เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 ค้นหา
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 ติดต่อสำนักทะเบียนฯ
 คำถามที่ถามบ่อย
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียนล่าช้า
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 กระดานข่าว
 
 สถิติของผู้เข้าชม :
 สถิติการเข้าชม
 แบบสำรวจ
 บริการอื่นๆ :
 Receipt
 มฉก.30(บริหาร ภาคสมทบ/ภาษาอังกฤษ-จีน)
 Reg Info
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE
 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
543370
น.ส.นิรมล พิมสวรรค์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
2  
550845
น.ส.อภิญญา กองแก้ว
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
3  
551105
น.ส.ณัฐนิชา วาสนะปรีชา
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
4  
552335
น.ส.ภคพร อินทร์ทอง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อนามัยสิ่งแวดล้อม
5  
553535
น.ส.พัณณ์ชิตา ศิริโรจน์ปรีชา
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
6  
553917
น.ส.เกษกร วันอุด
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
7  
553941
นายนนน์ทะวัชร์ วิชัยโย
ศิลปศาสตร์ / ภาษาและวัฒนธรรมไทย
8  
561230
MS.LEUSASINH SOUKPHATHAY
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาไทย
9  
561781
น.ส.วนิดา นกขมิ้น
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
10  
561898
น.ส.ขวัญสุดา ศรีประไหม
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
11  
562892
น.ส.วริศรา สมมิตร
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
12  
563699
น.ส.โซเฟีย หะยีเปาะ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
13  
570003
น.ส.ธนิษฐา ผดุงศักดิ์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
14  
570048
น.ส.บุษกร ทองเอก
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
15  
570051
น.ส.รุ่งทิวา ไชยยืน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
16  
570055
น.ส.สุวนันท์ ศักดิ์สม
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
17  
570070
น.ส.พัชรียา กอนสีลา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
18  
570077
น.ส.ศิริพร มาลา
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
19  
570083
นายศรัณย์ คุณวิเศษพงษ์
บริหารธุรกิจ / การเงิน
20  
570125
น.ส.วนิดา ฟองวัฒนา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
21  
570159
น.ส.ศศิมาภรณ์ ธีระกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
22  
570255
น.ส.จันจุฬา พุดชัยภูมิ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
23  
570271
นายพีรพัฒน์ ขาวมีศรี
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
24  
570303
นายณัฐวุฒิชัย สีโน
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
25  
570304
น.ส.ชญาณิสา งิ้วเขียว
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
26  
570306
นายธวัชชัย กันดก
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
27  
570308
น.ส.ภัทรวดี รอดบุญมา
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
28  
570320
น.ส.กาญจน์นัศ ไกรศรีพันธุ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
29  
570322
น.ส.ปภัสรา จันทวัฒนชาติ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
30  
570343
น.ส.ชัญญานุช บุดดีพันธ์
บริหารธุรกิจ / การเงิน
31  
570396
น.ส.ยุวรี พากเพียร
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
32  
570398
น.ส.พวงผกา ดวงศรี
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
33  
570400
น.ส.ซันนา หมีนสอีด
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
34  
570411
น.ส.ดวงกมล พิมพากูล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
35  
570500
น.ส.สุกัญญา ดีดอกไม้
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
36  
570502
น.ส.สุวิมล พวงพันธุ์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
37  
570503
น.ส.กัณณิกาญจน์ รัฐเมิน
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
38  
570505
น.ส.วรดนู มลาภูมิ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
39  
570507
น.ส.อรวรรณ สุกนิมิตร์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
40  
570525
น.ส.ตวงทอง รัตนะจำรัส
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
41  
570526
น.ส.พรพรรณ รักทรงธรรม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
42  
570527
น.ส.อาภาพรรณ หวังจงมีชัยกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
43  
570531
น.ส.ปพิชญา สมประสงค์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
44  
570534
นายวิชญ์พล วัชรวงษ์ไพบูลย์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
45  
570608
น.ส.จิราภา ปาสารักษ์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
46  
570609
น.ส.สิระภัคร สามทอง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
47  
570611
น.ส.จุฑามาศ จันทร์ประดิษฐ์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
48  
570614
น.ส.ทัศนียา คงทอง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
49  
570615
น.ส.ปรัธนา แพน้อย
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
50  
570616
นายวีระพงศ์ เต็งฉ้วน
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
51  
570630
น.ส.อรณิชา อารีพรประเสริฐ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
52  
570631
น.ส.นัจญ์วา เลิศอริยะพงษ์กุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
53  
570632
น.ส.รวิวรรณ แซ่ยาง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
54  
570634
น.ส.สุธิดา ลีนา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
55  
570635
น.ส.ณัฐสุดา ขำเอี่ยม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
56  
570641
นายนิติภูมิ บุญเลิศ
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
57  
570643
นายสุรศร สุรัตนาสถิตย์กุล
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
58  
570678
น.ส.ศจีพัฒน์ มุ่งวัฒนา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
59  
570689
น.ส.อัมพรพรรณ จุงวงศ์สุข
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
60  
570690
น.ส.กตัญชลี สุวัฒโนดม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
61  
570697
น.ส.ธารารัตน์ แสงโรจน์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
62  
570707
น.ส.จิดาภา สินธพธนบุตร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
63  
570720
น.ส.มัญชรี มนต์วิเศษ
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
64  
570728
น.ส.ปันจารัตน์ อุ่นอุพันธ์
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
65  
570731
นายณัฐพงษ์ พ่อค้า
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
66  
570732
น.ส.ณัฐธณาภรณ์ กิ่งแก้ว
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
67  
570766
นายสุทธิภัทร วีระธรรม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
68  
570768
นายวัชรพงษ์ ศศะนาวิน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
69  
570784
น.ส.รุ่งระวี ปิยบุญมา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
70  
570794
น.ส.จิรัฐิติกาล จะวรรณะ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
71  
570815
นายกฤตชยพนธ์ วงศ์วิทยาเมธากุล
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
72  
570821
น.ส.พัชรา กิจจารุ่งเรือง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
73  
570832
นายวิทวัส วีระสกุลชัย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
74  
570842
น.ส.นลพรรณ ปั้นปลูก
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
75  
570845
น.ส.กนกวรรณ นาคบรรพ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
76  
570857
นายคณานนต์ นามบุตร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
77  
570862
น.ส.ณัฐกฤตา เพชรสุข
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
78  
570866
นายศราวุฒิ เกิดจันทึก
บริหารธุรกิจ / การเงิน
79  
570868
น.ส.วิภาวรรณ ราชแสง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
80  
570877
น.ส.อินทิรา พิทักษ์วาปี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
81  
570878
น.ส.นฤนาท เทียกมูล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
82  
570879
น.ส.อลิษา บุตราช
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
83  
570881
น.ส.กรกนก พรมเมืองเก่า
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
84  
570883
นายณรงค์ฤทธิ์ แซ่อือ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
85  
570895
น.ส.นภาพร ชนะชัย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
86  
570901
นายณัฐพล พิลาแสง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
87  
570913
น.ส.เจนจิรา บัวอุไร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
88  
570915
น.ส.ธนิฏฐารัตน์ มะปราง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
89  
570929
น.ส.สุธิมา สุรศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
90  
571018
น.ส.รุ่งนภา สาระพันธ์
บริหารธุรกิจ / การเงิน
91  
571019
นายศิครินทร์ สุริย์วงศ์
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
92  
571020
น.ส.อนัญญา ขิงทอง
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมบริการเพื่อการท่องเที่ยว
93  
571033
น.ส.ฐิติพร ศุภกรโอฬารกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
94  
571051
น.ส.วรพรรณ วรรณบวร
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
95  
571055
น.ส.เจนจิรา อุ่นอก
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
96  
571057
น.ส.จรรยาพร โง้วสกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
97  
571060
น.ส.วัชราพร จิวานิจ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
98  
571066
น.ส.จุฑาภรณ์ พิทยานุภากร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
99  
571067
น.ส.จิรวรรณ ดวงแก้ว
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
100  
571072
น.ส.มลระวี สดากร
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
101  
571080
น.ส.ธมนภัทร นิยม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
102  
571087
น.ส.ชัญญานุช ตระกูลกำจาย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
103  
571088
น.ส.กนลพรรณ ศรีสุขใส
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
104  
571099
นายพิศุทธ์ เจนนพกาญจน์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
105  
571100
น.ส.สุทธิดา เชี่ยวสกุล
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
106  
571133
น.ส.นัยนา เกษีสม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
107  
571140
น.ส.สุรัสสา ทรัพย์เจริญ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
108  
571144
น.ส.กนกวรรณ จรูญพงษ์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
109  
571157
น.ส.นิลาวรรณ สุดใจ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
110  
571167
น.ส.สุรัญยา เจนอักขรกุล
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
111  
571185
น.ส.ธนิษา บริพันธ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
112  
571228
น.ส.วันทนีย์ เจริญวัชรวิทย์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
113  
571233
นายธนัช พิศุทธ์อาภรณ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
114  
571235
น.ส.ปุณณภา จันทราประภาเวช
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
115  
571237
นายแมนเมศ ศรีพุทธา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
116  
571265
นายพิพัฒน์ สุรพงษ์รักตระกูล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
117  
571276
น.ส.วราพร สอนจันทร์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
118  
571324
น.ส.สุพัตตรา ยืนยั่ง
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
119  
571336
นายพงศธร เฮงสุวรรณ์
บริหารธุรกิจ / การเงิน
120  
571347
น.ส.สุญาดา บุบผา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
121  
571363
น.ส.อารียา ทวีกิจ
บริหารธุรกิจ / การเงิน
122  
571366
นายธเนศ อยู่เย็น
บริหารธุรกิจ / การเงิน
123  
571382
นายเอกทัต ปิยะเลิศถาวร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
124  
571387
น.ส.ปรีดิ์วิมล สุขใส
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
125  
571422
น.ส.กัณฐิกา สีดี
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
126  
571440
น.ส.วรรษมล แก้วทองคำ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
127  
571459
นายกมนทรรศน์ ธวัชราภรณ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
128  
571480
นายเอกราช เที่ยวแสวง
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
129  
571501
น.ส.พรไพลิน หมอเรือง
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
130  
571504
น.ส.พรพิมล ทายะบวร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
131  
571506
นายเกียรติศักดิ์ อยู่ในวงษ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
132  
571530
นายสิทธิกร ศิริโสม
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
133  
571538
น.ส.แคทรียา ลางกูล
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
134  
571539
น.ส.ฟาริดา มณีแจ่ม
บริหารธุรกิจ / การเงิน
135  
571540
น.ส.วโรชา ผลหาญ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
136  
571594
น.ส.กนิษฐา พรหมมานพ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
137  
571616
น.ส.สุพัสตรา สีเฒ่า
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
138  
571625
น.ส.สุนิสา รวบรวม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
139  
571630
น.ส.อุไรวรรณ น้อยจินดา
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
140  
571637
น.ส.สุชานันท์ พูลวงษ์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
141  
571666
น.ส.วศินี ลียากาศ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
142  
571715
น.ส.พัชรินทร์ ทิพนา
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
143  
571749
น.ส.กรรณิกา ศรีเทพ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
144  
571777
นายเชิงชาญ คงเปี่ยม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
145  
571778
น.ส.จันทร์จิราภรณ์ พรหมศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
146  
571823
นายนราวิชญ์ สายยศ
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
147  
571855
นายวุฒินันท์ จันทะขึ้น
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
148  
571873
น.ส.พัชรีย์ คำมงคล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
149  
571874
น.ส.ศิริวรรณ ศรีเพ็ง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
150  
571880
น.ส.ภัทราวดี ศรีสวัสดิ์
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
151  
571894
น.ส.นนทกร โรจน์ขจรเกียรติ
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
152  
571918
นายรชฏ โชติมงคล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
153  
571939
น.ส.วุฒิพร หาเงิน
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
154  
571970
น.ส.โสภิตา คูมหานาคา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
155  
571972
น.ส.พัชณิดา ขัตินนท์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
156  
571981
น.ส.จิพัตรา เกตุแก้ว
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
157  
572014
นายเนติพงษ์ บุตรจันทร์
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
158  
572026
นายปริวัตร คุณวุฒิโอภาส
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
159  
572032
นายภัคพล อัคดรวิเศษ
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
160  
572052
นายกิตติศักดิ์ พวงทอง
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
161  
572076
น.ส.ศศิวิมล ทิศขจรสิริ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
162  
572087
น.ส.มาริณี ไกรเพ็ชร์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
163  
572091
น.ส.พรรณวดี อังกสิทธิ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
164  
572101
นายวิสิทธิ์ ธิสาโร
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
165  
572109
น.ส.สุพัตรา ธรรมศิริ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
166  
572151
น.ส.บุษบากร บำรุงสุข
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
167  
572182
น.ส.นุชจิรา ล่ำดี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
168  
572183
นายเมธา โสภารัตน์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
169  
572196
น.ส.ฐิติรัตน์ บุญถนอม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
170  
572199
น.ส.ปาริฉัตร บุพเพ
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
171  
572203
น.ส.ธัญลักษณ์ โพธิ์ทอง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
172  
572206
น.ส.รวิพร โฆษิตเกษมสุข
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
173  
572210
นายเนติพงษ์ นิฐาน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
174  
572212
น.ส.กนกวรรณ ศรีเจริญ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
175  
572241
น.ส.นภาวรรณ แก้วพลอย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
176  
572250
น.ส.สุพัจณี พรารักษ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
177  
572264
น.ส.อังศุมาลี ศรีคำม้วน
บริหารธุรกิจ / การเงิน
178  
572265
นายวราวุฒิ ววงขุนทด
บริหารธุรกิจ / การเงิน
179  
572305
น.ส.นิสานาถ มณีโชติ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
180  
572330
น.ส.ลักขณา มูลสืบ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
181  
572331
น.ส.ยลทกาญจน์ ขอเชื่อมกลาง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
182  
572334
น.ส.จณิสตา แจ้งกระจ่าง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
183  
572345
น.ส.วชิราพรรณ เมฆหมอก
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
184  
572370
นายวีรยุทธ วงษ์จันทร์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
185  
572372
น.ส.ชลีพร แฉกกระโทก
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
186  
572374
น.ส.สุภิญญา บุญศรีบาดาล
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
187  
572375
น.ส.ปริศนา สรงนวล
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
188  
572377
น.ส.ศศิประภา สอนสุด
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
189  
572394
น.ส.สุรัทยา แปลงทัพ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
190  
572396
น.ส.วรัญญา นามวงษ์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
191  
572402
น.ส.วราพร พวงพิลา
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
192  
572408
น.ส.จีรวรรณ กำนล
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
193  
572411
น.ส.มัทนา ทุมวงค์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
194  
572419
น.ส.สูนีลา ใบมะ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
195  
572425
น.ส.กรกนก มณีทรัพย์ผล
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
196  
572436
น.ส.ตรีฉัตร เติมสายทอง
บริหารธุรกิจ / การเงิน
197  
572440
น.ส.ปาริชาติ คำศรี
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
198  
572446
น.ส.อนงค์ลักษณ์ อ่วมอิ่ม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
199  
572447
น.ส.พิมพกา หอมบุปผา
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
200  
572450
น.ส.จันทร์เพ็ญ แสวงชอบ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
201  
572459
น.ส.ศุภรัตน์ รวดเร็ว
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
202  
572464
นายภานุพงศ์ ฟักแก้ว
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
203  
572467
น.ส.เจนจิรา ครูวาจารย์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
204  
572475
นายภานรินทร์ เรืองวัชรเมธี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
205  
572485
น.ส.ศิริลักษณ์ แซ่เล้า
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
206  
572499
น.ส.พิมพ์ชนก วิเชียรรัตน์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
207  
572500
นายสิทธิพล อินหล่ม
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
208  
572501
นายดนัย เกษมพรมณี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
209  
572511
น.ส.ณัฏฐณิชา แนบสนิท
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
210  
572512
น.ส.ณัฐนิชา ม่วงศรีจันทร์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
211  
572517
น.ส.ธัญชนก นาคกลิ่นกูล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
212  
572518
น.ส.ศิริรัตน์ เถอะจ๋า
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
213  
572523
นายอรรถพล ชูเสน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
214  
572541
นายคณิน แสงทอง
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
215  
572546
นายศุภเชษฐ์ ศิลาสุวรรณวิทย์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
216  
572548
น.ส.ชนิสรา มหายศนันท์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
217  
572565
น.ส.กัลยารัตน์ โตพันธานนท์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
218  
572567
น.ส.นวพรรษ โสภณไพศาล
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
219  
572572
น.ส.วิชุดา สีสาม
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
220  
572586
น.ส.ณัฐฐาพร แสงศิริทองไชย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
221  
572599
น.ส.ปุญยาภรณ์ ชัยปลื้ม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
222  
572619
น.ส.วณฉัตร วินัยกิจ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
223  
572624
น.ส.ณัฎฐาภรณ์ โพธิรัชต์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
224  
572627
น.ส.ศิรินภา ขวัญใจ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
225  
572632
น.ส.จิตรวรรณ ตั้งสุวรรณพานิช
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
226  
572635
น.ส.ธนิตยา อิทธิโชติวัฒนะ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
227  
572640
น.ส.จันทรา จารุวัฒน์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
228  
572645
น.ส.ณัฐณิชา วงษ์เนียม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
229  
572658
น.ส.มาลัยวรรณ สนธิศิริ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
230  
572662
น.ส.อนุตรา เหลือวิชา
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
231  
572669
น.ส.ณิชาภา สีดามาตย์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
232  
572678
น.ส.เจมจิรา สุวรรณประเสริฐ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
233  
572683
น.ส.นัสรีนี มามะ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
234  
572712
นายทรงชัย ภูกิ่งแก้ว
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
235  
572714
น.ส.อรพรรณ จันปันเมือง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
236  
572745
น.ส.สุนันทา สารชี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
237  
572749
น.ส.แคทลียา สแลแม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
238  
572758
น.ส.อริยา เวียงนนท์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
239  
572768
น.ส.พัฒน์ศิริ ทองหวาน
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
240  
572790
นายวริศ มนัสวานิช
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
241  
572833
น.ส.อรวีย์ เฉลิมศรี
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
242  
572843
น.ส.วรางค์รัตน์ ประมวลการ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
243  
572914
น.ส.วัลวิษา แก้วนุ่ม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
244  
572927
นายวีรชน ทวีสุข
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
245  
572936
น.ส.ประฤทธิ์ตรา อุปริวงค์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
246  
572937
น.ส.เพ็ญรดี ทองแดง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
247  
572943
นายณัฐียะ สว่างแจ้ง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
248  
572947
น.ส.รุจิรดา หนูเนียม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
249  
573175
น.ส.สิรีธร เวฬุวะนาธร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
250  
573188
น.ส.ธิดาพร วารินทร์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
251  
573193
นายธวัชชัย ภักตร์ผ่อง
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
252  
573200
น.ส.ปิยะดา ตราชู
บริหารธุรกิจ / การเงิน
253  
573205
น.ส.ญาษิดา ชนัทรัชชานนท์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
254  
573207
น.ส.ศศิวิมล วงศ์วิสิฐไพบูลย์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
255  
573216
น.ส.พรนัฐชา ไวยกิจจา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
256  
573217
น.ส.ธมนวรรณ เหมะปัทมะ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
257  
573218
น.ส.มินตรา มนต์แก้ว
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
258  
573241
นายเตชินท์ ลี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
259  
573243
น.ส.วิรุณธัญญา ไตรแก้ว
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
260  
573246
น.ส.เวธกา แซ่ว่าง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
261  
573270
น.ส.มุทิตา ธารณาวสุ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
262  
573271
น.ส.พินทุสร พิทักษ์ทองกร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
263  
573272
น.ส.ปันชญา ติวัฒนาสุข
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
264  
573280
นายปวิช ตั้งตนสกุลใหม่
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
265  
573307
น.ส.จิตตราภรณ์ สุขวันดี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
266  
573313
น.ส.สุริยาภา เกล้าผม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
267  
573320
นายสมชาติ บุญเต็ม
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
268  
573323
น.ส.วันทนา หลีสกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
269  
573346
น.ส.อภิชญา คูหาเรืองรอง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
270  
573369
น.ส.ศิรินาถ บุญเมือง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
271  
573373
น.ส.สุทธิดา การเจน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
272  
573379
น.ส.ลลิตา เหลืองอ่อน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
273  
573393
น.ส.ณัฏฐณิชา จัดพล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
274  
573394
น.ส.ณัชชา บุญปก
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
275  
573399
น.ส.พลิดา ปัตตนาโถ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
276  
573403
น.ส.ธัญญลักษณ์ ขำสาคร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
277  
573409
น.ส.ชฎาภรณ์ ศรีอนุวัฒน์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
278  
573443
น.ส.ลัลธริมา พุ่มอิ่ม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
279  
573444
น.ส.สุกัญญา แก้วฤทธิ์เดช
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
280  
573445
นายณรงค์เดช ขันแก้ว
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
281  
573451
น.ส.จิราพร วงค์ราชพรม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
282  
573458
น.ส.ลักษณ์ขณา พรหมมาวัน
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
283  
573488
น.ส.มนัสวีร์ ธานี
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
284  
573492
น.ส.นลิตา แสงสว่าง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
285  
573540
น.ส.วนิดา เสนาสี
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
286  
573554
น.ส.รุ่งทิวา แขขุนทด
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
287  
573568
น.ส.ณัฐริกา แสงศิริ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
288  
573583
น.ส.อวภาส์ เกตุแก้ว
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
289  
573600
น.ส.จารวี ไทยแท้
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
290  
573601
น.ส.ฐิตินันท์ ปานมี
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
291  
573642
น.ส.อัญมณี อิ่มเอิบ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
292  
573658
น.ส.พัชรินทร์ แซ่เติ้น
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
293  
573659
น.ส.พันธนันท์ พรชลทรัพย์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
294  
573667
น.ส.ศศิภรณ์ ไชยชาญ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
295  
573770
นายอภิศร อำพร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
296  
573798
นายอำพล ธนะสมบัติชัย
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
297  
573825
น.ส.นิศารัตน์ ปินะพัง
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
298  
580002
น.ส.กิตติยา ฤทธิ์ทอง
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
299  
580013
นายศุภวิช ยันตรวัฒนา
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
300  
580023
น.ส.จุฬาลักษณ์ ก๋าโสด
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
301  
580025
นายวทัญญู รอดวินิจ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
302  
580027
นายคณาธิป มีดี
บริหารธุรกิจ / การตลาด
303  
580036
น.ส.ปวีณา ชุมภู
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
304  
580038
น.ส.จันทกานต์ จอมใจ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
305  
580040
น.ส.สุพัตรา ทดคุย
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
306  
580042
นายกัณฑ์ชนก ขันติพงษ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
307  
580049
น.ส.ณิรชา วิชิต
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
308  
580054
นายณภัทร อำไพ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
309  
580061
น.ส.นันธยา ทองพูนเพิ่ม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
310  
580066
น.ส.ธัญนาฏ ฆารเจริญ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
311  
580067
น.ส.ชัญญาภรณ์ คุณเศรษฐ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
312  
580085
น.ส.ธัญชนก เบ้าทอง
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
313  
580099
น.ส.ภัทราภรณ์ สุวรรณเขตต์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
314  
580104
น.ส.วริษฐา มุริกา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
315  
580110
น.ส.สุทธิกานต์ อธิธาดา
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
316  
580112
น.ส.นิษากร วงษ์โคตร
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
317  
580114
น.ส.ชุรารัตน์ ใครอามาตย์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
318  
580123
น.ส.มนัสษา คำภา
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
319  
580125
น.ส.สุรีรัตน์ คำใส
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
320  
580130
นายชัยรัตน์ พวงเล็ก
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
321  
580133
น.ส.นรีกานต์ ทองอุ่น
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
322  
580138
น.ส.ณัชชารีย์ กีรติอมรศิรวุฒิ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
323  
580143
นายอภิชาติ ดวงเดช
บริหารธุรกิจ / การตลาด
324  
580153
น.ส.ปิ่นประภา ชัชวาลยางกูร
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
325  
580155
น.ส.มารินา วิจิตรตระการสม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
326  
580157
น.ส.วฤนดา กลั่นเจริญ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
327  
580159
น.ส.เลณุการ์ สำเร็จวาณิชย์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
328  
580164
นายพิตรพิบูล กนกทิพปภา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
329  
580166
น.ส.ธิติมา เจาะดี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
330  
580168
น.ส.บุรัสกร ก้านจักร
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
331  
580170
น.ส.โกลัญญา คูหาเปรมกิจ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
332  
580171
น.ส.ธมลวรรณ บุบชัยยา
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
333  
580175
น.ส.ซูฟียะห์ สามะ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
334  
580176
น.ส.นิชกานต์ เดชดำรง
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
335  
580178
น.ส.รุจาภา สายบัว
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
336  
580180
น.ส.ฐิติรัตน์ เต็มแสง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
337  
580181
น.ส.กานดา แน่นหนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
338  
580182
น.ส.ปานชนก ขุลี
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
339  
580193
น.ส.รุ่งทิวา จิระเกษมนุกูล
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
340  
580194
น.ส.ธัญชนก จอมคำสิงห์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
341  
580196
น.ส.ชนาพร คงสวัสดิ์วรากุล
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
342  
580201
น.ส.วรรณพร สมนึก
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
343  
580208
น.ส.ศิริลักษณ์ กุสโร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
344  
580211
น.ส.สุธาริณี กัณหาสุระ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
345  
580212
น.ส.รัตนาภรณ์ อินทร์สว่าง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
346  
580233
น.ส.รัชนีวรรณ แรมกระโทก
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
347  
580234
น.ส.ปิยาพัชร วรรณทวี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
348  
580236
น.ส.ณัฐริกา สำลี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
349  
580237
น.ส.ภัทรสิริย์ ชื่นตา
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
350  
580241
น.ส.สกุลรัตน์ สกุลธรรมรังษี
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
351  
580242
น.ส.วลัยพรรณ ศรีวิภานนท์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
352  
580243
น.ส.สาวิตรี ก้อนคำ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
353  
580244
น.ส.สุรีย์พร เภสัมพันธ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
354  
580247
น.ส.ชุติกาญจน์ พูลสวัสดิ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
355  
580249
น.ส.กาญจนาวดี บุญกระจาย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
356  
580253
น.ส.สรวงสินี ชีระภากร
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
357  
580257
น.ส.กัลยกร เล้าโสภาภิรมย์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
358  
580258
น.ส.พิลาวรรณ ลีลา
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
359  
580260
น.ส.ณัฐพร น้อยพิทักษ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
360  
580262
น.ส.กมลวรรณ พันธุ์พิริยะ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
361  
580263
น.ส.อุบลรัตน์ โปธา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
362  
580264
น.ส.ศิริรัตน์ ราชชัย
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
363  
580265
น.ส.อมรรัตน์ แก้วอินทร์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
364  
580271
น.ส.อันดามัน เอี่ยมซิ้ว
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
365  
580272
น.ส.ศรวณีย์ กิ่งโคกกรวด
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
366  
580276
น.ส.ฐิติภัทร มนูญพงศ์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
367  
580277
น.ส.พรสุดา พูลแย้ม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
368  
580280
น.ส.พรไพลิน คำแก้ว
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
369  
580281
น.ส.จันทิมา คลังทรัพย์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
370  
580284
น.ส.สุลักษณา มหาอำมาตย์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
371  
580285
น.ส.ประภาภรณ์ อินธิแสง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
372  
580286
น.ส.อาชวี บุญรัตน์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
373  
580287
น.ส.สุชฎา วิชาพาณิชย์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
374  
580289
น.ส.ศิริลักษณ์ แหวนวงษ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
375  
580290
น.ส.ปวีณา มอบกระโทก
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
376  
580314
น.ส.เบญจวรรณ จะรีบรัมย์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
377  
580319
น.ส.จันทรัสม์ จันทร์เรือง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
378  
580322
น.ส.สุจิตรา รักษาสัตย์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
379  
580323
น.ส.รัตนภรณ์ พรหมสุวรรณ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
380  
580326
น.ส.อรปรียา พิลาบุตร
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
381  
580327
น.ส.เจนจิรา เสนาหมื่น
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
382  
580329
น.ส.สุวัตชินี สีนนท์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
383  
580331
น.ส.สุวนันท์ กันแม้น
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
384  
580335
นายศตพล ภัทรกุล
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
385  
580358
น.ส.วัลลภา กันยะ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
386  
580361
น.ส.อรปรียา จิรสัตยาภรณ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
387  
580367
น.ส.สุกัญญา กิตติโคตร
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
388  
580375
น.ส.จุฑามาศ วิยะวรรณ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
389  
580378
น.ส.พัฒนากร พนมภูมิ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
390  
580380
น.ส.ปูเป้ ศิลป์ชัย
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
391  
580384
น.ส.ธนาวดี คุ้มพะเนียด
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
392  
580390
น.ส.นุสรา เหมมุน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
393  
580400
นายธราเทพ โชติวิชญ์พิพัฒน์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
394  
580418
น.ส.ณัฐริกา ใจทนงค์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
395  
580419
น.ส.เบญจพร ชูเลื่อน
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
396  
580422
นายรัชโยธิน บุญสมาน
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
397  
580423
น.ส.นภาวรรณ รัตนพลแสน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
398  
580424
น.ส.ทิพวัลย์ คำสวาสดิ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
399  
580425
น.ส.ดวงพร เดชาติวงค์ณอยุธยา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
400  
580428
น.ส.ศศิธร ชาวไร่
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
401  
580431
น.ส.มินตรา สูงพล
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
402  
580437
น.ส.จิรัชญา ไชยแสง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
403  
580438
น.ส.ธิดาพรรณ ทองดี
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
404  
580443
น.ส.อภิฤดี วัฒนะ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
405  
580445
น.ส.วิรากร แจ่มใสย์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
406  
580446
น.ส.วรวีร์ ชูก้าน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
407  
580448
น.ส.ณัฐกานต์ ทะเรรัมย์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
408  
580449
น.ส.รีด้า หมัดสุวรรณ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
409  
580453
นายศิวกร ทองทวี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
410  
580454
น.ส.ปัณฑิตา บุนจิตบรรจง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
411  
580456
นายวันชนะ อินทร์เจริญ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
412  
580457
น.ส.กมลรัตน์ ชวลิตชัยชาญ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
413  
580465
น.ส.อรปรียา ฐิติพันธ์รังสฤต
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
414  
580467
นายสุริยพงศ์ ตีระวัฒนานนท์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
415  
580470
น.ส.อรุณีญาณ์ มั่นคง
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
416  
580471
น.ส.จุฑากานต์ มั่นคง
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
417  
580473
น.ส.เมฑกานต์ จันทาบุตร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
418  
580475
น.ส.เมทิกา เชื้อกสิการ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
419  
580476
นายต้นตระการ วงศ์เศษ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
420  
580478
น.ส.นิตยา หล้าดอนดู่
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
421  
580480
นายวสุ ระดมกิจ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
422  
580482
น.ส.ปาริชาติ พงศ์มนวรรธน์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
423  
580486
น.ส.กุหลาบ สกุลรัตนะดี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
424  
580489
น.ส.มณีมาศ ชื่นเจริญ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
425  
580492
น.ส.ปทิตตา ปานเขียว
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
426  
580496
น.ส.สุจิรา จันทัง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
427  
580502
น.ส.จารุวรรณ เทียนทอง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
428  
580507
น.ส.พิชญ์ณรีภา บุญเสริฐดิลก
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
429  
580508
น.ส.นิพาดา ทำสะอาด
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
430  
580513
นายธีรภัทร ชิณสิทธิ์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
431  
580518
น.ส.ชลิตา จิตสวา
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
432  
580520
น.ส.ศุภนุช โพธิสุวรรณ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
433  
580523
น.ส.เบญจมาศ ทันประโยชน์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
434  
580526
น.ส.ปวีณา แกล้วเกษตรกรณ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
435  
580527
น.ส.ปิยธิดา โซ๊ะเฮง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
436  
580531
นายธันยวัฒน์ เณรเอี่ยม
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
437  
580537
น.ส.สุนิสา แย้มเยื้อน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
438  
580552
นายจักรกฤตณ์ บุนฑารักษ์
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
439  
580574
น.ส.ณัฐกาญจน์ เกาะโพธิ์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
440  
580575
น.ส.ธัญชนก ชูชาติ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
441  
580576
นายศาสตรา มาลัง
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
442  
580579
น.ส.คุณัชญ์ชพรไพร ตื้อยศ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
443  
580584
น.ส.เบ็ญจวรรณ นาคศรี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
444  
580588
น.ส.สิริชีวา จันทร์เขียว
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
445  
580591
น.ส.ดีน่าร์ ทรงศิริ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
446  
580592
น.ส.พิชญาภัค แขกใจเย็น
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
447  
580593
น.ส.ชไมภรณ์ ศักดิ์เวคิน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
448  
580595
น.ส.ศิวาพร เสนสร
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
449  
580600
นายธนกร ทองพุ่ม
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
450  
580602
น.ส.อภิญญา พัฒนไพศาลวงศ์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
451  
580605
น.ส.ธิดาพร เทียนลำ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
452  
580607
น.ส.ณัฐชา จันทร์ดอกบัว
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
453  
580609
น.ส.ธัญวรัตม์ บุญประคอง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
454  
580610
น.ส.อัสมา โต๊ะยะเล
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
455  
580612
น.ส.วิมลรัตน์ จันทร์พรหมมา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
456  
580615
น.ส.วรรณภา ฉัตรกระโทก
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
457  
580616
น.ส.ภิญญดา จันพลา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
458  
580623
น.ส.ศิริรัตน์ ภู่จีบ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
459  
580625
น.ส.เยาวเรศ มีอยู่
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
460  
580626
น.ส.ฐาปนี ปิ่นปั่น
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
461  
580631
น.ส.หัทยา จันลา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
462  
580632
น.ส.วราภรณ์ ตาแสง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
463  
580633
น.ส.ประภาวดี เที่ยงสาย
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
464  
580635
น.ส.จุฬารัตน์ คาคำมาตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
465  
580636
น.ส.จุฑาทิพย์ ยิ่งยงค์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
466  
580637
น.ส.กิติยาภรณ์ บุญศรี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
467  
580638
น.ส.ขนิษฐา ดาวจันทร์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
468  
580643
น.ส.เยาวรัตน์ แสงจันทร์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
469  
580646
น.ส.จิราพัชร ตั้งพิทักษ์กุล
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
470  
580647
น.ส.สุชานันท์ คงรัมย์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
471  
580649
น.ส.อรนันท์ ประทุมสูตร
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
472  
580650
น.ส.กัญญาภัค โพธิ์แก้ว
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
473  
580653
น.ส.นิรชา น้อยจันทร์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
474  
580654
น.ส.ราวดี หลักฐาน
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
475  
580659
น.ส.ฐิติมา แก้วงาม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
476  
580670
น.ส.นัชภัค ลักษณสุต
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
477  
580682
นายเหยียนเจ๋ อู๋
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
478  
580705
น.ส.วณิชชนก ทองพิจิตร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
479  
580706
น.ส.อภิษฎา นุ้ยเมือง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
480  
580718
น.ส.ดุสิตา ทองย่อน
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
481  
580719
น.ส.วชิรญาณ์ สุวรรณรัตน์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
482  
580722
น.ส.สาธิตา ยุคุณธร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
483  
580723
น.ส.รุสซีรา แดงหลัง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
484  
580733
น.ส.ศิรินภา คำมี
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
485  
580735
น.ส.สุชาวดี เกิดความสุข
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
486  
580737
นายธันยบูรณ์ รัตตะพันธุ์
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
487  
580740
น.ส.กฤตญาวีร์ มากนุ้ย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
488  
580742
น.ส.กรรวี เพชรเรือนทอง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
489  
580744
น.ส.พรหทัย กุฎอินทร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
490  
580748
น.ส.ชลิดา หัตถผล
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
491  
580751
น.ส.ปัทมพร ชูสุวรรณ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
492  
580752
นายเสฏฐวุฒิ กิจปกรณ์สันติ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
493  
580761
น.ส.เบญจมาศ ณรงค์ฤทธิ์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
494  
580762
นายเอกสิทธิ์ อินนุพัฒน์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
495  
580770
น.ส.สุรัยญา ดีนายัง
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
496  
580774
น.ส.ณัฐณิชา เรืองจันทร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
497  
580779
น.ส.อมรรัตน์ ผลเงาะ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
498  
580781
น.ส.อาทิตยา รักขิโต
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
499  
580783
น.ส.เพ็ญพิฎชา ผลสุก
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
500  
580784
นายณัฐพงค์ เลิศบุรุษ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
501  
580785
น.ส.เจนจิรา หลง
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
502  
580788
น.ส.ฮาฟีซัน อูมา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
503  
580790
น.ส.แก้วตา ย่าหลี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
504  
580792
น.ส.หฤทัย แซ่ยั่น
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
505  
580793
นายกฤษฎา ฤกษ์ดี
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
506  
580797
น.ส.รัตติยา ไมโภคา
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
507  
580800
น.ส.ณัฐธิดา ขุนบุญจันทร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
508  
580801
น.ส.รุสละห์ แวอาลี
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
509  
580805
น.ส.ฐิติวรดา ดำเอียด
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
510  
580806
น.ส.วริศรา นุ้ยคดี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
511  
580815
นายธนวัฒน์ แสงอ่อน
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
512  
580820
น.ส.เนตรนภา เจริญคีรี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
513  
580822
น.ส.อัยนาอ์ หวันสู
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
514  
580823
น.ส.วรรณพร แสงทอง
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
515  
580834
นายอติพัสย์ วจนะคุณากร
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
516  
580836
นายอดุลวิทย์ พรมเกตุ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
517  
580837
น.ส.รัศมีจันทร์ กนะวาลย์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
518  
580844
น.ส.ธนวรรณ นภาโชติ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
519  
580845
น.ส.สุชนา วงศ์ลังกา
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
520  
580854
น.ส.ศิริลักษณ์ บุญโพธิ์
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
521  
580856
น.ส.ปาลิตา แซ่ตั้ง
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
522  
580858
น.ส.จิราวรรณ พิณแก้ว
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
523  
580859
น.ส.ธันย์ชนก อ้นน้อย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
524  
580860
น.ส.น้ำทิพย์ ตรีรัตน์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
525  
580861
น.ส.ธัญญา แก้ววิเชียรโชติ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
526  
580862
น.ส.อริศรา จุ้ยแพ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
527  
580863
น.ส.วันทกานต์ บุตรฉัตร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
528  
580864
น.ส.สโรชา คำตุ้ย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
529  
580865
น.ส.ปิยะนุช แต้ธวัช
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
530  
580866
น.ส.อาฐิประภา แสนคำ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
531  
580867
น.ส.ศิริลักษณ์ เหมือนอ่วม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
532  
580868
น.ส.สุดารัตน์ รัตนาจารย์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
533  
580869
น.ส.ธิดารัตน์ มีสมสิบ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
534  
580870
น.ส.ณัฐนิชา เชิดชู
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
535  
580871
น.ส.วชิรญาณ์ อุดใจ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
536  
580872
น.ส.โสภิดา ใจไชย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
537  
580873
น.ส.ศิรินภา จำปา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
538  
580874
น.ส.สุดารัตน์ ต่ายน้อย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
539  
580875
น.ส.ณัฐธิดา ใจปัญญา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
540  
580876
น.ส.จุฬาลักษณ์ ยะขันทะ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
541  
580877
น.ส.ตินทรีย์ อุ่นศิริ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
542  
580878
น.ส.มัญชรี ทิณพัฒน์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
543  
580879
น.ส.กรวรรณ อดิศรไพศาล
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
544  
580880
น.ส.ธิดารัตน์ โพธิ์รักษา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
545  
580881
น.ส.โยษิตา ประสิทธิ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
546  
580882
น.ส.ดวงหทัย ชมจันทร์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
547  
580883
น.ส.รัตนาพร เล็กเปีย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
548  
580884
น.ส.ตติยา ชัยศรี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
549  
580885
น.ส.อารญา เกาะสมัน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
550  
580886
น.ส.บรรจงจิตร สุวรรณสุโข
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
551  
580887
น.ส.ดาราราย ง้าวสุวรรณ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
552  
580892
น.ส.วนารินทร์ ศรียวน
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
553  
580893
น.ส.ปริยอาภา อรรคนิตร
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
554  
580896
น.ส.นัทธมน กิติกรวัฒนา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
555  
580897
น.ส.ปิยาภัสร์ พรมมา
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
556  
580898
น.ส.ผกามาศ เชยกลิ่น
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
557  
580903
น.ส.พัณณิตา แสงขำ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
558  
580905
น.ส.สัญธิชา มาลีพันธุ์
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
559  
580912
น.ส.สุดารัตน์ กาบินพงษ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
560  
580913
น.ส.โชติรส พิมพ์สอน
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
561  
580918
น.ส.กนกพร แก้ววิเศษ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
562  
580919
น.ส.ณัชณิฌา คะอังกุ
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
563  
580923
น.ส.สดุดี อยู่สุวรรณ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
564  
580924
นายกษณะ วรรณสินธ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
565  
580932
น.ส.ชาลิสา ล้อเจริญ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
566  
580933
น.ส.วิธิดา กวั้งซ้วน
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
567  
580934
นายศักดิ์สิทธิ์ โอสถปราสาท
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
568  
580935
นายเตชทัต ธนะศุภวุฒิ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
569  
580936
นายไชยวัฒน์ วงษ์อินตา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
570  
580941
น.ส.บุณยวีร์ เลิศลิมปิยะรัตน์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
571  
580944
น.ส.บุษยมาศ เอกพงศ์พันธุ์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
572  
580963
น.ส.จารุวรรณ ทะรารัมย์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
573  
580964
น.ส.กัญญาภัค สำราญพันธ์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
574  
580967
นายศิรเสกข์ เพี้ยนศรี
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
575  
580973
นายประพจน์ ฤทธิ์รายา
บริหารธุรกิจ / การตลาด
576  
580980
นายศุภชีพ พงศกรวสุ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
577  
580988
นายสหรัฐ ขัตติ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
578  
580995
นายอธิน วีระนพรัตน์
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
579  
580997
นายณัฐวัตร ชุมทอง
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
580  
581006
น.ส.ปัญญพัฒน์ เอี่ยมสิน
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
581  
581008
น.ส.ศศิศธาร โชคปลอดเคราะห์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
582  
581009
น.ส.ศศิภัค ลักษณสุต
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
583  
581016
น.ส.สรัญญา กิตติวุฒิเจริญชัย
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
584  
581020
น.ส.กัญญาณัฐ ปานแย้ม
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
585  
581035
นายสุรียา โหงวฮวด
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
586  
581040
น.ส.จันทรา กาญจนามุกดา
บริหารธุรกิจ / การตลาด
587  
581047
น.ส.ชุติกาญจน์ วงค์วัง
บริหารธุรกิจ / การตลาด
588  
581048
น.ส.จิรัศยา แสงสุวรรณ์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
589  
581051
น.ส.ฉวีวรรณา บางเสน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
590  
581056
น.ส.วีระยา จันทร์ปุ่ม
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
591  
581057
น.ส.ชนม์นิภา ศรีชา
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
592  
581058
นายธันวา มะปรางศรี
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
593  
581071
นายอนุพงศ์ สุกแก้ว
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
594  
581072
นายธงธวัช สุรินทร
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
595  
581073
นายวุฒิพงศ์ กล้ากระโทก
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
596  
581085
น.ส.ณัฐณิชา สีสด
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
597  
581086
นายธนกร ปิ่นสุวรรณ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
598  
581088
น.ส.นิธิพร สวนแย้ม
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
599  
581090
น.ส.กมลวรรณ ปั้นหยา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
600  
581097
นายวัชรพงษ์ เหล่าดี
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
601  
581100
น.ส.ทามินี มุขทอง
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
602  
581101
น.ส.ศรุตา วิมลรัตน์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
603  
581103
น.ส.มานิตา สุธรรม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
604  
581104
น.ส.เจนจิรา สำลีศรี
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
605  
581114
นายวรมันต์ โอสถ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
606  
581115
นายภัชรพล ทองลิ่ม
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
607  
581119
น.ส.จิรัฐติพร ฉัตรกรด
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
608  
581120
น.ส.นิชาพัฒน์ แซ่จัง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
609  
581121
นายอรรถพล ขุนอาจ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
610  
581122
นายณัฎฐกานต์ โบราณ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
611  
581125
น.ส.ทินรัตน์ คงมาก
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
612  
581134
น.ส.กมลวรรณ สร้อยนาค
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
613  
581135
น.ส.ทอฝัน มะติดิน
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
614  
581136
น.ส.ชนิษฐา ไตรยุทธ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
615  
581137
นายสันติ แซ่ตั้ง
บริหารธุรกิจ / การตลาด
616  
581140
นายฤทธิเกียรติ บุญประดับ
บริหารธุรกิจ / การตลาด
617  
581142
นายภัทรกร พิพัฒธนะเดช
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
618  
581143
น.ส.กรวินท์ มิ่งพรสมาน
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
619  
581145
น.ส.ศิลารัตน์ วงษ์มุน
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
620  
581157
นายสถาพร ศรียันต์
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
621  
581158
น.ส.เบญญทิพย์ ไกรนิตย์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
622  
581162
น.ส.อัญชิษฐา กงนะ
บริหารธุรกิจ / การตลาด
623  
581164
น.ส.อนงค์นาถ ไกรสมมิต
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
624  
581167
น.ส.มลธิตา ผาสุข
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
625  
581168
น.ส.นฤมล ยุ่นประยงค์
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
626  
581169
น.ส.อาภาพร มะลิรักษ์
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
627  
581175
น.ส.รัตนาพร ประสิทธิ์สันต์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
628  
581182
น.ส.ธนัชพร ตากิ่มนอก
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
629  
581184
นายรัฐพงศ์ เผือกน้อย
บริหารธุรกิจ / การตลาด
630  
581185
น.ส.ปภาวดี กล้ารบ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
631  
581186
น.ส.สุนิสา ผันนุชเจริญ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
632  
581187
น.ส.ประภาพร นาคเกิด
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
633  
581194
นายธีรพัฒน์ ทองแสงแก้ว
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
634  
581198
น.ส.ศศิธร อสุชีวะ
บริหารธุรกิจ / การตลาด
635  
581205
น.ส.ภัคจิรา เทพวงษ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
636  
581209
น.ส.สุภัทรา ตันติคุณากร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
637  
581211
นายกรณัฐ อนุสนธิ์อดิสัย
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
638  
581213
นายไวทยา มลกา
บริหารธุรกิจ / การตลาด
639  
581214
น.ส.หทัยรัตน์ อนรรฆจิตพันธ์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
640  
581216
น.ส.พัชรินทร์ ชูทับทิม
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
641  
581220
น.ส.ศรวณีย์ สงไทย
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
642  
581238
น.ส.วิรัลทิพย์ พิพิธภัณฑ์
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
643  
581255
น.ส.ปัทลัตดา เมืองมูล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
644  
581258
นายศุภพัฒน์ นรัญลักษณ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
645  
581264
น.ส.กาญจนาพร กลิ่นสุคนธ์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
646  
581278
น.ส.นิรมล รุ่งนาไร่
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
647  
581279
น.ส.จิรวรรณ เอี่ยมสอาด
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
648  
581283
น.ส.พุทธธิดา พิมพ์สอน
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
649  
581284
น.ส.ภัทรัญญา เกียรติพรพิทักษ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
650  
581291
นายศิลา กล่ำทับ
บริหารธุรกิจ / การตลาด
651  
581293
น.ส.อี้ซาน หวง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
652  
581295
นายชลวัฒน์ อักษร
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
653  
581297
นายเกียรติศักดิ์ หังระสิงห์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
654  
581298
นายภัทรภณ ทับจันทร์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
655  
581299
นายสิทธิศักดิ์ เนียมกลิ่น
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
656  
581300
น.ส.วราภรณ์ สุขทุม
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
657  
581306
น.ส.ปนัดดา ปิ่นแก้ว
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
658  
581308
น.ส.พรรษชล เรืองวรเวทย์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
659  
581314
น.ส.สรวรรณ นิกะดานนท์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
660  
581317
น.ส.สุนันทา สนั่นทุ่ง
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
661  
581327
น.ส.ปภัสสร หลวงพรมสวัสดิ์
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
662  
581330
น.ส.ขนิษฐา ดวงสาม
บริหารธุรกิจ / การตลาด
663  
581332
นายพรพัฒน์ ไกรสัย
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
664  
581333
นายไชยชนะ ผิวปานแก้ว
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
665  
581334
น.ส.ณัฐสินี พีรศุภเศรษฐ์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
666  
581336
น.ส.คณิสา จันทะมัง
บริหารธุรกิจ / การตลาด
667  
581343
น.ส.ณัฐฐิมา ช้างศรี
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
668  
581345
น.ส.กวิสรา ธนานุวัฒน์กิจ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
669  
581347
น.ส.กัญญา พุกซื่อตรง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
670  
581348
น.ส.ปนัดดา วงษ์อุทัยทอง
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
671  
581349
น.ส.บุสรา พรภิญโญทวี
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
672  
581358
น.ส.อังศุมาลิน จันทำ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
673  
581363
น.ส.ธมลวรรณ เตียวลักษณ์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
674  
581368
นายภาคภูมิ กลิ่นประเสริฐ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
675  
581371
น.ส.ณัฐวดี กลับทอง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
676  
581372
น.ส.ปวีณอร โทเอี่ยม
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
677  
581373
น.ส.เพ็ชรินทร์ แซ่ลี้
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
678  
581374
น.ส.สุภาพร หล่ำเรือง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
679  
581376
น.ส.สุพพัตรา ทาไล
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
680  
581382
น.ส.ณัฐมล จันทร์ต๊ะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
681  
581383
น.ส.รัตนาพร จูมั่น
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
682  
581384
น.ส.ทิพธัญญา โสภณภักดิ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
683  
581385
น.ส.นิรชา คุณัมมงคลกุล
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
684  
581386
น.ส.สุทิสา ฤกษ์ปฏิมา
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
685  
581388
น.ส.ปฏิญญา ปัทมทิพย์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
686  
581389
น.ส.กชกร ศรีสิทธิชัยกุล
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
687  
581390
น.ส.นฤมล คีรีวรรณ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
688  
581391
นายไตรภพ แซ่ตั้ง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
689  
581400
น.ส.กมลวรรณ สดฉุน
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
690  
581401
นายธนัท ปิ่นเฟื่อง
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
691  
581414
นายปฏิภาณ สาระนิตย์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
692  
581417
น.ส.ณิชาภา นิธิเดชาโชติ
บริหารธุรกิจ / การตลาด
693  
581418
น.ส.ภัทราวดี ศรีธีระเนตร
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
694  
581421
น.ส.บุศรินทร์ แสงไทร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
695  
581424
น.ส.อรอุมา คุณโพธิ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
696  
581427
น.ส.นินนาท บุญดำเนินพานิช
บริหารธุรกิจ / การตลาด
697  
581431
น.ส.ทักษพร อภิทักขกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
698  
581433
น.ส.กาญจนา แตงอ่อน
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
699  
581435
นายชณัตพล จิระพันธ์วัฒนา
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
700  
581438
น.ส.สาลินี จันทร์ภู่
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
701  
581446
น.ส.ปวีณา รุนเฉื่อย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
702  
581447
นายเฉลิมฤทธิ์ ลาภแก้ว
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
703  
581448
น.ส.พัฒณ์ชริฎา เอี่ยมยัง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
704  
581449
นายธนรัตน์ สีเกี๋ยง
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
705  
581450
นายจิรกฤต สิงห์สู่ถ้ำ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
706  
581452
น.ส.ศิริลักษณ์ สุทธิประภา
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
707  
581455
นายชุติพงษ์ ศรีสวัสดิ์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
708  
581457
น.ส.ภัทรภร ประกอบกิจ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
709  
581458
น.ส.อรพรรณ สายทอง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
710  
581460
น.ส.กุลวานีย์ แว
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
711  
581463
น.ส.มณีทิพ แจ้งโสภา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
712  
581468
น.ส.ยัสมิน มณีวงษ์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
713  
581474
นายสุทธิชัย อมรวัฒนากูล
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
714  
581478
น.ส.ฐิยารัตน์ ทิพนัด
บริหารธุรกิจ / การตลาด
715  
581481
นายนวเพชร สุกิจปาณีนิจ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
716  
581485
น.ส.วิลาวัลย์ เส็งดอนไพร
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
717  
581493
น.ส.วิชุดา มากทอง
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
718  
581497
นายปุญชรัสมิ์ เตชะมา
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
719  
581505
น.ส.ศุกร์กันญา จันทร์สมุทร
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
720  
581507
น.ส.จารุณี จันทร์ยาม
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
721  
581508
น.ส.สุขฤทัย ชัชวาลย์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
722  
581510
น.ส.ดวงกมล จันทร์ทรง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
723  
581516
น.ส.ชลกนก พุทธีสกุล
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
724  
581517
นายจิณณวัตร กุมารทิพย์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
725  
581518
น.ส.ปิยฉัตร แก้วรื่น
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
726  
581519
น.ส.กรรณิการ์ ขะจีฟ้า
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
727  
581523
น.ส.สุดารัตน์ ดวงสีแก้ว
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
728  
581524
นายกิตติธัช เกกินะ
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
729  
581525
น.ส.อรญา ธนะไพรินทร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
730  
581527
น.ส.ปวีณา แก้วพวง
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
731  
581528
น.ส.นิรชา เพชรเกตุ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
732  
581529
นายศุภชัย มงคลธีรกุล
บริหารธุรกิจ / การตลาด
733  
581530
น.ส.อัจจิมา เคลือบมาศ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
734  
581534
น.ส.ปราวดี สังฆพรม
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
735  
581536
นายวีรภัทร ศุภพิทักษ์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
736  
581545
น.ส.กาญจนา มิสโร
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
737  
581547
น.ส.วัจนีย์ จันทะเลิศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
738  
581548
น.ส.สุวภา สุขยิ่ง
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
739  
581550
น.ส.ฐิติมา กลิ่นทอง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
740  
581559
น.ส.ธนัชชา มาเรียง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
741  
581560
น.ส.ปพิชญา สายสวัสดิ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
742  
581562
น.ส.สุภากาญจน์ มงคลรัตนาสิทธิ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
743  
581565
น.ส.สุกัญญา สาระพัด
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
744  
581571
น.ส.อโรชา บุญปลั่ง
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
745  
581573
น.ส.อรอนงค์ ปอพานิชกรณ์
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
746  
581580
น.ส.สุนีรัตน์ รัศมี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
747  
581587
น.ส.สิริรัตน์ ชัยพิมพ์พา
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
748  
581590
น.ส.ปิยะนุช ช้างทองแดง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
749  
581591
น.ส.จุฑาธุช สอนอาจ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
750  
581597
น.ส.ธิติมา อิ๊ดเหล็ง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
751  
581601
น.ส.จุฑาทิพย์ ราชสิงห์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
752  
581604
น.ส.พิมพกานต์ สุขเสถียร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
753  
581608
น.ส.เนตรนภา ลำลอง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
754  
581613
น.ส.ธนวรรณ ทองสุวรรณ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
755  
581614
น.ส.อาภาภัทร เครือเม่น
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
756  
581615
น.ส.ชวัลญา ตันเจริญ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
757  
581617
น.ส.มณฑิรา นนทะโคตร
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
758  
581619
น.ส.สุลิสา อินต๊ะนำ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
759  
581634
น.ส.กรรณิกา หาญเจริญ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
760  
581637
น.ส.ขวัญทวรรณ ลือเทพ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
761  
581638
น.ส.กาญจนา ติ่งน้อย
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
762  
581640
น.ส.นงนุช สนามพล
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
763  
581641
น.ส.กุลณัฐ องอาจ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
764  
581651
นายภูริณัฐ ตรีโกศล
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
765  
581657
นายณัฐวัฒน์ พลศักดิ์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
766  
581659
น.ส.ปัทมพร โรจพิทักษ์เลิศ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
767  
581661
น.ส.นฤมล เณรหนู
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
768  
581662
น.ส.อรัญญา ถาวรยิ่ง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
769  
581663
น.ส.คณิศร คชรัตน์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
770  
581665
น.ส.พัทธ์ธีรา คุเณนทราศัย
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
771  
581666
น.ส.พาณิภัค วาศวิท
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
772  
581670
น.ส.วรกานต์ ทวีอมรรัตน์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
773  
581672
น.ส.พรทิพย์ เจิง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
774  
581673
น.ส.ณัฐธิดา จันทร์ทอง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
775  
581676
น.ส.นิลาวรรณ สุขสถาน
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
776  
581677
น.ส.พรรณอร ทิมทอง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
777  
581678
น.ส.ปัทมาวรรณ์ แก้วสาย
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
778  
581679
นายอมฤต รบกล้า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
779  
581685
นายพิริยะ คำพรมมา
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
780  
581687
น.ส.ศรัญญา อ่ำพุทรา
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
781  
581688
นายภฤศ อิ่มใจ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
782  
581689
น.ส.จุติมา ศรีมาศ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
783  
581690
น.ส.พินท์สุดา ไทยพินิจ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
784  
581692
น.ส.กชกร เทีียมศรีทอง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
785  
581695
น.ส.ณิชกมล จิตต์วโรดม
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
786  
581701
น.ส.กุศลิน สนธิ์พุก
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
787  
581702
น.ส.แก้วกาญจน์ แก้วสว่าง
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
788  
581712
น.ส.ปาลิกา คณชุติพันธุ์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
789  
581713
นายธนวัฒน์ ทิมกระจ่าง
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
790  
581723
น.ส.ขนิษฐา วงศ์สิงห์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
791  
581726
น.ส.ณีรนุช แกว่นการไถ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
792  
581736
น.ส.พนิดา แสนมี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
793  
581738
น.ส.ปวิตราพร หนูสม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
794  
581740
น.ส.ศรัณยา บินซาและห์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
795  
581745
น.ส.สุภัทรา ปังอักษร
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
796  
581747
น.ส.อาราณีย์ แซ่ตัน
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
797  
581748
น.ส.ณัฐวดี รุ่งเศรษฐี
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
798  
581749
น.ส.ภณิดา อรุณสิงครัตน์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
799  
581753
นายธนูเทพ ชาลี
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
800  
581755
น.ส.สุพรรษา ทองคำ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
801  
581756
น.ส.ชลพินทุ์ เจนศาสดา
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
802  
581763
นายรวิพล แซ่เหีย
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
803  
581765
น.ส.ณิชาพัฒน์ เหลืองวัฒนะวุฒิ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
804  
581767
นายสราวุธ ศรีสังวาลย์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
805  
581769
น.ส.กัญจนา นาถธนกุล
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
806  
581770
น.ส.ธัญชนก สีสังข์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
807  
581779
น.ส.สุชัญญา สิมมาเทศ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
808  
581782
น.ส.ฟ้าสาง สุวรรณประเสริฐ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
809  
581785
น.ส.บงกชพร จังหวัด
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
810  
581788
นายสหรัฐ ทัศมาลี
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
811  
581794
น.ส.พิมลวรรณ นามให
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
812  
581810
น.ส.ปิลันธณา มิ่งขวัญ
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
813  
581820
น.ส.จุฑาภรณ์ นิลวัน
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
814  
581827
นายวัฒนา ราชภูมี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
815  
581833
น.ส.สุรีรัตน์ รองกลัด
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
816  
581838
นายยุทธพิชัย ประโพธิ์สังข์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
817  
581844
น.ส.ธีรนาฎ ธงฤทธิ์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
818  
581850
น.ส.ปรียา จำปารัตน์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
819  
581853
น.ส.เนตรชนก พุทธสารวงค์
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
820  
581855
น.ส.พรรณิภา พนาพิทักษ์กุล
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
821  
581863
น.ส.พัชริดา ช่วยพันธ์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
822  
581864
น.ส.มนพัทธ์ ศรีเมือง
บริหารธุรกิจ / การตลาด
823  
581867
นายวีระชัย ศิริไพรวงศ์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
824  
581868
นายอดิศร ศิลปเวช
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
825  
581872
น.ส.กิ่งมณี พ่วงท้วม
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
826  
581874
นายภูมิธานินทร์ รองงาม
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
827  
581879
น.ส.ญานิกา ศิลาเขต
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
828  
581881
น.ส.โพธิ์รัตน์ ทองดี
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
829  
581882
นายกนกศักดิ์ แซ่หยี่
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
830  
581885
น.ส.วราภรณ์ เกินขุนทด
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
831  
581891
นายณัฐนนท์ เสน่หา
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
832  
581892
นายธีรภัทร ท้วมละมูล
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
833  
581893
นายเมธี สุดสาคร
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
834  
581894
นายสัณหณฐ เภตรายนต์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
835  
581898
น.ส.สุกัญญา สินสุข
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
836  
581902
นายเขตตพล แซ่เหีย
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
837  
581903
นายอำพล สุขปลั่ง
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
838  
581905
น.ส.สุธิสา พลับเจริญสุข
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
839  
581912
น.ส.ยุพาพรรณ ชาภักดี
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
840  
581915
น.ส.ภัทรลาภา คำเคน
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
841  
581916
นายพรทวีโชค ภู่สาย
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
842  
581921
น.ส.นุจรินทร์ แซ่หวู่
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
843  
581928
น.ส.นุชวรา ก้อนทอง
บริหารธุรกิจ / การตลาด
844  
581934
น.ส.จิรัญญา ส่องแสง
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
845  
581942
นายสุรสัก อธิบูรณการ
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
846  
581949
น.ส.นฤมล เรืองวังสัน
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
847  
581950
น.ส.วารี กลักย้อม
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
848  
581951
น.ส.ชลธิชา เพ็งกระจ่าง
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
849  
581957
น.ส.กัญญาณัฐ เอมประดิษฐ์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
850  
581960
น.ส.กนกวรรณ สีกาลี
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
851  
581962
น.ส.กนกวรรณ สดวกดี
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
852  
581968
น.ส.ศิริพร พิลึก
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
853  
581973
น.ส.เหมือนฝัน อาศัยผล
บริหารธุรกิจ / การตลาด
854  
581977
น.ส.เจนเนตร พิทักษ์วงศ์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
855  
581978
น.ส.ณัฐวดี ประกอบศรี
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
856  
581980
น.ส.คณาชิ คงประเสริฐ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
857  
581988
นายกันตชาติ ธงชัยขาวสอาด
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
858  
581995
น.ส.วาริศา บัวจันทร์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
859  
581996
นายจตุเมธ เกิดแย้ม
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
860  
581997
น.ส.สุชญา ยอดสำอางค์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
861  
582001
นายวาทกานต์ ชินนะ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
862  
582006
นายทศวรรษ ไชยสงคราม
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
863  
582008
น.ส.ขวัญธกานต์ สุทธิจิตภักดี
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
864  
582016
น.ส.ธัญญลักษณ์ ดำนิล
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
865  
582017
น.ส.ศุภรักษ์ ผิวจันทา
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
866  
582020
นายธันวา เรือนแจ้ง
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
867  
582025
น.ส.เสาวนีย์ ปรีชา
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
868  
582036
นายกิตติพงศ์ อุ่มแสง
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
869  
582038
นายสุเมธ ดีหยาม
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
870  
582039
น.ส.กานต์ธิดา แพงเกาะ
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
871  
582041
นายภาณุพงษ์ พร้อมสิ้น
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
872  
582053
นายสมาธิ ลายสังข์
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
873  
582064
น.ส.พัชมน ญาณภัทรวงศา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
874  
582068
น.ส.ปิยะพร ขันธู์แก้ว
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
875  
582073
น.ส.มาลีวัลย์ นฤมิตสิงขร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
876  
582080
น.ส.เนตรนภา พิมพ์เงิน
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
877  
582081
น.ส.บุศรา บูรณะไพบูลย์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
878  
582091
น.ส.สิริยาภรณ์ ศิริโวหาร
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
879  
582095
น.ส.ขนิษฐา ทามาต
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
880  
582096
น.ส.กมลวรรณ กอบไกร
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
881  
582100
น.ส.พสุมนต์ แซ่ตัง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
882  
582101
น.ส.ธิดารัตน์ ตันสาร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
883  
582109
น.ส.กุลธิดา ใสโต
บริหารธุรกิจ / การเงิน
884  
582113
นายวุฒิพงษ์ ลวนางกูร
บริหารธุรกิจ / การตลาด
885  
582114
นายชวัลวัฒน์ กังวาลเนาวรัตน์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
886  
582119
น.ส.ณัฏฐ์นิชา เกษแก้ว
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
887  
582124
น.ส.อริสรา จิตรเดช
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
888  
582125
น.ส.ชนิกานต์ ตันประวัติ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
889  
582127
น.ส.ภัทรา วัฒนาเรืองสกุล
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
890  
582132
น.ส.ศิริเพชร เตยอ่อน
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
891  
582133
น.ส.อภิชญา เอื้อกูลวราวัตร
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
892  
582136
นายปกรณ์ สร้อยพูล
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
893  
582138
น.ส.ธัญทิพ วงษ์ศิริ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
894  
582143
นายภีระมิตร แก้วกุณโฑ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
895  
582145
น.ส.มานิตา จีนาฟู
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
896  
582150
นายกฤษฎา พรหมโสภา
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
897  
582153
น.ส.จรินทร พวงเงิน
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
898  
582154
น.ส.อวัสดา พงษ์อุดม
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
899  
582159
น.ส.วิมลรัตน์ ลครไชย
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
900  
582162
น.ส.กนกวรรณ รักก้อน
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
901  
582163
น.ส.วิภาดา โทธกานันท์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
902  
582170
นายสรศักดิ์ สุขหอม
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
903  
582172
น.ส.กาญจนา พันธุ์โอสถ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
904  
582176
น.ส.ชุติกานต์ สมประสงค์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
905  
582177
น.ส.รวิสุดา ศรีงาม
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
906  
582181
น.ส.จิรัฐิติกาล อ่วมบรรจง
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
907  
582182
นายทรงพล กันคำ
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
908  
582191
นายอัครพงศ์ อมาตยกุล
บริหารธุรกิจ / การตลาด
909  
582193
นายบารมี นามมุงคุณ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
910  
582203
นายอรุณวัฒน์ อยู่เล็ก
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
911  
582209
น.ส.ฐิติรัตน์ ทองแก้วเกิด
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
912  
582211
น.ส.วิลาสินี ครึบกระโทก
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
913  
582212
น.ส.เปรมวดี ไชยโนน
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
914  
582217
น.ส.นภัสมนต์ วิชิตสกุลชัย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
915  
582218
น.ส.วรลักษณ์ ไพจิตรรุ่งเรือง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
916  
582227
น.ส.อัญชิษฐา สว่างมณี
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
917  
582230
น.ส.แคทรียา พิมแสนนิล
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
918  
582232
น.ส.สิริวัณ สีนาค
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
919  
582233
น.ส.ศศิประภา พลคำ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
920  
582236
น.ส.มลิญา สิมมา
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
921  
582237
น.ส.ธัญญาเรศ แทนนิกร
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
922  
582239
น.ส.ญาณิศา ผ่องจิตต์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
923  
582242
น.ส.ศรุตา นามกัณหา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
924  
582244
น.ส.ณีรนุช ตันบุญเจริญ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
925  
582249
น.ส.กรรณิการ์ ภูมิพัฒน์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
926  
582254
น.ส.มลวิภา รัตนวัน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
927  
582259
น.ส.มนทิรา คูหา
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
928  
582260
น.ส.กาญจนา พันมาลา
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
929  
582261
น.ส.ชนันทรณ์ ธรรมนิยม
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
930  
582269
น.ส.ณัฐธยาน์ สังขฤทธิ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
931  
582270
น.ส.จิตรา สดสะอาด
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
932  
582278
น.ส.วิชญาพร พวงพลอย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
933  
582280
น.ส.นงลักษณ์ ขวัญเฉลิม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
934  
582281
นายอภิศักดิ์ มณีสม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
935  
582283
น.ส.ณัฐธิดา ธานมาศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
936  
582284
น.ส.มัทนียา อุบลน้อย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
937  
582285
น.ส.ปนัดดา ขุมทอง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
938  
582287
น.ส.พลอยไพลิน ทองสาริ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
939  
582289
น.ส.ชนิภา เมฆะวรากุล
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
940  
582292
น.ส.ศิริลักษณ์ โพเงิน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
941  
582295
น.ส.นุชสินี บุญศักดิ์เฉลิม
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
942  
582296
น.ส.ณิชชา ใบตระกูล
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
943  
582297
น.ส.จันทร์ฉาย วงษ์แก้ว
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
944  
582298
นายณัชภัส ปุญญพัฒน์วรโชติ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
945  
582300
นายณรงค์พล วิจักขณาวุธ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
946  
582301
น.ส.สิริรัตน์ ซุ่นเซ่ง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
947  
582302
น.ส.ธัญลดา สุทธารักษ์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
948  
582304
น.ส.วราภรณ์ ภู่ถาวร
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
949  
582305
น.ส.เกษกนกวรรณ เกษรจรุง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
950  
582306
น.ส.ปัณฑิตา แป้นแก้ว
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
951  
582307
น.ส.อรนิตย์ คงสัมมา
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
952  
582310
น.ส.อภิชญา จันทวัชรากร
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
953  
582311
น.ส.จันทร์เพ็ญ เสียงไพรพันธ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
954  
582312
น.ส.อาภาภรณ์ คำอ้าย
บริหารธุรกิจ / การตลาด
955  
582313
น.ส.อลีนา โชติมุข
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
956  
582317
น.ส.ธนัดชา รัตนาจารย์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
957  
582318
น.ส.มณีรัตน์ นวลบัติ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
958  
582319
น.ส.ศุภิสร โอเอี่ยมสุวรรณ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
959  
582321
นายธนชัย บุญรัตนธนากร
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
960  
582322
น.ส.ธัญลักษณ์ ทับทิมนาค
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
961  
582323
น.ส.พรพิมล รุจิวงษ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
962  
582325
น.ส.วัชราภรณ์ นาคเจือทอง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
963  
582331
น.ส.กุลยา อัศวศิริศิลป์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
964  
582332
นายจิรกิตติ์ ศิริรัตน์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
965  
582333
นายอัครวุฒิ ประเสริฐธีระชัย
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
966  
582336
น.ส.อมราพร ของดี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
967  
582337
น.ส.อินอาม กาขาว
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
968  
582338
นายเจษฎาภรณ์ มีมูซอ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
969  
582339
น.ส.ณรัฐกร อุตมงค์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
970  
582340
น.ส.หนูจีน สุวรรณโท
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
971  
582341
น.ส.ธัญญารัตน์ วัฒนเลิศพงศ์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
972  
582344
น.ส.วิภาศินี โสภิณ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
973  
582345
น.ส.จุฬาลักษณ์ ยินดีตระกูล
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
974  
582346
น.ส.ชโลทร ศรีละคร
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
975  
582351
น.ส.ชลิตา ประเสริฐสังข์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
976  
582352
น.ส.ณัฐกานต์ กำยา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
977  
582353
นายอภิชาติ พลเลิศ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
978  
582354
น.ส.สุวรรณี โตด้วง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
979  
582355
น.ส.สิรินัดดา บุญเสริฐ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
980  
582360
น.ส.กนกวรรณ พินิจกลาง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
981  
582362
น.ส.ปณิกกา กลั่นหุ่น
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
982  
582365
น.ส.ชลธิชา จันทร์เปล่ง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
983  
582367
น.ส.รัตนาพร ชากลม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
984  
582369
น.ส.ปพิชญา สิทธิ์เสือ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
985  
582370
น.ส.ณัฐมล ศิริพงษ์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
986  
582372
น.ส.ดวงลดา สีต่างคำ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
987  
582373
น.ส.ศันสนีย์ ท่วมพุดซา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
988  
582375
น.ส.ชนิษฐา สกุลปัญญา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
989  
582376
น.ส.รุจิกร แซ่หวั่ง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
990  
582377
นายรัฐพงษ์ สุขคุ้ม
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
991  
582379
น.ส.ประภาพร บุตรสาร
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
992  
582382
น.ส.จิรา อินจันทร์ศรี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
993  
582383
น.ส.ปภัสรา บุญมา
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
994  
582386
น.ส.ศศิเพ็ญ กังวานวิทยาวงศ์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
995  
582387
น.ส.วรัญญาพร พูนทรัพย์สถิต
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
996  
582389
น.ส.กชนิภา ชุติพฤทธิ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
997  
582390
น.ส.พาขวัญ บวรสุนทร
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
998  
582391
น.ส.ณิชนันทน์ ใยขันธ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
999  
582392
นายอรรถเศรษฐ์ ธนเศรษฐพัฒน์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
1000  
582395
น.ส.พนิดา สุริยะมาตร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
1001  
582403
น.ส.วันเพ็ญ จันทร์ฉาย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
1002  
582404
น.ส.สาริกา การเพียร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
1003  
582406
น.ส.ลลิตา แก้วเกิด
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
1004  
582408
น.ส.สุธิตา อ่อนแก้ว
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
1005  
582410
น.ส.จิตติมา คุปตวัช
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
1006  
582412
น.ส.ประดับพร อุตมะ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
1007  
582413
น.ส.ศนิตา มลาขันธ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
1008  
582415
น.ส.วริยา เหลืองวัฒนะพงศ์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
1009  
582416
น.ส.วราลี เหลืองวัฒนะพงศ์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
1010  
582420
น.ส.ชัชณัฐ พรหมสมบัติ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
1011  
582422
น.ส.จันทร์สุดา อรัญสาร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
1012  
582423
น.ส.เจนจิรา จันทร์องอาจ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
1013  
582424
น.ส.นิภาพร ดีบ้ง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
1014  
582426
น.ส.ฐิติรัตน์ ไวทยะโชติ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
1015  
582427
น.ส.ศตพร ธนะกมลประดิษฐ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
1016  
582428
น.ส.จุฑามาศ พรมเทศ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
1017  
582430
น.ส.ลัทธนวรรณ ศรนรายณ์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
1018  
582434
นายปฏิภาณ นักปี่
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
1019  
582435
น.ส.กรรณภิรมย์ ใจรู้
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
1020  
582436
นายภาณุพงศ์ สัตนาโค
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
1021  
582437
น.ส.ปัฐมาวดี คล่องแคล้ว
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
1022  
582438
น.ส.โชติกา จิตรจักร์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
1023  
582439
น.ส.ศศินภา เคลือมณี
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
1024  
582441
น.ส.อรปรียา หวังธำรงค์วิทย์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
1025  
582442
นายธนกฤต วงศ์ทองเหลือ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
1026  
582444
น.ส.นูรียีฮัน แวมามะ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
1027  
582445
น.ส.ณัฐริกา สังขสูตร
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
1028  
582448
น.ส.อาทิตยา หิมพล
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
1029  
582449
น.ส.ภัชรินทร์ ปาปะเต
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
1030  
582451
น.ส.ชลธิชา จ้อยศรีเกตุ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
1031  
582457
น.ส.นริศรา ซาเสน
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
1032  
582458
น.ส.ทัศนาพร เบ้าชารี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
1033  
582460
น.ส.ณิชาภา จงกลศิริกุล
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
1034  
582461
น.ส.นูรฮาฟีซา วาแม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
1035  
582463
น.ส.อุไรวรรณ บุญเต็ม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
1036  
582464
นายถิรวัฒน์ ลีลาศพิศาล
บริหารธุรกิจ / การตลาด
1037  
582470
น.ส.ศิวะพร สินนารถ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
1038  
582471
น.ส.กัลยารัตน์ โพธิ์ไธสง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
1039  
582478
น.ส.สุนิสา เง้าเปล่ง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
1040  
582484
น.ส.นวรัตน์ เพ็ชร์ขำ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
1041  
582485
น.ส.ทัศนีย์ ลิขิตประกิตกุล
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
1042  
582486
น.ส.ศศิประภา บุดสีทา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
1043  
582488
นายสรรค์ธน แสงอนันต์ตระกูล
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
1044  
582490
น.ส.จันทิมา เส็งดอนไพร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
1045  
582496
น.ส.ชุติกาญจน์ ม่วงนุ่ม
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
1046  
582500
น.ส.ผการัตน์ ดาเวียง
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
1047  
582506
น.ส.อติพร ชะนะบุญ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
1048  
582508
น.ส.คัทลียา เมืองวงค์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
1049  
582511
นายปริญ ฉัตรดอน
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
1050  
582513
นายกิติกร จินตวร
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
1051  
582514
น.ส.นิติชา รอดสุโข
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
1052  
582517
นายพรพิพัฒน์ วัจนะพุกกะ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
1053  
582523
น.ส.นภารัตน์ บูรณวรชัย
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
1054  
582531
น.ส.กรรวี ศรีคราม
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
1055  
582533
นายยุรนันท์ ฉิมสุข
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
1056  
582534
น.ส.พุทธิตา สินวัฒนวิทยา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
1057  
582537
น.ส.ณราษา พิผ่วนนอก
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
1058  
582538
นายวรัญญู รานันท์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
1059  
582540
น.ส.ภัสรา สุนทรสุข
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
1060  
582543
น.ส.ชมพูนุท แซ่อู๋
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
1061  
582545
น.ส.เจนจิรา เคนพรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
1062  
582547
น.ส.อาทิมา ไวยคูนา
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
1063  
582548
น.ส.ธนัชพร ศรีณรงค์สถิตย์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
1064  
582551
น.ส.ชัชมณฑ์ เกษมสุขจรัสแสง
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
1065  
582560
น.ส.อารยา โส๊ะประจิน
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
1066  
582561
น.ส.เสริมศรี บุญรอด
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
1067  
582564
น.ส.อิงลดา เอี่ยมสุธน
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
1068  
582565
น.ส.กฤตยา ปราชญาวงศ์
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
1069  
582568
น.ส.เพ็ญทิพย์ บำรุงวัด
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
1070  
582571
น.ส.นัฐฐา ฟักขำ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
1071  
582573
น.ส.กาญจนาพร เล้าเทิดศักดิ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
1072  
582576
นายศราวุธ บุญพัตร์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
1073  
582579
น.ส.ชลรัตน์ แสงทอง
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
1074  
582582
น.ส.อรทัย วรรโน
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
1075  
582590
นายคฑาวุธ แก้วยอด
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
1076  
582591
นายปฏิภาณ ตั้งนิมิตรโชค
บริหารธุรกิจ / การตลาด
1077  
582597
นายสรวิศ ทองจันทร์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
1078  
582598
นายรุ่งโรจน์ พุ่มไสว
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
1079  
582599
น.ส.เนตรนภา ถนอมศักดิ์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
1080  
582603
น.ส.ณัฐมน ศิริกุลรุ่งโรจน์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
1081  
582611
น.ส.อัสมา สมานวงศ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
1082  
582616
น.ส.ลลิตา บุปผาชาติ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
1083  
582622
น.ส.ธนัชพร มูลประหัส
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
1084  
582625
น.ส.สุธิตา วาวตะคุ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
1085  
582626
น.ส.วรวรรณ จันทรศร
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
1086  
582629
น.ส.อารียา ลาภวัน
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
1087  
582631
น.ส.สุภัสราวดี ตาดพริ้ง
บริหารธุรกิจ / การตลาด
1088  
582632
น.ส.ศิตา ธิติธางกูร
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
1089  
582635
น.ส.อมลวรรณ นูเด็น
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
1090  
582636
น.ส.นันทนิดา ส่องแสง
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
1091  
582640
น.ส.ชัญญา มุ่งยอดกลาง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
1092  
582641
น.ส.กรรณิการ์ ประทีป
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
1093  
582643
น.ส.บุณยเณจฉ์ แซ่แต้
บริหารธุรกิจ / การตลาด
1094  
582648
น.ส.สุวนันท์ สิริอนันต์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
1095  
582649
นายนริสสร เพ็ชรเย็น
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
1096  
582652
น.ส.อภิชญา ชุณหแท่นศุภโชค
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
1097  
582656
นายภาสกร ชูประดิษฐ
บริหารธุรกิจ / การตลาด
1098  
582659
นายณัฐกานต์ พุฒิโสภิณ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
1099  
582660
น.ส.มาริกา แพร่เกียรติเจริญ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
1100  
582664
น.ส.มุขกนก สิรคณาสร
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
1101  
582665
น.ส.เมษา สุดแสวง
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
1102  
582670
น.ส.สิริธร สกุลดิษฐ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
1103  
582673
น.ส.จิดาภา หอมสมบัติ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
1104  
582674
น.ส.พรพัชญา จันทร์เทศ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
1105  
582675
น.ส.ฐาปนีย์ พัฒนโภครัตนา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
1106  
582676
นายสพัชญ์นนทน์ ทองสิงห์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
1107  
582679
น.ส.พิมชนก ศรีสุข
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
1108  
582686
นายศรัณยู สีดอกบวบ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
1109  
582689
น.ส.แพรพรรณ พงศ์ชู
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
1110  
582692
น.ส.สุนันทา ฤกษ์อร่าม
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
1111  
582698
น.ส.ประภาพร ทองเบ้า
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
1112  
582700
น.ส.พรนภา สุขเกษม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
1113  
582702
น.ส.วรางคณา พูลยิ้ม
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
1114  
582705
น.ส.รัชนีกร นากอง
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
1115  
582709
นายเสฏฐวุฒิ ทองตำลึง
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
1116  
582711
น.ส.ธนพร บัวปลี
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
1117  
582713
น.ส.พิมวดี สุนทรพงษ์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
1118  
582715
น.ส.บุญรักษา แก้วงาม
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
1119  
582725
น.ส.ณัฏฐริณีย์ อินทรักษา
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
1120  
582726
น.ส.ทิพย์พาพร ปัญจารุ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
1121  
582727
น.ส.เจนจิรา วงอาษา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
1122  
582733
น.ส.วรรณวิสา วรรณสมบูรณ์
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
1123  
582736
น.ส.สิตานัน นาจันทร์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
1124  
582742
นายสาโรจน์ บุญริ้ว
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
1125  
582743
น.ส.กาญจน์ชนก พรมขลิบนิล
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
1126  
582745
น.ส.สุนิษา ภู่คล้าย
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
1127  
582752
น.ส.โสภาสิริ ปัญญาฟอง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
1128  
582753
นายประพันธ์ ทิตจรัส
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
1129  
582756
น.ส.พิมพ์พลอย ยอดอินทร์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
1130  
582766
น.ส.ศิรภัสสร หอมโลก
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
1131  
582772
น.ส.โชติกา โค้งอาภาส
บริหารธุรกิจ / การตลาด
1132  
582778
น.ส.วรางคณา วรพาณิชย์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
1133  
582785
น.ส.พัชรี จูอาภรณ์
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
1134  
582794
น.ส.ชลธิดา ผางนาง
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
1135  
582801
นายจิรพงศ์ พูนเพชรรัตน์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
1136  
582803
น.ส.ปฐมาวดี เทียมทัด
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
1137  
582804
น.ส.นันฐิชา พรรณพิพัฒน์
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
1138  
582806
นายวิศวะ พรินทร์ธนิศร
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
1139  
582816
น.ส.นุชนาฏ ป้องทัพไทย
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
1140  
582818
น.ส.ลลนา บรรจงเพียร
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
1141  
582821
น.ส.นิรชา ยิ้มน้อย
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
1142  
582822
นายศุภกร ชิณเพ็ง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
1143  
582823
นายวรวิทย์ สายคำมี
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
1144  
582825
น.ส.ธัญจิรา สีกะมุท
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
1145  
582827
น.ส.นงลักษณ์ บังศรี
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
1146  
582835
น.ส.รัตนาภรณ์ อนุโคตร
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
1147  
582837
น.ส.วรรณภา แดงดี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
1148  
582841
น.ส.วรรณี ไชยสุวรรณ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
1149  
582843
น.ส.ดวงมณี เฟื่องฟู
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
1150  
582844
น.ส.นันท์นภัส พิมพ์ศร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
1151  
582847
น.ส.ณิรฌา สุขสำราญ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
1152  
582849
น.ส.นันทณา ชอบชื่น
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
1153  
582850
น.ส.ยาณิกานต์ แซ่เลี้ยว
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
1154  
582852
น.ส.ศิรินภา หดไธสง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
1155  
582856
น.ส.ศรสวรรค์ จินตวง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
1156  
582857
น.ส.สุภาวรรน จันทร์แก้ว
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
1157  
582859
น.ส.สุทธิดา อินทรแพทย์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
1158  
582860
น.ส.ศศิพัชร์ พุฒิเศรษฐ์กุล
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
1159  
582863
น.ส.พลอยณัชชา อังกูรเมธีศักดิ์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
1160  
582869
น.ส.อมราพร นาคทอง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
1161  
582871
น.ส.นิรชา อุยนาคธรรม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
1162  
582874
น.ส.วีนัสศิกาญจน์ ภู่เทียน
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
1163  
582876
น.ส.สุวิมล ทายาหอม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
1164  
582877
น.ส.วชิรญาณ์ บุญสวน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
1165  
582878
น.ส.ปิยาภรณ์ เทพทอง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
1166  
582879
น.ส.ดวงดาว หงษาแก้ว
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
1167  
582882
น.ส.สิรินภา ดวงสีเขียว
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
1168  
582885
น.ส.นาตยา จั่นเจิม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
1169  
582892
น.ส.แวซัมซียะ เปาะแต
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
1170  
582893
น.ส.ภันทิลา เทียบแก้ว
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
1171  
582895
น.ส.วริษา ชุติมาพงศ์รัตน์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
1172  
582900
น.ส.ชมพูนุท พินิจรัตนกุล
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
1173  
582901
น.ส.จอมขวัญ เพราะผักแว่น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
1174  
582903
น.ส.เกศอังกูล เกิดผล
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
1175  
582904
นายประธาน สัมฤทธิ์รินทร์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
1176  
582907
นายกฤษณะ ปะทิ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
1177  
582911
น.ส.ธนพร โตบารมีกุล
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
1178  
582916
น.ส.ธนาภา ล่องลอย
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
1179  
582917
นายปิ่นพงศ์ หอมแก่นจันทร์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
1180  
582919
น.ส.จุฑามาศ เมืองศิริ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
1181  
582921
น.ส.น้ำฝน มาศทาย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
1182  
582925
น.ส.อัมพร เกษมสุขศิริกุล
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
1183  
582930
น.ส.สิราวรรณ นาดี
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
1184  
582939
น.ส.จุฑามาศ ประนัดเท
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
1185  
582940
นายนพรัตน์ พ่วงสกุล
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
1186  
582945
น.ส.กมลวรรณ ยวงคำ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
1187  
582947
น.ส.นภัสสร ช่างคำ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
1188  
582953
น.ส.ณัฐณิชา อัศวภูมิ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
1189  
582955
น.ส.รัตน์มณี มานะดี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
1190  
582956
น.ส.ณัฐมล โต้เพชร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
1191  
582957
น.ส.สโรชา มีแทน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
1192  
582960
น.ส.วราพรรณ แก่นการ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
1193  
582961
น.ส.ปวีณา วังใจ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
1194  
582963
น.ส.อมรรัตน์ ภูงอก
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
1195  
582967
น.ส.วรรณฌา ทิมขลิบ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
1196  
582969
น.ส.ปรางวลัย รัตนจินดา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
1197  
582971
นายอรรถโกวิท พรมนิกร
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
1198  
582972
น.ส.ธัญมาศ อังกูรเดช
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
1199  
582974
น.ส.ณัฐธยาน์ ดวงสมร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
1200  
582975
น.ส.ธิชากานต์ ดอนผา
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
1201  
582993
น.ส.ศุภิสรา ศรีประเสริฐ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
1202  
583005
น.ส.สุธิดา นาหมีด
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
1203  
583007
น.ส.ณัฐธิชา ฟองน้ำ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
1204  
583014
น.ส.ณัฐพร จันทร์แก้ว
บริหารธุรกิจ / การตลาด
1205  
583015
น.ส.ธนัชชา พวงแก้ว
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
1206  
583025
น.ส.กฤติยา เพชรลือ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
1207  
583028
น.ส.ศิรัตน์ อาจยุทธณรงค์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
1208  
583029
น.ส.เมทินี เอี่ยมสอาด
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
1209  
583030
น.ส.ปุณยวีร์ เปรมรัตนชัย
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
1210  
583031
นายภาณุวัฒน์ ปียาชัยประภา
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
1211  
583032
นายเวชพิสิฐ สวาท
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
1212  
583033
นายชิษณุพงษ์ วุฒิ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
1213  
583035
นายกรกฎ บริสุทธิ์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
1214  
583039
น.ส.ณัฏฐธิดา วินทะไชย
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
1215  
583041
นายภัทรพงศ์ กลิ่นแย้ม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
1216  
583042
นายวีรเดช ชูแสง
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
1217  
583047
น.ส.พัชรี ชูสิงห์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
1218  
583051
น.ส.สราลี เพียรศิลป์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
1219  
583052
น.ส.เนตรชนก อินทร์วิเศษ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
1220  
583057
นายอภิสิทธิ์ ทับชู
บริหารธุรกิจ / การตลาด
1221  
583059
น.ส.ศานต์ฤทัย ผันนะรา
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
1222  
583065
น.ส.พัชรพร จันทร์เอี่ยม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
1223  
583066
น.ส.สุนัสดา ฤทธิ์จบ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
1224  
583072
น.ส.ณัฐมน นาเจริญ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
1225  
583081
น.ส.งามเนตร พงศ์ประทีปชัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
1226  
583084
น.ส.เมธาวดี หาริตะวัน
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
1227  
583085
น.ส.สโรชา นิมา
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
1228  
583087
นายศุภวิชญ์ ทองยืน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
1229  
583089
น.ส.จณิสตา เอี่ยมโกศลเลิศ
บริหารธุรกิจ / การตลาด
1230  
583090
น.ส.วริยา สุขยานุดิษฐ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
1231  
583098
น.ส.กวิสรา กู๋ทะ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
1232  
583103
น.ส.มีนนา แซ่เตียว
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
1233  
583105
นายธนกร สุริวงศ์
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
1234  
583112
น.ส.จิราพร อ้วนใหญ่
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
1235  
583118
นายราชภักดิ์ เวทย์วิทยา
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
1236  
583120
น.ส.ปิยะมาพร จันทร์ชื่น
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
1237  
583121
น.ส.กัญญารัตน์ เกิดจำรูญ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
1238  
583129
น.ส.ธาริณี บุญอาสา
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
1239  
583137
น.ส.สุนิตา วงศ์เครือศร
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
1240  
583141
น.ส.ณัฏฐา พรมสิงห์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
1241  
583143
น.ส.เบญจมาศ รัตนะดกมลทิพย์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
1242  
583145
นายณัฐพงศ์ เหล่าพงศ์พิชญ์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
1243  
583146
น.ส.ณัฐนิช เกิดศิริ
บริหารธุรกิจ / การตลาด
1244  
583150
น.ส.ปัณชลีพร ณรงค์น้อย
บริหารธุรกิจ / การตลาด
1245  
583151
น.ส.ทับทิม ถือทอง
บริหารธุรกิจ / การตลาด
1246  
583154
นายธนชาติ เหลืองแก้วอาภรณ์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
1247  
583159
นายวัชรพล รวยโฆษิต
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
1248  
583162
นายรัชชานนท์ รุ่งเรืองไพโรจน์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
1249  
583163
น.ส.ปัณชญา ถาศักดิ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
1250  
583166
น.ส.กรรณิการ์ แก้วสุวรรณ์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
1251  
583169
น.ส.พรชนก สัสดีเขียว
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
1252  
583170
นายธนัท ห้าวหาญ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
1253  
583172
น.ส.ณัฐนิชา ริมสันเทียะ
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
1254  
583174
นายศรายุทธ ภูครองทุ่ง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
1255  
583178
นายธันดร กาญจนวาหะ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
1256  
583181
นายอานนท์ เดโชจรัสศรี
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
1257  
583183
น.ส.ศิริวรรณ พันธ์เพชร
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
1258  
583188
น.ส.นารีรัตน์ ไชยฤทธิ์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
1259  
583193
นายณัฐวัฒน์ ดีดก
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
1260  
583198
น.ส.วิรยา วงนอก
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
1261  
583201
น.ส.ศศิมา รื่นเริงใจ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
1262  
583202
นายปิยะณัฐ พัฒนะ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
1263  
583208
นายประเมศฐ์ สินวัฒนนิธิพร
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
1264  
583209
น.ส.รัชดาวรรณ เมืองแพน
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
1265  
583210
น.ส.ชลธาร อิ่มศิริ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
1266  
583211
นายธนพนธ์ สุนทรธนบาล
บริหารธุรกิจ / การตลาด
1267  
583214
น.ส.แพรทอง ทองรส
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
1268  
583215
น.ส.ภัทรารัตน์ เกิดแสงสุริยงค์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
1269  
583216
น.ส.อรนิษฐ์ สรสมศักดิ์
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
1270  
583217
น.ส.รดากร เพียรภักดี
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
1271  
583411
น.ส.ณิชาภัทร์ จีนอนงค์
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
1272  
583419
นายปฏิภาณ เจริญรัตน์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
1273  
583421
นายกฤษฎา ตันติแก้วฟ้า
บริหารธุรกิจ / การตลาด
1274  
583422
นายอาชวินท์ โชติกำจร
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
1275  
583423
นายนรินทร์ มารีรักษ์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
1276  
583427
นายเกษมสันต์ น้อยจันทร์
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
1277  
583430
น.ส.วีริยา ปักอินทรีย์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
1278  
583435
น.ส.หทัยกานต์ ภักดีสุวรรณ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
1279  
583436
น.ส.มณีวรรณ มิตรยงค์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
1280  
583437
น.ส.ค็อยรนนีสา แวโดยี
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
1281  
583440
น.ส.ลลิตวดี บุญเผือก
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
1282  
583441
น.ส.สุรางค์ เอี่ยมแสนอุดม
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
1283  
583442
น.ส.จินดาพร หวัดสนิท
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
1284  
583443
นายเจนภพ ชูแช่ม
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
1285  
583444
น.ส.มธุรส มั่งคั่ง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
1286  
583445
น.ส.งามอรุณโชติ ปานนิล
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
1287  
583448
นายศรัณย์ จีระผดุงเกียรติ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
1288  
583451
นายพีระพล ท้วมทอง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
1289  
583452
นายรัฐธรรมนูญ สกุลดี
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
1290  
583455
น.ส.วรัญญา นามบุตร
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
1291  
583457
น.ส.กิ่งปรางค์ โพธิ์พันธุ์แก้ว
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
1292  
583460
นายพุฒิพงษ์ ควรสุทธิ์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
1293  
583469
น.ส.ญาตาวี ไพรสณฑ์
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
1294  
583472
น.ส.มัธณา สกิจรัมย์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
1295  
583476
น.ส.ศิวภรณ์ ปานมิ่ง
บริหารธุรกิจ / การตลาด
1296  
583483
น.ส.ธนาภรณ์ สุรวุฒิโรจน์
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
1297  
583488
น.ส.ญานิกา แซ่จาง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
1298  
583497
น.ส.สินาภรณ์ กำมหาวงษ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
1299  
583499
น.ส.สุทัตตา จำปานันต์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
1300  
583500
นายนายสิทธินนท์ ส่วยสม
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
1301  
583501
น.ส.วรัญญา เงินสมบัติ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
1302  
583509
น.ส.สุดารัตน์ จำลองเพ็ชร
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
1303  
583515
นายพงศกร วินมูล
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
1304  
583517
น.ส.จริญญา มุสามาร
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
1305  
583518
นายนวินวัชร์ พัฒนะชัยเกษม
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
1306  
583521
น.ส.ณัฐธิดา วิจิตรปัญญา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
1307  
583532
น.ส.กชกร บุญอ่วม
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
1308  
583535
นายพรเทพ อรรถปรีชาพล
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
1309  
583537
นายนิพิฐพนธ์ บุญเผือก
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
1310  
583538
นายปฐมพร สมใจ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
1311  
583541
น.ส.ทิพย์มณี ติ้มขิบ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
1312  
583544
น.ส.ชนิลรัตน์ โชตวีรวัฒน์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
1313  
583551
น.ส.อรจิรา แซ่เตีย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
1314  
583553
น.ส.เทียรงาม แสงโต
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
1315  
583554
น.ส.ณัฐจิรา อยู่งาม
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมบริการเพื่อการท่องเที่ยว
1316  
583556
น.ส.ธนาทิพย์ รามด้วง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
1317  
583557
น.ส.ธนัญญา รามด้วง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริหารโรงพยาบาล
1318  
583558
น.ส.นรินทร์พร เกิดประกาย
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
1319  
583559
นายณพวรรธณ์ นิธิพัฒนะ
บริหารธุรกิจ / การตลาด
1320  
583562
น.ส.นิพรรษา เบ็นขุนทด
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
1321  
583564
น.ส.เกวลิน อุยสวัสดิ์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
1322  
583565
น.ส.กาญจนาภรณ์ อ่ำอุ่น
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
1323  
583566
นายประเสริฐ สำราญ
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
1324  
583567
น.ส.อวัสดา อ่ำแพ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
1325  
583569
นายนวพล ประมูลอรรถ์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
1326  
583576
น.ส.ธนิดา ขุนนุ้ย
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1327  
583582
น.ส.ขวัญแก้ว ภัทรโสภาคย์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
1328  
583583
น.ส.ศศิธร แสงส่อง
บริหารธุรกิจ / การตลาด
1329  
583584
นายสิทธินนท์ กำพลมาศ
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1330  
583588
น.ส.ฐิตาริเมฆ มาลี
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
1331  
583590
นายชัชชัย คุมพันธ์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
1332  
583594
น.ส.ปันดารี ไชยมาศ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
1333  
583595
น.ส.พรพรหม ทัพกฤษณ์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
1334  
583604
น.ส.ณัฐสุดา กำศร
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
1335  
583606
นายธนชัย พลเขตต์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
1336  
583608
นายตะวัน เจ๊ะดอเราห์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
1337  
583610
น.ส.สุภาพร เรืองศิริ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
1338  
583611
น.ส.กมลชนก กมลนันท์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
1339  
583621
น.ส.วิภาดา แว่นเนตร
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
1340  
583626
นายวรพงษ์ ชยานุชิต
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
1341  
583633
นายณัฐพงศ์ เกตุจินดา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
1342  
583634
นายมนัญชัย ชอุ่มศรี
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
1343  
583635
น.ส.ฉัตรบุษ จิว
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
1344  
583636
นายปพณพัชร์ ศรีจันทร์ชยากร
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
1345  
583638
นายเคนจิ ซูซุกิ
บริหารธุรกิจ / การตลาด
1346  
583639
น.ส.พิมพ์พลอย สนธิกุล
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
1347  
583643
นายอุกฤษฏ์ รัตนสุวรรณ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
1348  
583645
นายภูริภัฏ พุ่มพวง
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
1349  
583655
นายปธิกร ศิรภากรณ์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
1350  
583661
นายสหรัฐ พรจำเนียรกุล
บริหารธุรกิจ / การตลาด
1351  
583662
นายฟรานซิส เจมส์ ฮาล์ฟเพนนี
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
1352  
583668
น.ส.กัลยารัตน์ ชัยฤทธิ์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
1353  
583672
นายภาณุพงศ์ อรรถีโภค
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
1354  
583675
น.ส.ทิพวรรณ บิดาโส
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
1355  
583678
นายนราศักดิ์ แม้นอินทร์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
1356  
583681
นายชัยศิริ ยาห้องกาศ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
1357  
583683
นายสหพันธ์ บำรุงศิลป์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
1358  
583687
นายนิติพล กิกิ้ง
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน