เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา CN3563 กลุ่ม 02
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
602120
น.ส.อุนนดา แสงคาร์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
2  
610017
น.ส.รัชนีวรรณ ขวาขันธ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
3  
610060
น.ส.เปรมธิดา แสงจรัส
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
4  
610086
น.ส.ศตพร หลอดแก้ว
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
5  
610139
น.ส.วิภาวดี ยอดยิ่ง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
6  
610141
น.ส.รัตนมณี เก็บเพชร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
7  
610188
น.ส.สุวภัทร สถาปิตานนท์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
8  
610191
น.ส.ศศิวิภา ตูลสันเทียะ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
9  
610197
นายทัตเทพ สีมี่
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
10  
610199
น.ส.ภัทราพร สุขีวัฒนา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
11  
610221
น.ส.สุภานัน แซ่เหยา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
12  
610226
น.ส.วริษฐา บุญกิตติเจริญ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
13  
610228
น.ส.ณัฐธิดา อาชาวรฤทธิ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
14  
610229
น.ส.นิชาภา รัตนสถาพรกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
15  
610244
น.ส.นภัสสร จินตนาเลิศ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
16  
610300
น.ส.เบญญาภา มณีทรัพย์สุคนธ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
17  
610374
น.ส.พัชรา บุญเอิบ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
18  
610631
น.ส.กนกวรรณ จันศิริโพธิ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
19  
610636
น.ส.กัณฐิกา สังขพันธ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
20  
610683
นายธนภัทร ศรีวรพรรณ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
21  
610849
น.ส.วรารมย์ เชื้อชวด
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
22  
610863
นายวิชชา แซ่หู
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
23  
610997
นายกนกรัฐ ขุนตาล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
24  
611042
นายภานุพงษ์ ระวังการ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
25  
611170
น.ส.สุดารัตน์ คุณรัตนาภรณ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
26  
611177
นายเฉลิมชัย ทองสืบสาย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
27  
611244
นายพิศรชัย ลี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
28  
611252
นายพชร วิไลวงศ์เสถียร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
29  
611290
น.ส.ณัฐณิชา โสภณวัฒนาชัย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
30  
611314
น.ส.สรวีย์ ศรีสวัสดิ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
31  
611331
น.ส.ธัญพร กีรติสถิตพร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
32  
611368
น.ส.มลรยา คุณสิริประภารัตน์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
33  
611450
น.ส.พรพนิต เก็ดเบียง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
34  
611469
น.ส.จันทรรัตน์ อาภรแก้ว
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
35  
611502
น.ส.จุฑารัตน์ ศิริมงกต
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
36  
611515
น.ส.สุมินทรา ไชยมงคล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
37  
611551
น.ส.อรชา ชาวพรหม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
38  
611584
น.ส.พลอยไพลิน ต่อเติมตระกูล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
39  
611599
น.ส.พิภัทร์พร ทานะ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
40  
611652
น.ส.ชาลิสา วราโภคานันท์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
41  
611656
น.ส.จิรัชฌา ยุทธนาโยธิน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
42  
611668
น.ส.ปรีดาลี อรัญณา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
43  
611692
นายพงศกร จิตรำพรรณ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน