เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา BC3303 กลุ่ม 02
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
602549
น.ส.ธัญชนก วัชรวรรณี
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
2  
610016
น.ส.ณัฐวรา พันธุ์วิเชียร
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
3  
610024
น.ส.ปาลิตา จันทนารักษ์
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
4  
610255
น.ส.พีรยา เอียบก๊ก
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
5  
610282
น.ส.ศุภิชญา เทพวงศ์
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
6  
610367
น.ส.นพเก้า พรมรัตน์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
7  
610871
น.ส.เพชรไพลิน ฉิมวิเชียร
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
8  
610988
น.ส.ณัฐชา ยารังษี
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
9  
611143
นายณัฐวัฒน์ ศรีวิชัย
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
10  
611234
นายพิสิษฐ์ ยอดอินทร์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
11  
611269
นายพีรเดช สุทธิมล
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
12  
611382
นายกรรชัย ภู่เล็ก
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
13  
611384
นายเรียวซึเกะ อูเอกิ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
14  
611679
นายจิรายุ ทศพลดำเกิง
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
15  
611944
น.ส.ดลยา ภู่นุชสาริกา
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
16  
611990
นายชำนาญ โสรัจจะกุล
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
17  
611992
น.ส.ศรสวรรค์ เรืองไทย
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
18  
611996
น.ส.รัตนากร เจริญสุข
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
19  
612011
นายสินไชยวัฒน์ ทุพรหม
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
20  
621453
น.ส.วิรัลพัชร คชชา
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
21  
621487
นายอภิสิทธิ์ อาศัยราษฎร์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (เทียบโอนรายวิชา ภาคปกติ)
22  
621851
น.ส.ณิชาภัทร โชคพานิชศิริ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน