เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา EG5243 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
590821
นายธีรวัฒน์ ลิ้มสกุลทิพย์
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2  
600417
นายณัฐสิทธิ์ กุตัน
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3  
600681
น.ส.ปาริชาติ พิมายนอก
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4  
600716
นายธนวิชญ์ พงษ์ดิษฐ์
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5  
600988
นายจีรวัฒน์ ขำทรง
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6  
601053
นายปองภพ สุขเกษม
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7  
601574
น.ส.บุญรักษา สังข์วงค์
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8  
601870
นายโอบบุญ สังข์ศรี
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
9  
602030
นายสัชฌุกร นวลละออง
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
10  
602054
น.ส.กิดาภรณ์ นนท์คำวงค์
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
11  
602107
น.ส.พิชญา ชาญณรงค์
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
12  
602121
นายพันธ์เทพ วงอินทร์
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
13  
602159
นายพงศกร คนบุญ
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
14  
610004
น.ส.ณัฐริกา สร้อยทอง
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
15  
610008
นายโชติตระการ อิกูจิ
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
16  
610187
น.ส.กรชนก วัฒนสินไพศาล
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
17  
610208
น.ส.วรรณภา รอนไพรี
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
18  
610254
นายปริญญา แก้วบุรี
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
19  
610277
น.ส.ปวริศา จงมาตรกลาง
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
20  
610328
น.ส.เหนือฝัน สุนทรรัมย์
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
21  
610340
น.ส.ทรัพย์เพิ่ม จันทร์โศภิษฐ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
22  
610347
น.ส.เนตรชนก หันเหิน
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
23  
610462
น.ส.ชฎาภรณ์ ทองสุข
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
24  
610648
น.ส.ธัญมน ศรีต่ายขำ
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
25  
610661
น.ส.เมทิกา พจนาเดชเจริญ
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
26  
610815
น.ส.ณิชาภา บุญเพ็ง
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
27  
610869
น.ส.นลินทร์ทิพย์ เสถียรพงษ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
28  
611044
น.ส.สิริกาญจน์ สีคล้าย
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
29  
611394
น.ส.วรรณภร สุขงาม
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
30  
611482
น.ส.น้ำฝน สุ่มมาตย์
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
31  
611563
น.ส.นพวรรณ เหล็กดี
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
32  
611594
น.ส.วาสนา เปียนวม
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
33  
611651
น.ส.กัญญาณัฐ ทาคำมา
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
34  
611667
น.ส.ชลิตา บุญพร
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
35  
611683
น.ส.ปภาณิน บุญปก
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
36  
612003
น.ส.จิณห์นิชา วิสุทธิวัฒน์
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่