เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา CN4113 กลุ่ม 05
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
600197
น.ส.ปรีดาภรณ์ เจี่ยสกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
2  
600370
น.ส.สิริกร ทองใบ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
3  
600374
น.ส.ศิริลักษณ์ นาสมวงค์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
4  
600793
น.ส.พรหมพร ตรีตรง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
5  
600795
นายนรวิชญ์ โมลีเศรษฐ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
6  
601061
น.ส.ณฐพร ฮาตระวัง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
7  
601496
น.ส.จุฬารัตน์ พรมด้วง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
8  
601503
น.ส.อาทิมา อุภัยชีวะ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
9  
601622
น.ส.จิดาภา รังสิมันตุ์ตระกูล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
10  
601834
น.ส.สุกัญญา พงษ์สุวินัย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
11  
602161
น.ส.ณปภัช มณีรัตน์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
12  
602485
นายภูริพัฒน์ ศิรินิมิตรวงศ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
13  
610017
น.ส.รัชนีวรรณ ขวาขันธ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
14  
610037
น.ส.ณิชกุล พึ่งแต่ตัว
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
15  
610060
น.ส.เปรมธิดา แสงจรัส
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
16  
610068
น.ส.ชนิษฐา หนักแน่น
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
17  
610116
น.ส.เกวลี โฮ่สกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
18  
610139
น.ส.วิภาวดี ยอดยิ่ง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
19  
610141
น.ส.รัตนมณี เก็บเพชร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
20  
610228
น.ส.ณัฐธิดา อาชาวรฤทธิ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
21  
610300
น.ส.เบญญาภา มณีทรัพย์สุคนธ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
22  
610631
น.ส.กนกวรรณ จันศิริโพธิ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
23  
610683
นายธนภัทร ศรีวรพรรณ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
24  
610829
น.ส.วรรณวลี แซ่จ๋าว
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
25  
611138
น.ส.จุฑามาศ อภินันทนากุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
26  
611170
น.ส.สุดารัตน์ คุณรัตนาภรณ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
27  
611290
น.ส.ณัฐณิชา โสภณวัฒนาชัย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
28  
611309
น.ส.ศุภากร ศรีโสภาเจริญรัตน์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
29  
611314
น.ส.สรวีย์ ศรีสวัสดิ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
30  
611331
น.ส.ธัญพร กีรติสถิตพร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
31  
611368
น.ส.มลรยา คุณสิริประภารัตน์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
32  
611450
น.ส.พรพนิต เก็ดเบียง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
33  
611544
น.ส.เบญจรัตน์ อร่ามเรืองสกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
34  
611551
น.ส.อรชา ชาวพรหม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
35  
611574
น.ส.จิราพัชร บุญขยาย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
36  
611599
น.ส.พิภัทร์พร ทานะ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
37  
611656
น.ส.จิรัชฌา ยุทธนาโยธิน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน