เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 ค้นหา
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 ติดต่อสำนักทะเบียนฯ
 คำถามที่ถามบ่อย
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียนล่าช้า
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 กระดานข่าว
 
 สถิติของผู้เข้าชม :
 สถิติการเข้าชม
 แบบสำรวจ
 บริการอื่นๆ :
 Receipt
 มฉก.30(บริหาร ภาคสมทบ/ภาษาอังกฤษ-จีน)
 Reg Info
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE
 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
551867
นายคนิน สืบสาย
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
2  
553199
น.ส.ธญานี นิลเขียว
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
3  
553204
นายเอกรินทร์ ชื่นบาลเย็น
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
4  
553225
นายอรรถพล ศรีวัฒนวรชัย
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
5  
560011
น.ส.สริญญา จันทร์รุ่งเรือง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
6  
560535
น.ส.พินทุสร แสงจันทร์รุ่ง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
7  
560698
น.ส.อภิชญา วัชรวงษ์ไพบูลย์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
8  
560714
น.ส.กัลยา ทองเหลือง
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
9  
561072
น.ส.ศิริประภา แก้วตัน
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
10  
561738
นายณัฐวศิน เทศแก้ว
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
11  
563373
นายสลิลโรจน์ จรูญจิตเสถียร
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
12  
563974
นายชรินทร์ สุทธมโน
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
13  
564051
น.ส.อันญารัตน์ จิลดาทวีสุวรรณ
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
14  
564085
น.ส.โสภิตา อินทร์แก้ว
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
15  
570123
นายจตุรพร บุญประเสริฐ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
16  
570705
น.ส.นภาพร แตรตุลาการ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
17  
571223
นายธนพัฒน์ ตั้งตรงวัฒนา
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
18  
571239
นายณัฐ นาวานุเคราะห์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
19  
571255
นายทัตปารเมษฐ์ สุนทรวิเศษ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
20  
571288
น.ส.ภควดี ศิริทองสุข
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
21  
571292
นายอาคม เทียนบ้านขอม
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
22  
571453
นายณัฐพล สุขโข
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
23  
571461
นายรพีพัทร์ มีจำรัส
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
24  
571545
นายเจษฎา สอนจันทร์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
25  
571548
นายพีระวัฒน์ เผ่าศรีเจริญ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
26  
571549
นายหฤษฎ์ ชินเชษฐ์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
27  
571684
น.ส.ประภาศิริ เชาว์ดี
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
28  
571798
น.ส.เปมิกา มธุรพจนกุล
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
29  
571810
น.ส.วิมลรัตน์ ภัยธิราช
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
30  
571841
น.ส.บุษศรินทร์ แสวงชัย
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
31  
571903
น.ส.ฐิติรัตน์ ชีวินบุญอนันต์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
32  
571966
นายฐนกร งามจริง
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
33  
572031
น.ส.ดวงแก้ว อภิรักษ์ทรัพย์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
34  
572081
นายชยันต์ ปิยะพันธุ์พงศ์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
35  
572105
นายอิทธิเดช คำเครื่อง
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
36  
572266
น.ส.จิตรตินันท์ ยศกลาง
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
37  
572547
น.ส.ณัฐนันท์ แย้มกรานต์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
38  
573404
น.ส.ชลธิชา ฉลองภูมิ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
39  
573442
นายหฤษฎ กาญจนทวีโรจน์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
40  
573590
น.ส.สุดาวดี จันหา
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
41  
573647
น.ส.นิมมิตา วัฒนแสงประเสริฐ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
42  
573817
น.ส.ปุณยนุช โอสถานนท์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
43  
573836
น.ส.เบญจพร มีเอี่ยม
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
44  
573840
น.ส.ชญาณ์นันท์ นิธิจตุพงศา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
45  
573883
น.ส.ประภาพรรณ วิชัยดิษฐ
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
46  
573915
น.ส.วรินทร เทือกศิริ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
47  
580616
น.ส.ภิญญดา จันพลา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
48  
580844
น.ส.ธนวรรณ นภาโชติ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
49  
581101
น.ส.ศรุตา วิมลรัตน์
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
50  
581380
น.ส.วนิชญา ขันอาษา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
51  
581431
น.ส.ทักษพร อภิทักขกุล
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
52  
581922
นายอรรถสิทธิ์ ตระกูลมุกทอง
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
53  
583574
น.ส.ดนุลัดดา งามถิ่น
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
54  
583584
นายสิทธินนท์ กำพลมาศ
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
55  
583800
น.ส.ชลธิชา จำลองเพ็ชร
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
56  
590646
น.ส.ณัฐกาญจน์ ฉายวรภัทร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
57  
590668
น.ส.พรปวีณ์ โยธินวัชรชัย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
58  
590750
น.ส.พรรษชล คล้ายศรี
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
59  
590781
น.ส.นวพรรัตน์ อาระยะวงค์
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
60  
590807
น.ส.มธุอร เข็มศรี
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
61  
590849
นายวันชนะ เฟื้อนพันธ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
62  
590874
น.ส.นนทิชา วงศ์สูง
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
63  
590908
น.ส.วรรณพร ราชบุรี
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
64  
590931
น.ส.จรินทร์พร กั้วจำนงค์
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
65  
590933
น.ส.ณัฐกานต์ บุตรวงค์
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
66  
590956
น.ส.ปิยะเนตร จุลมานพ
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
67  
590973
น.ส.สวิชญา อ่อนประสพ
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
68  
591011
น.ส.กัญญาณัฐ ภู่พูลเพียร
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
69  
591033
น.ส.พรนิภา กิจจารุ่งเรือง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
70  
591039
น.ส.ชวัลญา ชื่นชีวเจริญ
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
71  
591067
น.ส.อณัฐชญา ตามัน
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
72  
591359
น.ส.นฎาวดี สุวรรณคง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
73  
591389
น.ส.พัณณิตา ชนาพงษ์จารุ
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
74  
591390
น.ส.ณัฐกมล น่วมเจริญ
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
75  
591392
น.ส.ณิชาภัทร โชคพานิชศิริ
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
76  
591407
น.ส.อภัสราวดี นพรัตน์เลิศ
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
77  
591455
น.ส.นลนสร มากจงดี
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
78  
591460
น.ส.สิริวิมล สกุลลิ่มสุวรรณ
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
79  
591491
น.ส.อภิญญา ผดุงเดชชาญชัย
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
80  
591553
น.ส.สิญาภรณ์ ลี้เทียน
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
81  
591606
น.ส.สุรีรัตน์ อยู่สมบูรณ์
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
82  
591607
น.ส.อินทิราพร วัฒนภักดี
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
83  
591608
น.ส.เปลววดี พิลาแหวน
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
84  
591611
น.ส.ไพลิน เกียรติศิริกุล
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
85  
591621
น.ส.นภัส วิทยพรกุล
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
86  
591628
นายชนะภัย ตั้งใหม่คงสิริ
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
87  
591633
นายเอกอานนท์ อ้อทอง
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
88  
591634
นายสหรัฐ ทัศมาลี
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
89  
591635
น.ส.ศิริพร เกาะแก้ว
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
90  
591640
นายกษิดิศ สาบุตร
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
91  
591652
น.ส.รัชณีกร อนันต์
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
92  
591653
น.ส.กุลิสรา โชคประทาน
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
93  
591658
นายไตรภพ แซ่ตั้ง
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
94  
591666
นายณรงค์ศักดิ์ ทรัพย์กรกิจ
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
95  
591673
นายศิรเสกข์ เพี้ยนศรี
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
96  
591679
นายศุภพัฒน์ นรัญลักษณ์
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
97  
591936
นายอี่วเสียง แซ่หลี
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
98  
591945
น.ส.จิดาภา ทับทิมไสย
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
99  
592078
นายสุรเดช วาหนูนาม
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
100  
592353
น.ส.พัชราภา หะวนิช
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
101  
592354
น.ส.ภาวิดา สว่างทองหลาง
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
102  
592360
นายเรืองตระกูล จิตติเรืองเกียรติ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
103  
592369
น.ส.จินตนา คุ้มตระกูล
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
104  
592441
น.ส.ชนัญชิดา ภักตรนิกร
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
105  
592680
นายอี่หงษ์ ศิริจรรยานนท์
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
106  
592749
น.ส.รุ่งฤทัย แสนสิงห์
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
107  
592776
น.ส.ณัฐณิชา หีมเบ็ญหมาน
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
108  
592784
น.ส.กมลลักษณ์ ภาสวร
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
109  
592835
นายวัฒนะชัย หอมหวล
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว