เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 ค้นหา
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 ติดต่อสำนักทะเบียนฯ
 คำถามที่ถามบ่อย
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียนล่าช้า
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 กระดานข่าว
 
 สถิติของผู้เข้าชม :
 สถิติการเข้าชม
 แบบสำรวจ
 บริการอื่นๆ :
 Receipt
 มฉก.30(บริหาร ภาคสมทบ/ภาษาอังกฤษ-จีน)
 Reg Info
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

Forums Page 0, Forums Page 1, Forums Page 2, Forums Page 3, Forums Page 4, Forums Page 5, Forums Page 6, Forums Page 7, Forums Page 8, Forums Page 9, Forums Page 10, Forums Page 11, Forums Page 12, Forums Page 13, Forums Page 14, Forums Page 15, Forums Page 16, Forums Page 17, Forums Page 18, Forums Page 19, Forums Page 20, Forums Page 21, Forums Page 22, Forums Page 23, Forums Page 24, Forums Page 25, Forums Page 26, Forums Page 27, Forums Page 28, Forums Page 29, Forums Page 30, Forums Page 31, Forums Page 32, Forums Page 33, Forums Page 34, Forums Page 35, Forums Page 36, Forums Page 37, Forums Page 38, Forums Page 39, Forums Page 40, Forums Page 41, Forums Page 42, Forums Page 43, Forums Page 44, Forums Page 45, Forums Page 46, Forums Page 47, Forums Page 48, Forums Page 49, Forums Page 50, Forums Page 51, Forums Page 52, Forums Page 53, Forums Page 54, Forums Page 55, Forums Page 56, Forums Page 57, Forums Page 58, Forums Page 59, Forums Page 60, Forums Page 61, Forums Page 62, Forums Page 63, Forums Page 64, Forums Page 65, Forums Page 66, Forums Page 67, Forums Page 68, Forums Page 69, Forums Page 70, Forums Page 71, Forums Page 72, Forums Page 73, Forums Page 74, Forums Page 75, Forums Page 76, Forums Page 77, Forums Page 78, Forums Page 79, Forums Page 80, Forums Page 81, Forums Page 82, Forums Page 83, Forums Page 84, Forums Page 85, Forums Page 86, Forums Page 87, Forums Page 88, Forums Page 89, Forums Page 90, Forums Page 91, Forums Page 92, Forums Page 93, Forums Page 94, Forums Page 95, Forums Page 96, Forums Page 97, Forums Page 98, Forums Page 99,

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
551867
นายคนิน สืบสาย
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
2  
553199
น.ส.ธญานี นิลเขียว
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
3  
553204
นายเอกรินทร์ ชื่นบาลเย็น
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
4  
553225
นายอรรถพล ศรีวัฒนวรชัย
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
5  
560011
น.ส.สริญญา จันทร์รุ่งเรือง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
6  
560535
น.ส.พินทุสร แสงจันทร์รุ่ง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
7  
560698
น.ส.อภิชญา วัชรวงษ์ไพบูลย์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
8  
560714
น.ส.กัลยา ทองเหลือง
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
9  
561072
น.ส.ศิริประภา แก้วตัน
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
10  
561738
นายณัฐวศิน เทศแก้ว
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
11  
563373
นายสลิลโรจน์ จรูญจิตเสถียร
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
12  
563974
นายชรินทร์ สุทธมโน
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
13  
564051
น.ส.อันญารัตน์ จิลดาทวีสุวรรณ
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
14  
564085
น.ส.โสภิตา อินทร์แก้ว
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
15  
570123
นายจตุรพร บุญประเสริฐ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
16  
570705
น.ส.นภาพร แตรตุลาการ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
17  
571223
นายธนพัฒน์ ตั้งตรงวัฒนา
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
18  
571239
นายณัฐ นาวานุเคราะห์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
19  
571255
นายทัตปารเมษฐ์ สุนทรวิเศษ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
20  
571288
น.ส.ภควดี ศิริทองสุข
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
21  
571292
นายอาคม เทียนบ้านขอม
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
22  
571453
นายณัฐพล สุขโข
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
23  
571461
นายรพีพัทร์ มีจำรัส
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
24  
571545
นายเจษฎา สอนจันทร์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
25  
571548
นายพีระพัฒน์ เผ่าศรีเจริญ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
26  
571549
นายหฤษฎ์ ชินเชษฐ์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
27  
571684
น.ส.ประภาศิริ เชาว์ดี
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
28  
571798
น.ส.เปมิกา มธุรพจนกุล
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
29  
571810
น.ส.วิมลรัตน์ ภัยธิราช
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
30  
571841
น.ส.บุษศรินทร์ แสวงชัย
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
31  
571903
น.ส.ฐิติรัตน์ ชีวินบุญอนันต์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
32  
571966
นายฐนกร งามจริง
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
33  
572031
น.ส.ดวงแก้ว อภิรักษ์ทรัพย์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
34  
572081
นายชยันต์ ปิยะพันธุ์พงศ์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
35  
572105
นายอิทธิเดช คำเครื่อง
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
36  
572266
น.ส.จิตรตินันท์ ยศกลาง
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
37  
572547
น.ส.ณัฐนันท์ แย้มกรานต์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
38  
573404
น.ส.ชลธิชา ฉลองภูมิ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
39  
573442
นายหฤษฎ กาญจนทวีโรจน์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
40  
573590
น.ส.สุดาวดี จันหา
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
41  
573647
น.ส.นิมมิตา วัฒนแสงประเสริฐ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
42  
573817
น.ส.ปุณยนุช โอสถานนท์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
43  
573836
น.ส.เบญจพร มีเอี่ยม
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
44  
573840
น.ส.ชญาณ์นันท์ นิธิจตุพงศา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
45  
573883
น.ส.ประภาพรรณ วิชัยดิษฐ
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
46  
573915
น.ส.วรินทร เทือกศิริ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
47  
580616
น.ส.ภิญญดา จันพลา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
48  
580844
น.ส.ธนวรรณ นภาโชติ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
49  
581101
น.ส.ศรุตา วิมลรัตน์
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
50  
581380
น.ส.วนิชญา ขันอาษา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
51  
581431
น.ส.ทักษพร อภิทักขกุล
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
52  
581922
นายอรรถสิทธิ์ ตระกูลมุกทอง
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
53  
583574
น.ส.ดนุลัดดา งามถิ่น
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
54  
583584
นายสิทธินนท์ กำพลมาศ
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
55  
583800
น.ส.ชลธิชา จำลองเพ็ชร
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
56  
590646
น.ส.ณัฐกาญจน์ ฉายวรภัทร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
57  
590668
น.ส.พรปวีณ์ โยธินวัชรชัย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
58  
590750
น.ส.พรรษชล คล้ายศรี
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
59  
590781
น.ส.นวพรรัตน์ อาระยะวงค์
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
60  
590807
น.ส.มธุอร เข็มศรี
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
61  
590849
นายวันชนะ เฟื้อนพันธ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
62  
590874
น.ส.นนทิชา วงศ์สูง
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
63  
590908
น.ส.วรรณพร ราชบุรี
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
64  
590931
น.ส.จรินทร์พร กั้วจำนงค์
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
65  
590933
น.ส.ณัฐกานต์ บุตรวงค์
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
66  
590956
น.ส.ปิยะเนตร จุลมานพ
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
67  
590973
น.ส.สวิชญา อ่อนประสพ
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
68  
591011
น.ส.กัญญาณัฐ ภู่พูลเพียร
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
69  
591033
น.ส.พรนิภา กิจจารุ่งเรือง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
70  
591039
น.ส.ชวัลญา ชื่นชีวเจริญ
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
71  
591062
น.ส.จิราภรณ์ รักษาพล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
72  
591067
น.ส.อณัฐชญา ตามัน
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
73  
591359
น.ส.นฎาวดี สุวรรณคง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
74  
591389
น.ส.พัณณิตา ชนาพงษ์จารุ
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
75  
591390
น.ส.ณัฐกมล น่วมเจริญ
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
76  
591392
น.ส.ณิชาภัทร โชคพานิชศิริ
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
77  
591407
น.ส.อภัสราวดี นพรัตน์เลิศ
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
78  
591455
น.ส.นลนสร มากจงดี
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
79  
591460
น.ส.สิริวิมล สกุลลิ่มสุวรรณ
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
80  
591491
น.ส.อภิญญา ผดุงเดชชาญชัย
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
81  
591553
น.ส.สิญาภรณ์ ลี้เทียน
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
82  
591606
น.ส.สุรีรัตน์ อยู่สมบูรณ์
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
83  
591607
น.ส.อินทิราพร วัฒนภักดี
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
84  
591608
น.ส.เปลววดี พิลาแหวน
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
85  
591611
น.ส.ไพลิน เกียรติศิริกุล
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
86  
591621
น.ส.นภัส วิทยพรกุล
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
87  
591628
นายชนะภัย ตั้งใหม่คงสิริ
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
88  
591633
นายเอกอานนท์ อ้อทอง
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
89  
591634
นายสหรัฐ ทัศมาลี
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
90  
591635
น.ส.ศิริพร เกาะแก้ว
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
91  
591640
นายกษิดิศ สาบุตร
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
92  
591652
น.ส.รัชณีกร อนันต์
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
93  
591653
น.ส.กุลิสรา โชคประทาน
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
94  
591658
นายไตรภพ แซ่ตั้ง
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
95  
591666
นายณรงค์ศักดิ์ ทรัพย์กรกิจ
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
96  
591673
นายศิรเสกข์ เพี้ยนศรี
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
97  
591679
นายศุภพัฒน์ นรัญลักษณ์
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
98  
591936
นายอี่วเสียง แซ่หลี
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
99  
591945
น.ส.จิดาภา ทับทิมไสย
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
100  
592078
นายสุรเดช วาหนูนาม
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
101  
592353
น.ส.พัชราภา หะวนิช
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
102  
592354
น.ส.ภาวิดา สว่างทองหลาง
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
103  
592360
นายเรืองตระกูล จิตติเรืองเกียรติ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
104  
592369
น.ส.จินตนา คุ้มตระกูล
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
105  
592441
น.ส.ชนัญชิดา ภักตรนิกร
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
106  
592680
นายอี่หงษ์ ศิริจรรยานนท์
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
107  
592749
น.ส.รุ่งฤทัย แสนสิงห์
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
108  
592776
น.ส.ณัฐณิชา หีมเบ็ญหมาน
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
109  
592784
น.ส.กมลลักษณ์ ภาสวร
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
110  
592835
นายวัฒนะชัย หอมหวล
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
111  
592851
น.ส.ศิริลักษณ์ มหาคชาภรณ์
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว