REGISTRA-HCU-FANPAGE
เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 ค้นหา
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 ติดต่อสำนักทะเบียนฯ
 คำถามที่ถามบ่อย
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 ลงทะเบียน!!! 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 กระดานข่าว
 
 สถิติของผู้เข้าชม :
 สถิติการเข้าชม
 แบบสำรวจ
 บริการอื่นๆ :
 มฉก.30(บริหาร ภาคสมทบ/ภาษาอังกฤษ-จีน)
 Reg Info
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
522837
นายยุทธพงษ์ ช่างยา
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อนามัยสิ่งแวดล้อม
2  
530700
น.ส.ศศิมา บุญธรรม
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3  
530908
น.ส.ปิ่นนรี กาญจนาพิศาล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
4  
533524
นายเมธัส เอื้อจิตร์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
5  
540852
น.ส.อรนิดา รังษิตนันท์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
6  
541505
น.ส.สลิสา กุลกาญจนาวรรณ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
7  
541690
น.ส.ดาริกา มานะจรรยาพงค์
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
8  
541916
น.ส.กรรณิการ์ ตันทวี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
9  
542039
น.ส.สุรีพร แก้วเชียงทอง
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
10  
542606
น.ส.จันทร์จิรา ขำสุวรรณ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
11  
542914
น.ส.จันทร์จิรา สุวรรณสาร
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
12  
543091
น.ส.ปัณฑารีย์ ไตรศัพท์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
13  
543282
น.ส.กนกธาดา จึงสวัสดิ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
14  
543496
น.ส.ลีลาวดี ตรีทรัพย์สุนทร
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
15  
543584
น.ส.ณิชารีย์ ครุธจีน
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
16  
570004
น.ส.สุชาดา วิบูลรุ่งเรือง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
17  
570014
น.ส.ภาสินี บุญคุณ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
18  
570020
น.ส.กชพรรณ ขัตติยะวงษ์
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
19  
570027
น.ส.ณัฐชยา ปุจฉาธรรม
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
20  
570028
น.ส.กฤตญาณี ปวงคำ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
21  
570034
นายนฤเบศ กิติมา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
22  
570035
น.ส.ปิยะธิดา จันทร์โท
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
23  
570042
น.ส.ทิพย์อักษร เกตุวัตร
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
24  
570059
น.ส.อธิชา ยาแก้ว
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
25  
570081
น.ส.หัตถา เศรษฐสวรรยา
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
26  
570090
น.ส.เพชรพริ้ง ฐิติสมบูรณ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
27  
570091
น.ส.ณัฏฐณิชา อุปการะ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
28  
570112
น.ส.วิภาวี พึ่งแสง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
29  
570127
น.ส.ปรียาทิพย์ จันทนารักษ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
30  
570143
น.ส.ชารีณัฏฐ์ ภู่สวัสดิ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
31  
570145
น.ส.ปิยธิดา แสงอร่ามเรือง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
32  
570146
น.ส.สิรินดา แก้วมณี
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
33  
570147
น.ส.ปิยรัตน์ สังข์มงคล
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
34  
570148
น.ส.สิริภัทรา เซียวศิริถาวร
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
35  
570171
น.ส.ยลฤดี นามมูลตรี
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
36  
570174
น.ส.ธนิศา แสงต่วน
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมบริการเพื่อการท่องเที่ยว
37  
570185
น.ส.นัฐภัชสร ดิษฐเดช
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
38  
570186
น.ส.ตริตาภรณ์ กาญจนากร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
39  
570187
นายธัชนนท์ บุญธุวานนท์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
40  
570209
นายณัฐพงษ์ ทองสะอาด
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
41  
570213
น.ส.ชญานิศ จันทร์สุข
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
42  
570214
น.ส.ธนพร ขันดี
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
43  
570215
น.ส.ณัฐกานต์ เปลี่ยนศรีเปล่ง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
44  
570216
น.ส.จุฬาลักษณ์ นักร้อง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
45  
570218
นายสมชัย ธัญโชติปรีดา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
46  
570219
น.ส.ณัฐณีย์ คำมาลา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
47  
570267
นายสุทธินันท์ อิ่มละเอียด
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมบริการเพื่อการท่องเที่ยว
48  
570272
น.ส.ภัทรภร จาวยญ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
49  
570293
น.ส.สุนิสา คำโสภา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
50  
570294
น.ส.นิศารัตน์ ทวีศิลป์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
51  
570295
นายดรัณ ตันติวงศ์โกวิท
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
52  
570296
น.ส.อภิสรา สืบศรีทอง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
53  
570297
น.ส.วริศรา มากรักษ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
54  
570298
น.ส.นภัสวรรณ เพื่อนสงคราม
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
55  
570299
น.ส.พัชรพร โสภณไพศาล
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
56  
570349
น.ส.อรวรรณ อินทวงศ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
57  
570351
น.ส.นิภาวรรณ ธนิตกุลสาส์น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
58  
570371
น.ส.วสุนธรา กุหลาบแย้ม
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
59  
570372
น.ส.นภสร อุดมฤกษ์เสรีชัย
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
60  
570378
นายฉัตรชัย บุษบงก์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
61  
570379
น.ส.สิริกาญจน์ สุทธิเชื้อนาค
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
62  
570381
น.ส.สุธีธิดา ปรีดาบุญราศี
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
63  
570434
น.ส.ณชนก ตั้งถาวรกิจ
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
64  
570443
น.ส.ภรณ์ทิพย์ ดำรงค์กุลสมบัติ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
65  
570444
น.ส.จุฑาพร นันใจ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
66  
570445
น.ส.สุภาพร บุญสาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
67  
570475
น.ส.ศศลักษณ์ วิริยะผล
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
68  
570476
น.ส.วัสภรัตน์ ชไนศวรรย์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
69  
570477
น.ส.ศิวนาถ สุขทอง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
70  
570482
น.ส.ศดานันท์ นาเมืองรักษ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
71  
570483
น.ส.รัญชนา นำเจริญ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
72  
570484
น.ส.อรพรรณ ผิวสุข
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
73  
570485
น.ส.รัชดาภรณ์ ตันติวัฒน์พานิช
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
74  
570486
น.ส.ปุณยวีร์ ช่างกลึง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
75  
570487
นายรัฐวุฒิ ทรัพย์คล้าย
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
76  
570488
น.ส.ปาณิสรา ปิ่นตุรงค์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
77  
570489
น.ส.ณัฐณิชา สังข์ยิ้มพันธุ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
78  
570553
น.ส.คุณิตา สาระภี
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมบริการเพื่อการท่องเที่ยว
79  
570554
น.ส.มัลลิกา ธรรมผาติ
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมบริการเพื่อการท่องเที่ยว
80  
570562
น.ส.พิชามญชุ์ ชูแสง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
81  
570563
น.ส.ธิติมา พลายบัว
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
82  
570566
นายชนาธิป สกุลพรหม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
83  
570589
น.ส.รวิวรรณ อินพยัคฆ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
84  
570590
น.ส.เพชรลดา เจริญสุขสมบูรณ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
85  
570591
น.ส.ปวันรัตน์ ชาวนาใต้
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
86  
570592
นายปภังกร สุขลิ้ม
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
87  
570593
น.ส.หิรัญญา สุเมธกุล
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
88  
570595
น.ส.นภารัตน์ ไวยสุขศรี
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
89  
570596
น.ส.ศุภาวรรณ พรรณสุภผล
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
90  
570654
น.ส.อัญชลีลักษณ์ หนองไม้งาม
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
91  
570655
น.ส.นฤมล ไข่นาค
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
92  
570657
น.ส.ปิยวรรณ สุกิจไพศาล
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
93  
570666
น.ส.อายูมิ โอคาวะ
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
94  
570700
น.ส.อรวรรณ จำปาแฝด
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
95  
570715
น.ส.ชิษณุชา บุณยเลขา
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
96  
570716
น.ส.ฐิติพร อหิงสากรกิจ
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
97  
570726
นายเธียรพิสิฐ โอฬารรัตน์มณี
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมบริการเพื่อการท่องเที่ยว
98  
570751
น.ส.กมลนัทธ์ มงคล
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
99  
570782
น.ส.จุฑามาศ สิทธิศิริ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
100  
570795
น.ส.ธัญลักษณ์ กลิ่นหอม
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
101  
570818
น.ส.นันทรัตน์ เหลียงพานิช
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
102  
570850
นายพงศกร รุ่งเรือง
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
103  
570870
น.ส.ปภัสราภรณ์ ชื่นตา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
104  
570874
น.ส.ประภาวรินทร์ ประดิษฐ์เพลง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
105  
570897
น.ส.ศุทธินี โสวะภาสน์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
106  
570916
นายสุริยะ ศรีสุนนท์
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
107  
570943
น.ส.ชนัญญา ลือชาติ
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
108  
570998
น.ส.สุธิดา รัตนวรรณ์
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมบริการเพื่อการท่องเที่ยว
109  
571054
น.ส.กุลธรา คชศิริ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
110  
571062
น.ส.ชลิตา เสนาจิตร
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
111  
571068
น.ส.วีรยา จิตติศักดิ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
112  
571071
นายวรวัตร นิ่มนวล
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
113  
571073
น.ส.พนิดา สุขศิริ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
114  
571074
น.ส.กนกนาถ ลั่นทอง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
115  
571075
น.ส.รัชนก สีสุขแก้ว
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
116  
571078
น.ส.ฟารีนา สุขพันธ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
117  
571084
น.ส.ปิยาภรณ์ ขวัญเรือน
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
118  
571106
น.ส.ธัญชนก จันทนาลักษณ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
119  
571112
น.ส.ปิยวรรณ โชคชัยเจริญสิน
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
120  
571113
น.ส.ปิยธิดา ขวัญทอง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
121  
571115
น.ส.ศัสยมน วสิษฐ์พล
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
122  
571120
น.ส.นภาทิพย์ ปรางทอง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
123  
571132
น.ส.เอมอร คงแป้น
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
124  
571142
น.ส.อรอุมา สะแหละ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
125  
571160
น.ส.ศศิธร เทพษร
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
126  
571162
น.ส.พัชราภรณ์ ศรีพรหม
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
127  
571175
นายพนธกร แซ่อุ่ย
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
128  
571180
น.ส.ญาณิศา อัญชโลทัย
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
129  
571182
นายอลงกรณ์ อ่อนชุลี
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
130  
571186
น.ส.อดิศร เรืองฤทธิ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
131  
571188
น.ส.กมลวรรณ ปั้นคง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
132  
571189
น.ส.ธันยพร เอียดเฉลิม
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
133  
571192
น.ส.รุ่งรัชฎา โพธิ์แก้ว
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
134  
571209
น.ส.อำนวยพร ด้วงอ่วม
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
135  
571211
น.ส.อรยา แปลกตู้
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมบริการเพื่อการท่องเที่ยว
136  
571213
น.ส.ฐิติพร มีสูงเนิน
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
137  
571229
นายอภิรักษ์ กระแจะจันทร์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
138  
571240
น.ส.แสงรวี จันตรา
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
139  
571241
นายศรัณย์ จันทร์ทวี
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
140  
571242
น.ส.สุริยาพร ฤาชา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
141  
571243
น.ส.จุฑามาศ แก้วละมุล
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
142  
571244
นายสรศักดิ์ จิตประเสริฐ
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
143  
571248
น.ส.อังสนา สังข์สันเทียะ
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมบริการเพื่อการท่องเที่ยว
144  
571267
น.ส.ณฟ้า ทรัพย์พูล
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
145  
571268
น.ส.อรปรียา นับสิบ
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
146  
571273
น.ส.อภิสรา สิรินพคุณ
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมบริการเพื่อการท่องเที่ยว
147  
571281
น.ส.ขนิษฐา สุขยา
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
148  
571282
น.ส.อริสรา ใจอ่อน
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
149  
571283
น.ส.วาธินี ธิสาร
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
150  
571284
นายทัชชากร อินทร์ศิริ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
151  
571311
น.ส.ดลยา ภู่ถาวร
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมบริการเพื่อการท่องเที่ยว
152  
571325
นายเสฎฐรินทร์ ลิม
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
153  
571339
นายธนกร แซ่โง้ว
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
154  
571340
น.ส.สาริณี ผิลา
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
155  
571351
น.ส.สุทธิชา ปาละนิจ
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมบริการเพื่อการท่องเที่ยว
156  
571353
นายฐตพัจจ์ ไชยพลับ
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
157  
571372
นายกฤษดา ฮุสเซ็น
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
158  
571375
น.ส.สมทิพย์ อนุวัตตระกูล
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
159  
571383
นายบุญญฤทธิ์ ทองเอี่ยม
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
160  
571384
นายสุริยัน ซิวฮะหลี
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
161  
571385
นายสุริยา ซิวฮะหลี
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
162  
571391
น.ส.เอมอัชนา พุ่มไทรทอง
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
163  
571392
น.ส.สุกัญญา พาพันธ์
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมบริการเพื่อการท่องเที่ยว
164  
571406
นายกฤษฎา พ่วงไพโรจน์
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
165  
571407
น.ส.พรวดี เอี่ยมพิศ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
166  
571426
น.ส.แพรวนภา พละศูนย์
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
167  
571427
น.ส.ชัญญานุช ชูตลาด
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
168  
571433
นายสุรดิษ ลำสีสง
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
169  
571434
นายกันตพงษ์ สมมะลวน
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
170  
571447
นายวทัญญู ปัญญาทา
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
171  
571451
นายถิรวัสส์ เพ็ชราวัลล์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
172  
571455
นายภาณุ จันทนรัตน์
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
173  
571475
น.ส.จุฑาภรณ์ พวงบุรี
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมบริการเพื่อการท่องเที่ยว
174  
571491
นายศุภชัย บุญอยู่
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
175  
571495
น.ส.มนัสนันท์ ประโคม
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมบริการเพื่อการท่องเที่ยว
176  
571515
น.ส.นัทชา บุญพยุง
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
177  
571520
น.ส.วิไลภรณ์ ร้อยวิบูลย์
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
178  
571537
น.ส.เจนจิรา แจ่มกระจ่าง
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
179  
571541
นายเอกภพ มาแสวง
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
180  
571542
นายธนสิทธิ์ จีรวงศ์สุนทร
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
181  
571544
นายมาตุภูมิ มณี
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
182  
571552
น.ส.สาริณี วรรณคล้ำ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
183  
571563
น.ส.จินดารัตน์ อักษรพิม
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
184  
571566
น.ส.รัชฎาธร วรรัตนานุรักษ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
185  
571571
น.ส.สมฤทัย ประทุมไทย
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
186  
571577
น.ส.วรรณิดา หรีหร่อง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
187  
571579
น.ส.วีรวรรณ ภูขมัง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
188  
571585
น.ส.กรรณิการ์ สยุมพร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
189  
571587
น.ส.ศรัญญา อสุรินทร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
190  
571589
น.ส.ศศิธร ชมภู
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
191  
571597
น.ส.มุตจรินทร์ สุขศาศวัต
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
192  
571598
น.ส.ศุภนิดา โกยสมบูรณ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
193  
571627
น.ส.ณัฐชา ศรีมาลา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
194  
571632
น.ส.เพ็ญอรุณ ยมนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
195  
571710
น.ส.นภัสวรรณ จิตรประสงค์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
196  
571751
น.ส.เลียงฝ้าย บัวทับ
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมบริการเพื่อการท่องเที่ยว
197  
571754
น.ส.ณภัสนันท์ กมลฉ่ำ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
198  
571758
นายภัทรชนน อินทร์รอด
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
199  
571759
น.ส.อุไรวรรณ คำเกลี้ยง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
200  
571772
น.ส.ธนภรณ์ สอนสุทธิ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
201  
571775
นายสุกฤษฏิ์ ชวนเชย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
202  
571805
น.ส.วิมลวรรณ หลิมเฉย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
203  
571806
น.ส.สุภรรยา โสมอินทร์
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมบริการเพื่อการท่องเที่ยว
204  
571833
น.ส.จิรามณี บุราคร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
205  
571864
น.ส.สร้อยแก้ว อินทศรี
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
206  
571866
น.ส.ลำพูน พระจันทร์ศรี
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
207  
571883
น.ส.ชลดา กาญจนปาน
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
208  
571910
นายพิศุทธิ์ ยวนทองหลาง
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
209  
571912
น.ส.แก้วจันทร์ สุระพิน
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
210  
571924
น.ส.จุฑาวรรณ รื่นกลิ่น
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
211  
571925
น.ส.สุรีย์พร ทองหลาง
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
212  
571931
นายก่อเกียรติ แสงทอง
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมบริการเพื่อการท่องเที่ยว
213  
571963
นายอริย์ธัช ธีรอนันตวัชร์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
214  
571979
นายจักรกฤษ จุ้ยจิตร
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
215  
571992
น.ส.สุธีกาญจน์ ฮายาม
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
216  
571999
น.ส.สุพัตรา สิทธิพันธ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
217  
572013
นายกร รักษี
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
218  
572015
นายอนุชา บัวประเสริฐ
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมบริการเพื่อการท่องเที่ยว
219  
572021
น.ส.ศิริลักษณ์ ศิลาอุดม
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมบริการเพื่อการท่องเที่ยว
220  
572023
น.ส.ปุณฑริกา พงศ์ภูวนนท์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
221  
572041
น.ส.เปมิกา เจริญสุขปภาดา
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
222  
572042
น.ส.ธัญธร ภูมิวิเชียร
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
223  
572055
น.ส.สร้อยมุกดา สมาน
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
224  
572059
นายณัฐพล บัวพรม
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมบริการเพื่อการท่องเที่ยว
225  
572069
น.ส.กัลยรัตน์ แสงวงค์
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
226  
572102
น.ส.นภัสสร อุทโท
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมบริการเพื่อการท่องเที่ยว
227  
572110
นายสถาพร ชนะชัย
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
228  
572115
น.ส.พิชชญาภา ศีลเตชะ
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
229  
572123
น.ส.มนสิชา นันทิธัญญธาดา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
230  
572146
น.ส.ญาณิศา เพ็ชรดี
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
231  
572147
น.ส.อุษณีย์ เพ็ชรดี
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
232  
572152
น.ส.สโรชา บุญปลื้ม
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมบริการเพื่อการท่องเที่ยว
233  
572171
น.ส.กัญติมา ปัตถา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
234  
572189
น.ส.ปภัสรา สาสอน
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
235  
572197
น.ส.ณัชมาศย์ ศรีบุณยจรัสกุล
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมบริการเพื่อการท่องเที่ยว
236  
572202
น.ส.อรสา ทะนะด้วง
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
237  
572251
น.ส.อภิสรา เอชอี
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมบริการเพื่อการท่องเที่ยว
238  
572270
น.ส.ณัฏชา สุขีรัตน์
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
239  
572282
น.ส.อภิญญา มามาต
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
240  
572308
น.ส.คัคณางค์ ศักดิวิชิต
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
241  
572329
น.ส.ขวัญกมล เกตุแก้ว
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
242  
572337
น.ส.อัมพา ขุนจัตุรัส
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
243  
572338
น.ส.หทัยรัตน์ บัณฑิตพิบูล
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
244  
572341
น.ส.สมฤดี ดียิ่ง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
245  
572350
น.ส.จิราพร จันทร์อุ่น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
246  
572369
น.ส.ไอย์รดา อาปะโกเศศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
247  
572400
น.ส.วรรณิดา หนูแก้ว
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
248  
572414
น.ส.ศิรัญญา จิตบรรจง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
249  
572417
น.ส.สุทัดตา เกษมจิตมั่น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
250  
572437
น.ส.ลลิตวดี มีภักดี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
251  
572470
นายอบัส บินหะยีอารง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
252  
572476
น.ส.สุชัญญา ทองสี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
253  
572514
นายสหภาพ ด่านวิทยากร
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
254  
572522
น.ส.รักษ์สุดา ออมสิน
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
255  
572535
นายภูริช เกตุอัมพร
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
256  
572542
น.ส.อิสราพร กากแก้ว
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
257  
572555
น.ส.นภชนก เทียนใส
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
258  
572560
น.ส.ประภัสสร เล็ดรอด
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
259  
572575
นายวรากร ทองลิ่ม
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมบริการเพื่อการท่องเที่ยว
260  
572590
น.ส.ปริญญาพร กาลาเพ็ชร
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมบริการเพื่อการท่องเที่ยว
261  
572598
น.ส.แพรวพรรณ มิเอม
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
262  
572603
น.ส.ปนัดดา ทัพไพรี
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
263  
572666
น.ส.จิรัชญา โตหนองหว้า
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
264  
572671
น.ส.รุ่งทิพย์ ปัถพีสิน
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
265  
572694
นายณัฐดนัย อรรจนียกุล
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
266  
572701
น.ส.มัณฑิตา ขันมัง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
267  
572718
น.ส.บัณฑิตา แพทย์รักษา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
268  
572719
น.ส.อารียา สวยสะอาด
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
269  
572721
น.ส.ธัญรัตน์ โรจนานุกูลพงศ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
270  
572727
น.ส.กัลยา หวังแซงกลาง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
271  
572747
น.ส.อริสรา วสิกรัตน์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
272  
572770
นายคมกฤษ อยู่เจริญกิจ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
273  
572771
น.ส.วรัญญา จเรวณิช
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
274  
572773
น.ส.สมัชญา นิยมไทย
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
275  
572774
น.ส.ศิริลักษณ์ บัวศรี
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
276  
572785
น.ส.ปรีดาพร อนุเวช
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
277  
572793
นายปวริศ กุลอุดมวิวัฒน์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
278  
572798
น.ส.ณิชาภัทร ธิตานันท์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
279  
572804
น.ส.สุทธินี พิมพ์ทวี
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
280  
572806
น.ส.ปัณฑิตา ฤดี
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
281  
572807
น.ส.พิมพ์ชนก มหาโคตร
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
282  
572809
น.ส.อาราญา ยอมรัญจวน
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
283  
572812
น.ส.นวลอนงค์ แพงจักร
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
284  
572815
น.ส.สิราวรรณ ป่าหญ้า
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
285  
572817
น.ส.ณัฐริกา กุลสิงห์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
286  
572821
น.ส.แพรพรรณ ธานีพูน
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
287  
572827
น.ส.พรชิตา ตงมณี
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
288  
572828
น.ส.กมลชนก คุดอ้น
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
289  
572830
น.ส.ชัญญา เอื้อวัฒนาศิริกุล
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
290  
572831
น.ส.กรกมล เงาดี
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
291  
572832
น.ส.วรัญญา ญาณะเครื่อง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
292  
572834
น.ส.นันทิยา เกิดแสง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
293  
572840
น.ส.ปรียาภรณ์ ทองนิ่ม
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
294  
572847
น.ส.วรุณทิพย์ ศรีแตง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
295  
572866
น.ส.สุกัญญา แสงภารา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
296  
572891
นายชนพล นภสินธุ์สุข
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
297  
572904
น.ส.ณัฐวนันท์ เห็นกลาง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
298  
572916
น.ส.ชุตินันท์ โชคถนอมทรัพย์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
299  
573184
น.ส.ภัทราพร ม่วงปิ่น
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
300  
573234
น.ส.พนิดา อารีพงษ์
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
301  
573239
น.ส.วิลาวัลย์ โทอธิษฐ์
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
302  
573252
น.ส.สิริรัช รัตนพนัง
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
303  
573261
น.ส.จันทรวรรณ คงสมบูรณ์
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
304  
573288
น.ส.ขวัญใจ พิพัฒนางกูล
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
305  
573294
น.ส.ชรินรัตน์ บุตรสุวรรณ์
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
306  
573303
น.ส.วราพร พิกุลทอง
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมบริการเพื่อการท่องเที่ยว