REGISTRA-HCU-FANPAGE
เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 ค้นหา
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 ติดต่อสำนักทะเบียนฯ
 คำถามที่ถามบ่อย
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 ลงทะเบียน!!! 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 กระดานข่าว
 
 สถิติของผู้เข้าชม :
 สถิติการเข้าชม
 แบบสำรวจ
 บริการอื่นๆ :
 มฉก.30(บริหาร ภาคสมทบ/ภาษาอังกฤษ-จีน)
 Reg Info
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
513196
นายขวัญชัย จันทร์น้อย
ศิลปศาสตร์ / ภาษาและวัฒนธรรมไทย
2  
533411
นายถิรายุ พิบูลย์ศักดิ์กุล
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
3  
540927
น.ส.อุสิชา เสรีรัฐโพธิ์ตระกูล
บริหารธุรกิจ / การตลาด
4  
541613
น.ส.สุวรรณิการ์ อรุณสุข
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
5  
541615
น.ส.เพชรลดา นิ่มนาม
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
6  
541663
น.ส.วรรณวนัช หลิว
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
7  
542033
น.ส.ศศิวิมล โชคเธียรอนันต์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
8  
543622
น.ส.กันต์สินี ศุภกิตติ์ธนาภา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
9  
543668
น.ส.ทุติยา ปัฐยาวัต
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมบริการเพื่อการท่องเที่ยว
10  
543684
น.ส.นันท์นภัส กกหอม
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมบริการเพื่อการท่องเที่ยว
11  
543730
น.ส.ณัฐรินทร์ ศรีวัฒนาธรณ์
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมบริการเพื่อการท่องเที่ยว