เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา CS2223 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
600212
น.ส.ธมลวรรณ พิมพา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
2  
611630
นายอำนาจ ฬิลหาเวสส
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
3  
620118
นายธาวิญ วรสุทธิพิศิษฏ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
4  
620317
น.ส.ณัฐฐ์กฤตา หวัง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
5  
620350
นายวีรภัทร ดุษดี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
6  
620782
นายธนภณ ไชยเทพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
7  
620829
นายเอกฐากร ไตรมิตร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
8  
620940
นายวิชญะ คำพิพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
9  
621472
น.ส.ณัฐรินีย์ นิธิวรรณการต์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
10  
621858
นายจิรวัฒน์ ศิริสุวรรณ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
11  
621879
นายทักษิณ ทองคำ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
12  
621904
นายผณินทร์ งามชื่น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์