เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 ค้นหา
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 ติดต่อสำนักทะเบียนฯ
 คำถามที่ถามบ่อย
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียนล่าช้า
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 กระดานข่าว
 
 สถิติของผู้เข้าชม :
 สถิติการเข้าชม
 แบบสำรวจ
 บริการอื่นๆ :
 Receipt
 มฉก.30(บริหาร ภาคสมทบ/ภาษาอังกฤษ-จีน)
 Reg Info
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

Forums Page 0, Forums Page 1, Forums Page 2, Forums Page 3, Forums Page 4, Forums Page 5, Forums Page 6, Forums Page 7, Forums Page 8, Forums Page 9, Forums Page 10, Forums Page 11, Forums Page 12, Forums Page 13, Forums Page 14, Forums Page 15, Forums Page 16, Forums Page 17, Forums Page 18, Forums Page 19, Forums Page 20, Forums Page 21, Forums Page 22, Forums Page 23, Forums Page 24, Forums Page 25, Forums Page 26, Forums Page 27, Forums Page 28, Forums Page 29, Forums Page 30, Forums Page 31, Forums Page 32, Forums Page 33, Forums Page 34, Forums Page 35, Forums Page 36, Forums Page 37, Forums Page 38, Forums Page 39, Forums Page 40, Forums Page 41, Forums Page 42, Forums Page 43, Forums Page 44, Forums Page 45, Forums Page 46, Forums Page 47, Forums Page 48, Forums Page 49, Forums Page 50, Forums Page 51, Forums Page 52, Forums Page 53, Forums Page 54, Forums Page 55, Forums Page 56, Forums Page 57, Forums Page 58, Forums Page 59, Forums Page 60, Forums Page 61, Forums Page 62, Forums Page 63, Forums Page 64, Forums Page 65, Forums Page 66, Forums Page 67, Forums Page 68, Forums Page 69, Forums Page 70, Forums Page 71, Forums Page 72, Forums Page 73, Forums Page 74, Forums Page 75, Forums Page 76, Forums Page 77, Forums Page 78, Forums Page 79, Forums Page 80, Forums Page 81, Forums Page 82, Forums Page 83, Forums Page 84, Forums Page 85, Forums Page 86, Forums Page 87, Forums Page 88, Forums Page 89, Forums Page 90, Forums Page 91, Forums Page 92, Forums Page 93, Forums Page 94, Forums Page 95, Forums Page 96, Forums Page 97, Forums Page 98, Forums Page 99,

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
552222
น.ส.จันจิรา กิจประยูร
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
2  
553469
นายธนเศรษฐ์ สิทธเศรษฐ์
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3  
553470
น.ส.จรัสลักษณ์ พุฒิพิบูรณ์
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4  
560418
น.ส.พัชรียา ทองสุข
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
5  
560599
น.ส.ณิชญานันท์ อัทศาสตร์ศรี
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
6  
560999
น.ส.ภัทรวดี ปลัดสงคราม
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
7  
561717
น.ส.นิราวรรณ มีเมฆ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
8  
561821
น.ส.พรรณพัชร์ บุญเรือนทอง
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
9  
562375
น.ส.สุพัตรา ก้านอินทร์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
10  
562481
นายอดิศักดิ์ อภิชัย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
11  
562846
นายกิตติพงษ์ ม้วนเงิน
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
12  
564016
น.ส.สุพัตรา อินทวัตร
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
13  
564086
นายธิบดี วอกลาง
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
14  
570722
นายรพีพงศ์ ถวัลย์ภูวนาถ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
15  
571216
น.ส.จิราวรรณ จูฑะพันธุ์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
16  
571227
น.ส.กันตนา ภู่วงศ์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
17  
571510
น.ส.กานต์ธิดา คุตตางกุล
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
18  
571876
น.ส.ทิพย์ธารี ธวัชวะชุม
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
19  
572676
น.ส.ธนัญญา ธนิจวัฒนา
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
20  
580021
น.ส.จุฑามาศ แสงขำ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
21  
580035
น.ส.ปภัฎชมณ ธิมาปิง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
22  
580075
น.ส.อันธการ ถ้ำกลาง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
23  
580121
น.ส.อารียา เสาร์แก้ว
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
24  
580122
นายวชิรวิชญ์ นอศรีกุลศักดิ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
25  
580126
น.ส.นัทธิญาภร สาตสิน
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
26  
580210
น.ส.พรธีรา จันทร์เชื้อ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
27  
580245
นายเอกรัตน์ อาจหาญ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
28  
580246
น.ส.ธมนต์อร จุมปา
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
29  
580255
น.ส.กันติชา ตรีรัตน์กิตติคุณ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
30  
580316
น.ส.เสาวณีย์ แก้วศรี
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
31  
580325
น.ส.นภัสวรรณ พึ่งดี
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
32  
580348
น.ส.โยธกูล ทอนขุนทด
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
33  
580356
น.ส.สิรินรัตน์ ทองใบ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
34  
580387
น.ส.วัลลี ดีวุ่น
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
35  
580452
น.ส.กันตเกตุ อุรเคนทร์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
36  
580466
น.ส.กาญจนา สุจะชารี
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
37  
580516
นายมั่นคง ผลิตาภรณ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
38  
580519
น.ส.ธนพร จิวะเจริญชัย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
39  
580529
น.ส.วิลาสินี เดชโคตร
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
40  
580604
น.ส.ณัฐกานต์ นาคตระกูล
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
41  
580660
น.ส.วราภรณ์ ค้ำชู
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
42  
580665
น.ส.ชุติกาญจน์ มะลิมาตร
บริหารธุรกิจ / การตลาด
43  
580666
น.ส.กชนัชชา แซ่ว่าง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
44  
580694
น.ส.กชกร อักษรทิพย์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
45  
580699
นายปรัชญา แซ่เจีย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
46  
580703
น.ส.ศิริพร จันทร์สน
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
47  
580758
น.ส.ธนัชชา มณีบางกา
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
48  
580769
น.ส.ชนิกานต์ จันทวงศ์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
49  
580851
น.ส.กฤษณา หนุนภักดี
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
50  
580853
นายจิระศักดิ์ สามไพสิฐ
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
51  
580888
น.ส.ลลดาภัทร นภัทรธนาสิน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
52  
580896
น.ส.นัทธมน กิติกรวัฒนา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
53  
580899
น.ส.กมลภัทร มูสิกะ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
54  
580901
น.ส.ศาตพร เหล่าเลิศ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
55  
580904
น.ส.ผกาพันธ์ ทวีทรัพย์
บริหารธุรกิจ / การเงิน
56  
580906
น.ส.บุษราพร ใจสา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
57  
580909
น.ส.กษิตา ยศยิ่งยง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
58  
580928
น.ส.ปัญจรัตน์ งั่วลำหิน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
59  
580929
นายสมรัก ศรีสงคราม
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
60  
580942
น.ส.วาสนา ไทยเจริญ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
61  
580999
น.ส.ญานิกา ทวีวรโชติ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
62  
581018
น.ส.ชุติกานต์ อภิบาลทวีสกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
63  
581022
น.ส.กัญญาภัค อุดมโชคมหาศาล
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
64  
581024
น.ส.ธนาภรณ์ บัณฑิตประเสริฐ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
65  
581044
น.ส.ศกลวรรณณี ประเสริฐ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
66  
581076
น.ส.กัลยรัตน์ ป้านสะอาด
บริหารธุรกิจ / การเงิน
67  
581152
นายชาตรี คำลือ
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
68  
581153
นายพิเชษฐ์ ศรีศิริวงศ์ชัย
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
69  
581189
น.ส.อนัฐตา เกมเผ่าพันธ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
70  
581190
น.ส.ทิพย์วรรณ จันทริส
บริหารธุรกิจ / การเงิน
71  
581202
น.ส.นันท์ธิดา ฉวีรักษ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
72  
581221
น.ส.สุชาดา จำปาเทพ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
73  
581233
นายวรินทร นิตยภูติ
บริหารธุรกิจ / การตลาด
74  
581246
น.ส.อรรัมภา เบญจมังคลารักษ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
75  
581249
นายฐาปัตย์ บุญทวีกุลสวัสดิ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
76  
581322
น.ส.อัจฉรา สินธนวุฒิ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
77  
581323
น.ส.วราภรณ์ แซ่ก๋ง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
78  
581379
น.ส.ดุสิตา ส่างนิ
บริหารธุรกิจ / การเงิน
79  
581380
น.ส.วนิชญา ขันอาษา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
80  
581422
น.ส.ธัญพร ยั่งยืน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
81  
581456
น.ส.จิรนันท์ ทองอัม
บริหารธุรกิจ / การเงิน
82  
581472
นายสิรภพ กวีวาทิต
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
83  
581523
น.ส.สุดารัตน์ ดวงสีแก้ว
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
84  
581544
น.ส.พัทธ์ธีรา ตั้งอรุณสันติ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
85  
581546
น.ส.ปวิตรา วรรณารักษ์
บริหารธุรกิจ / การเงิน
86  
581558
น.ส.ขนิษฐา โพธิ์สี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
87  
581568
น.ส.วริศรา สว่างอารมณ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
88  
581578
น.ส.อรจิรา แก้วกันยา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
89  
581594
น.ส.ปพิชญา แสงทองสุข
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
90  
581621
น.ส.ฐิติมา แจทอง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
91  
581623
น.ส.ชนาภา ตาลชุม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
92  
581624
น.ส.ณัฐกานต์ บวชกระโทก
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
93  
581626
น.ส.สุดารัตน์ เสือพาดกอน
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
94  
581660
น.ส.ณัฐวดี จิระอรัญกานนท์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
95  
581680
น.ส.พิชญารัชต์ โพธิ์เก่า
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
96  
581697
น.ส.พิมพ์ณิชา บูรพา
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
97  
581699
น.ส.มนัสนันท์ เพชรลูกอินทร์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
98  
581700
น.ส.ณัฐอนงค์ รัชสันต์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
99  
581741
น.ส.กัญญาพัชร์ หาญพุฒ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
100  
581742
น.ส.ภารตี แก้วมณี
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
101  
581743
น.ส.นันท์นภัส คำกองแก้ว
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
102  
581759
น.ส.กนกวรรณ เซ่งใจดี
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
103  
581760
น.ส.ศิริพร วิวัฒน์พิเชษพงศ์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
104  
581764
น.ส.ธนัชพร ภู่มาลา
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
105  
581766
น.ส.นุสบา คำเกษ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
106  
581776
นายธีระพงษ์ โสประดิษฐ์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
107  
581778
น.ส.จีระพร โลมะบุตร
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
108  
581794
น.ส.พิมลวรรณ นามให
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
109  
581795
น.ส.เสาวลักษณ์ เชิญรัมย์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
110  
581798
น.ส.กรวิภา จุฑารัตนไพบูลย์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
111  
581801
น.ส.สุชาดา ฮี้เกษม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
112  
581806
น.ส.สุรีวรรณ คิดชอบ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
113  
581839
น.ส.มณัญชยา แข้โส
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
114  
581842
น.ส.อาริยา งามดี
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
115  
581876
น.ส.ชลิตา ชีวินรุ่งโรจน์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
116  
581880
นายพันธ์เทพ วังอินทร์
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
117  
581911
น.ส.สมิตานัน ทัม
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
118  
581929
นายวศิน วัดแย้ม
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
119  
581945
น.ส.วรรนิภา มีโชคชัย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
120  
581948
น.ส.สายสมร ธาตุสุวรรณ์
บริหารธุรกิจ / การเงิน
121  
581979
น.ส.อังคณา ลิขิตกิจวรกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
122  
582004
น.ส.ญาณิศา แก้ววันดี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
123  
582012
นายธนพงศ์ กลำพากร
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
124  
582028
นายอิงครัช เลิศสถาพรสุข
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
125  
582034
น.ส.รัญชนา จันทร์อ่อน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
126  
582054
น.ส.ณัฐากานต์ วิเวก
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
127  
582140
น.ส.วันวิสาข์ เล็งผลพัฒนา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
128  
582141
น.ส.สินีนารถ หยงเมธีวรากุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
129  
582149
น.ส.สุรัสวดี เสาวคนธ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
130  
582151
นายภัทรภณ วัฒนโภคากุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
131  
582152
น.ส.วริศรา หวังชะนะ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
132  
582175
น.ส.วริษฐา วงศ์หิรัญ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
133  
582180
น.ส.วชิราภรณ์ ตังสวานิช
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
134  
582184
น.ส.ปรตา แหยมพรรนัย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
135  
582202
น.ส.สุจิตรา ทับหนองฮี
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
136  
582215
น.ส.สุภาภรณ์ จันทร์เพ็ง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
137  
582222
น.ส.เจนจิรา คล้ายเกตุ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
138  
582224
น.ส.ฐิติมา บุญเพ็ง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
139  
582225
น.ส.วรรณรดา แจ่มจำรัส
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
140  
582229
น.ส.กีรติ แซ่เล้า
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
141  
582250
น.ส.ธวัลรัตน์ หัตถสงเคราะห์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
142  
582257
น.ส.ศศิภรณ์ ผายกลาง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
143  
582267
น.ส.ภัทราภรณ์ สร้อยจิต
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
144  
582286
น.ส.อารีรัตน์ จิตจุล
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
145  
582291
น.ส.ภัทราพร ทองอร่าม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
146  
582308
น.ส.กัลยรัตน์ สุนันทสมบูรณ์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
147  
582314
นายณเสฏฐ์ โสภณจิรารัชต์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
148  
582324
น.ส.อรยา บุญเกิด
บริหารธุรกิจ / การเงิน
149  
582326
น.ส.จินตรัตน์ วังแก้วหิรัญ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
150  
582329
น.ส.ภัทรวดี น้ำใจดี
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
151  
582357
น.ส.พรรษชล พึ่งถิ่น
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
152  
582385
น.ส.สริตา ขำประไพ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
153  
582401
น.ส.สุธาลินี โรจนบุญถึง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
154  
582420
น.ส.ชัชณัฐ พรหมสมบัติ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
155  
582431
น.ส.อลิษา ศรีดี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
156  
582432
น.ส.นริศรา แคนจา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
157  
582440
น.ส.เบญจวรรณ ทุอุดม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
158  
582450
น.ส.ศิริลักษณ์ ลอยสุวงษ์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
159  
582459
นายศักดิ์สิทธิ์ มณีเพ็ชร
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
160  
582466
น.ส.สุพิชา อินทร์มอญ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
161  
582475
น.ส.ศศิวิมล มงคลธนวัฒน์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
162  
582476
น.ส.กัญญาภัค ศรีสูงเนิน
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
163  
582489
นายพงศกร นาคภู่
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
164  
582491
น.ส.ธัญญภัทร ราชคม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
165  
582501
น.ส.วิลาวรรณ กันทะเนตร
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
166  
582505
น.ส.ชมพูนุช ประดับแก้ว
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
167  
582516
น.ส.เบญญา คัมภีระธัม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
168  
582520
น.ส.ศศินา อังปนานนท์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
169  
582524
น.ส.รวิวรรณ อิศรนาเวศ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
170  
582525
น.ส.ศิรประภา พิศเพ็ง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
171  
582544
นายอธิวัฒน์ วรพัฒน์รังสี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
172  
582553
น.ส.ยุภารัตน์ พิมพ์มะละ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
173  
582556
นายนพรัตน์ ชัยศิริ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
174  
582566
น.ส.พนิดา อินธิพันธุ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
175  
582580
น.ส.มนสิชา ศรีภักดี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
176  
582592
น.ส.โสภิตนลิน เอี้ยงมี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
177  
582605
น.ส.ธัญณัฐ ตันสกุล
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
178  
582617
น.ส.คัคนางค์ เพชรเมือง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
179  
582619
น.ส.กุลณัฐ พระภูมิ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
180  
582644
น.ส.สุนิสา ปลั่งถาวรกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
181  
582654
น.ส.ดลยา สาธุการ
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
182  
582655
น.ส.ณิชกานต์ แก้วทรายขาว
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
183  
582657
น.ส.ชณิศา มงคลไซ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
184  
582658
น.ส.พัชรพร เขื่อนบุญมี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
185  
582665
น.ส.เมษา สุดแสวง
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
186  
582672
น.ส.รุจิรา เหมือนเพชร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
187  
582685
น.ส.โชษิตา เสงี่ยมศรี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
188  
582699
นายอภิสิทธิ์ ประเสริฐศรีสกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
189  
582703
น.ส.จิตรานุช ศรีอร่าม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
190  
582729
นายนพกฤษณ์ อินทรักษ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
191  
582744
น.ส.เยาวลักษณ์ นัทธี
บริหารธุรกิจ / การเงิน
192  
582762
นายวราวุฒ สิงเหาะ
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
193  
582774
นายกฤตฏิพัฒน์ ก้านบัว
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
194  
582789
น.ส.ณิชากร พรหมเจริญ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
195  
582802
น.ส.กาญจน์ฐณัท นุ่นสงค์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
196  
582803
น.ส.ปฐมาวดี เทียมทัด
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
197  
582807
น.ส.กานดา ฟูใจ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
198  
582826
น.ส.ศศิวกุล เหล่ากกโพธิ์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
199  
582842
น.ส.ศศิประภา ศิริมา
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
200  
582853
น.ส.อัจฉราวดี มณีวงษ์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
201  
582864
น.ส.รมิตา เศษจันทร์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
202  
582866
น.ส.อรณี ศรีวิจารณ์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
203  
582867
น.ส.กาญจนาพร ผูกโอสถ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
204  
582868
น.ส.ดวงกมล จุลปัญญา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
205  
582870
น.ส.ธิดาพร สิมมา
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
206  
582872
น.ส.กนกวรรณ จันทร์เพ็ชร
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
207  
582896
น.ส.อารีรัตน์ แจ่มจำรัส
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
208  
582897
น.ส.ชฎาพร เกินวงค์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
209  
582898
น.ส.ศศิวิมล ขุนวัง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
210  
582905
น.ส.สุพรรณี จันทราษา
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
211  
582906
นายณศรัณย์ คงวัฒน์เฉลิมกุล
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
212  
582912
น.ส.พัชรณัฐ วาริชพงศ์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
213  
582918
น.ส.เพ็ญนภา ตาลเจิม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
214  
582927
นายสุรศักดิ์ หุ้มไธสง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
215  
582966
น.ส.จุฑารัตน์ พรหมน้อย
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
216  
582981
น.ส.วิลาวัลย์ พงษ์สนิท
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
217  
582988
น.ส.รัตนา แสนซุ้ง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
218  
582992
น.ส.นฤมล ชัชวาล
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
219  
583016
น.ส.ณัฎฐนิษฐ์ ศิริวรรณ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
220  
583048
นายจักรพงษ์ ไหลพิริยกุล
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
221  
583050
น.ส.รัทนีกร มูลธิยะ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
222  
583053
น.ส.ณัฐณิชา บุญชูชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
223  
583055
น.ส.มณฑิตา ตุ้ยสาร
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
224  
583079
น.ส.ทัตญาภรณ์ หนูสมแก้ว
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
225  
583083
น.ส.วิริญญา บุดดีหงษ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
226  
583093
น.ส.วรารัตน์ พระสุมาตย์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
227  
583115
น.ส.ทิฆัมพร วงศ์ฐิติคุณากร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
228  
583119
น.ส.ธิดารัตน์ ปิยะธรรมธาดา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
229  
583130
น.ส.สมิตา รุจิศาสตร์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
230  
583176
น.ส.อนันตญา ผมไผ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
231  
583195
น.ส.ภัทรวรรณ แผลงศร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
232  
583197
น.ส.มณฑกานต์ มีแก้ว
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
233  
583205
น.ส.สุนิตา ปิยะบรรหาร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
234  
583212
น.ส.วันทนีย์ อินทร์ตุ้ม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
235  
583410
น.ส.ภิรญา ดิษเสถียร
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
236  
583412
นายสมศักดิ์ แซ่เฉิน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
237  
583426
น.ส.ปวีณนุช มีสัณฐาน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
238  
583477
น.ส.ภารดี อินทรพรหม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
239  
583479
นายพิริยะ เทพสันทัด
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
240  
583516
นายปุณยพล วงศ์คำจันทร์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
241  
583570
น.ส.สิมิลัญ กาเหว่าทอง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
242  
583641
น.ส.ณิชฎา ไชยพารา
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
243  
583691
น.ส.ณิชาพัช เตชะบุญสม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
244  
583693
น.ส.ปรียานุช พรหมงาม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
245  
583696
น.ส.เกวรินทร์ แก้วนุช
บริหารธุรกิจ / การตลาด
246  
583756
นายเจษฎา สินสุขศรีวิไล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
247  
583762
น.ส.ภัสรา อินทโชติ
บริหารธุรกิจ / การเงิน
248  
583772
นายพิสิฐพงศ์ ใจเมือง
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
249  
583787
นายทศพล แซ่เอียะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
250  
583790
น.ส.หนึ่งฤทัย สัตยศักดิ์
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
251  
590002
น.ส.ธนวรรณ คนดี
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
252  
590003
น.ส.ดาริณี ศรีภิญโญ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
253  
590007
น.ส.นันท์ชนก พฤกษ์สินงาม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
254  
590008
น.ส.รสริน คงเจริญเกียรติ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
255  
590010
น.ส.จิราวัณย์ วนวัฒน์กุล
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
256  
590015
น.ส.อรญา งามศิริ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
257  
590020
นายกิตติธัช สีเขียว
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
258  
590021
นายชวิศ ดิษฐาพร
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
259  
590022
น.ส.ศิริสุชาดา พันธุ์ไธสง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
260  
590023
นายปรินทร ประสงค์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
261  
590024
น.ส.นวรัตน์ หลวงอำมาตย์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
262  
590027
น.ส.อทิตยา วนาเจริญเขต
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
263  
590030
น.ส.สัตตกมล วงศ์แก้ว
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
264  
590033
น.ส.เสาวนีย์ รักเชื้อ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
265  
590034
น.ส.ณัฐฐาพร ไน้ทอง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
266  
590037
น.ส.วรัทยา เที่ยงบุญถึง
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
267  
590038
น.ส.รวิพร บุตรชีวัน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
268  
590039
น.ส.สมฤดี หล่มเหลา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
269  
590040
นายภัทรพล รุ่งเรืองสาร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
270  
590041
น.ส.กนกวรรณ ชุติพันธ์สิริกุล
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
271  
590042
น.ส.ณัชชา สลักคำ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
272  
590044
น.ส.วิชุดา สิงหนาท
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
273  
590045
นายภัทรวุฒิพงษ์ สลีวงศ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
274  
590047
น.ส.ญาณิศา คิดสง่า
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
275  
590055
น.ส.นรินธาร วาศรัตน์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
276  
590064
น.ส.ศิริลักษณ์ ศรีอ่อนหล้า
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
277  
590066
น.ส.กานต์พิชชา บรรณาการ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
278  
590067
น.ส.เกษร ชิดทองหลาง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
279  
590068
นายรัชกฤช มงคลวรากุล
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
280  
590069
นายนิธิศ จันทรเศธร
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
281  
590071
น.ส.พิมชนก บัวงาม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
282  
590076
น.ส.ชาลิสา ปฏิทัศน์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
283  
590083
น.ส.สลิลทิพย์ หงษ์ภิบาลศิริ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
284  
590086
น.ส.พัทธนันท์ เทียนทอง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
285  
590087
น.ส.จรินวรรณ แสงหิรัญรัตนา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
286  
590090
น.ส.มิลตรา มูลเจริญ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
287  
590093
น.ส.ชลลดา ฮิซาตาเกะ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
288  
590097
นายธนวัฒน์ ทิพยมงคลกุล
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
289  
590098
น.ส.ปวริศา สิทธิมงคล
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
290  
590099
น.ส.ธนัชภรณ์ ปรีชา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
291  
590102
น.ส.จงนิภา เหล่าเทพ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
292  
590103
น.ส.สถิตาภรณ์ สีพรหม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
293  
590105
น.ส.สิริญญา แก้วคำปอด
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
294  
590109
น.ส.นพรัตน์ แก้วประเสริฐ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
295  
590117
น.ส.วิรากร แจ่มใสย์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
296  
590118
น.ส.กมลวรรณ พรมสาท
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
297  
590119
น.ส.ลินลดา ประทุมมา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
298  
590139
น.ส.อภิญญา สราญรมณ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
299  
590140
น.ส.ชนนิกานต์ อ่อนโชน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
300  
590145
น.ส.กฤตพร เจริญเสริมสกุล
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
301  
590148
น.ส.จุฑาภรณ์ ศรีพะเนิน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
302  
590149
น.ส.จุฑามาศ ศิริสวัสดิ์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
303  
590151
น.ส.นิลาวัลย์ ดอนดี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
304  
590157
น.ส.อทิตยา กรองแก้วอารยะ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
305  
590158
นายอิรชาด เบ็ญอับดิรอหมาน
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
306  
590160
น.ส.ภัชรพร ทรัพย์ศรี
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
307  
590161
น.ส.สุดารัตน์ ปั้นดำ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
308  
590166
น.ส.มนทกานต์ ศักดิ์สุรรักษ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
309  
590168
น.ส.ฐิตินันท์ เหมาะสม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
310  
590172
น.ส.ณัฐธยาน์ แดงศาลา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
311  
590182
น.ส.ธาวินี จินะแก้ว
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
312  
590185
น.ส.ศิริมาส สุมาลา
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
313  
590187
น.ส.ปุณยวีร์ คัมภิรานนท์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
314  
590189
นายกิตติวินท์ ปิยะรัตนวัฒน์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
315  
590200
นายณัฐพงษ์ ฉลาดธัญญกิจ
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
316  
590202
น.ส.เมทินี ทิจะยัง
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
317  
590203
น.ส.ฉัตรดาว มาณะจักร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
318  
590204
น.ส.กัญญ์วรา แก้วมาลี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
319  
590212
น.ส.สุภาวิตา ยามวัน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
320  
590213
น.ส.ศิริแข แจ้งพันธ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
321  
590217
น.ส.สุธิดา ศรีโคตร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
322  
590226
น.ส.ชลธิชา ไกรนอก
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
323  
590231
น.ส.ชัชรินทร์ อาสน์สถิตย์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
324  
590233
น.ส.สุภัชนี จุลสัย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
325  
590235
น.ส.เจนจิรา การด
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
326  
590236
น.ส.สิริยากร จันทบุญเรือง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
327  
590238
น.ส.วิมลรัตน์ บุญฉิม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
328  
590240
น.ส.เขมจิรา ไทยลิ้ม
บริหารธุรกิจ / การตลาด
329  
590241
น.ส.วิไลพร เสียงไพรพันธ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
330  
590244
น.ส.นาดีญา ขุนสาเร๊ะ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
331  
590246
น.ส.ปพิชญา ปุราชะกา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
332  
590247
น.ส.สุธิตา ภูผานิล
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
333  
590249
น.ส.อุดมพร โพธิ์โสภา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
334  
590252
น.ส.ชนิกา ปาณะวงศ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
335  
590253
น.ส.พิชชาพร พินิตย์อัทธยา
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
336  
590256
น.ส.ภัทราทิพย์ ตรีรัตนาวงศ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
337  
590258
น.ส.วรฤทัย วงศ์กลาง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
338  
590259
น.ส.กมลทิพย์ หอมขจร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
339  
590262
นายณัฐวุฒิ พงษ์พานิช
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
340  
590264
น.ส.ศศิโสม วัลลา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
341  
590267
น.ส.ชฎาธาร สุคันธรัตน์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
342  
590269
น.ส.นัฏฐ์ตาชา พรมดี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
343  
590270
น.ส.จารวี การุณย์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
344  
590271
น.ส.อามีเนาะ มาหลี
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
345  
590273
น.ส.พุทธิดา ทองวัฒนกุล
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
346  
590290
น.ส.ชญานิน สมัครสมาน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
347  
590291
น.ส.กฤตภรณ์ ธรรมรัตนากร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
348  
590295
น.ส.ชลธิชา เชิดฉาย
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
349  
590297
น.ส.ทัดดาว ธิต๊ะยา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
350  
590298
น.ส.ศศิวิมล นามศรี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
351  
590302
น.ส.ปณาลี จินเสถียร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
352  
590303
น.ส.กิ่งกาญจนา ศรีสินธวารักษ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
353  
590305
น.ส.อรพิณ สว่างแจ้ง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
354  
590312
น.ส.กัญญาภัค ขุนอาษา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
355  
590313
น.ส.ชุตินันท์ รัตนบำรุง
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
356  
590314
น.ส.ญานิกา โลมรัตน์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
357  
590316
น.ส.เกวลี สุขเจริญ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
358  
590323
น.ส.อรดี อรัญทอง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
359  
590324
น.ส.พัชรมณฑ์ ทักษ์ธนาคม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
360  
590325
น.ส.วโรชา เล็กวงษ์เดิม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
361  
590326
น.ส.ปริยาภรณ์ เป้งทอง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
362  
590327
น.ส.สุธีธิดา มุ่งพูนกลาง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
363  
590328
น.ส.ณัฐนันท์ เที่ยงธรรม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
364  
590330
น.ส.จารุวรรณ สว่างชัยภัทร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
365  
590332
น.ส.สุนทรี ช้อนสมัย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
366  
590338
น.ส.พิชชาภา วิรุณสาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
367  
590341
น.ส.ปาลิตา เจ๊ะหะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
368  
590352
น.ส.พิมชนก ชุ่มสีดา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
369  
590363
น.ส.กุลธิดา ประสมนาม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
370  
590366
น.ส.กัลยรัตน์ สงวนศิริ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
371  
590367
น.ส.เชษฐ์ธิดา บุญเชิด
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
372  
590368
น.ส.สิตานัน แกมนิล
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
373  
590370
น.ส.รัชนีกร ชลเดช
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
374  
590371
น.ส.ธัญลักษณ์ กลมมา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
375  
590375
น.ส.วันวิสาข์ ถาวรวัฒน์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
376  
590376
น.ส.ศุภนิดา ศรเรือง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
377  
590377
น.ส.พรสวรรค์ คงสีหะ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
378  
590382
น.ส.อรอนงค์ อินทเนตร์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
379  
590392
น.ส.รัตติยา พุทธา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
380  
590395
น.ส.ณัฐกุล เชาวกุล
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
381  
590396
น.ส.รัฐณาวี คำสี
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
382  
590399
น.ส.ฐานิกา เลี้ยงเพ็ชร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
383  
590400
น.ส.สุจิวรรณ ภูจันทร์มา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
384  
590401
น.ส.พรธิดา ศรีลาชัย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
385  
590402
น.ส.เดือนเพ็ญ จันทะบุรี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
386  
590405
น.ส.วริศรา กันเปี่ยมแจ่ม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
387  
590406
น.ส.มุขสุดา ประครอง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
388  
590409
น.ส.สุนทรีย์ มชิโกวา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
389  
590420
น.ส.ธัญญลักษณ์ หลีวิจิตร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
390  
590432
น.ส.ชุดานันท์ พิลาแหวน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
391  
590433
น.ส.อุนนดา แสงคาร์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
392  
590445
น.ส.พราวบุษยา คำจันดี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
393  
590454
น.ส.กฤตพร บัวพา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
394  
590458
น.ส.กัลยา วรฉัตร
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
395  
590459
น.ส.กรรณิกา สุโรรัมย์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
396  
590461
น.ส.จิราวรรณ รอบคอบ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
397  
590469
น.ส.ฌัชชา จาระสี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
398  
590477
น.ส.ธิยารัตน์ วรางค์ศรีศิริ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
399  
590483
นายวัชรินทร์ กองกุณะ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
400  
590491
น.ส.ปิยพร คอนศรี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
401  
590506
น.ส.แซง แซ่ย่าง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
402  
590509
น.ส.จารุมน มะโนมูล
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
403  
590525
น.ส.ฐิติมา หอมแดง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
404  
590531
น.ส.นิรัชพร ผ่องใส
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
405  
590533
น.ส.ณัฐธิดา ยอดจันทร์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
406  
590539
น.ส.วีรยา ต้นสวรรค์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
407  
590543
น.ส.โชติรส ดำพะธิก
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
408  
590548
น.ส.อัจฉรา แสนประกอบ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
409  
590558
นายนิกร บุญสินพร้อม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
410  
590567
น.ส.อนุธิดา ศรีนนตรี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
411  
590568
นายสรวิชญ์ แดนดี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
412  
590579
นายชัยวัฒน์ ชื่นชม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
413  
590585
น.ส.สิรภัทร มะธิโตปะนำ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
414  
590608
น.ส.จุฑามาศ หลวงพระบาง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
415  
590609
น.ส.พิราพร ล้วนดี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
416  
590610
น.ส.เบญจวรรณ จันทร์นาค
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
417  
590611
น.ส.มนธิดา สมหวัง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
418  
590612
น.ส.เกวลิน เทพสีหา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
419  
590613
น.ส.ไพลินทร์ แสงสุข
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
420  
590614
น.ส.สุชาวรรณ นุชกำบัง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
421  
590615
น.ส.กฤติยาภรณ์ ใบยา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
422  
590616
น.ส.จารุณี แซ่หาญ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
423  
590617
น.ส.ธนพร ไมตรีสันติวงศ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
424  
590618
น.ส.ปิ่นนภา แวงวรรณ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
425  
590619
น.ส.ธัญญาเรศ ประสงค์ช่วย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
426  
590620
น.ส.วนิดา ภูทองหิน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
427  
590621
น.ส.อรไพรินทร์ ปร่ำนาค
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
428  
590622
น.ส.เบญจวรรณ เปลี่ยนขุนทด
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
429  
590623
น.ส.ปริชดา คงไธสง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
430  
590624
นายวรกานต์ สุริโยทัย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
431  
590625
น.ส.ตุลยดา คำวิไล
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
432  
590626
น.ส.เนตรนภา สืบสวัสดิ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
433  
590627
น.ส.ณัฏฐาเนตร นพกิจ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
434  
590628
น.ส.พัชราภรณ์ จันทร์เจริญ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
435  
590632
น.ส.กาญจนา บุญค้ำ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
436  
590637
นายชัยวัฒน์ ธีรกิจศิลป์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
437  
590640
น.ส.ศุภาดา อภิวัฒนปัญญา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
438  
590642
น.ส.ชนิกานต์ บุรีรัตน์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
439  
590647
น.ส.อรัญญา พันธุพรม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
440  
590649
น.ส.บุษกร มั่งมี
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
441  
590650
น.ส.ฐิติพร จตุนิรัติศัย
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
442  
590653
นายวริศ ปัญญาบริบาล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
443  
590660
นายอมรเทพ ช้างเงิน
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
444  
590662
น.ส.วรรณพร ใจชื้น
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
445  
590664
น.ส.ชรินรัตน์ ชมพิศ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
446  
590665
น.ส.วรรณรดา ทองปาน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
447  
590671
น.ส.ภัชนิชา ไชยกุสินธุ์
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
448  
590675
น.ส.เปรมฤดี เมฆม่วง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
449  
590678
น.ส.สุธิดา ยิ่งดี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
450  
590680
น.ส.สร้อยทิพย์ ผดุงเดช
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
451  
590684
นายปรินทร เต็งประยูร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
452  
590685
น.ส.ผกามาศ ขวัญเมือง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
453  
590686
น.ส.วิสุทธิพร นาคทองคำ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
454  
590688
น.ส.อมรพรรณ บัวพิษ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
455  
590689
นายอัลอามีน เหล็มเล๊าะ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
456  
590699
น.ส.อัจจิมา โสนเส้ง
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
457  
590702
น.ส.ณัฐริกา ศรีพัฒน์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
458  
590703
น.ส.ฉัตรอุษา ญาติรักษ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
459  
590704
น.ส.จิรชยา ศรีอนันต์
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
460  
590708
น.ส.พรชนก อิสสระ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
461  
590710
น.ส.พรนัชชา อุ่นอนันต์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
462  
590711
น.ส.ลักษณาวดี ขำใจ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
463  
590714
น.ส.อธิญา คุ้มสังข์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
464  
590715
น.ส.วชิรา เพ็ชรคง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
465  
590716
น.ส.สิรินาถ โพธิ์ปลอด
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
466  
590723
นายก้องภพ จันทสิทธิ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
467  
590728
น.ส.พิมพ์พร พัฒนคำรณ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
468  
590740
น.ส.สุภัสสร ราชดี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
469  
590746
น.ส.นัทศิมา หวังดี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
470  
590748
น.ส.สุภัทรา ทองน้อย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
471  
590754
น.ส.ต่วนฮุซนี แมแง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
472  
590756
น.ส.กรวรรณ จันตะ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
473  
590762
น.ส.ภัทรพร นางงาม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
474  
590764
น.ส.เกวลิน รัตนคช
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
475  
590765
น.ส.ตติยา แก้วกระจก
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
476  
590766
น.ส.ปิยวรรณ สุขประดิษฐ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
477  
590767
น.ส.ณัฏฐนิช คำสง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
478  
590774
น.ส.ณัฐพร อ่อนน้อม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
479  
590777
น.ส.นูรฮีดายะห์ มะราเซะ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
480  
590784
น.ส.นัสรี ยามาซาเร๊ะ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
481  
590787
น.ส.ฟัตมี บาเหะ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
482  
590791
น.ส.เพ็ญพิชชา ตันเลียง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
483  
590792
น.ส.ณฐรัตน์ หอมรูป
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
484  
590796
น.ส.อุไรศรี วังคีรี
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
485  
590804
นายนัทธพงศ์ ดำรงค์ศักดิ์กุล
บริหารธุรกิจ / การตลาด
486  
590808
น.ส.ชลธิชา เกษร
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
487  
590813
นายธีริทธิ์ แก้วกอบสิน
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
488  
590814
นายธนพลชศรน์ เศรษฐ์ณโชค
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
489  
590819
น.ส.กัญญาภัค ผิวผ่อง
บริหารธุรกิจ / การตลาด
490  
590820
นายรัชต์พงษ์ เฟียดขุนทด
บริหารธุรกิจ / การตลาด
491  
590823
น.ส.พัชสนันท์ กฤตสุวรรณโชติ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
492  
590824
น.ส.วรรณิภา พูลสวัสดิ์
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
493  
590828
น.ส.บุญสิตา ทองรอง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
494  
590831
นายศุภวิชญ์ สมนึก
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
495  
590838
นายวัฒนชัย ดำรงกิตติกุล
บริหารธุรกิจ / การตลาด
496  
590839
นายชนพัตน์ ทัตชญา
บริหารธุรกิจ / การตลาด
497  
590841
นายอติชาติ วิสุทธิแพทย์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
498  
590845
น.ส.ปฐวีกานต์ แสงจันทร์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
499  
590846
น.ส.โบนัส มีบุญญา
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
500  
590847
น.ส.ปิยธิดา วรรณวิจิตร
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
501  
590864
น.ส.พิมพ์แสง อปัมกา
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
502  
590867
นายวิทวัส ศิลาเธียรธนา
บริหารธุรกิจ / การตลาด
503  
590868
น.ส.เสาวลักษณ์ บุญช่วย
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
504  
590869
น.ส.ชลิตา เชื้อพุทธ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
505  
590871
น.ส.ณัฏฐนิชา แสงค้า
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
506  
590872
น.ส.กฤติญา อรุณีวัฒนา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
507  
590881
น.ส.อภิรดี พลศรี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
508  
590882
น.ส.สุชัญญา หนูจุ้ย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
509  
590885
น.ส.จิดาภา อภัยสวัสดิ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
510  
590899
น.ส.อชิรญาณ์ ประสมสิน
บริหารธุรกิจ / การตลาด
511  
590901
น.ส.นฤมล งานนันไชย
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
512  
590902
นายรัฐพล ธรรมเนียม
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
513  
590903
น.ส.ณัฐธิดา บัวสุวรรณ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
514  
590905
น.ส.พัชรมัย ตันติวลัยรักษ์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
515  
590907
น.ส.ภูริชญา สวัสดิวงค์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
516  
590909
นายทัตพงศ์ จรัสวิชากร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
517  
590910
น.ส.ปัทมา รอตภัย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
518  
590911
น.ส.สิริปรียา สุขใส
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
519  
590913
นายชัชชล พุ่มกลัด
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
520  
590914
นายโสธร สัตย์ซื่อ
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
521  
590918
นายจิรวัฒน์ ทมเจริญ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
522  
590920
น.ส.จันทร์จิรา ปันกา
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
523  
590922
น.ส.สวรรยา จันทร์แก้ว
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
524  
590926
น.ส.มินตรา สารจันทร์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
525  
590932
นายพิริยุต ประศาสน์ศิลป์
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
526  
590936
น.ส.เกวลี พุทธพงค์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
527  
590937
น.ส.ปาริชาติ เพ็ชรสุกใส
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
528  
590938
น.ส.นฤมล ศรีวัฒน์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
529  
590945
นายวชิรวิทย์ แสนพันธ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
530  
590950
น.ส.ศศิมาภรณ์ ชินคำ
บริหารธุรกิจ / การตลาด
531  
590952
นายวัฒนพงศ์ หอมหวล
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
532  
590955
น.ส.เพ็ญพิชชา มานะกิจ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
533  
590958
นายภูรีภัทร ลายเขียน
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
534  
590960
น.ส.จุฑารัตน์ กิตติรัตนโสภา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
535  
590965
นายธนพล จักหงษ์สุวรรณ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
536  
590967
น.ส.ณัฐรัตน์ สุทัศน์เสถียรภาพ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
537  
590969
น.ส.ไอริณ ถาวร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
538  
590970
น.ส.ธารารัตน์ เนียมสวัสดิ์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
539  
590971
นายนันทวัฒน์ หาญกล้า
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
540  
590977
น.ส.สุมณีย์ ธนไวทย์โกเศส
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
541  
590979
น.ส.ธนัชพร สุดภา
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
542  
590980
น.ส.กณิฑภัณฐ์ มนต์พิทักษ์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
543  
590981
นายปษทัต ศรีวิชัย
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
544  
590984
น.ส.ปิยธิดา ใจอ่อน
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
545  
590985
น.ส.ภนิตา คงเมือง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
546  
590990
นายอนุชา เทียมเทศ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
547  
590996
นายธีรานันท์ บานแย้ม
บริหารธุรกิจ / การตลาด
548  
591000
น.ส.ศิริวรรณ วงษ์มุน
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
549  
591006
น.ส.พรวิมล อังคณารุ่งรัตน์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
550  
591010
นายวันชัย ศรีนวล
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
551  
591014
น.ส.ภาสินี ศรีจันทร์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
552  
591016
นายวราเทพ ลิ้มโอภาส
บริหารธุรกิจ / การตลาด
553  
591017
น.ส.ปิติพร ปิติ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
554  
591019
นายธนวัต ฉันวัฒนาชัย
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
555  
591023
น.ส.กัลยรัตน์ แท่นยั้ง
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
556  
591024
นายคมศร ช่อบัวทอง
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
557  
591025
น.ส.ณัฎฐธิดา อัตชู
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
558  
591027
น.ส.นันทิยา ศรีบุญมา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
559  
591030
ม.ล.วชิรนันท สุขสวัสดิ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
560  
591031
น.ส.สุจิรา เมทณีสดุดี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
561  
591037
น.ส.พรพรรณ คูพิสิทธิธรรมะ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
562  
591038
น.ส.อรณิชชา เตชจินดามณี
บริหารธุรกิจ / การตลาด
563  
591044
น.ส.วิภาวี วิพัฒน์โสภากร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
564  
591045
น.ส.อุษณีย์ เทียบขุนทด
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
565  
591047
น.ส.ฌัชรินทร์ สุขสม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
566  
591050
น.ส.สุทธิษา แสงอรุณ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
567  
591051
น.ส.รุจิรา มณีวงค์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
568  
591053
น.ส.จิดาภา มีสวัสดิ์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
569  
591059
น.ส.โศภิดา บุญมา
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
570  
591061
น.ส.ภูรีมาศ ดำรงเดชาพันธ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
571  
591063
น.ส.อรยา ทาแหยม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
572  
591069
น.ส.ธัญญารัตน์ รามศิริ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
573  
591074
น.ส.กรรณิการ์ ขันทวี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
574  
591078
น.ส.อัจฉรา มิตรเมือง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
575  
591079
น.ส.ชนากานต์ ใจกล้า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
576  
591082
น.ส.ปัณฑานิษฐ์เดช ภูผาคุณ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
577  
591084
นายภูวไนย เส้นทอง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
578  
591086
น.ส.อรอุมา พรมมาศ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
579  
591089
นายนันทวัฒน์ ผัดเป้า
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
580  
591091
น.ส.สุพรรณชิกา กุนะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
581  
591092
น.ส.ฐิติพร พลซา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
582  
591096
น.ส.ภัทรวดี คงแก้ว
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
583  
591103
น.ส.สุภัสสรา พรหมสมบัติ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
584  
591105
น.ส.ศศิธร หงษา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
585  
591111
น.ส.อรวรรณ ทองสุกใส
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
586  
591118
น.ส.ชุติมาภรณ์ วงศ์ภักดี
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
587  
591119
น.ส.ปริชญา มุสิกทอง
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
588  
591120
น.ส.ณัฐชา บูรพาชน
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
589  
591121
นายปรัชญ์ปกรณ์ ประเสริฐผล
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
590  
591122
นายสรวิศ เจริญเวชธนกิจ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
591  
591128
น.ส.มณสิชา ไชยโภชน์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
592  
591132
น.ส.พิมพ์ชนก เกาะกลาง
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
593  
591155
น.ส.กฤตยาณี กฤตยบันลือ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
594  
591162
น.ส.ณัฐชยา แบนเพชร
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
595  
591168
น.ส.ณันทิยา สุขเพ็ญ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
596  
591178
น.ส.ศศิวัณย์ อนันควานิช
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
597  
591185
นายศุภกร ชูวารี
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
598  
591193
น.ส.พัชรพร สุลีสถิร
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
599  
591203
น.ส.ศรีจุฬา ศรีพิทักษ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
600  
591204
น.ส.วิไลลักษณ์ จันทร์ละออ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
601  
591205
น.ส.ภาพิมล พวกสนิท
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
602  
591206
น.ส.กาญจนาภรณ์ เกยมาศ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
603  
591210
น.ส.นิราวรรณ ขัดคำ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
604  
591212
น.ส.ปิยาพัชร วิเชียรรัตน์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
605  
591213
น.ส.ทฤฒมน ธรรมวัฒน์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
606  
591219
น.ส.ศุภรัตน์ ประทันยะ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
607  
591221
น.ส.พรพรรณ ทัพละคร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
608  
591227
น.ส.จริญญา ไชยทอง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
609  
591231
น.ส.สุธิชา ตั้งภาวนาคุณ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
610  
591232
น.ส.ศิริพรรษา ไชยชัชวาล
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
611  
591242
น.ส.สุวพัชร ปกครอง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
612  
591250
น.ส.จิตริณีย์ ไชยอินปัน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
613  
591253
น.ส.มัลลิกา สนธิธรรม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
614  
591257
น.ส.ปฏิมา วัตตนะชัย
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
615  
591261
น.ส.ฐิติกานต์ โถทอง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
616  
591264
น.ส.รุจน์จิรา สระทอง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
617  
591267
น.ส.จิรภา หมื่นแสน
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
618  
591272
น.ส.อาทิตยา จวงสมุทร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
619  
591273
น.ส.เพชรรัตน์ ปานแสงทอง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
620  
591275
น.ส.สุชาดา ว่องเจริญ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
621  
591278
น.ส.สุดารัตน์ ไวว่อง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
622  
591279
นายคณินฤทธิ์ พุดเกิด
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
623  
591280
น.ส.เสาวลักษณ์ ราเย็น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
624  
591283
น.ส.วิจิตรา ปิ่นแก้ว
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
625  
591289
น.ส.กัญภาภัค เรืองไทย
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
626  
591304
น.ส.ปัทมา ภู่ศรีสลับ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
627  
591306
น.ส.อัญชิษฐา ช่องฉิมพลี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
628  
591307
นายฐปนวัฒน์ อ่อนนวล
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
629  
591310
นายนพนันท์ วรรณรุณ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
630  
591314
น.ส.รุ่งรวี เลายี่ป๋า
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
631  
591315
น.ส.นภัสสร วงศ์พรม
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
632  
591316
น.ส.นภาพรรณ แซ่ลิ้ม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
633  
591322
นายพิสิษฐ์ ยอดอินทร์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
634  
591326
น.ส.อังสฎา กิมยงค์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
635  
591327
น.ส.พรรัก หนูนนท์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
636  
591331
น.ส.ศวิตา รุ่งก่อน
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
637  
591334
นายรณชิต ญาณปัญญา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
638  
591337
น.ส.แสงทอง เอมอ่อน
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
639  
591340
น.ส.ฑิตยา เจริญจิตต์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
640  
591345
น.ส.สุทธิณี หัวแหลม
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
641  
591352
นายภูวกฤษ สังกะสินสู่
บริหารธุรกิจ / การตลาด
642  
591353
นายธนกฤต นวลละออง
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
643  
591354
น.ส.ขวัญชนก คำสมหมาย
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
644  
591355
น.ส.สุรีรัตน์ โตสิงห์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
645  
591356
น.ส.พิมพ์ชนก ชื่นสุขเลิศเกษม
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
646  
591358
น.ส.ผกามาศ เต้นปักษี
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
647  
591360
นายสกรรจ์ แซ่โค้ว
บริหารธุรกิจ / การตลาด
648  
591363
น.ส.สุภาภรณ์ มาเยอะ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
649  
591367
น.ส.อัจฉราภรณ์ ลัคนาพันธ์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
650  
591368
น.ส.วัสนัญญา ศรีเพชร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
651  
591373
น.ส.ลัดดาวัลย์ ใจหาญ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
652  
591381
นายพีรภณ จารุเจริญกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
653  
591383
นายพีรวัส จารุเจริญกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
654  
591386
น.ส.ศิรประภา เปรมชาวนา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
655  
591388
นายชลธวัช ชาลีวงษ์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
656  
591396
น.ส.ลภัสรดา มานะยิ่งยศ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
657  
591398
น.ส.ธัญญลักษณ์ มงคลรัตน์นากร
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
658  
591401
นายธนดล ทองเพ็ง
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
659  
591403
น.ส.น้ำฝน ศิริบุญ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
660  
591405
น.ส.อุมาพร กล่อมพงษ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
661  
591410
น.ส.กุลธิดา สุทัศน์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
662  
591413
น.ส.ชุติพร ภู่สาร
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
663  
591414
น.ส.สิริกร จงรุ่งโรจน์บวร
บริหารธุรกิจ / การตลาด
664  
591417
น.ส.อุษณีกาญ หล้าสุด
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
665  
591420
น.ส.นิตยา ลาภาพันธ์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
666  
591423
น.ส.สุริวิภา สุวรรณ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
667  
591431
น.ส.พิชญา ศาสนัส
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
668  
591437
น.ส.ครองขวัญ ศรีทองเอี่ยม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
669  
591440
นายณพัช ภูธเรศธราดล
บริหารธุรกิจ / การตลาด
670  
591443
นายพงศกร แซ่แซว
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
671  
591447
น.ส.นิธิษา เจริญหมื่น
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
672  
591454
น.ส.สิรธีร์ ตรีระพงศ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
673  
591457
น.ส.พลอยไพริน เวียงนาค
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
674  
591467
น.ส.พิมพ์ชนก กิตตินภากรณ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
675  
591468
นายวัชรพงษ์ พันธ์แก้ว
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
676  
591469
นายวัชรชัย พันธ์แก้ว
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
677  
591470
น.ส.อัฉราวดี บุญคง
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
678  
591471
น.ส.ขนิษฐา ว่องไว
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
679  
591473
นายศุภกิจ ซึ่งพรม
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
680  
591475
น.ส.เอื้อกานต์ แซ่แต้
บริหารธุรกิจ / การตลาด
681  
591476
น.ส.วาสนา กาปัญญา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
682  
591477
น.ส.รัชณีพร วุฒิ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
683  
591478
น.ส.จิรัชยา พากเพียร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
684  
591479
น.ส.จารุวรรณ จันทิมา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
685  
591480
น.ส.กัญญาวีย์ รักษาสระน้อย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
686  
591481
น.ส.มณีรัตน์ ศรีหากันยา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
687  
591489
น.ส.ปาลีรัตน์ กุลพิพัฒน์ภักดี
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
688  
591494
น.ส.สุดารัตน์ ยอดมงคล
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
689  
591495
น.ส.นันทวรรณ เหมจั่นเพ็ชร
บริหารธุรกิจ / การตลาด
690  
591496
น.ส.อรุณศรี ชาลีชาติ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
691  
591499
น.ส.ธัญภรณ์ สีทา
บริหารธุรกิจ / การตลาด
692  
591502
นายธันยกร เจริญขจรกิจ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
693  
591515
นายภัทรธร พงษ์บริบูรณ์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
694  
591521
นายณภัทร มโนเกษมสันต์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
695  
591524
น.ส.วรลักษณ์ สุขสาคร
บริหารธุรกิจ / การตลาด
696  
591537
น.ส.กุลปริยา เวียงยา
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
697  
591539
น.ส.วรัญญา ดารวัล
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
698  
591544
น.ส.พนิตสุภา เอี่ยมยิ้ม
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
699  
591546
นายณัชพล ไกวัลศิลป์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
700  
591548
น.ส.กมลพร อันมา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
701  
591549
นายคุณัชชา ยอดมงคล
บริหารธุรกิจ / การตลาด
702  
591571
น.ส.โชติกา โค้งอาภาส
บริหารธุรกิจ / การตลาด
703  
591586
นายชุติมันต์ วงษ์ศิลป์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
704  
591591
น.ส.วนิดา ภูเรียงผา
บริหารธุรกิจ / การตลาด
705  
591603
น.ส.ณัฐปภา ถิ่นวงษ์ม่อม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
706  
591605
น.ส.แพร ชูกวิโรจน์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
707  
591610
น.ส.สุกาญจนา เตชนวพันธ์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
708  
591613
น.ส.อรญาณี วิเศษรจนา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
709  
591616
น.ส.กนกวรรณ จิกจักร
บริหารธุรกิจ / การตลาด
710  
591617
น.ส.อนิดจิรา เหล่าหวายนอก
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
711  
591618
น.ส.ธนวรรณ พิบูลย์ทิพย์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
712  
591624
น.ส.ญาณิศา พูลทรัพย์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
713  
591626
น.ส.นัฏฐา จันทร์คณา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
714  
591637
น.ส.อัยนาอ์ หวันสู
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
715  
591641
นายธนกร เจ่งสกุล
บริหารธุรกิจ / การตลาด
716  
591642
น.ส.ศิลารัตน์ วงษ์มุน
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
717  
591644
น.ส.ศิริพร แก้วคง
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
718  
591648
น.ส.ชลิตา พุ่มระหงษ์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
719  
591655
นายเคนจิ ซูซุกิ
บริหารธุรกิจ / การตลาด
720  
591656
นายวัชรพงษ์ เหล่าดี
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
721  
591666
นายณรงค์ศักดิ์ ทรัพย์กรกิจ
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
722  
591676
น.ส.ณิชาภา นิธิเดชาโชติ
บริหารธุรกิจ / การตลาด
723  
591677
น.ส.เบญญทิพย์ ไกรนิตย์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
724  
591678
น.ส.ฉัตรบุษ จิว
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
725  
591680
น.ส.วิชพร สำเภามาตา
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
726  
591681
นายวัยวุฒิ มีบุญเปี่ยม
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
727  
591683
นายพิชญกิจ พันธะมา
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
728  
591686
นายอนันต์ ภาสุรกาญจน์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
729  
591689
น.ส.ภัทรารัตน์ เกิดแสงสุริยงค์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
730  
591690
น.ส.จริดา บุญประการ
บริหารธุรกิจ / การตลาด
731  
591694
นายอรรถโกวิท พรมนิกร
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
732  
591695
น.ส.ณัฐมล จันทร์ต๊ะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
733  
591696
น.ส.นิรชา ยิ้มน้อย
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
734  
591699
น.ส.กมลวรรณ สดฉุน
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
735  
591700
น.ส.ณัฎฐ์นิชา เกษแก้ว
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
736  
591701
นายธนกร ฉันทนานุรักษ์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
737  
591704
นายอำพล สุขปลั่ง
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
738  
591706
นายเสฎวุฒิ ทองตำลึง
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
739  
591708
น.ส.นัฐฐา ฟักขำ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
740  
591711
นายพชรพล สวนพรหม
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
741  
591717
นายอธิพงษ์ อภิสนธิ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
742  
591725
น.ส.สิริประภา มิตร์ษา
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
743  
591726
น.ส.นริศรา มีระกูล
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
744  
591730
น.ส.สุพัตตรา ภู่พิมล
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
745  
591735
น.ส.สุดารัตน์ ประเสริฐยิ่ง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
746  
591736
นายกานต์นิธิ พุทธประวัติ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
747  
591742
น.ส.ศิรินภา ภักดี
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
748  
591748
น.ส.เบญจวรรณ กอไธสง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
749  
591750
น.ส.ณิชารีย์ วิทุรานิช
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
750  
591752
น.ส.ชญาดา สุวรรณบุบผา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
751  
591755
น.ส.สุวพัชร ศรีบุญ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
752  
591757
น.ส.อุมาพร นิ่มเรือง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
753  
591758
น.ส.สุพรรษา กาญจนประกอบ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
754  
591762
น.ส.ชนิสรา แก่นแก้ว
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
755  
591764
นายเหมรัตน์ วิศิษฐ์สกุล
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
756  
591767
น.ส.สุนทรี ใช้เจริญ
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
757  
591774
น.ส.กัลยรักษ์ ตรีกิตติคุณ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
758  
591781
น.ส.กนกรัตน์ ธรรมโคตร
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
759  
591784
น.ส.วินิตา งามเสงี่ยม
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
760  
591786
น.ส.ธันย์ชนก นามตะ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
761  
591787
นายณัฐพงศ์ ชั้นศิริ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
762  
591790
น.ส.พิมพิริยา เกตุจิตร
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
763  
591791
น.ส.กุสุมาลย์ ตันติกุลวัฒนกิจ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
764  
591793
น.ส.ณิชรีย์ เอี่ยมกำแหง
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
765  
591794
น.ส.อสิตา มั่นหมาย
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
766  
591797
น.ส.พรธีรา คงสุข
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
767  
591805
น.ส.รุ้งทราย เมืองน้อย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
768  
591809
น.ส.ภณิตา ฉัตรทิวาพร
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
769  
591811
น.ส.ธันย์ชนก ม่วงนาค
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
770  
591815
นายติณณภพ วัจนะรัตน์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
771  
591817
น.ส.ดรณีรัตน์ สีนวล
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
772  
591818
น.ส.ปิยะณัฐ ชูเชิด
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
773  
591820
น.ส.มลชา กุลภาเมธาวุฒิ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
774  
591822
น.ส.ชไมพร มอและ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
775  
591823
น.ส.ชุติมา แก้วสำราญ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
776  
591828
น.ส.ณัฐวดี น้ำอบเชย
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
777  
591829
น.ส.บุณยกร อัครปฐมกุล
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
778  
591830
น.ส.ชนัชพร บุญรักษ์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
779  
591831
นายกันตภณ หาญประสานกิจ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
780  
591833
น.ส.สุธิตา ตาเดอิน
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
781  
591834
นายศักดิ์กวิน ตันย้ง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
782  
591837
นายปรัตถกร ฤกษ์วิธี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
783  
591840
น.ส.นัชชา พัฒนศาสตร์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
784  
591846
น.ส.กัณญรัชต์ ชิตเจริญ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
785  
591850
น.ส.พิมพ์พร แก้วไพฑูรย์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
786  
591851
น.ส.ภครส ถนอมวงษ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
787  
591855
น.ส.มัทนา บุญกอง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
788  
591856
น.ส.แอนดา มูเก็ม
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
789  
591863
น.ส.เมทินี รักษาชาติ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
790  
591864
น.ส.กรรนิการณ์ ใบศรี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
791  
591866
น.ส.ภัทธิรา ทะโพนชัย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
792  
591868
น.ส.ปวิชญา ปัทม์แก้ว
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
793  
591869
น.ส.บุษปรัชต์ จำปาอุ่น
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
794  
591870
น.ส.วิวิชญาพร ชุมสุวรรณ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
795  
591871
น.ส.สรารัตน์ สุบรรณ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
796  
591872
น.ส.อนุจริน อะรี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
797  
591873
น.ส.ณัฏฐณิชา เณรตาก้อง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
798  
591874
น.ส.พิจิตรา สารสี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
799  
591875
น.ส.ศิริลักษณ์ คำรศ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
800  
591876
น.ส.ณัฐกานต์ ภูแล่นกี่
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
801  
591877
น.ส.ยุวธิดา อ้วนโต
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
802  
591879
น.ส.วาดฝัน วิวัฒน์ไพรสน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
803  
591881
น.ส.ผการัตน์ วรสิงห์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
804  
591882
น.ส.ปิยะธิดา วิทยะโอชะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
805  
591883
น.ส.สุวนันท์ ฤทธิ์พันธุ์ม่วง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
806  
591884
น.ส.ณัฐธิดา งุ่นศิริ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
807  
591885
น.ส.ณัฐกมล เสาเมืองทอง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
808  
591890
น.ส.บุษกร สอนน้อย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
809  
591893
น.ส.สลิลทิพย์ คีรีอารักษ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
810  
591894
นายเฉลิมชัย บุญจันทร์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
811  
591904
น.ส.จารุวรรณ สีคำสุข
บริหารธุรกิจ / การตลาด
812  
591905
น.ส.สิริยากร ภูรีมหาวงศ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
813  
591907
น.ส.มนัสนันท์ สมสว่าง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
814  
591909
น.ส.มณีมณฑ์ ขอแอบกลาง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
815  
591910
น.ส.ชนากานต์ หรั่งทอง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
816  
591918
น.ส.ณัฐทิญา นงนาคเพนา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
817  
591920
น.ส.ธิดารัตน์ สงวนเนตร
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
818  
591921
น.ส.วรัญญา ภูปานทอง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
819  
591935
นายกฤชติณ รับเรืองยศ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
820  
591937
นายพัชวัฎ แซ่เลื่อง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
821  
591947
น.ส.สมัชญา พูลเอียด
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
822  
591949
น.ส.บุรัสกร สนสกล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
823  
591952
น.ส.นันทิภา ปะกิคะเนย์
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
824  
591953
นายณัฐพล พลยางนอก
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
825  
591954
น.ส.วิสสุตา พงศ์ธนา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
826  
591958
น.ส.นัทธมน สนแย้ม
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
827  
591963
น.ส.มันทนา โตมี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
828  
591969
น.ส.ศุภาวรรณ แต้มเจริญ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
829  
591974
น.ส.กุลจิรา คำภา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
830  
591977
น.ส.เบญจวรรณ สุวรรณประเสริฐ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
831  
591979
น.ส.จุฬาลักษณ์ ระดาบุตร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
832  
591980
น.ส.ธนัญญา ชิดสิน
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
833  
591981
น.ส.พิทยาภรณ์ บุญเลิศ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
834  
591985
น.ส.ญานิกา นิ่มอนงค์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
835  
591986
น.ส.ศิริรัตน์ สามเสน
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
836  
591987
น.ส.ศิริรัตน์ ศรเดช
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
837  
591990
น.ส.วาริญรัตน์ ทรงไตรย์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
838  
591995
น.ส.พัณณิตา ศิวะยิ่งสุวรรณ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
839  
591998
น.ส.พีชลิกา อยู่ศิริ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
840  
591999
น.ส.ฐิติกานต์ อินทวงศ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
841  
592000
น.ส.เสาวลักษณ์ แต้สกุล
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
842  
592001
น.ส.สุพิชญา เมืองเกลี้ยง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
843  
592008
น.ส.สาธิตา บุตรเมฆ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
844  
592011
นายอาทิตย์ อาจจงทอง
บริหารธุรกิจ / การตลาด
845  
592017
น.ส.ชัสมา รัชตรุ่งโรจน์กุล
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
846  
592019
น.ส.ณัฐวดี แสงสีงาม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
847  
592022
นายปรัชวุธ ทรัพย์ยิ่ง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
848  
592028
นายวิทยา นารี
บริหารธุรกิจ / การตลาด
849  
592030
น.ส.ณัฐสุดา เนื่องโพธิ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
850  
592032
นายธวัชชัย โพธิ์อุดม
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
851  
592036
นายจักรกฤษณ์ จูมนา
บริหารธุรกิจ / การตลาด
852  
592038
นายธนกฤต สามพวงทอง
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
853  
592039
น.ส.นิศารัตน์ จันทร์แสง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
854  
592051
น.ส.คุณิตา แซมหิรัญ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
855  
592064
น.ส.นิลวรรณ รุ่งนาไร่
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
856  
592065
นายจิรายุ โมกข์อรรถยา
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
857  
592066
น.ส.ศุภนิดา ดำรงค์ชัย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
858  
592068
น.ส.สุทธิรักษ์ พรเพ็ง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
859  
592070
น.ส.กัญชลิกา เอกวิไล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
860  
592075
น.ส.จรัญญา มีมุข
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
861  
592084
น.ส.จิราพัชร สวัสดิจันทร์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
862  
592086
น.ส.ชุติภา เหลืองเลิศอมร
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
863  
592100
น.ส.ภิญญาพัชญ์ ขำตรี
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
864  
592101
น.ส.นพรัตน์ เฉิดมนูเสถียร
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
865  
592102
น.ส.อารียา เพ่งพินิจธรรม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
866  
592111
น.ส.ปุญญิศา กลิ่นแก้ว
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
867  
592112
น.ส.นิสรา เหง่าศรี
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
868  
592114
น.ส.กรัณฑรัตน์ เนตรฉาย
บริหารธุรกิจ / การตลาด
869  
592115
น.ส.ศศินา ดีสม
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
870  
592118
น.ส.นนทพร จำปาหาญ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
871  
592120
น.ส.ธันยพัฒน์ เสาเมืองทอง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
872  
592121
น.ส.กนิษฐา ยนต์ดัน
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
873  
592124
น.ส.วรลักษณ์ แข็งขัน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
874  
592127
น.ส.ศิริลักษณ์ ยศกลาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
875  
592131
น.ส.พัชราภรณ์ บุญรัตน์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
876  
592139
น.ส.ธาราวดี สิริสุขลาโภ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
877  
592143
น.ส.ธารารัตน์ สรสิทธิ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
878  
592145
น.ส.ธัญญามาศ ยศแก้ว
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
879  
592148
น.ส.ณัฐณิชา หอมสิริ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
880  
592151
น.ส.พิมพ์พิมล ปัดสบาน
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
881  
592154
น.ส.ภัทรวดี สุวรรณ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
882  
592156
น.ส.กนกวรรณ น๊อตกระโทก
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
883  
592159
น.ส.มูนีเราะห์ ยูโซ๊ะ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
884  
592171
นายปุรเชษฐ์ เทศกูล
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
885  
592173
น.ส.กุลสตรี เมฆประยูร
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
886  
592174
น.ส.เสาวลักษณ์ สิงห์วงษ์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
887  
592183
น.ส.โชติกา เกษี
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
888  
592185
น.ส.วิยะดา คำประทิก
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
889  
592190
น.ส.ดวงหทัย นิลชำนาญ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
890  
592191
น.ส.สิริวิไล สิงห์โต
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
891  
592192
น.ส.ศิริลักษณ์ ฟูเกษม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
892  
592193
น.ส.เกษร แก้วลือ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
893  
592198
น.ส.วิชุตา ชูรัตน์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
894  
592200
น.ส.กาญจนา พุ่มพฤกษ์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
895  
592201
น.ส.พันทิวา เทียนขาว
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
896  
592203
น.ส.ปิยธิดา อินทร์พรหม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
897  
592211
น.ส.วราภรณ์ สิงห์หลอด
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
898  
592213
น.ส.มาชารล์ แก้วใสย
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
899  
592219
น.ส.ฮัสมา ละสอ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
900  
592229
น.ส.กัญญารัตน์ อ้นเพชร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
901  
592241
น.ส.อัจฉรา กลั่นแฮม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
902  
592242
น.ส.คณิดา อังคณาสุภาโชติ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
903  
592244
น.ส.ณัฐธิดา ใจหาญ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
904  
592247
น.ส.พรพนมรักษ์ ทุหา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
905  
592249
น.ส.สุจิตรา ป้านภูมิ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
906  
592250
น.ส.อารีซา ดอเล๊าะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
907  
592251
น.ส.ณัฐธยาน์ สุทธิรักษ์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
908  
592252
น.ส.ปวีณา หงษ์เวียงจันทร์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
909  
592253
น.ส.ภิญญดา ภู่พิพัฒน์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
910  
592256
น.ส.สุวิมล บัวเกราะ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
911  
592257
นายภัทรภณ ลัดดากลม
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
912  
592258
น.ส.พลอยนภัส ศศิวิริยะดล
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
913  
592261
น.ส.พิชญา เรืองวงศ์โรจน์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
914  
592262
น.ส.ศันสนีย์ ศรีบุรุษ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
915  
592263
น.ส.พิมพ์ชนก คุ้มปั้น
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
916  
592264
น.ส.ผกามาส จำเริญ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
917  
592265
น.ส.วริศรา สุภาวิมล
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
918  
592266
น.ส.กุลธิดา คมขำ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
919  
592268
น.ส.มัณฑนา สุวดิษฐ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
920  
592269
น.ส.สิริพันธุ์ คัมภีระ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
921  
592273
น.ส.จิตติมา เลาหรุ่งพิสิฐ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
922  
592275
น.ส.ธัญญธร ชนะกิตติคุณ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
923  
592277
น.ส.วิลัยลักษณ์ พรมบุตร
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
924  
592282
น.ส.ฉันท์ชนิต เอกประเสริฐ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
925  
592286
น.ส.ชนนิภา มุมกระโทก
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
926  
592287
น.ส.กิตติพิชฐ์ ขาวงาม
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
927  
592288
นายกิตฐิตพงศ์ ขาวงาม
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
928  
592293
น.ส.รัชฎาภรณ์ ใจเรียง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
929  
592297
น.ส.กาญจนา บุญลอย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
930  
592300
นายณัฐพงษ์ ยุวรรณศรี
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
931  
592305
น.ส.อมิตา กองแก้ว
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
932  
592307
น.ส.มารีน่า หมัดนุช
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
933  
592311
น.ส.นิรินธนา สำราญสุข
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
934  
592319
น.ส.ณัฐชญา เอี่ยมศรี
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
935  
592324
น.ส.นิภาพร เต็มประดา
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
936  
592330
นายศรวิษฐา นาคะรัต
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
937  
592332
น.ส.กุลธิดา ตรีเดช
บริหารธุรกิจ / การตลาด
938  
592336
นายณัฐวัฒน์ กีรติเกรียงสิน
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
939  
592337
นายสุริยา แสงจันทร์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
940  
592338
นายส่งศักดิ์ แจ่มกระทึก
บริหารธุรกิจ / การตลาด
941  
592340
น.ส.ปัณณภัสร์ ศรีณธีพัฒน์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
942  
592342
น.ส.มณฑิรา ดวงเนตร
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
943  
592351
น.ส.สรัลพร อินทรโมฬี
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
944  
592356
นายศุนิรันดร์ ยวนใจ
บริหารธุรกิจ / การตลาด
945  
592357
น.ส.สวิตตา นาเวียง
บริหารธุรกิจ / การตลาด
946  
592363
น.ส.วาสินี เจียรนัย
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
947  
592375
น.ส.พันธิตรา ปัญญาภรณ์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
948  
592376
น.ส.นันทวรรณ สิริพิพัฒน์ขจร
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
949  
592377
น.ส.ชุติมณฑน์ เวศวงศ์ษาทิพย์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
950  
592380
น.ส.นภสร วงศ์อุทาร
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
951  
592381
น.ส.อธิชา ศุลีพร
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
952  
592382
น.ส.ฐิตพัฒน์ เอี่ยมสถิตย์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
953  
592385
น.ส.พิมพิศา ชาติวิริยะอำนวย
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
954  
592389
นายธนนนท์ ประเสริฐศรี
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
955  
592393
น.ส.ภณิดา ทิพย์รักษ์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
956  
592394
นายอนวัช ฉวาง
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
957  
592396
น.ส.วริสรา แซ่เตียว
บริหารธุรกิจ / การตลาด
958  
592400
น.ส.วิมลรัตน์ หาทรัพย์
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
959  
592403
น.ส.รัศมีจันทร์ อิ่มทอง
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
960  
592406
น.ส.อัจฉริยา พรมวงค์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
961  
592408
น.ส.สุรวิดา จันทอุทัย
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
962  
592416
น.ส.ชรัญญา สุขสำราญ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
963  
592422
น.ส.ยุพาพร คำสีแก้ว
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
964  
592424
น.ส.ปัณลดา แก้วพันเดิม
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
965  
592427
นายกรณ์ศุภชีพ สุวรรณวิจิตร
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
966  
592429
นายกฤษณะ เพ็ชรราย
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
967  
592432
น.ส.สุริตา พันธ์ไซแก้ว
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
968  
592433
นายอธิวัฒน์ ธาดาดลทิพย์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
969  
592436
น.ส.จุฑามาศ เชื่อมทองดี
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
970  
592440
นายกิตติกวินทร์ มาซา
บริหารธุรกิจ / การตลาด
971  
592442
นายนวมินทร์ ศรีวรรณตัน
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
972  
592688
น.ส.สุจิตรา วันดี
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
973  
592689
น.ส.พรรณรัฐ ฤทธิ์กระจาย
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
974  
592690
น.ส.มุฑิตา รังษีกาญจน์ส่อง
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
975  
592693
น.ส.บูรวรรณ บูรณะเหตุ
บริหารธุรกิจ / การตลาด
976  
592696
นายศุภฤกษ์ วิสารทกุล
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
977  
592697
น.ส.เอมรินทร์ บุญปก
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
978  
592698
นายอภิวัฒน์ สุพัฒนวาณิชกุล
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
979  
592706
น.ส.ญาณิศา ศรีประสงค์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
980  
592707
นายณัฐนนท์ ฟักเทพ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
981  
592710
น.ส.พรประภา ปักคำวงษ์สังข์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
982  
592712
น.ส.นันทวัน เอี่ยมปริก
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
983  
592713
น.ส.นัชชา นาคสว่าง
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
984  
592716
น.ส.ธิดารัตน์ สระทอง
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
985  
592718
นายอิสรา ชวนสมสุข
บริหารธุรกิจ / การตลาด
986  
592724
น.ส.สุภัราวดี ตาดพริ้ง
บริหารธุรกิจ / การตลาด
987  
592728
นายวรุฒ นพประไพ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
988  
592729
น.ส.วิฆเนศ ม่วงศรี
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
989  
592730
นายโพธิวัฒน์ ประสารวงค์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
990  
592733
น.ส.กนกวรรณ คงมั่น
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
991  
592735
นายพรภิสิทธิ์ ทองมั่นคง
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
992  
592742
นายภูวดล ภูมิสถาน
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
993  
592745
น.ส.วริดา สายสุคนธ์
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
994  
592746
นายวีรเดช ชูแสง
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
995  
592750
นายสุกฤต สนามชัย
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
996  
592751
น.ส.พรพิมล แพงคำสอน
บริหารธุรกิจ / การตลาด
997  
592760
นายธนกร รักวงศ์อาชีพ
บริหารธุรกิจ / การตลาด
998  
592765
น.ส.ศิรภัสสร พูนช่วย
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
999  
592767
น.ส.ธรัญญา จุลวงษ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
1000  
592771
น.ส.อรนุช สุขปัญญานนท์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
1001  
592772
น.ส.ชญานิษฐ์ จันทร์ตรี
บริหารธุรกิจ / การตลาด
1002  
592781
น.ส.ณัฐนันท์ รสนู
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
1003  
592783
น.ส.นิรวาณ ผลประสิทธิ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
1004  
592786
นายทนุพงษ์ จ่ากลาง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
1005  
592788
นายตันติกร แตงอ่อน
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
1006  
592792
น.ส.จุฑามาศ สลิดกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
1007  
592793
นายชัยพฤกษ์ คำสวน
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
1008  
592798
น.ส.ทักษมน ประเสริฐยิ่ง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
1009  
592802
น.ส.ลัดดาวัลย์ พิมพ์วงค์
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
1010  
592804
น.ส.ชลธิดา ผางนาง
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
1011  
592805
น.ส.สุธิดา เกิดบัว
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
1012  
592811
น.ส.กัญจนพร เชิดฉาย
บริหารธุรกิจ / การตลาด
1013  
592812
น.ส.กัญญาณัฐ สุขชนะ
บริหารธุรกิจ / การตลาด
1014  
592813
นายปริญญ์ ปะดุกา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
1015  
592814
น.ส.อนุชาภัค บุญทวีกุลสวัสดิ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
1016  
592816
นายบัญชา กลัดเสม
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
1017  
592817
น.ส.จุฑาภรณ์ นิลวัน
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
1018  
592825
นายพีรพล ยิ้มชื่น
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
1019  
592828
น.ส.จันทกร ธนวัฒน์พัชร
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
1020  
592842
นายนัทธพล ชื่นเพ็ชร
บริหารธุรกิจ / การตลาด
1021  
592858
นายภาณุพงศ์ มูลสิน
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
1022  
592861
น.ส.สุนิษา ปัจฉิมมา
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
1023  
592879
น.ส.พิมพิมล ตรีระพงศ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
1024  
592881
นายวิศรุต บุญเซ็น
บริหารธุรกิจ / การตลาด