เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา CA4033 กลุ่ม 02
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
601125
น.ส.กานต์ธิดา เกียรติศักดิ์โกศล
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
2  
601166
น.ส.พัชราภรณ์ รุ่งเรือง
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
3  
601374
น.ส.วิลัยวัลย์ ตองอ่อน
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
4  
601398
นายพีรวิชญ์ พูลขวัญ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
5  
601462
น.ส.นิรชา บุดมงคล
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
6  
601504
น.ส.รัชมณ มณีโรจน์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
7  
601519
นายศุภกร ยวงอักษร
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
8  
601532
นายไพรบูรณ์ สุขมีมาก
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
9  
601558
นายวีรวิชญ์ นิธิพรพิมพ์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
10  
601654
น.ส.อริสรา คนเพียร
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
11  
601943
นายกีรนนท์ จินดาเจริญสุข
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
12  
601982
นายอธิบดี เจ๊ะระหวัง
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
13  
601984
นายสรวิศ ตุณฑกิจ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
14  
601985
นายวงศธร โตรวมวงค์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
15  
602167
น.ส.อรนุช สุขปัญญานนท์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
16  
602523
น.ส.ฐาปนีย์ พัฒนโภครัตนา
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์