เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 ค้นหา
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 ติดต่อสำนักทะเบียนฯ
 คำถามที่ถามบ่อย
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียนล่าช้า
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 กระดานข่าว
 
 สถิติของผู้เข้าชม :
 สถิติการเข้าชม
 แบบสำรวจ
 บริการอื่นๆ :
 Receipt
 มฉก.30(บริหาร ภาคสมทบ/ภาษาอังกฤษ-จีน)
 Reg Info
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE
 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
552222
น.ส.จันจิรา กิจประยูร
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
2  
553469
นายธนเศรษฐ์ สิทธเศรษฐ์
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3  
553470
น.ส.จรัสลักษณ์ พุฒิพิบูรณ์
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4  
560418
น.ส.พัชรียา ทองสุข
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
5  
560599
น.ส.ณิชญานันท์ อัทศาสตร์ศรี
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
6  
560999
น.ส.ภัทรวดี ปลัดสงคราม
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
7  
561717
น.ส.นิราวรรณ มีเมฆ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
8  
561821
น.ส.พรรณพัชร์ บุญเรือนทอง
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
9  
562375
น.ส.สุพัตรา ก้านอินทร์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
10  
562481
นายอดิศักดิ์ อภิชัย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
11  
562846
นายกิตติพงษ์ ม้วนเงิน
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
12  
564016
น.ส.สุพัตรา อินทวัตร
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
13  
564086
นายธิบดี วอกลาง
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
14  
570722
นายรพีพงศ์ ถวัลย์ภูวนาถ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
15  
571216
น.ส.จิราวรรณ จูฑะพันธุ์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
16  
571227
น.ส.กันตนา ภู่วงศ์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
17  
571510
น.ส.กานต์ธิดา คุตตางกุล
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
18  
571876
น.ส.ทิพย์ธารี ธวัชวะชุม
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
19  
572676
น.ส.ธนัญญา ธนิจวัฒนา
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
20  
580021
น.ส.จุฑามาศ แสงขำ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
21  
580035
น.ส.ปภัฎชมณ ธิมาปิง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
22  
580075
น.ส.อันธการ ถ้ำกลาง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
23  
580121
น.ส.อารียา เสาร์แก้ว
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
24  
580122
นายวชิรวิชญ์ นอศรีกุลศักดิ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
25  
580126
น.ส.นัทธิญาภร สาตสิน
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
26  
580210
น.ส.พรธีรา จันทร์เชื้อ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
27  
580245
นายเอกรัตน์ อาจหาญ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
28  
580246
น.ส.ธมนต์อร จุมปา
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
29  
580255
น.ส.กันติชา ตรีรัตน์กิตติคุณ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
30  
580316
น.ส.เสาวณีย์ แก้วศรี
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
31  
580325
น.ส.นภัสวรรณ พึ่งดี
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
32  
580348
น.ส.โยธกูล ทอนขุนทด
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
33  
580356
น.ส.สิรินรัตน์ ทองใบ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
34  
580387
น.ส.วัลลี ดีวุ่น
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
35  
580452
น.ส.กันตเกตุ อุรเคนทร์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
36  
580466
น.ส.กาญจนา สุจะชารี
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
37  
580516
นายมั่นคง ผลิตาภรณ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
38  
580519
น.ส.ธนพร จิวะเจริญชัย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
39  
580529
น.ส.วิลาสินี เดชโคตร
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
40  
580604
น.ส.ณัฐกานต์ นาคตระกูล
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
41  
580660
น.ส.วราภรณ์ ค้ำชู
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
42  
580665
น.ส.ชุติกาญจน์ มะลิมาตร
บริหารธุรกิจ / การตลาด
43  
580666
น.ส.กชนัชชา แซ่ว่าง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
44  
580694
น.ส.กชกร อักษรทิพย์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
45  
580699
นายปรัชญา แซ่เจีย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
46  
580703
น.ส.ศิริพร จันทร์สน
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
47  
580758
น.ส.ธนัชชา มณีบางกา
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
48  
580769
น.ส.ชนิกานต์ จันทวงศ์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
49  
580851
น.ส.กฤษณา หนุนภักดี
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
50  
580853
นายจิระศักดิ์ สามไพสิฐ
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
51  
580888
น.ส.ลลดาภัทร นภัทรธนาสิน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
52  
580896
น.ส.นัทธมน กิติกรวัฒนา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
53  
580899
น.ส.กมลภัทร มูสิกะ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
54  
580901
น.ส.ศาตพร เหล่าเลิศ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
55  
580904
น.ส.ผกาพันธ์ ทวีทรัพย์
บริหารธุรกิจ / การเงิน
56  
580906
น.ส.บุษราพร ใจสา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
57  
580909
น.ส.กษิตา ยศยิ่งยง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
58  
580928
น.ส.ปัญจรัตน์ งั่วลำหิน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
59  
580929
นายสมรัก ศรีสงคราม
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
60  
580942
น.ส.วาสนา ไทยเจริญ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
61  
580999
น.ส.ญานิกา ทวีวรโชติ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
62  
581018
น.ส.ชุติกานต์ อภิบาลทวีสกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
63  
581022
น.ส.กัญญาภัค อุดมโชคมหาศาล
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
64  
581024
น.ส.ธนาภรณ์ บัณฑิตประเสริฐ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
65  
581044
น.ส.ศกลวรรณณี ประเสริฐ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
66  
581076
น.ส.กัลยรัตน์ ป้านสะอาด
บริหารธุรกิจ / การเงิน
67  
581152
นายชาตรี คำลือ
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
68  
581153
นายพิเชษฐ์ ศรีศิริวงศ์ชัย
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
69  
581189
น.ส.อนัฐตา เกมเผ่าพันธ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
70  
581190
น.ส.ทิพย์วรรณ จันทริส
บริหารธุรกิจ / การเงิน
71  
581202
น.ส.นันท์ธิดา ฉวีรักษ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
72  
581221
น.ส.สุชาดา จำปาเทพ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
73  
581233
นายวรินทร นิตยภูติ
บริหารธุรกิจ / การตลาด
74  
581246
น.ส.อรรัมภา เบญจมังคลารักษ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
75  
581249
นายฐาปัตย์ บุญทวีกุลสวัสดิ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
76  
581322
น.ส.อัจฉรา สินธนวุฒิ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
77  
581323
น.ส.วราภรณ์ แซ่ก๋ง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
78  
581379
น.ส.ดุสิตา ส่างนิ
บริหารธุรกิจ / การเงิน
79  
581380
น.ส.วนิชญา ขันอาษา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
80  
581422
น.ส.ธัญพร ยั่งยืน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
81  
581456
น.ส.จิรนันท์ ทองอัม
บริหารธุรกิจ / การเงิน
82  
581472
นายสิรภพ กวีวาทิต
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
83  
581523
น.ส.สุดารัตน์ ดวงสีแก้ว
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
84  
581544
น.ส.พัทธ์ธีรา ตั้งอรุณสันติ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
85  
581546
น.ส.ปวิตรา วรรณารักษ์
บริหารธุรกิจ / การเงิน
86  
581558
น.ส.ขนิษฐา โพธิ์สี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
87  
581568
น.ส.วริศรา สว่างอารมณ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
88  
581578
น.ส.อรจิรา แก้วกันยา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
89  
581594
น.ส.ปพิชญา แสงทองสุข
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
90  
581621
น.ส.ฐิติมา แจทอง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
91  
581623
น.ส.ชนาภา ตาลชุม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
92  
581624
น.ส.ณัฐกานต์ บวชกระโทก
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
93  
581626
น.ส.สุดารัตน์ เสือพาดกอน
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
94  
581660
น.ส.ณัฐวดี จิระอรัญกานนท์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
95  
581680
น.ส.พิชญารัชต์ โพธิ์เก่า
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
96  
581697
น.ส.พิมพ์ณิชา บูรพา
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
97  
581699
น.ส.มนัสนันท์ เพชรลูกอินทร์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
98  
581700
น.ส.ณัฐอนงค์ รัชสันต์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
99  
581741
น.ส.กัญญาพัชร์ หาญพุฒ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
100  
581742
น.ส.ภารตี แก้วมณี
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
101  
581743
น.ส.นันท์นภัส คำกองแก้ว
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
102  
581759
น.ส.กนกวรรณ เซ่งใจดี
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
103  
581760
น.ส.ศิริพร วิวัฒน์พิเชษพงศ์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
104  
581764
น.ส.ธนัชพร ภู่มาลา
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
105  
581766
น.ส.นุสบา คำเกษ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
106  
581776
นายธีระพงษ์ โสประดิษฐ์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
107  
581778
น.ส.จีระพร โลมะบุตร
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
108  
581794
น.ส.พิมลวรรณ นามให
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
109  
581795
น.ส.เสาวลักษณ์ เชิญรัมย์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
110  
581798
น.ส.กรวิภา จุฑารัตนไพบูลย์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
111  
581801
น.ส.สุชาดา ฮี้เกษม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
112  
581806
น.ส.สุรีวรรณ คิดชอบ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
113  
581839
น.ส.มณัญชยา แข้โส
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
114  
581842
น.ส.อาริยา งามดี
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
115  
581876
น.ส.ชลิตา ชีวินรุ่งโรจน์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
116  
581880
นายพันธ์เทพ วังอินทร์
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
117  
581911
น.ส.สมิตานัน ทัม
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
118  
581929
นายวศิน วัดแย้ม
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
119  
581945
น.ส.วรรนิภา มีโชคชัย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
120  
581948
น.ส.สายสมร ธาตุสุวรรณ์
บริหารธุรกิจ / การเงิน
121  
581979
น.ส.อังคณา ลิขิตกิจวรกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
122  
582004
น.ส.ญาณิศา แก้ววันดี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
123  
582012
นายธนพงศ์ กลำพากร
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
124  
582028
นายอิงครัช เลิศสถาพรสุข
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
125  
582034
น.ส.รัญชนา จันทร์อ่อน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
126  
582054
น.ส.ณัฐากานต์ วิเวก
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
127  
582140
น.ส.วันวิสาข์ เล็งผลพัฒนา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
128  
582141
น.ส.สินีนารถ หยงเมธีวรากุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
129  
582149
น.ส.สุรัสวดี เสาวคนธ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
130  
582151
นายภัทรภณ วัฒนโภคากุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
131  
582152
น.ส.วริศรา หวังชะนะ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
132  
582175
น.ส.วริษฐา วงศ์หิรัญ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
133  
582180
น.ส.วชิราภรณ์ ตังสวานิช
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
134  
582184
น.ส.ปรตา แหยมพรรนัย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
135  
582202
น.ส.สุจิตรา ทับหนองฮี
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
136  
582215
น.ส.สุภาภรณ์ จันทร์เพ็ง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
137  
582222
น.ส.เจนจิรา คล้ายเกตุ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
138  
582224
น.ส.ฐิติมา บุญเพ็ง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
139  
582225
น.ส.วรรณรดา แจ่มจำรัส
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
140  
582229
น.ส.กีรติ แซ่เล้า
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
141  
582250
น.ส.ธวัลรัตน์ หัตถสงเคราะห์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
142  
582257
น.ส.ศศิภรณ์ ผายกลาง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
143  
582267
น.ส.ภัทราภรณ์ สร้อยจิต
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
144  
582286
น.ส.อารีรัตน์ จิตจุล
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
145  
582291
น.ส.ภัทราพร ทองอร่าม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
146  
582308
น.ส.กัลยรัตน์ สุนันทสมบูรณ์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
147  
582314
นายณเสฏฐ์ โสภณจิรารัชต์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
148  
582324
น.ส.อรยา บุญเกิด
บริหารธุรกิจ / การเงิน
149  
582326
น.ส.จินตรัตน์ วังแก้วหิรัญ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
150  
582329
น.ส.ภัทรวดี น้ำใจดี
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
151  
582357
น.ส.พรรษชล พึ่งถิ่น
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
152  
582385
น.ส.สริตา ขำประไพ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
153  
582401
น.ส.สุธาลินี โรจนบุญถึง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
154  
582420
น.ส.ชัชณัฐ พรหมสมบัติ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
155  
582431
น.ส.อลิษา ศรีดี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
156  
582432
น.ส.นริศรา แคนจา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
157  
582440
น.ส.เบญจวรรณ ทุอุดม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
158  
582450
น.ส.ศิริลักษณ์ ลอยสุวงษ์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
159  
582459
นายศักดิ์สิทธิ์ มณีเพ็ชร
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
160  
582466
น.ส.สุพิชา อินทร์มอญ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
161  
582475
น.ส.ศศิวิมล มงคลธนวัฒน์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
162  
582476
น.ส.กัญญาภัค ศรีสูงเนิน
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
163  
582489
นายพงศกร นาคภู่
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
164  
582491
น.ส.ธัญญภัทร ราชคม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
165  
582501
น.ส.วิลาวรรณ กันทะเนตร
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
166  
582505
น.ส.ชมพูนุช ประดับแก้ว
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
167  
582516
น.ส.เบญญา คัมภีระธัม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
168  
582520
น.ส.ศศินา อังปนานนท์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
169  
582524
น.ส.รวิวรรณ อิศรนาเวศ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
170  
582525
น.ส.ศิรประภา พิศเพ็ง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
171  
582544
นายอธิวัฒน์ วรพัฒน์รังสี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
172  
582553
น.ส.ยุภารัตน์ พิมพ์มะละ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
173  
582556
นายนพรัตน์ ชัยศิริ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
174  
582566
น.ส.พนิดา อินธิพันธุ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
175  
582580
น.ส.มนสิชา ศรีภักดี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
176  
582592
น.ส.โสภิตนลิน เอี้ยงมี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
177  
582605
นายธัญณัฐ ตันสกุล
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
178  
582617
น.ส.คัคนางค์ เพชรเมือง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
179  
582619
น.ส.กุลณัฐ พระภูมิ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
180  
582644
น.ส.สุนิสา ปลั่งถาวรกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
181  
582654
น.ส.ดลยา สาธุการ
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
182  
582655
น.ส.ณิชกานต์ แก้วทรายขาว
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
183  
582657
น.ส.ชณิศา มงคลไซ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
184  
582658
น.ส.พัชรพร เขื่อนบุญมี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
185  
582665
น.ส.เมษา สุดแสวง
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
186  
582672
น.ส.รุจิรา เหมือนเพชร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
187  
582685
น.ส.โชษิตา เสงี่ยมศรี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
188  
582699
นายอภิสิทธิ์ ประเสริฐศรีสกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
189  
582703
น.ส.จิตรานุช ศรีอร่าม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
190  
582729
นายนพกฤษณ์ อินทรักษ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
191  
582744
น.ส.เยาวลักษณ์ นัทธี
บริหารธุรกิจ / การเงิน
192  
582774
นายกฤตฏิพัฒน์ ก้านบัว
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
193  
582789
น.ส.ณิชากร พรหมเจริญ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
194  
582802
น.ส.กาญจน์ฐณัท นุ่นสงค์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
195  
582803
น.ส.ปฐมาวดี เทียมทัด
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
196  
582807
น.ส.กานดา ฟูใจ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
197  
582826
น.ส.ศศิวกุล เหล่ากกโพธิ์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
198  
582842
น.ส.ศศิประภา ศิริมา
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
199  
582853
น.ส.อัจฉราวดี มณีวงษ์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
200  
582864
น.ส.รมิตา เศษจันทร์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
201  
582866
น.ส.อรณี ศรีวิจารณ์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
202  
582867
น.ส.กาญจนาพร ผูกโอสถ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
203  
582868
น.ส.ดวงกมล จุลปัญญา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
204  
582870
น.ส.ธิดาพร สิมมา
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
205  
582872
น.ส.กนกวรรณ จันทร์เพ็ชร
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
206  
582896
น.ส.อารีรัตน์ แจ่มจำรัส
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
207  
582897
น.ส.ชฎาพร เกินวงค์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
208  
582898
น.ส.ศศิวิมล ขุนวัง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
209  
582905
น.ส.สุพรรณี จันทราษา
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
210  
582906
นายณศรัณย์ คงวัฒน์เฉลิมกุล
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
211  
582912
น.ส.พัชรณัฐ วาริชพงศ์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
212  
582918
น.ส.เพ็ญนภา ตาลเจิม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
213  
582927
นายสุรศักดิ์ หุ้มไธสง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
214  
582966
น.ส.จุฑารัตน์ พรหมน้อย
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
215  
582981
น.ส.วิลาวัลย์ พงษ์สนิท
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
216  
582988
น.ส.รัตนา แสนซุ้ง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
217  
582992
น.ส.นฤมล ชัชวาล
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
218  
583016
น.ส.ณัฎฐนิษฐ์ ศิริวรรณ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
219  
583048
นายจักรพงษ์ ไหลพิริยกุล
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
220  
583050
น.ส.รัทนีกร มูลธิยะ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
221  
583053
น.ส.ณัฐณิชา บุญชูชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
222  
583055
น.ส.มณฑิตา ตุ้ยสาร
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
223  
583079
น.ส.ทัตญาภรณ์ หนูสมแก้ว
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
224  
583083
น.ส.วิริญญา บุดดีหงษ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
225  
583093
น.ส.วรารัตน์ พระสุมาตย์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
226  
583115
น.ส.ทิฆัมพร วงศ์ฐิติคุณากร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
227  
583119
น.ส.ธิดารัตน์ ปิยะธรรมธาดา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
228  
583130
น.ส.สมิตา รุจิศาสตร์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
229  
583176
น.ส.อนันตญา ผมไผ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
230  
583195
น.ส.ภัทรวรรณ แผลงศร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
231  
583197
น.ส.มณฑกานต์ มีแก้ว
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
232  
583205
น.ส.สุนิตา ปิยะบรรหาร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
233  
583212
น.ส.วันทนีย์ อินทร์ตุ้ม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
234  
583410
น.ส.ภิรญา ดิษเสถียร
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
235  
583412
นายสมศักดิ์ แซ่เฉิน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
236  
583426
น.ส.ปวีณนุช มีสัณฐาน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
237  
583477
น.ส.ภารดี อินทรพรหม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
238  
583516
นายปุณยพล วงศ์คำจันทร์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
239  
583570
น.ส.สิมิลัญ กาเหว่าทอง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
240  
583641
น.ส.ณิชฎา ไชยพารา
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
241  
583691
น.ส.ณิชาพัช เตชะบุญสม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
242  
583693
น.ส.ปรียานุช พรหมงาม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
243  
583696
น.ส.เกวรินทร์ แก้วนุช
บริหารธุรกิจ / การตลาด
244  
583756
นายเจษฎา สินสุขศรีวิไล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
245  
583762
น.ส.ภัสรา อินทโชติ
บริหารธุรกิจ / การเงิน
246  
583772
นายพิสิฐพงศ์ ใจเมือง
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
247  
583787
นายทศพล แซ่เอียะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
248  
583790
น.ส.หนึ่งฤทัย สัตยศักดิ์
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
249  
590002
น.ส.ธนวรรณ คนดี
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
250  
590003
น.ส.ดาริณี ศรีภิญโญ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
251  
590007
น.ส.นันท์ชนก พฤกษ์สินงาม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
252  
590008
น.ส.รสริน คงเจริญเกียรติ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
253  
590010
น.ส.จิราวัณย์ วนวัฒน์กุล
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
254  
590015
น.ส.อรญา งามศิริ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
255  
590020
นายกิตติธัช สีเขียว
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
256  
590021
นายชวิศ ดิษฐาพร
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
257  
590022
น.ส.ศิริสุชาดา พันธุ์ไธสง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
258  
590023
นายปรินทร ประสงค์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
259  
590024
น.ส.นวรัตน์ หลวงอำมาตย์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
260  
590027
น.ส.อทิตยา วนาเจริญเขต
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
261  
590030
น.ส.สัตตกมล วงศ์แก้ว
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
262  
590033
น.ส.เสาวนีย์ รักเชื้อ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
263  
590034
น.ส.ณัฐฐาพร ไน้ทอง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
264  
590037
น.ส.วรัทยา เที่ยงบุญถึง
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
265  
590038
น.ส.รวิพร บุตรชีวัน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
266  
590039
น.ส.สมฤดี หล่มเหลา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
267  
590040
นายภัทรพล รุ่งเรืองสาร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
268  
590041
น.ส.กนกวรรณ ชุติพันธ์สิริกุล
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
269  
590042
น.ส.ณัชชา สลักคำ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
270  
590044
น.ส.วิชุดา สิงหนาท
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
271  
590045
นายภัทรวุฒิพงษ์ สลีวงศ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
272  
590047
น.ส.ญาณิศา คิดสง่า
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
273  
590055
น.ส.นรินธาร วาศรัตน์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
274  
590064
น.ส.ศิริลักษณ์ ศรีอ่อนหล้า
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
275  
590066
น.ส.กานต์พิชชา บรรณาการ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
276  
590067
น.ส.เกษร ชิดทองหลาง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
277  
590068
นายรัชกฤช มงคลวรากุล
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
278  
590069
นายนิธิศ จันทรเศธร
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
279  
590071
น.ส.พิมชนก บัวงาม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
280  
590076
น.ส.ชาลิสา ปฏิทัศน์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
281  
590083
น.ส.สลิลทิพย์ หงษ์ภิบาลศิริ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
282  
590086
น.ส.พัทธนันท์ เทียนทอง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
283  
590087
น.ส.จรินวรรณ แสงหิรัญรัตนา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
284  
590090
น.ส.มิลตรา มูลเจริญ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
285  
590093
น.ส.ชลลดา ฮิซาตาเกะ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
286  
590097
นายธนวัฒน์ ทิพยมงคลกุล
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
287  
590098
น.ส.ปวริศา สิทธิมงคล
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
288  
590099
น.ส.ธนัชภรณ์ ปรีชา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
289  
590102
น.ส.จงนิภา เหล่าเทพ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
290  
590103
น.ส.สถิตาภรณ์ สีพรหม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
291  
590105
น.ส.สิริญญา แก้วคำปอด
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
292  
590109
น.ส.นพรัตน์ แก้วประเสริฐ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
293  
590117
น.ส.วิรากร แจ่มใสย์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
294  
590118
น.ส.กมลวรรณ พรมสาท
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
295  
590119
น.ส.ลินลดา ประทุมมา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
296  
590139
น.ส.อภิญญา สราญรมณ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
297  
590140
น.ส.ชนนิกานต์ อ่อนโชน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
298  
590145
น.ส.กฤตพร เจริญเสริมสกุล
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
299  
590148
น.ส.จุฑาภรณ์ ศรีพะเนิน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
300  
590149
น.ส.จุฑามาศ ศิริสวัสดิ์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
301  
590151
น.ส.นิลาวัลย์ ดอนดี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
302  
590157
น.ส.อทิตยา กรองแก้วอารยะ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
303  
590158
นายอิรชาด เบ็ญอับดิรอหมาน
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
304  
590160
น.ส.ภัชรพร ทรัพย์ศรี
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
305  
590161
น.ส.สุดารัตน์ ปั้นดำ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
306  
590166
น.ส.มนทกานต์ ศักดิ์สุรรักษ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
307  
590168
น.ส.ฐิตินันท์ เหมาะสม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
308  
590172
น.ส.ณัฐธยาน์ แดงศาลา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
309  
590182
น.ส.ธาวินี จินะแก้ว
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
310  
590185
น.ส.ศิริมาส สุมาลา
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
311  
590187
น.ส.ปุณยวีร์ คัมภิรานนท์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
312  
590189
นายกิตติวินท์ ปิยะรัตนวัฒน์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
313  
590200
นายณัฐพงษ์ ฉลาดธัญญกิจ
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
314  
590202
น.ส.เมทินี ทิจะยัง
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
315  
590203
น.ส.ฉัตรดาว มาณะจักร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
316  
590204
น.ส.กัญญ์วรา แก้วมาลี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
317  
590212
น.ส.สุภาวิตา ยามวัน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
318  
590213
น.ส.ศิริแข แจ้งพันธ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
319  
590217
น.ส.สุธิดา ศรีโคตร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
320  
590226
น.ส.ชลธิชา ไกรนอก
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
321  
590231
น.ส.ชัชรินทร์ อาสน์สถิตย์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
322  
590233
น.ส.สุภัชนี จุลสัย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
323  
590235
น.ส.เจนจิรา การด
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
324  
590236
น.ส.สิริยากร จันทบุญเรือง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
325  
590238
น.ส.วิมลรัตน์ บุญฉิม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
326  
590240
น.ส.เขมจิรา ไทยลิ้ม
บริหารธุรกิจ / การตลาด
327  
590241
น.ส.วิไลพร เสียงไพรพันธ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
328  
590244
น.ส.นาดีญา ขุนสาเร๊ะ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
329  
590246
น.ส.ปพิชญา ปุราชะกา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
330  
590247
น.ส.สุธิตา ภูผานิล
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
331  
590249
น.ส.อุดมพร โพธิ์โสภา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
332  
590252
น.ส.ชนิกา ปาณะวงศ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
333  
590253
น.ส.พิชชาพร พินิตย์อัทธยา
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
334  
590256
น.ส.ภัทราทิพย์ ตรีรัตนาวงศ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
335  
590258
น.ส.วรฤทัย วงศ์กลาง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
336  
590259
น.ส.กมลทิพย์ หอมขจร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
337  
590262
นายณัฐวุฒิ พงษ์พานิช
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
338  
590264
น.ส.ศศิโสม วัลลา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
339  
590267
น.ส.ชฎาธาร สุคันธรัตน์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
340  
590269
น.ส.นัฏฐ์ตาชา พรมดี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
341  
590270
น.ส.จารวี การุณย์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
342  
590271
น.ส.อามีเนาะ มาหลี
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
343  
590273
น.ส.พุทธิดา ทองวัฒนกุล
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
344  
590290
น.ส.ชญานิน สมัครสมาน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
345  
590291
น.ส.กฤตภรณ์ ธรรมรัตนากร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
346  
590295
น.ส.ชลธิชา เชิดฉาย
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
347  
590297
น.ส.ทัดดาว ธิต๊ะยา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
348  
590298
น.ส.ศศิวิมล นามศรี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
349  
590302
น.ส.ปณาลี จินเสถียร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
350  
590303
น.ส.กิ่งกาญจนา ศรีสินธวารักษ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
351  
590305
น.ส.อรพิณ สว่างแจ้ง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
352  
590312
น.ส.กัญญาภัค ขุนอาษา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
353  
590313
น.ส.ชุตินันท์ รัตนบำรุง
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
354  
590314
น.ส.ญานิกา โลมรัตน์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
355  
590316
น.ส.เกวลี สุขเจริญ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
356  
590323
น.ส.อรดี อรัญทอง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
357  
590324
น.ส.พัชรมณฑ์ ทักษ์ธนาคม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
358  
590325
น.ส.วโรชา เล็กวงษ์เดิม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
359  
590326
น.ส.ปริยาภรณ์ เป้งทอง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
360  
590327
น.ส.สุธีธิดา มุ่งพูนกลาง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
361  
590328
น.ส.ณัฐนันท์ เที่ยงธรรม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
362  
590330
น.ส.จารุวรรณ สว่างชัยภัทร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
363  
590332
น.ส.สุนทรี ช้อนสมัย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
364  
590338
น.ส.พิชชาภา วิรุณสาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
365  
590341
น.ส.ปาลิตา เจ๊ะหะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
366  
590352
น.ส.พิมชนก ชุ่มสีดา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
367  
590363
น.ส.กุลธิดา ประสมนาม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
368  
590366
น.ส.กัลยรัตน์ สงวนศิริ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
369  
590367
น.ส.เชษฐ์ธิดา บุญเชิด
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
370  
590368
น.ส.สิตานัน แกมนิล
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
371  
590370
น.ส.รัชนีกร ชลเดช
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
372  
590371
น.ส.ธัญลักษณ์ กลมมา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
373  
590375
น.ส.วันวิสาข์ ถาวรวัฒน์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
374  
590376
น.ส.ศุภนิดา ศรเรือง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
375  
590377
น.ส.พรสวรรค์ คงสีหะ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
376  
590382
น.ส.อรอนงค์ อินทเนตร์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
377  
590392
น.ส.รัตติยา พุทธา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
378  
590395
น.ส.ณัฐกุล เชาวกุล
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
379  
590396
น.ส.รัฐณาวี คำสี
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
380  
590399
น.ส.ฐานิกา เลี้ยงเพ็ชร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
381  
590400
น.ส.สุจิวรรณ ภูจันทร์มา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
382  
590402
น.ส.เดือนเพ็ญ จันทะบุรี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
383  
590405
น.ส.วริศรา กันเปี่ยมแจ่ม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
384  
590406
น.ส.มุขสุดา ประครอง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
385  
590409
น.ส.สุนทรีย์ มชิโกวา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
386  
590420
น.ส.ธัญญลักษณ์ หลีวิจิตร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
387  
590432
น.ส.ชุดานันท์ พิลาแหวน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
388  
590433
น.ส.อุนนดา แสงคาร์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
389  
590445
น.ส.พราวบุษยา คำจันดี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
390  
590454
น.ส.กฤตพร บัวพา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
391  
590458
น.ส.กัลยา วรฉัตร
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
392  
590459
น.ส.กรรณิกา สุโรรัมย์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
393  
590461
น.ส.จิราวรรณ รอบคอบ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
394  
590469
น.ส.ฌัชชา จาระสี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
395  
590477
น.ส.ธิยารัตน์ วรางค์ศรีศิริ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
396  
590483
นายวัชรินทร์ กองกุณะ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
397  
590491
น.ส.ปิยพร คอนศรี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
398  
590506
น.ส.แซง แซ่ย่าง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
399  
590509
น.ส.จารุมน มะโนมูล
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
400  
590525
น.ส.ฐิติมา หอมแดง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
401  
590531
น.ส.นิรัชพร ผ่องใส
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
402  
590533
น.ส.ณัฐธิดา ยอดจันทร์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
403  
590539
น.ส.วีรยา ต้นสวรรค์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
404  
590543
น.ส.โชติรส ดำพะธิก
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
405  
590548
น.ส.อัจฉรา แสนประกอบ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
406  
590558
นายนิกร บุญสินพร้อม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
407  
590567
น.ส.อนุธิดา ศรีนนตรี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
408  
590568
นายสรวิชญ์ แดนดี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
409  
590579
นายชัยวัฒน์ ชื่นชม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
410  
590585
น.ส.สิรภัทร มะธิโตปะนำ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
411  
590608
น.ส.จุฑามาศ หลวงพระบาง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
412  
590609
น.ส.พิราพร ล้วนดี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
413  
590610
น.ส.เบญจวรรณ จันทร์นาค
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
414  
590611
น.ส.มนธิดา สมหวัง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
415  
590612
น.ส.เกวลิน เทพสีหา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
416  
590613
น.ส.ไพลินทร์ แสงสุข
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
417  
590614
น.ส.สุชาวรรณ นุชกำบัง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
418  
590615
น.ส.กฤติยาภรณ์ ใบยา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
419  
590616
น.ส.จารุณี แซ่หาญ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
420  
590617
น.ส.ธนพร ไมตรีสันติวงศ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
421  
590618
น.ส.ปิ่นนภา แวงวรรณ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
422  
590619
น.ส.ธัญญาเรศ ประสงค์ช่วย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
423  
590620
น.ส.วนิดา ภูทองหิน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
424  
590621
น.ส.อรไพรินทร์ ปร่ำนาค
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
425  
590622
น.ส.เบญจวรรณ เปลี่ยนขุนทด
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
426  
590623
น.ส.ปริชดา คงไธสง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
427  
590624
นายวรกานต์ สุริโยทัย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
428  
590625
น.ส.ตุลยดา คำวิไล
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
429  
590626
น.ส.เนตรนภา สืบสวัสดิ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
430  
590627
น.ส.ณัฏฐาเนตร นพกิจ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
431  
590628
น.ส.พัชราภรณ์ จันทร์เจริญ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
432  
590632
น.ส.กาญจนา บุญค้ำ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
433  
590637
นายชัยวัฒน์ ธีรกิจศิลป์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
434  
590640
น.ส.ศุภาดา อภิวัฒนปัญญา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
435  
590642
น.ส.ชนิกานต์ บุรีรัตน์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
436  
590647
น.ส.อรัญญา พันธุพรม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
437  
590649
น.ส.บุษกร มั่งมี
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
438  
590650
น.ส.ฐิติพร จตุนิรัติศัย
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
439  
590653
นายวริศ ปัญญาบริบาล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
440  
590660
นายอมรเทพ ช้างเงิน
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
441  
590662
น.ส.วรรณพร ใจชื้น
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
442  
590664
น.ส.ชรินรัตน์ ชมพิศ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
443  
590665
น.ส.วรรณรดา ทองปาน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
444  
590671
น.ส.ภัชนิชา ไชยกุสินธุ์
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
445  
590675
น.ส.เปรมฤดี เมฆม่วง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
446  
590678
น.ส.สุธิดา ยิ่งดี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
447  
590680
น.ส.สร้อยทิพย์ ผดุงเดช
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
448  
590684
นายปรินทร เต็งประยูร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
449  
590685
น.ส.ผกามาศ ขวัญเมือง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
450  
590686
น.ส.วิสุทธิพร นาคทองคำ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
451  
590688
น.ส.อมรพรรณ บัวพิษ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
452  
590689
นายอัลอามีน เหล็มเล๊าะ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
453  
590699
น.ส.อัจจิมา โสนเส้ง
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
454  
590702
น.ส.ณัฐริกา ศรีพัฒน์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
455  
590703
น.ส.ฉัตรอุษา ญาติรักษ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
456  
590704
น.ส.จิรชยา ศรีอนันต์
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
457  
590708
น.ส.พรชนก อิสสระ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
458  
590710
น.ส.พรนัชชา อุ่นอนันต์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
459  
590711
น.ส.ลักษณาวดี ขำใจ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
460  
590714
น.ส.อธิญา คุ้มสังข์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
461  
590715
น.ส.วชิรา เพ็ชรคง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
462  
590716
น.ส.สิรินาถ โพธิ์ปลอด
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
463  
590723
นายก้องภพ จันทสิทธิ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
464  
590728
น.ส.พิมพ์พร พัฒนคำรณ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
465  
590740
น.ส.สุภัสสร ราชดี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
466  
590746
น.ส.นัทศิมา หวังดี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
467  
590748
น.ส.สุภัทรา ทองน้อย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
468  
590754
น.ส.ต่วนฮุซนี แมแง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
469  
590756
น.ส.กรวรรณ จันตะ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
470  
590762
น.ส.ภัทรพร นางงาม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
471  
590764
น.ส.เกวลิน รัตนคช
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
472  
590765
น.ส.ตติยา แก้วกระจก
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
473  
590766
น.ส.ปิยวรรณ สุขประดิษฐ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
474  
590767
น.ส.ณัฏฐนิช คำสง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
475  
590774
น.ส.ณัฐพร อ่อนน้อม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
476  
590777
น.ส.นูรฮีดายะห์ มะราเซะ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
477  
590784
น.ส.นัสรี ยามาซาเร๊ะ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
478  
590787
น.ส.ฟัตมี บาเหะ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
479  
590791
น.ส.เพ็ญพิชชา ตันเลียง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
480  
590792
น.ส.ณฐรัตน์ หอมรูป
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
481  
590796
น.ส.อุไรศรี วังคีรี
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
482  
590804
นายนัทธพงศ์ ดำรงค์ศักดิ์กุล
บริหารธุรกิจ / การตลาด
483  
590808
น.ส.ชลธิชา เกษร
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
484  
590813
นายธีริทธิ์ แก้วกอบสิน
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
485  
590814
นายธนพลชศรน์ เศรษฐ์ณโชค
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
486  
590820
นายรัชต์พงษ์ เฟียดขุนทด
บริหารธุรกิจ / การตลาด
487  
590823
น.ส.พัชสนันท์ กฤตสุวรรณโชติ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
488  
590824
น.ส.วรรณิภา พูลสวัสดิ์
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
489  
590828
น.ส.บุญสิตา ทองรอง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
490  
590831
นายศุภวิชญ์ สมนึก
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
491  
590838
นายวัฒนชัย ดำรงกิตติกุล
บริหารธุรกิจ / การตลาด
492  
590839
นายชนพัตน์ ทัตชญา
บริหารธุรกิจ / การตลาด
493  
590841
นายอติชาติ วิสุทธิแพทย์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
494  
590845
น.ส.ปฐวีกานต์ แสงจันทร์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
495  
590846
น.ส.โบนัส มีบุญญา
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
496  
590847
น.ส.ปิยธิดา วรรณวิจิตร
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
497  
590864
น.ส.พิมพ์แสง อปัมกา
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
498  
590867
นายวิทวัส ศิลาเธียรธนา
บริหารธุรกิจ / การตลาด
499  
590868
น.ส.เสาวลักษณ์ บุญช่วย
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
500  
590869
น.ส.ชลิตา เชื้อพุทธ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
501  
590871
น.ส.ณัฏฐนิชา แสงค้า
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
502  
590872
น.ส.กฤติญา อรุณีวัฒนา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
503  
590881
น.ส.อภิรดี พลศรี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
504  
590882
น.ส.สุชัญญา หนูจุ้ย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
505  
590885
น.ส.จิดาภา อภัยสวัสดิ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
506  
590899
น.ส.อชิรญาณ์ ประสมสิน
บริหารธุรกิจ / การตลาด
507  
590901
น.ส.นฤมล งานนันไชย
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
508  
590902
นายรัฐพล ธรรมเนียม
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
509  
590903
น.ส.ณัฐธิดา บัวสุวรรณ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
510  
590905
น.ส.พัชรมัย ตันติวลัยรักษ์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
511  
590909
นายทัตพงศ์ จรัสวิชากร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
512  
590910
น.ส.ปัทมา รอตภัย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
513  
590911
น.ส.สิริปรียา สุขใส
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
514  
590913
นายชัชชล พุ่มกลัด
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
515  
590914
นายโสธร สัตย์ซื่อ
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
516  
590918
นายจิรวัฒน์ ทมเจริญ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
517  
590920
น.ส.จันทร์จิรา ปันกา
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
518  
590922
น.ส.สวรรยา จันทร์แก้ว
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
519  
590926
น.ส.มินตรา สารจันทร์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
520  
590932
นายพิริยุต ประศาสน์ศิลป์
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
521  
590936
น.ส.เกวลี พุทธพงค์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
522  
590937
น.ส.ปาริชาติ เพ็ชรสุกใส
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
523  
590938
น.ส.นฤมล ศรีวัฒน์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
524  
590945
นายวชิรวิทย์ แสนพันธ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
525  
590950
น.ส.ศศิมาภรณ์ ชินคำ
บริหารธุรกิจ / การตลาด
526  
590952
นายวัฒนพงศ์ หอมหวล
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
527  
590955
น.ส.เพ็ญพิชชา มานะกิจ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
528  
590958
นายภูรีภัทร ลายเขียน
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
529  
590960
น.ส.จุฑารัตน์ กิตติรัตนโสภา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
530  
590965
นายธนพล จักหงษ์สุวรรณ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
531  
590967
น.ส.ณัฐรัตน์ สุทัศน์เสถียรภาพ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
532  
590969
น.ส.ไอริณ ถาวร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
533  
590970
น.ส.ธารารัตน์ เนียมสวัสดิ์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
534  
590971
นายนันทวัฒน์ หาญกล้า
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
535  
590977
น.ส.สุมณีย์ ธนไวทย์โกเศส
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
536  
590979
น.ส.ธนัชพร สุดภา
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
537  
590980
น.ส.กณิฑภัณฐ์ มนต์พิทักษ์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
538  
590981
นายปษทัต ศรีวิชัย
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
539  
590984
น.ส.ปิยธิดา ใจอ่อน
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
540  
590985
น.ส.ภนิตา คงเมือง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
541  
590990
นายอนุชา เทียมเทศ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
542  
590996
นายธีรานันท์ บานแย้ม
บริหารธุรกิจ / การตลาด
543  
591000
น.ส.ศิริวรรณ วงษ์มุน
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
544  
591006
น.ส.พรวิมล อังคณารุ่งรัตน์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
545  
591010
นายวันชัย ศรีนวล
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
546  
591014
น.ส.ภาสินี ศรีจันทร์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
547  
591016
นายวราเทพ ลิ้มโอภาส
บริหารธุรกิจ / การตลาด
548  
591017
น.ส.ปิติพร ปิติ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
549  
591019
นายธนวัต ฉันวัฒนาชัย
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
550  
591023
น.ส.กัลยรัตน์ แท่นยั้ง
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
551  
591024
นายคมศร ช่อบัวทอง
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
552  
591025
น.ส.ณัฎฐธิดา อัตชู
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
553  
591027
น.ส.นันทิยา ศรีบุญมา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
554  
591030
ม.ล.วชิรนันท สุขสวัสดิ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
555  
591031
น.ส.สุจิรา เมทณีสดุดี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
556  
591037
น.ส.พรพรรณ คูพิสิทธิธรรมะ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
557  
591038
น.ส.อรณิชชา เตชจินดามณี
บริหารธุรกิจ / การตลาด
558  
591044
น.ส.วิภาวี วิพัฒน์โสภากร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
559  
591045
น.ส.อุษณีย์ เทียบขุนทด
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
560  
591047
น.ส.ฌัชรินทร์ สุขสม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
561  
591050
น.ส.สุทธิษา แสงอรุณ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
562  
591051
น.ส.รุจิรา มณีวงค์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
563  
591053
น.ส.จิดาภา มีสวัสดิ์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
564  
591059
น.ส.โศภิดา บุญมา
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
565  
591061
น.ส.ภูรีมาศ ดำรงเดชาพันธ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
566  
591063
น.ส.อรยา ทาแหยม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
567  
591069
น.ส.ธัญญารัตน์ รามศิริ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
568  
591074
น.ส.กรรณิการ์ ขันทวี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
569  
591078
น.ส.อัจฉรา มิตรเมือง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
570  
591079
น.ส.ชนากานต์ ใจกล้า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
571  
591082
น.ส.ปัณฑานิษฐ์เดช ภูผาคุณ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
572  
591084
นายภูวไนย เส้นทอง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
573  
591086
น.ส.อรอุมา พรมมาศ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
574  
591089
นายนันทวัฒน์ ผัดเป้า
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
575  
591091
น.ส.สุพรรณชิกา กุนะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
576  
591092
น.ส.ฐิติพร พลซา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
577  
591096
น.ส.ภัทรวดี คงแก้ว
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
578  
591103
น.ส.สุภัสสรา พรหมสมบัติ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
579  
591105
น.ส.ศศิธร หงษา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
580  
591111
น.ส.อรวรรณ ทองสุกใส
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
581  
591118
น.ส.ชุติมาภรณ์ วงศ์ภักดี
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
582  
591119
น.ส.ปริชญา มุสิกทอง
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
583  
591120
น.ส.ณัฐชา บูรพาชน
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
584  
591121
นายปรัชญ์ปกรณ์ ประเสริฐผล
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
585  
591122
นายสรวิศ เจริญเวชธนกิจ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
586  
591128
น.ส.มณสิชา ไชยโภชน์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
587  
591132
น.ส.พิมพ์ชนก เกาะกลาง
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
588  
591155
น.ส.กฤตยาณี กฤตยบันลือ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
589  
591162
น.ส.ณัฐชยา แบนเพชร
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
590  
591168
น.ส.ณันทิยา สุขเพ็ญ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
591  
591178
น.ส.ศศิวัณย์ อนันควานิช
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
592  
591185
นายศุภกร ชูวารี
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
593  
591193
น.ส.พัชรพร สุลีสถิร
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
594  
591203
น.ส.ศรีจุฬา ศรีพิทักษ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
595  
591204
น.ส.วิไลลักษณ์ จันทร์ละออ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
596  
591205
น.ส.ภาพิมล พวกสนิท
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
597  
591206
น.ส.กาญจนาภรณ์ เกยมาศ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
598  
591210
น.ส.นิราวรรณ ขัดคำ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
599  
591212
น.ส.ปิยาพัชร วิเชียรรัตน์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
600  
591213
น.ส.ทฤฒมน ธรรมวัฒน์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
601  
591219
น.ส.ศุภรัตน์ ประทันยะ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
602  
591221
น.ส.พรพรรณ ทัพละคร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
603  
591227
น.ส.จริญญา ไชยทอง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
604  
591231
น.ส.สุธิชา ตั้งภาวนาคุณ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
605  
591232
น.ส.ศิริพรรษา ไชยชัชวาล
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
606  
591242
น.ส.สุวพัชร ปกครอง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
607  
591250
น.ส.จิตริณีย์ ไชยอินปัน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
608  
591253
น.ส.มัลลิกา สนธิธรรม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
609  
591257
น.ส.ปฏิมา วัตตนะชัย
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
610  
591261
น.ส.ฐิติกานต์ โถทอง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
611  
591264
น.ส.รุจน์จิรา สระทอง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
612  
591267
น.ส.จิรภา หมื่นแสน
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
613  
591272
น.ส.อาทิตยา จวงสมุทร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
614  
591273
น.ส.เพชรรัตน์ ปานแสงทอง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
615  
591275
น.ส.สุชาดา ว่องเจริญ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
616  
591278
น.ส.สุดารัตน์ ไวว่อง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
617  
591279
นายคณินฤทธิ์ พุดเกิด
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
618  
591280
น.ส.เสาวลักษณ์ ราเย็น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
619  
591283
น.ส.วิจิตรา ปิ่นแก้ว
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
620  
591289
น.ส.กัญภาภัค เรืองไทย
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
621  
591304
น.ส.ปัทมา ภู่ศรีสลับ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
622  
591306
น.ส.อัญชิษฐา ช่องฉิมพลี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
623  
591307
นายฐปนวัฒน์ อ่อนนวล
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
624  
591310
นายนพนันท์ วรรณรุณ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
625  
591314
น.ส.รุ่งรวี เลายี่ป๋า
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
626  
591315
น.ส.นภัสสร วงศ์พรม
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
627  
591316
น.ส.นภาพรรณ แซ่ลิ้ม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
628  
591322
นายพิสิษฐ์ ยอดอินทร์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
629  
591326
น.ส.อังสฎา กิมยงค์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
630  
591327
น.ส.พรรัก หนูนนท์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
631  
591331
น.ส.ศวิตา รุ่งก่อน
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
632  
591334
นายรณชิต ญาณปัญญา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
633  
591337
น.ส.แสงทอง เอมอ่อน
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
634  
591340
น.ส.ฑิตยา เจริญจิตต์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
635  
591345
น.ส.สุทธิณี หัวแหลม
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
636  
591352
นายภูวกฤษ สังกะสินสู่
บริหารธุรกิจ / การตลาด
637  
591353
นายธนกฤต นวลละออง
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
638  
591354
น.ส.ขวัญชนก คำสมหมาย
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
639  
591355
น.ส.สุรีรัตน์ โตสิงห์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
640  
591356
น.ส.พิมพ์ชนก ชื่นสุขเลิศเกษม
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
641  
591358
น.ส.ผกามาศ เต้นปักษี
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
642  
591360
นายสกรรจ์ แซ่โค้ว
บริหารธุรกิจ / การตลาด
643  
591363
น.ส.สุภาภรณ์ มาเยอะ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
644  
591367
น.ส.อัจฉราภรณ์ ลัคนาพันธ์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
645  
591368
น.ส.วัสนัญญา ศรีเพชร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
646  
591373
น.ส.ลัดดาวัลย์ ใจหาญ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
647  
591381
นายพีรภณ จารุเจริญกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
648  
591383
นายพีรวัส จารุเจริญกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
649  
591386
น.ส.ศิรประภา เปรมชาวนา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
650  
591388
นายชลธวัช ชาลีวงษ์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
651  
591396
น.ส.ลภัสรดา มานะยิ่งยศ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
652  
591398
น.ส.ธัญญลักษณ์ มงคลรัตน์นากร
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
653  
591401
นายธนดล ทองเพ็ง
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
654  
591403
น.ส.น้ำฝน ศิริบุญ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
655  
591405
น.ส.อุมาพร กล่อมพงษ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
656  
591410
น.ส.กุลธิดา สุทัศน์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
657  
591413
น.ส.ชุติพร ภู่สาร
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
658  
591414
น.ส.สิริกร จงรุ่งโรจน์บวร
บริหารธุรกิจ / การตลาด
659  
591417
น.ส.อุษณีกาญ หล้าสุด
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
660  
591420
น.ส.นิตยา ลาภาพันธ์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
661  
591423
น.ส.สุริวิภา สุวรรณ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
662  
591431
น.ส.พิชญา ศาสนัส
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
663  
591437
น.ส.ครองขวัญ ศรีทองเอี่ยม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
664  
591440
นายณพัช ภูธเรศธราดล
บริหารธุรกิจ / การตลาด
665  
591443
นายพงศกร แซ่แซว
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
666  
591447
น.ส.นิธิษา เจริญหมื่น
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
667  
591454
น.ส.สิรธีร์ ตรีระพงศ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
668  
591457
น.ส.พลอยไพริน เวียงนาค
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
669  
591467
น.ส.พิมพ์ชนก กิตตินภากรณ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
670  
591468
นายวัชรพงษ์ พันธ์แก้ว
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
671  
591469
นายวัชรชัย พันธ์แก้ว
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
672  
591470
น.ส.อัฉราวดี บุญคง
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
673  
591471
น.ส.ขนิษฐา ว่องไว
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
674  
591473
นายศุภกิจ ซึ่งพรม
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
675  
591475
น.ส.เอื้อกานต์ แซ่แต้
บริหารธุรกิจ / การตลาด
676  
591476
น.ส.วาสนา กาปัญญา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
677  
591477
น.ส.รัชณีพร วุฒิ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
678  
591478
น.ส.จิรัชยา พากเพียร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
679  
591479
น.ส.จารุวรรณ จันทิมา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
680  
591480
น.ส.กัญญาวีย์ รักษาสระน้อย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
681  
591481
น.ส.มณีรัตน์ ศรีหากันยา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
682  
591489
น.ส.ปาลีรัตน์ กุลพิพัฒน์ภักดี
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
683  
591494
น.ส.สุดารัตน์ ยอดมงคล
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
684  
591495
น.ส.นันทวรรณ เหมจั่นเพ็ชร
บริหารธุรกิจ / การตลาด
685  
591496
น.ส.อรุณศรี ชาลีชาติ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
686  
591499
น.ส.ธัญภรณ์ สีทา
บริหารธุรกิจ / การตลาด
687  
591502
นายธันยกร เจริญขจรกิจ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
688  
591515
นายภัทรธร พงษ์บริบูรณ์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
689  
591521
นายณภัทร มโนเกษมสันต์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
690  
591524
น.ส.วรลักษณ์ สุขสาคร
บริหารธุรกิจ / การตลาด
691  
591537
น.ส.กุลปริยา เวียงยา
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
692  
591539
น.ส.วรัญญา ดารวัล
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
693  
591544
น.ส.พนิตสุภา เอี่ยมยิ้ม
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
694  
591546
นายณัชพล ไกวัลศิลป์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
695  
591548
น.ส.กมลพร อันมา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
696  
591549
นายคุณัชชา ยอดมงคล
บริหารธุรกิจ / การตลาด
697  
591571
น.ส.โชติกา โค้งอาภาส
บริหารธุรกิจ / การตลาด
698  
591591
น.ส.วนิดา ภูเรียงผา
บริหารธุรกิจ / การตลาด
699  
591603
น.ส.ณัฐปภา ถิ่นวงษ์ม่อม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
700  
591605
น.ส.แพร ชูกวิโรจน์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
701  
591610
น.ส.สุกาญจนา เตชนวพันธ์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
702  
591613
น.ส.อรญาณี วิเศษรจนา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
703  
591616
น.ส.กนกวรรณ จิกจักร
บริหารธุรกิจ / การตลาด
704  
591617
น.ส.อนิดจิรา เหล่าหวายนอก
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
705  
591624
น.ส.ญาณิศา พูลทรัพย์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
706  
591626
น.ส.นัฏฐา จันทร์คณา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
707  
591637
น.ส.อัยนาอ์ หวันสู
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
708  
591641
นายธนกร เจ่งสกุล
บริหารธุรกิจ / การตลาด
709  
591642
น.ส.ศิลารัตน์ วงษ์มุน
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
710  
591644
น.ส.ศิริพร แก้วคง
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
711  
591648
น.ส.ชลิตา พุ่มระหงษ์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
712  
591655
นายเคนจิ ซูซุกิ
บริหารธุรกิจ / การตลาด
713  
591656
นายวัชรพงษ์ เหล่าดี
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
714  
591666
นายณรงค์ศักดิ์ ทรัพย์กรกิจ
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
715  
591676
น.ส.ณิชาภา นิธิเดชาโชติ
บริหารธุรกิจ / การตลาด
716  
591677
น.ส.เบญญทิพย์ ไกรนิตย์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
717  
591678
น.ส.ฉัตรบุษ จิว
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
718  
591680
น.ส.วิชพร สำเภามาตา
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
719  
591681
นายวัยวุฒิ มีบุญเปี่ยม
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
720  
591683
นายพิชญกิจ พันธะมา
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
721  
591686
นายอนันต์ ภาสุรกาญจน์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
722  
591689
น.ส.ภัทรารัตน์ เกิดแสงสุริยงค์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
723  
591690
น.ส.จริดา บุญประการ
บริหารธุรกิจ / การตลาด
724  
591694
นายอรรถโกวิท พรมนิกร
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
725  
591695
น.ส.ณัฐมล จันทร์ต๊ะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
726  
591696
น.ส.นิรชา ยิ้มน้อย
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
727  
591699
น.ส.กมลวรรณ สดฉุน
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
728  
591700
น.ส.ณัฎฐ์นิชา เกษแก้ว
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
729  
591701
นายธนกร ฉันทนานุรักษ์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
730  
591704
นายอำพล สุขปลั่ง
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
731  
591706
นายเสฎวุฒิ ทองตำลึง
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
732  
591708
น.ส.นัฐฐา ฟักขำ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
733  
591711
นายพชรพล สวนพรหม
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
734  
591717
นายอธิพงษ์ อภิสนธิ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
735  
591725
น.ส.สิริประภา มิตร์ษา
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
736  
591726
น.ส.นริศรา มีระกูล
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
737  
591730
น.ส.สุพัตตรา ภู่พิมล
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
738  
591735
น.ส.สุดารัตน์ ประเสริฐยิ่ง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
739  
591736
นายกานต์นิธิ พุทธประวัติ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
740  
591742
น.ส.ศิรินภา ภักดี
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
741  
591748
น.ส.เบญจวรรณ กอไธสง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
742  
591750
น.ส.ณิชารีย์ วิทุรานิช
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
743  
591752
น.ส.ชญาดา สุวรรณบุบผา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
744  
591755
น.ส.สุวพัชร ศรีบุญ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
745  
591757
น.ส.อุมาพร นิ่มเรือง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
746  
591758
น.ส.สุพรรษา กาญจนประกอบ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
747  
591762
น.ส.ชนิสรา แก่นแก้ว
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
748  
591764
นายเหมรัตน์ วิศิษฐ์สกุล
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
749  
591767
น.ส.สุนทรี ใช้เจริญ
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
750  
591774
น.ส.กัลยรักษ์ ตรีกิตติคุณ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
751  
591781
น.ส.กนกรัตน์ ธรรมโคตร
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
752  
591784
น.ส.วินิตา งามเสงี่ยม
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
753  
591786
น.ส.ธันย์ชนก นามตะ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
754  
591787
นายณัฐพงศ์ ชั้นศิริ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
755  
591790
น.ส.พิมพิริยา เกตุจิตร
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
756  
591791
น.ส.กุสุมาลย์ ตันติกุลวัฒนกิจ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
757  
591793
น.ส.ณิชรีย์ เอี่ยมกำแหง
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
758  
591794
น.ส.อสิตา มั่นหมาย
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
759  
591797
น.ส.พรธีรา คงสุข
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
760  
591805
น.ส.รุ้งทราย เมืองน้อย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
761  
591809
น.ส.ภณิตา ฉัตรทิวาพร
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
762  
591811
น.ส.ธันย์ชนก ม่วงนาค
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
763  
591815
นายติณณภพ วัจนะรัตน์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
764  
591817
น.ส.ดรณีรัตน์ สีนวล
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
765  
591818
น.ส.ปิยะณัฐ ชูเชิด
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
766  
591820
น.ส.มลชา กุลภาเมธาวุฒิ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
767  
591822
น.ส.ชไมพร มอและ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
768  
591823
น.ส.ชุติมา แก้วสำราญ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
769  
591828
น.ส.ณัฐวดี น้ำอบเชย
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
770  
591829
น.ส.บุณยกร อัครปฐมกุล
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
771  
591830
น.ส.ชนัชพร บุญรักษ์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
772  
591831
นายกันตภณ หาญประสานกิจ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
773  
591833
น.ส.สุธิตา ตาเดอิน
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
774  
591834
นายศักดิ์กวิน ตันย้ง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
775  
591837
นายปรัตถกร ฤกษ์วิธี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
776  
591840
น.ส.นัชชา พัฒนศาสตร์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
777  
591846
น.ส.กัณญรัชต์ ชิตเจริญ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
778  
591850
น.ส.พิมพ์พร แก้วไพฑูรย์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
779  
591851
น.ส.ภครส ถนอมวงษ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
780  
591855
น.ส.มัทนา บุญกอง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
781  
591856
น.ส.แอนดา มูเก็ม
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
782  
591863
น.ส.เมทินี รักษาชาติ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
783  
591864
น.ส.กรรนิการณ์ ใบศรี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
784  
591866
น.ส.ภัทธิรา ทะโพนชัย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
785  
591868
น.ส.ปวิชญา ปัทม์แก้ว
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
786  
591869
น.ส.บุษปรัชต์ จำปาอุ่น
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
787  
591870
น.ส.วิวิชญาพร ชุมสุวรรณ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
788  
591871
น.ส.สรารัตน์ สุบรรณ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
789  
591872
น.ส.อนุจริน อะรี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
790  
591873
น.ส.ณัฏฐณิชา เณรตาก้อง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
791  
591874
น.ส.พิจิตรา สารสี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
792  
591875
น.ส.ศิริลักษณ์ คำรศ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
793  
591876
น.ส.ณัฐกานต์ ภูแล่นกี่
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
794  
591877
น.ส.ยุวธิดา อ้วนโต
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
795  
591879
น.ส.วาดฝัน วิวัฒน์ไพรสน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
796  
591881
น.ส.ผการัตน์ วรสิงห์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
797  
591882
น.ส.ปิยะธิดา วิทยะโอชะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
798  
591883
น.ส.สุวนันท์ ฤทธิ์พันธุ์ม่วง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
799  
591884
น.ส.ณัฐธิดา งุ่นศิริ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
800  
591885
น.ส.ณัฐกมล เสาเมืองทอง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
801  
591890
น.ส.บุษกร สอนน้อย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
802  
591893
น.ส.สลิลทิพย์ คีรีอารักษ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
803  
591894
นายเฉลิมชัย บุญจันทร์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
804  
591904
น.ส.จารุวรรณ สีคำสุข
บริหารธุรกิจ / การตลาด
805  
591905
น.ส.สิริยากร ภูรีมหาวงศ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
806  
591907
น.ส.มนัสนันท์ สมสว่าง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
807  
591909
น.ส.มณีมณฑ์ ขอแอบกลาง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
808  
591910
น.ส.ชนากานต์ หรั่งทอง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
809  
591918
น.ส.ณัฐทิญา นงนาคเพนา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
810  
591920
น.ส.ธิดารัตน์ สงวนเนตร
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
811  
591921
น.ส.วรัญญา ภูปานทอง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
812  
591935
นายกฤชติณ รับเรืองยศ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
813  
591937
นายพัชวัฎ แซ่เลื่อง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
814  
591947
น.ส.สมัชญา พูลเอียด
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
815  
591949
น.ส.บุรัสกร สนสกล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
816  
591952
น.ส.นันทิภา ปะกิคะเนย์
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
817  
591953
นายณัฐพล พลยางนอก
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
818  
591954
น.ส.วิสสุตา พงศ์ธนา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
819  
591958
น.ส.นัทธมน สนแย้ม
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
820  
591963
น.ส.มันทนา โตมี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
821  
591969
น.ส.ศุภาวรรณ แต้มเจริญ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
822  
591974
น.ส.กุลจิรา คำภา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
823  
591977
น.ส.เบญจวรรณ สุวรรณประเสริฐ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
824  
591979
น.ส.จุฬาลักษณ์ ระดาบุตร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
825  
591980
น.ส.ธนัญญา ชิดสิน
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
826  
591981
น.ส.พิทยาภรณ์ บุญเลิศ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
827  
591985
น.ส.ญานิกา นิ่มอนงค์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
828  
591986
น.ส.ศิริรัตน์ สามเสน
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
829  
591987
น.ส.ศิริรัตน์ ศรเดช
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
830  
591990
น.ส.วาริญรัตน์ ทรงไตรย์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
831  
591995
น.ส.พัณณิตา ศิวะยิ่งสุวรรณ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
832  
591998
น.ส.พีชลิกา อยู่ศิริ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
833  
591999
น.ส.ฐิติกานต์ อินทวงศ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
834  
592000
น.ส.เสาวลักษณ์ แต้สกุล
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
835  
592001
น.ส.สุพิชญา เมืองเกลี้ยง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
836  
592008
น.ส.สาธิตา บุตรเมฆ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
837  
592011
นายอาทิตย์ อาจจงทอง
บริหารธุรกิจ / การตลาด
838  
592017
น.ส.ชัสมา รัชตรุ่งโรจน์กุล
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
839  
592019
น.ส.ณัฐวดี แสงสีงาม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
840  
592022
นายปรัชวุธ ทรัพย์ยิ่ง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
841  
592028
นายวิทยา นารี
บริหารธุรกิจ / การตลาด
842  
592030
น.ส.ณัฐสุดา เนื่องโพธิ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
843  
592032
นายธวัชชัย โพธิ์อุดม
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
844  
592036
นายจักรกฤษณ์ จูมนา
บริหารธุรกิจ / การตลาด
845  
592038
นายธนกฤต สามพวงทอง
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
846  
592039
น.ส.นิศารัตน์ จันทร์แสง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
847  
592051
น.ส.คุณิตา แซมหิรัญ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
848  
592064
น.ส.นิลวรรณ รุ่งนาไร่
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
849  
592065
นายจิรายุ โมกข์อรรถยา
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
850  
592066
น.ส.ศุภนิดา ดำรงค์ชัย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
851  
592068
น.ส.สุทธิรักษ์ พรเพ็ง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
852  
592070
น.ส.กัญชลิกา เอกวิไล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
853  
592075
น.ส.จรัญญา มีมุข
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
854  
592084
น.ส.จิราพัชร สวัสดิจันทร์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
855  
592086
น.ส.ชุติภา เหลืองเลิศอมร
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
856  
592100
น.ส.ภิญญาพัชญ์ ขำตรี
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
857  
592101
น.ส.นพรัตน์ เฉิดมนูเสถียร
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
858  
592102
น.ส.อารียา เพ่งพินิจธรรม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
859  
592111
น.ส.ปุญญิศา กลิ่นแก้ว
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
860  
592112
น.ส.นิสรา เหง่าศรี
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
861  
592114
น.ส.กรัณฑรัตน์ เนตรฉาย
บริหารธุรกิจ / การตลาด
862  
592115
น.ส.ศศินา ดีสม
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
863  
592118
น.ส.นนทพร จำปาหาญ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
864  
592120
น.ส.ธันยพัฒน์ เสาเมืองทอง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
865  
592121
น.ส.กนิษฐา ยนต์ดัน
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
866  
592124
น.ส.วรลักษณ์ แข็งขัน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
867  
592127
น.ส.ศิริลักษณ์ ยศกลาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
868  
592131
น.ส.พัชราภรณ์ บุญรัตน์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
869  
592139
น.ส.ธาราวดี สิริสุขลาโภ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
870  
592143
น.ส.ธารารัตน์ สรสิทธิ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
871  
592145
น.ส.ธัญญามาศ ยศแก้ว
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
872  
592148
น.ส.ณัฐณิชา หอมสิริ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
873  
592151
น.ส.พิมพ์พิมล ปัดสบาน
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
874  
592154
น.ส.ภัทรวดี สุวรรณ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
875  
592156
น.ส.กนกวรรณ น๊อตกระโทก
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
876  
592159
น.ส.มูนีเราะห์ ยูโซ๊ะ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
877  
592171
นายปุรเชษฐ์ เทศกูล
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
878  
592173
น.ส.กุลสตรี เมฆประยูร
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
879  
592174
น.ส.เสาวลักษณ์ สิงห์วงษ์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
880  
592185
น.ส.วิยะดา คำประทิก
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
881  
592190
น.ส.ดวงหทัย นิลชำนาญ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
882  
592191
น.ส.สิริวิไล สิงห์โต
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
883  
592192
น.ส.ศิริลักษณ์ ฟูเกษม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
884  
592193
น.ส.เกษร แก้วลือ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
885  
592198
น.ส.วิชุตา ชูรัตน์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
886  
592200
น.ส.กาญจนา พุ่มพฤกษ์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
887  
592201
น.ส.พันทิวา เทียนขาว
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
888  
592203
น.ส.ปิยธิดา อินทร์พรหม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
889  
592211
น.ส.วราภรณ์ สิงห์หลอด
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
890  
592213
น.ส.มาชารล์ แก้วใสย
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
891  
592219
น.ส.ฮัสมา ละสอ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
892  
592229
น.ส.กัญญารัตน์ อ้นเพชร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
893  
592241
น.ส.อัจฉรา กลั่นแฮม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
894  
592242
น.ส.คณิดา อังคณาสุภาโชติ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
895  
592244
น.ส.ณัฐธิดา ใจหาญ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
896  
592247
น.ส.พรพนมรักษ์ ทุหา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
897  
592249
น.ส.สุจิตรา ป้านภูมิ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
898  
592250
น.ส.อารีซา ดอเล๊าะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
899  
592251
น.ส.ณัฐธยาน์ สุทธิรักษ์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
900  
592252
น.ส.ปวีณา หงษ์เวียงจันทร์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
901  
592253
น.ส.ภิญญดา ภู่พิพัฒน์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
902  
592256
น.ส.สุวิมล บัวเกราะ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
903  
592257
นายภัทรภณ ลัดดากลม
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
904  
592258
น.ส.พลอยนภัส ศศิวิริยะดล
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
905  
592261
น.ส.พิชญา เรืองวงศ์โรจน์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
906  
592262
น.ส.ศันสนีย์ ศรีบุรุษ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
907  
592263
น.ส.พิมพ์ชนก คุ้มปั้น
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
908  
592264
น.ส.ผกามาส จำเริญ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
909  
592265
น.ส.วริศรา สุภาวิมล
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
910  
592266
น.ส.กุลธิดา คมขำ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
911  
592268
น.ส.มัณฑนา สุวดิษฐ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
912  
592269
น.ส.สิริพันธุ์ คัมภีระ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
913  
592273
น.ส.จิตติมา เลาหรุ่งพิสิฐ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
914  
592275
น.ส.ธัญญธร ชนะกิตติคุณ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
915  
592277
น.ส.วิลัยลักษณ์ พรมบุตร
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
916  
592282
น.ส.ฉันท์ชนิต เอกประเสริฐ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
917  
592286
น.ส.ชนนิภา มุมกระโทก
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
918  
592287
น.ส.กิตติพิชฐ์ ขาวงาม
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
919  
592288
นายกิตฐิตพงศ์ ขาวงาม
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
920  
592293
น.ส.รัชฎาภรณ์ ใจเรียง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
921  
592297
น.ส.กาญจนา บุญลอย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
922  
592300
นายณัฐพงษ์ ยุวรรณศรี
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
923  
592305
น.ส.อมิตา กองแก้ว
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
924  
592307
น.ส.มารีน่า หมัดนุช
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
925  
592311
น.ส.นิรินธนา สำราญสุข
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
926  
592319
น.ส.ณัฐชญา เอี่ยมศรี
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
927  
592324
น.ส.นิภาพร เต็มประดา
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
928  
592330
นายศรวิษฐา นาคะรัต
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
929  
592332
น.ส.กุลธิดา ตรีเดช
บริหารธุรกิจ / การตลาด
930  
592336
นายณัฐวัฒน์ กีรติเกรียงสิน
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
931  
592338
นายส่งศักดิ์ แจ่มกระทึก
บริหารธุรกิจ / การตลาด
932  
592340
น.ส.ปัณณภัสร์ ศรีณธีพัฒน์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
933  
592342
น.ส.มณฑิรา ดวงเนตร
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
934  
592351
น.ส.สรัลพร อินทรโมฬี
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
935  
592356
นายศุนิรันดร์ ยวนใจ
บริหารธุรกิจ / การตลาด
936  
592357
น.ส.สวิตตา นาเวียง
บริหารธุรกิจ / การตลาด
937  
592363
น.ส.วาสินี เจียรนัย
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
938  
592375
น.ส.พันธิตรา ปัญญาภรณ์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
939  
592376
น.ส.นันทวรรณ สิริพิพัฒน์ขจร
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
940  
592377
น.ส.ชุติมณฑน์ เวศวงศ์ษาทิพย์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
941  
592380
น.ส.นภสร วงศ์อุทาร
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
942  
592381
น.ส.อธิชา ศุลีพร
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
943  
592382
น.ส.ฐิตพัฒน์ เอี่ยมสถิตย์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
944  
592385
น.ส.พิมพิศา ชาติวิริยะอำนวย
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
945  
592389
นายธนนนท์ ประเสริฐศรี
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
946  
592393
น.ส.ภณิดา ทิพย์รักษ์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
947  
592394
นายอนวัช ฉวาง
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
948  
592396
น.ส.วริสรา แซ่เตียว
บริหารธุรกิจ / การตลาด
949  
592400
น.ส.วิมลรัตน์ หาทรัพย์
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
950  
592403
น.ส.รัศมีจันทร์ อิ่มทอง
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
951  
592406
น.ส.อัจฉริยา พรมวงค์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
952  
592408
น.ส.สุรวิดา จันทอุทัย
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
953  
592416
น.ส.ชรัญญา สุขสำราญ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
954  
592422
น.ส.ยุพาพร คำสีแก้ว
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
955  
592424
น.ส.ปัณลดา แก้วพันเดิม
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
956  
592427
นายกรณ์ศุภชีพ สุวรรณวิจิตร
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
957  
592429
นายกฤษณะ เพ็ชรราย
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
958  
592432
น.ส.สุริตา พันธ์ไซแก้ว
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
959  
592433
นายอธิวัฒน์ ธาดาดลทิพย์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
960  
592436
น.ส.จุฑามาศ เชื่อมทองดี
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
961  
592440
นายกิตติกวินทร์ มาซา
บริหารธุรกิจ / การตลาด
962  
592442
นายนวมินทร์ ศรีวรรณตัน
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
963  
592688
น.ส.สุจิตรา วันดี
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
964  
592689
น.ส.พรรณรัฐ ฤทธิ์กระจาย
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
965  
592690
น.ส.มุฑิตา รังษีกาญจน์ส่อง
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
966  
592693
น.ส.บูรวรรณ บูรณะเหตุ
บริหารธุรกิจ / การตลาด
967  
592696
นายศุภฤกษ์ วิสารทกุล
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
968  
592697
น.ส.เอมรินทร์ บุญปก
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
969  
592698
นายอภิวัฒน์ สุพัฒนวาณิชกุล
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
970  
592706
น.ส.ญาณิศา ศรีประสงค์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
971  
592707
นายณัฐนนท์ ฟักเทพ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
972  
592710
น.ส.พรประภา ปักคำวงษ์สังข์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
973  
592712
น.ส.นันทวัน เอี่ยมปริก
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
974  
592713
น.ส.นัชชา นาคสว่าง
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
975  
592716
น.ส.ธิดารัตน์ สระทอง
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
976  
592718
นายอิสรา ชวนสมสุข
บริหารธุรกิจ / การตลาด
977  
592724
น.ส.สุภัราวดี ตาดพริ้ง
บริหารธุรกิจ / การตลาด
978  
592728
นายวรุฒ นพประไพ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
979  
592729
น.ส.วิฆเนศ ม่วงศรี
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
980  
592730
นายโพธิวัฒน์ ประสารวงค์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
981  
592733
น.ส.กนกวรรณ คงมั่น
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
982  
592735
นายพรภิสิทธิ์ ทองมั่นคง
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
983  
592742
นายภูวดล ภูมิสถาน
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
984  
592745
น.ส.วริดา สายสุคนธ์
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
985  
592750
นายสุกฤต สนามชัย
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
986  
592751
น.ส.พรพิมล แพงคำสอน
บริหารธุรกิจ / การตลาด
987  
592760
นายธนกร รักวงศ์อาชีพ
บริหารธุรกิจ / การตลาด
988  
592765
น.ส.ศิรภัสสร พูนช่วย
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
989  
592771
น.ส.อรนุช สุขปัญญานนท์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
990  
592772
น.ส.ชญานิษฐ์ จันทร์ตรี
บริหารธุรกิจ / การตลาด
991  
592781
น.ส.ณัฐนันท์ รสนู
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
992  
592783
น.ส.นิรวาณ ผลประสิทธิ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
993  
592786
นายทนุพงษ์ จ่ากลาง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
994  
592788
นายตันติกร แตงอ่อน
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
995  
592792
น.ส.จุฑามาศ สลิดกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
996  
592793
นายชัยพฤกษ์ คำสวน
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
997  
592798
น.ส.ทักษมน ประเสริฐยิ่ง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
998  
592802
น.ส.ลัดดาวัลย์ พิมพ์วงค์
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
999  
592804
น.ส.ชลธิดา ผางนาง
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
1000  
592805
น.ส.สุธิดา เกิดบัว
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
1001  
592811
น.ส.กัญจนพร เชิดฉาย
บริหารธุรกิจ / การตลาด
1002  
592812
น.ส.กัญญาณัฐ สุขชนะ
บริหารธุรกิจ / การตลาด
1003  
592816
นายบัญชา กลัดเสม
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
1004  
592825
นายพีรพล ยิ้มชื่น
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
1005  
592842
นายนัทธพล ชื่นเพ็ชร
บริหารธุรกิจ / การตลาด
1006  
592858
นายภาณุพงศ์ มูลสิน
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
1007  
592861
น.ส.สุนิษา ปัจฉิมมา
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
1008  
592879
น.ส.พิมพิมล ตรีระพงศ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
1009  
592881
นายวิศรุต บุญเซ็น
บริหารธุรกิจ / การตลาด