น.ส.ธิดา กุชโร
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
650  
582914
น.ส.พรนิภา แสงสุวรรณ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อนามัยสิ่งแวดล้อม
651  
582915
นายปิยะวัฒน์ ศรเพ็ช
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อนามัยสิ่งแวดล้อม
652  
582920
น.ส.อมรรัตน์ หมั่นกิจ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
653  
582928
นายนิติวัฒน์ ศิริเวช
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
654  
582931
น.ส.มาณิการ์ ผาสุข
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อนามัยสิ่งแวดล้อม
655  
582933
น.ส.พรรณิการ์ ฟองมณี
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
656  
582934
น.ส.สุชัญญา จิตร์ตรง
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
657  
582976
น.ส.จุลญา บุตรธนู
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
658  
582985
นายพงศธร คเชนทร์ภักดี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
659  
582989
นายวิศิษฐ์ ขวัญทอง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
660  
582996
นายนฤนาฏ จุรีนุกูล
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
661  
583000
น.ส.วรุณญาภรณ์ พรหมแพทย์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
662  
583001
น.ส.สุริยาภรณ์ นามโสรส
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
663  
583002
น.ส.อสมา แก้วพิพิธภัณฑ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
664  
583004
น.ส.ชรินรัตน์ มงคลลิขิต
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
665  
583026
น.ส.ณัฐธิดา ปัญญา
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
666  
583036
น.ส.พัชรียา พิมพ์พานิช
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
667  
583044
น.ส.อรจิรา พอขุนทด
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อนามัยสิ่งแวดล้อม
668  
583056
น.ส.สมิตา หงษ์ร่อน
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
669  
583060
น.ส.ทิพยรัตน์ ลาน้ำเที่ยง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
670  
583067
น.ส.กาญจนาพร เหมปาละ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
671  
583068
น.ส.ธันวดี มาลารักษ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
672  
583076
นายสหรัฐ สิทธิน้อย
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
673  
583086
น.ส.สุทธิดา หาริตะวัน
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อนามัยสิ่งแวดล้อม
674  
583091
น.ส.พรไพร ธรรมมาอ่อน
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อนามัยสิ่งแวดล้อม
675  
583104
นายเจษฎา เจียดำรงค์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
676  
583107
น.ส.ประภาภิรมย์ เปล่งเพิ่มพูล
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
677  
583108
นายปวริศร์ ทนันไชยชูวงษ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
678  
583109
น.ส.จุฑามาศ คมคาย
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
679  
583123
นายจักรพันธ์ กันจุล
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
680  
583126
น.ส.กนกวรรณ คงกะพันธ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
681  
583136
น.ส.ศศิกมล สุภัคดำรงกุล
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
682  
583138
น.ส.พิรุฬห์รัตน์ ติวัฒนาสุข
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
683  
583139
นายอสมา พรมสิงห์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
684  
583144
น.ส.รุจีรัตน์ พุ่มเจริญ
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
685  
583147
นายกลวัชร ทองปอน
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
686  
583148
น.ส.สิดาพร ยังภิรมย์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
687  
583149
น.ส.เพียรพร อโนทัย
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
688  
583155
นายวิศรุต อัศวธีระ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
689  
583156
น.ส.อัญพัชญ์ เหลืองธนารัตน์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
690  
583165
น.ส.ณฐินี ตันเจริญ
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
691  
583167
น.ส.กิตติยาภรณ์ พุ่มไทร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
692  
583168
น.ส.หทัยรัตน์ คูหาศักดิ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
693  
583171
นายภาสกร คงเอี่ยม
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
694  
583173
นายวิทย์วิสิฐฏ์ อริยะราช
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
695  
583175
น.ส.ลลิตา กันคล้อย
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
696  
583177
น.ส.ปภาณิน บุญปก
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
697  
583179
น.ส.อภิราภ์ สัตนาโค
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
698  
583182
นายธาดา กำจัดภัย
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
699  
583184
น.ส.หัทยา แพงพิมพ์โล้
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
700  
583186
นายธนากร สุขสำราญ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
701  
583190
น.ส.นฤมล มากจุล
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
702  
583191
น.ส.แคทลียา รอดบ้านเกาะ
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
703  
583194
นายปฏิวัติ ป้อมประคอง
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
704  
583199
น.ส.เหมวรรณ เขียวเอี่ยม
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
705  
583200
น.ส.ปาริชาต ยอดทรัพย์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
706  
583204
น.ส.กุญเรช รอดดี
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
707  
583413
นายธนกร ธรณธิติ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
708  
583418
น.ส.เมธาวี ฉัพพรรณรังษี
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
709  
583425
น.ส.นวพร งามวงศ์วิวัฒน์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
710  
583434
นายพงศธร ทับทิมทอง
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
711  
583438
น.ส.ณัฐฐา ไชยวงค์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
712  
583439
นายณัฐกรณ์ คำภากุล
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
713  
583446
น.ส.แพรวา หมั่นเรียน
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
714  
583450
น.ส.เจนจิรา หมุดแหล๊ะ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
715  
583456
น.ส.พรวิภา ศรีเจริญ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
716  
583465
น.ส.ศิริพร ลื่อหล้า
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
717  
583468
นายภัทรพงศ์ สุขพรหม
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
718  
583474
นายบวร จู๋แหลมฟ้า
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
719  
583480
นายณัฐนนท์ ศรีศักดา
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
720  
583485
นายวินัย โพธิ์พรม
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
721  
583495
น.ส.ภัสรีพร ไท้ทอง
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
722  
583498
น.ส.จารุวรรณ หนูเสริม
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
723  
583503
นายวัฒนชัย แสวงทรัพย์
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
724  
583504
นายณัฐวุฒิ ปัญญากมลกิจ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
725  
583505
นายชิตภณ สิทธิโกษี
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
726  
583506
นายณัฐพล เอื้อพัฒนวงศ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
727  
583508
น.ส.พชรวรรณ ถายะเดช
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อนามัยสิ่งแวดล้อม
728  
583520
น.ส.ศิริวรรณ วิชาธร
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
729  
583527
นายปฏิพัทธ์ หวังบู่
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
730  
583532
น.ส.กชกร บุญอ่วม
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
731  
583543
น.ส.สุพิชชา ทิพวัน
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
732  
583547
น.ส.อธิษฐาน ปราการรัตน์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
733  
583571
น.ส.น้ำทิพย์ มิ่งเมือง
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
734  
583585
น.ส.ชลธิชา ศรีนิล
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
735  
583589
น.ส.ปริญญาภรณ์ ประทุมมา
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อนามัยสิ่งแวดล้อม
736  
583596
น.ส.โชติกา ศิริเพิ่มพูนสุข
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
737  
583598
น.ส.จุฑามาศ สังกา
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
738  
583605
น.ส.ปรารถนา โกแมน
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
739  
583615
น.ส.วิภาวี งามขำ
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
740  
583619
น.ส.นิรชา ด้วงสำรวย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
741  
583622
น.ส.ปาณิศา ปุราถาเน
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
742  
583627
นายชวณิช จันทร์ตรี
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
743  
583628
นายรังสิมันต์ ภิรมย์เพิ่ม
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
744  
583629
น.ส.นัทศิมา สุกแก้ว
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
745  
583657
นายจีรยุทธ ศรีบุญ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
746  
583720
น.ส.มาศิณี อ้นมณี
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
747  
583727
น.ส.ปิยนุช แสนสมัคร
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
748  
583728
น.ส.วรวี กล่ำทวี
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
749  
583749
นายทักษ์ดนัย สุริยะ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
750  
583757
นายชัชพล สุนทรพิพิธ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
751  
583758
นายรัฐพงษ์ สุขเกษม
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
752  
583759
นายเกรียงเดช เดชเจริญ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
753  
583761
นายสรศักดิ์ จิตประเสริฐ
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
754  
583772
นายพิสิฐพงศ์ ใจเมือง
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
755  
583777
น.ส.กมลชนก แซ่ปิ้ง
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
756  
583779
น.ส.ปราณี ดวงทิพย์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
757  
583786
น.ส.ต้องตา โฉมยง
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
758  
583794
น.ส.นารีรัตน์ ปานศรี
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
759  
583815
น.ส.นภัส อิทธิมณีกุล
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
760  
590005
นายสหรัฐ โต่นวุธ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
761  
590019
น.ส.อรัญญา เต่าทอง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
762  
590031
น.ส.ไอวลี บัวทอง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
763  
590043
นายสุรสีห์ โชคสกุล
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
764  
590054
น.ส.พิชชาภา พรหมดนตรี
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
765  
590073
นายธนารัตน์ เอี่ยมจิตร
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
766  
590074
น.ส.กัญญ์ญาณ์ภัค นิธิญาฐ์กร
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
767  
590080
น.ส.ณัฐสิรี คงขาว
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
768  
590084
นายณัฐพล แผงภิรมย์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
769  
590085
น.ส.การะเกด ใจใส
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
770  
590089
น.ส.ศุภกานต์ สุเมธีวรศักดิ์
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
771  
590101
น.ส.ภัทรวดี เสนารักษ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
772  
590136
น.ส.วลัยลักษณ์ สุขโข
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
773  
590147
น.ส.บุษริน จันทร์ดี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
774  
590181
นายธัญพัฒน์ ถนัดศีลธรรม
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
775  
590190
น.ส.ภูริชญา บุญเรือง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
776  
590206
น.ส.อธิษฐาน เสริมจันทร์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
777  
590208
น.ส.อรรยา ท้วมอ้น
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
778  
590214
น.ส.ณัฐสุภา นุ่มแสงจันทร์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
779  
590248
นายวรัญญู แก้วประไพ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
780  
590266
น.ส.วริศรา กุลสันตีพงศ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
781  
590276
น.ส.ระวินันธ์ วิทย์อุปสัย
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
782  
590293
น.ส.จิตราภา ทามาตย์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
783  
590299
นายอภินันท์ เผือกแก้ว
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
784  
590304
น.ส.กัญญพัชร์ ลาแดง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
785  
590306
น.ส.ไทรงาม ขุนทรง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
786  
590317
นายกฤษฎ์เกษม ตรีสุผล
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
787  
590321
น.ส.บุศรินทร์ สังฆราม
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
788  
590339
น.ส.นิรชา สายทองสุข
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
789  
590362
น.ส.พัชรีพร สุมาสา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
790  
590364
น.ส.เจวลี อันสน
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
791  
590373
น.ส.ณัตยา ลักษณาวงค์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
792  
590381
น.ส.เกษราภรณ์ ผ่องแผ้ว
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
793  
590397
น.ส.ปฐมาวดี สุทธการี
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
794  
590404
น.ส.ทับทิม ขำเหมือนดนตรี
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
795  
590408
นายภูธน จันทรัตน์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
796  
590419
น.ส.จิดาภา ตรีนุชหมื่นไวย
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
797  
590438
น.ส.อุมาภรณ์ ประไพ
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
798  
590439
น.ส.นัชชา ชอบเรียบร้อย
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
799  
590456
น.ส.จันทร์จิราภรณ์ เรืองสมบูรณ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
800  
590482
น.ส.พิชญา ติ๊บมอย
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
801  
590484
น.ส.อชิรญา ตั้งตรีลักษณ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
802  
590485
น.ส.ศศิวิมล แก้วกระจาย
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
803  
590486
นายตฤณ เฉินเชวงกุล
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
804  
590495
น.ส.นภาลัย สุริยบุปผา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
805  
590496
น.ส.ศศิธร สิงสาท
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
806  
590498
น.ส.อัจฉรา ดวงแก้วเรือน
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
807  
590501
นายวีระชัย ทับจันทร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
808  
590507
น.ส.ธัญญาภรณ์ แย้มปรางค์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
809  
590541
น.ส.กรกนก โสพันโต
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
810  
590545
นายอัครินทร์ ไพศาลธนธีรกุล
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
811  
590546
น.ส.รีนา บุรีขันธ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
812  
590576
นายรชต ปราบพินาศ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
813  
590577
น.ส.ศศิมาภรณ์ สุดาชม
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
814  
590590
น.ส.ฉัตรทิพย์ รักษานาม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
815  
590599
น.ส.สุกัญญา สุเสนา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
816  
590636
น.ส.อุษารัตน์ ลิยี่เก
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
817  
590657
น.ส.ณัฏฐการย์ ชูจิตร
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
818  
590679
น.ส.ชุติมา พ่วงจินดา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
819  
590683
น.ส.กัญญาวีร์ ใจสว่าง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
820  
590692
นายนาวิน สังขมรรทร
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
821  
590707
น.ส.วริศรา ชูนุ้ย
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
822  
590720
น.ส.กชมน วงศ์ชนะ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
823  
590727
น.ส.ญัสมิน โสมเบ็ณหมาน
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
824  
590729
น.ส.ธิดาพัฒน์ วรรณะ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
825  
590750
น.ส.พรรษชล คล้ายศรี
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
826  
590761
น.ส.เบญจรัตน์ จิรานันท์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
827  
590781
น.ส.นวพรรัตน์ อาระยะวงค์
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
828  
590786
นายปัญญาวิทย์ ทองกิ้ม
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
829  
590790
น.ส.ธัญพิชชา พุฒสกุล
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
830  
590807
น.ส.มธุอร เข็มศรี
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
831  
590833
นายธีรภัทร์ เรืองรัตน์
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
832  
590843
น.ส.ชรินรัตน์ สาสนิท
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
833  
590865
น.ส.สโรชา เปรี้ยวหวาน
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
834  
590870
น.ส.พักตร์พิมล คนงาม
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
835  
590873
น.ส.ภัคจิรา ศรีเผือก
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
836  
590874
น.ส.นนทิชา วงศ์สูง
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
837  
590876
น.ส.ณัฐณิชา รัตนสวัสดิ์
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
838  
590908
น.ส.วรรณพร ราชบุรี
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
839  
590931
น.ส.จรินทร์พร กั้วจำนงค์
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
840  
590933
น.ส.ณัฐกานต์ บุตรวงค์
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
841  
590946
น.ส.สุรัสสา โบสุวรรณ์
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
842  
590956
น.ส.ปิยะเนตร จุลมานพ
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
843  
590973
น.ส.สวิชญา อ่อนประสพ
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
844  
590998
นายปริญญา ศรีเมือง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
845  
591011
น.ส.กัญญาณัฐ ภู่พูลเพียร
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
846  
591032
นายนภัส บุญเสริม
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
847  
591039
น.ส.ชวัลญา ชื่นชีวเจริญ
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
848  
591067
น.ส.อณัฐชญา ตามัน
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
849  
591127
นายศุภศิลป์ พรมดา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
850  
591130
น.ส.รวิพร นากอร่าม
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
851  
591156
น.ส.ศรัณย์พร คำสามารถ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
852  
591170
น.ส.นลินี สุมณฑา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
853  
591188
น.ส.หทัยภัทร จันทรเศรษฐ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
854  
591191
น.ส.จิดาภา กำเนิดสกุลชัย
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
855  
591201
น.ส.กมลชนก สิงห์ซอม
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
856  
591217
น.ส.ปิยะพร กลิ่นหอม
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
857  
591245
น.ส.สาธินี โพธิกิจ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
858  
591265
น.ส.อารยา ภาติยะนุกูล
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
859  
591269
น.ส.รวิภา เกษสาคร
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
860  
591336
น.ส.นริศรา ปะตังทะโล
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
861  
591375
นายปวเรศ จุลวัฒนพงษ์
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
862  
591382
นายพีรวิชญ์ จารุเจริญกุล
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
863  
591389
น.ส.พัณณิตา ชนาพงษ์จารุ
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
864  
591390
น.ส.ณัฐกมล น่วมเจริญ
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
865  
591392
น.ส.ณิชาภัทร โชคพานิชศิริ
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
866  
591400
น.ส.ณัฐพร คงมั่น
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
867  
591407
น.ส.นฤมล บุญมั่ง
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
868  
591429
น.ส.พรรณนารา ไพสินสมบูรณ์
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
869  
591455
น.ส.นลนสร มากจงดี
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
870  
591460
น.ส.สิริวิมล สกุลลิ่มสุวรรณ
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
871  
591491
น.ส.อภิญญา ผดุงเดชชาญชัย
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
872  
591518
น.ส.กุลรัตน์ ผูกพันธ์
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
873  
591519
นายศุภวิชญ์ ขันธ์เรืองแสง
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
874  
591520
นายสิรวิชญ์ ขันธ์เรืองแสง
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
875  
591527
นายศิวกร อาศัยสุข
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
876  
591532
น.ส.พลอยนภัส แสนกล้า
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
877  
591553
น.ส.สิญาภรณ์ ลี้เทียน
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
878  
591562
นายกฤษฎา สาธรรม
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
879  
591563
นายวิรัตน์ แซ่โค้ว
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
880  
591579
น.ส.ปฏิมาภรณ์ จันทร์แดง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
881  
591606
น.ส.สุรีรัตน์ อยู่สมบูรณ์
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
882  
591607
น.ส.อินทิราพร วัฒนภักดี
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
883  
591612
น.ส.อนุธิดา อนุจร
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
884  
591621
น.ส.นภัส วิทยพรกุล
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
885  
591628
นายชนะภัย ตั้งใหม่คงสิริ
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
886  
591638
น.ส.บัณฑิตา ภู่ภูษิต
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
887  
591639
น.ส.กรกมล ยาห้องกาศ
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
888  
591640
นายกษิดิศ สาบุตร
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
889  
591658
นายไตรภพ แซ่ตั้ง
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
890  
591659
น.ส.มณีวรรณ มิตรยงค์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
891  
591666
นายณรงค์ศักดิ์ ทรัพย์กรกิจ
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
892  
591669
นายมาวิน บุญวิทยา
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
893  
591672
น.ส.ณัฐนิช เกิดศิริ
บริหารธุรกิจ / การตลาด
894  
591679
นายศุภพัฒน์ นรัญลักษณ์
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
895  
591682
น.ส.มัลลิษา น้อยวานิช
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
896  
591691
น.ส.เมลดา แป้นสกุล
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
897  
591693
นายศรายุทธ โสมสูงเนิน
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
898  
591722
นายคุณวุฒิ จรรยาเศรษฐกุล
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
899  
591728
น.ส.ธาราวดี แก้วประดิษฐ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
900  
591759
นายพสธร สถาพรพิสิทธิ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
901  
591769
น.ส.เสาวลักษณ์ แซ่ซ้อง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
902  
591776
น.ส.ขวัญจิรา ภูมิชาติ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
903  
591778
น.ส.บุสริน ติ้งหมาด
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
904  
591782
น.ส.ศุภพร บุญแจก
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
905  
591799
นายจักรพงศ์ นวลใย
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
906  
591800
น.ส.ภัทรธร วิมลสรกิจ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
907  
591812
น.ส.ภัทร์ธีนันท์ ภู่วพงษ์ศิริ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
908  
591814
นายสรวิศ ลิ้มศรีมณี
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
909  
591816
น.ส.เบญจามิน อ่องสมบูรณ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
910  
591821
น.ส.บุญนภา สุชาติกาญจน์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
911  
591824
น.ส.ธมลวรรณ นรานันท์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
912  
591832
น.ส.อัทธนีย์ ปันอิน
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
913  
591835
น.ส.กัณณ์อลิน หอมทรัพย์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
914  
591836
น.ส.เสริมศิริ จีนศาสตร์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
915  
591839
น.ส.วริษฐา นามวงษ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
916  
591841
น.ส.ศศินา จิตต์กระจายแสง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
917  
591842
น.ส.ปัณฑิตา โพธิ์หอม
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
918  
591847
น.ส.พลชา ท้ายเมือง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
919  
591853
น.ส.ลัดดาวัลย์ พุดแตง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
920  
591854
น.ส.ชรินรัตน์ ศรีเกื้อกลิ่น
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
921  
591865
น.ส.อัญมณี ดีอินทร์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
922  
591897
น.ส.นรินรัตน์ คชเผือก
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
923  
591908
น.ส.มัสรัยนี สนิ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
924  
591923
น.ส.เกวรินทร์ สร้อยทอง
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
925  
591924
น.ส.อภิญญา บุญเลือน
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
926  
591936
นายอีวเสียง แซ่หลี
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
927  
591942
น.ส.ชัชพร เอื้อเฟื้อ
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
928  
591945
น.ส.จิดาภา ทับทิมไสย
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
929  
591964
น.ส.ธัญชนก อุ่นจิตร
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
930  
591968
น.ส.คชาภรณ์ คำจีน
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
931  
591971
นายสุวพิชญ์ วายุพัฒน์
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
932  
591989
น.ส.กชพร หลิว
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
933  
591992
น.ส.พรนภัส ทัดละมัย
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
934  
592002
น.ส.พรนิภา แสงทับทิม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
935  
592029
น.ส.สิริญา เล็กจุฬา
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
936  
592035
น.ส.อมลิน เกตุน้อย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
937  
592062
น.ส.ภคภัค วายุภักดิ์
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
938  
592072
น.ส.กิตติกุล วงษ์พานิชย์
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
939  
592073
น.ส.ณัฐวดี ประกอบศรี
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
940  
592074
น.ส.จิราภา เผด็จศึก
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
941  
592078
นายสุรเดช วาหนูนาม
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
942  
592089
นายชาตรี ไววุฒิวรกุล
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
943  
592093
น.ส.เกตน์สิรี มุกดารัมย์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
944  
592103
น.ส.ชนากานต์ ศิรินภาพันธ์
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
945  
592110
น.ส.ปิยธิดา พรมจาก
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
946  
592130
น.ส.วิภาวรรณ บุญล้อม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
947  
592178
น.ส.ณัฐริชา ภักมี
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
948  
592179
น.ส.ปิยฉัตร โลหะการก
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
949  
592186
น.ส.กิตติญา สวัสดี
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
950  
592189
น.ส.ญาณิศา ชูชาติ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
951  
592195
น.ส.อิฏฐารมณ์ จิ๋วประดิษฐกุล
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
952  
592197
น.ส.เมทินี สีเขียว
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
953  
592199
น.ส.ดาวนภา ทรัพย์ประเสริฐ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
954  
592205
นายธนตะวัน เพ็งอุดม
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
955  
592206
น.ส.อิงฟ้า อาชววงศ์ทิพย์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
956  
592208
น.ส.สุชัญยา แสนสุภา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
957  
592210
น.ส.ชลิตา จันทร์ประกอบ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
958  
592212
น.ส.กรรณิการ์ ศรีสุพัฒนะกุล
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
959  
592222
น.ส.ปาณิศรา บรอฮีมี
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
960  
592231
น.ส.ทัศวรรณ หร่ายมณี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
961  
592232
น.ส.สุไมย๊ะห์ โดงกูล
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
962  
592243
น.ส.อลิษา โทวรรณา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
963  
592246
น.ส.พรรวินท์ อัจฉริยศ่สตร์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
964  
592292
น.ส.พัชรีญา ชูพีรัชน์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
965  
592294
น.ส.สุวนันท์ ทองยา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
966  
592303
น.ส.นัฐฌา วงษ์สุวรรณ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
967  
592304
น.ส.วรรณพร คุ่ยจาด
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
968  
592322
น.ส.ณัฐธิดา คล้อยปาน
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
969  
592325
น.ส.ประภัทสร บัวศรี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
970  
592335
น.ส.ณัชชา เล็กโสภี
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
971  
592345
น.ส.นิศาชล เกษสกุล
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
972  
592348
นายศุภกร ชิณเพ็ง
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
973  
592353
น.ส.พัชราภา หะวนิช
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
974  
592354
น.ส.ภาวิดา สว่างทองหลาง
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
975  
592368
น.ส.คัทรียา จันทร์แดง
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
976  
592369
น.ส.จินตนา คุ้มตระกูล
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว