เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา AC1303 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
630007
น.ส.พรรณพษา เชยสำโรง
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
2  
630249
น.ส.สุทธิดา บุญยะบา
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
3  
630302
นายศุภณัฐ อัคว์สกุลเดช
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
4  
630387
น.ส.กุลธิดา แซ่เอี๊ยว
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
5  
630400
น.ส.อภิญญา ประมวล
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
6  
630421
น.ส.วรรณวิษา กงเกียน
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
7  
630647
นายภาวินพงษ์ ตั้งญาณพัฒน์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
8  
630659
น.ส.วรรณิกา คำผาเคน
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
9  
630699
น.ส.ณราภรณ์ บุญดี
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
10  
630813
นายธนาพล ศรีนวล
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
11  
630848
น.ส.เจษฎากร ฤทธิ์รายา
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
12  
630865
น.ส.ประณาพร ขุนทอง
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
13  
630959
น.ส.ปุณยนุช ขำศิริ
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
14  
631027
น.ส.สิริเกศ ทศพรสัมพันธ์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
15  
631044
น.ส.สุพิชชา พูลสวัสดิ์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
16  
631129
น.ส.ปิยะนุช บุษภาค
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
17  
631143
น.ส.ณัฐธิดา เสาแก้ว
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
18  
631157
นายพรสวรรค์ รุจิระวินิช
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
19  
631185
น.ส.ชลิกา ชัยรัตน์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
20  
631200
น.ส.ตะวัน ตองอ่อน
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
21  
631319
นายชานนท์ จูมนา
บริหารธุรกิจ / การบัญชี