เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา CH1301 กลุ่ม 13
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
630002
น.ส.อารียา เปลี่ยนอำรุง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
2  
630003
น.ส.อลิสา คุ้มชนม์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
3  
630009
นายภัทษกร มหายนต์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
4  
630020
นายอินทร บุญมี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
5  
630021
น.ส.ณัฐภัทร บริพัฒน์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
6  
630025
น.ส.ศิริลักษณ์ สถิตย์กุลรัตน์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
7  
630027
น.ส.ปิยวรรณ มาตบัณดิษฐ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
8  
630030
น.ส.ศศิกานต์ สุคม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
9  
630037
นายภีรภัทร จิตไธสง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
10  
630042
น.ส.ศศินา ธรรมณรงค์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
11  
630043
น.ส.กนกรัชต์ แซ่โค้ว
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
12  
630052
นายภูมินทร์ นกดำ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
13  
630065
นายพัชรพล ทนันชนะ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
14  
630069
นายนครินทร์ ปุ่นอุดม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
15  
630078
น.ส.เบญญาภา วงษ์ชัยสมร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
16  
630095
น.ส.ชนัญชิดา เนียนทะศาสตร์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
17  
630135
น.ส.นาฏรพี โพธิ์ขำ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
18  
630142
นายธัชทฤต ฉิ้มฉาย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
19  
630191
น.ส.ศรินพร สังขวิศิษฎ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
20  
630193
น.ส.ธัญวรัตม์ มาลีหวล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
21  
630197
น.ส.ขวัญจิรา นาดี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
22  
630198
น.ส.พรพิตรา ลาชโรจน์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
23  
630216
นายกฤษฏิ์ปกรณ์ เหรียญเจริญ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
24  
630252
น.ส.อภิญญา เฮ้ากอก
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
25  
630260
น.ส.อุรัสยา เตืองพลี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
26  
630263
น.ส.กัลยรัตน์ ศักดิ์ไพศาล
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
27  
630286
น.ส.ธนภรณ์ สมจิตร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
28  
630289
น.ส.นภัสสร สุวรรณเทวะคุปต์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
29  
630290
น.ส.ปัฐฑิตา บับพาน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
30  
630293
นายพงศธร บุญจันทร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
31  
630360
น.ส.มณฑกาญจน์ แก้วคง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
32  
630363
น.ส.หทัยชนก ช้างน้อย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
33  
630379
MS.HOR NUTHA
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
34  
630381
น.ส.อามานี นิ่มเจริญ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
35  
630385
น.ส.เพชรลดา สวนแก้ว
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
36  
630402
น.ส.อารี อ่ำบำรุง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
37  
630407
น.ส.สุกัญญา อุ่นใจ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
38  
630408
น.ส.มลฤดี แสวงผล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
39  
630458
น.ส.พิมพ์ลภัส โพธิ์ทอง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
40  
630460
น.ส.สุพิชฌาย์ โพธิอุโมงค์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
41  
630473
น.ส.มานิชยา พิทักษ์วงษ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
42  
630474
น.ส.ดวงจันทร์ ถาวรชีพ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
43  
630484
น.ส.จันทิมา ทุมแสง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
44  
630501
นายกมลภพ ค่าเจริญ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
45  
630510
น.ส.ณัฐชยา วิจิตรสมบัติ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
46  
630515
น.ส.ภัทรดา คำวรรณ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
47  
630520
น.ส.วรวลัญซ์ ลี้ชินภัทร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
48  
630524
น.ส.ขวัญจิรา ขันตีจิตร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
49  
630570
น.ส.ชนิกานต์ ศรีนวล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
50  
630576
นางสาวจีรดี นิลสนธิ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
51  
630581
นายภูริณัฐ รัตนรังษี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
52  
630584
น.ส.ธันย์ชนก แซ่จาง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
53  
630592
น.ส.ณัฐพร จิรศักดิ์สงวน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
54  
630595
น.ส.กชกร นวลแสง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
55  
630598
น.ส.กชกร หมื่นชะนะ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
56  
630611
น.ส.ภาวิณี ภู่พันธุ์ทองคำ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
57  
630627
น.ส.นิภาพร ประจบ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
58  
630668
น.ส.ศิรินท์ อาจวิชัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
59  
630709
น.ส.เมธาวี สุขยานุดิษฐ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
60  
630764
น.ส.ช่อผกา สันต๊ะวงค์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
61  
630782
นายปัณวัชร์ วรรณศรีเมือง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
62  
630811
น.ส.สุจิตรา คำนึง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
63  
630867
น.ส.ธิดาทิพย์ วิจิตรธารา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
64  
631102
น.ส.สุพรรณษา กองสี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
65  
631140
น.ส.ชมพู ทิมินกุล
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
66  
631470
น.ส.สุทารักษ์ ครุฑจันทร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์