เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา EG2663 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
590947
น.ส.ชญานี ทรัพย์งามศิริ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
2  
620002
น.ส.นิศามน กิจวิมลตระกูล
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
3  
620016
น.ส.โชติรส เเสงชัยนริศ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
4  
620036
น.ส.ภัคพร อินต๊ะวิชัย
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
5  
620044
น.ส.รุจิรดา วงษ์หาพิมพ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
6  
620056
น.ส.วรรณพร สีขาว
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
7  
620057
น.ส.ปิ่นฉัตร ปัดภัย
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
8  
620075
น.ส.เจียซิน โฮ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
9  
620332
น.ส.ฐิตารีย์ ภูจอมแก้ว
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
10  
620348
น.ส.สีวะลี มั่นเจริญ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
11  
620381
นายศุภกร สุวรรณเก
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
12  
620418
น.ส.พิชฌน์นิชา กิจจรังสรรค์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
13  
620419
น.ส.นวดี แซ่จ๋าว
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
14  
620423
น.ส.ฐานิดา ศุภชูชัย
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
15  
620560
น.ส.พิชญดา คำสว่าง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
16  
620743
น.ส.มธุรดา น่วมดี
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
17  
620748
น.ส.ฐิติรัตน์ บุญธรรม
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
18  
620851
น.ส.ภูสุดา ทอสา
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
19  
620883
น.ส.พิศศิณี ไซโต
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
20  
621003
น.ส.ปฏิมา ทรัพย์มณี
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
21  
621005
น.ส.ตมิสา คำแก้ว
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
22  
621028
นายธนกร เหล่าชัยกุล
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
23  
621131
น.ส.ประกายกานต์ สำเภา
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
24  
621196
น.ส.บุษยา เตชันชะ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
25  
621197
น.ส.กฤติยา พยัฆขำ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
26  
621214
น.ส.เจนจิรา มณีกันตา
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
27  
621498
น.ส.สิริกร มีกุล
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
28  
621504
นายโชติพัฒน์ ศรีเปรมอนันต์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
29  
621803
นายณัฐชา อ่างสุวรรณ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน