เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา CN3563 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
600201
น.ส.เจริญศรี ติณณภพภูวนันท์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
2  
600202
น.ส.ญาโณบล พลายงาม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
3  
600258
น.ส.เจกิตาน์ แซ่อุ่น
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
4  
600259
นายธฤต บำรุงเชื้อ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
5  
600267
น.ส.อรดา แซ่ลิ้ว
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
6  
600312
น.ส.ศศิประภา แซ่จัง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
7  
600313
น.ส.ปนัดดา ชนปัญญาสกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
8  
600371
น.ส.มิ่งขวัญ แซ่หลี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
9  
600373
น.ส.ธีรกานต์ เดชากัลยาณคุณ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
10  
600475
น.ส.อังคณา เลิศบุญการกิจ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
11  
600522
น.ส.กนกวรรณ จิตรเที่ยง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
12  
600545
น.ส.เหมือนฝัน จับใจนาย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
13  
600563
น.ส.ฐิตาภา ธีระวัฒนประสิทธิ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
14  
600694
น.ส.ฐิตาพร วิมลธรรมวัฒน์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
15  
600709
น.ส.ปาริชาติ บุญยืน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
16  
600710
น.ส.นันทินีย์ ลิล่ำ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
17  
600950
น.ส.สกุลตุลา สายคำกอง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
18  
600993
น.ส.อรพรรณ มานะบัง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
19  
601017
น.ส.ชลรชา เรืองเกตุ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
20  
601019
น.ส.พรรษมน ภู่น้อย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
21  
601065
น.ส.สิรี ศรีศิริรุ่ง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
22  
601066
น.ส.ชนกนิษฐ์ จันทพันธ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
23  
601301
น.ส.ชมัยพร บำรุงรัตน์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
24  
601312
น.ส.กัญญารัตน์ สองศรี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
25  
601414
นายวรรษกร วงษ์สมบัติ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
26  
601536
น.ส.ธัญชนก ตันสกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
27  
601554
น.ส.กุลณัฐ รักษาสุข
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
28  
601557
น.ส.พนิดา ตั้งพรทรงพล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
29  
601602
น.ส.ชฎาพร ศรีทา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
30  
601646
น.ส.ปฐมาวดี มนตรีวงษ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
31  
601650
น.ส.มาลินี สัมปชัญญกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
32  
601667
น.ส.ชลดา มูลทรา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
33  
601703
นายอภิสิทธิ์ แซ่หว่าง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
34  
601743
น.ส.ปรีดาพร ดำคำ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
35  
601748
น.ส.วาสนา วงษ์ดี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
36  
601751
น.ส.วรรณวิสา ศาลางาม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
37  
601773
น.ส.ณัฐมล ทองรอด
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
38  
601932
น.ส.บุณยานุช นฤมิตร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
39  
601983
น.ส.อรวรรณ ไสยสุข
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
40  
601994
น.ส.ธันย์ชนก ตะนุเรือง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
41  
602023
นายธนัญกรณ์ สุทธิหวังเจริญ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
42  
602098
น.ส.รัชน์รพี จักรภีร์ศิริสุข
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
43  
602117
น.ส.กัญญาณัฐ พวงเจริญ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
44  
602128
น.ส.พัชรพร แซ่หลี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน