เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา EG5053 กลุ่ม 02
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
620029
น.ส.รุจิรดา เมฆโพธิ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
2  
620096
นายเจษฎา สัมมา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
3  
620209
น.ส.ลักษณา แบนอถัย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
4  
620212
น.ส.สุภาณี เมธาวันทนากร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
5  
620218
นายชวัลวิทย์ ไกรแก้ว
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
6  
620251
น.ส.สิริลักษณ์ ศรีสมบูรณ์สกุล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
7  
620252
นายณัฐวุฒิ แสงวิชัย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
8  
620312
น.ส.สิรินยา วิทยาศาสตร์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
9  
620331
น.ส.วริศรา ชูพงศ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
10  
620501
น.ส.พีรยา อยู่ยืน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
11  
620631
น.ส.ศจี คูณคล่อง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
12  
620632
น.ส.ฉัตรพร เงาสมพรเจริญ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
13  
620633
น.ส.ณิชาพัชร์ นิยม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
14  
620658
น.ส.ลักษิกา ชื่นศิริ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
15  
620719
น.ส.พิชญาภา ใจแกล้ว
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
16  
620720
น.ส.จณิตา พุทธิวัย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
17  
620733
น.ส.สุพัชรา สกลอารีย์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
18  
620746
น.ส.สุดารัตน์ พุ่มทอง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
19  
620749
น.ส.อัฟนาน ดอเลาะ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
20  
620753
น.ส.ณัฐกานต์ โนมขุนทด
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
21  
620789
น.ส.อรัญญา ศรีพรหม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
22  
620827
น.ส.อารียา เปียปาน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
23  
620890
น.ส.เกศจรัส นวลยนต์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
24  
620900
น.ส.มณฑิตา รื่นกลิ่น
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
25  
620916
น.ส.ธันชนก มาลี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
26  
620918
น.ส.ณัฐธิดา คุรุเสถียรกิจ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
27  
620921
น.ส.วิจิตรา คำแดง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
28  
620925
นายศตวรรษ สุวรรณสอน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
29  
620932
น.ส.ธนพร มหาจินดามนตรี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
30  
620938
นายสุทธิศักดิ์ กลิ่นหอม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
31  
620943
น.ส.วราภรณ์ ฝ้ายเจริญ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
32  
620999
นายคามิน คีรีกรณ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
33  
621020
น.ส.อมรรัตน์ มองศิริกุล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
34  
621044
น.ส.กวินธิดา โสดาจันทร์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
35  
621118
น.ส.กุลวานีย์ ขันธมะ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
36  
621236
น.ส.แคทลียา แจทอง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
37  
621237
น.ส.พัทธนันท์ รัตนเดชพงศ์สิน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
38  
621241
น.ส.ศตกมล สุขสำราญ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
39  
621349
น.ส.ญาดา จุลศรี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
40  
621350
น.ส.อิ่มอนงค์ สังขะวรรณ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์