เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา CN4113 กลุ่ม 03
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
591318
น.ส.พรรณิกา ชูทอง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
2  
600310
น.ส.กสิณา จูปราง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
3  
600423
น.ส.กมลทรรศน์ สุกิจวิริยะกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
4  
600424
น.ส.สุพัตรา อุปถัมภ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
5  
600425
น.ส.สุธิดา ศิริโภคพัฒน์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
6  
600520
น.ส.วิศิลาณี แก้วพวงดี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
7  
600523
น.ส.กัญญารัตน์ ภูทองเงิน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
8  
600615
นายเสฏฐวุฒิ ช่วยแก้ว
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
9  
600644
น.ส.รัตนาภรณ์ สุวรรณ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
10  
600659
น.ส.เมธินี วงค์ฟู
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
11  
600664
น.ส.สุมนัสสา ศิวะถาวรชัย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
12  
600689
น.ส.อาภัสรา ทองนำ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
13  
600739
น.ส.สโรชา ภู่ระหงษ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
14  
600879
น.ส.ณัฐวดี พิมพ์ทอง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
15  
600931
น.ส.ทิพย์ปิยฉัตร ภาชนะ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
16  
601004
น.ส.กรกมล อัศวธีระ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
17  
601024
น.ส.ปณัสยา จิวศรี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
18  
601027
นายพงศภัค บุญเติม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
19  
601030
น.ส.วชิรญา เจริญสุข
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
20  
601049
นายสิทธินนท์ จันทรัตน์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
21  
601147
น.ส.ลินดา แซ่โฟ้ง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
22  
601150
น.ส.กาญจนา เตียวตำนัก
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
23  
601320
น.ส.กนิษฐา ขวัญเจริญกิจ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
24  
601378
น.ส.วริศรา รุ่งแสง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
25  
601390
น.ส.สุรัญญา จะรา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
26  
601537
น.ส.สิรินยา จิตสุภาพ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
27  
601546
น.ส.ณัฐสุดา เทศไทย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
28  
601563
น.ส.กนกวรรณ สังฆมณี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
29  
601567
น.ส.เกวลิน จิระธรรมวศิน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
30  
601572
น.ส.ฐานิกา บรรยงพฤฒิ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
31  
601575
น.ส.นฤมล แจ้งชัด
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
32  
601589
น.ส.สุพันธ์ทิพย์ แก้วงาม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
33  
601764
น.ส.นนท์ทรี เฉลิมเมือง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
34  
601919
น.ส.จุฬารัตน์ เอนกโชติวานิช
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
35  
601988
น.ส.ภัคจิรา วัฒนาวิโส
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
36  
602005
น.ส.เสาวลักษณ์ วาสยศ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
37  
602009
น.ส.สรัญญา สงวนจิตร์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
38  
602015
น.ส.จันทรา นบนอบ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
39  
602038
น.ส.พรรณภัทร หนุนอนันต์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
40  
602060
MS.TOUMKHAM VONGPHACHAN
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
41  
602077
น.ส.อัญมณี สาริแฝง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ