เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 ค้นหา
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 ติดต่อสำนักทะเบียนฯ
 คำถามที่ถามบ่อย
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียนล่าช้า
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 กระดานข่าว
 
 สถิติของผู้เข้าชม :
 สถิติการเข้าชม
 แบบสำรวจ
 บริการอื่นๆ :
 Receipt
 Reg Classroom
 มฉก.30(บริหาร ภาคสมทบ/ภาษาอังกฤษ-จีน)
 Reg Info
 test
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Lyrics Website: Lyrics Wd!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
591126
น.ส.เวธกา ทิพย์วงษ์ทอง
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
2  
591133
น.ส.วัลลภา โยมสิน
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
3  
591134
น.ส.มนัสนันท์ วันคำ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
4  
591139
น.ส.สมิตานัน ช่างหล่อ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
5  
591180
น.ส.ปภาวี สุวรรณวิจิตร
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
6  
591182
น.ส.รักษิณา คีรีนะ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
7  
591186
น.ส.กานต์สินี จึงดำรงกิจ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
8  
591187
นายอธิป รัตนประไพ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
9  
591218
น.ส.สุภาวดี ทองสามสี
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
10  
591226
น.ส.พิมพ์จุฑา สุชาโต
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
11  
591234
น.ส.ธนวรรณ หัชลีฬหา
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
12  
591248
น.ส.ณิชาภัทร เกษมอมรกุล
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
13  
591738
น.ส.ปุณิกา ลิชนะเธียร
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
14  
591743
นายกุลวรรธน์ เจริญศรีศิลป์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
15  
591753
นายบุญญวิชญ์ ไช่
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
16  
591766
นายกิตติธัช ผลวิริยะนนท์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
17  
591772
น.ส.ปนัดดา คงทนศิวะกุล
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
18  
591779
น.ส.สุรัสศา สังวรชาติ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
19  
591788
น.ส.ณัฐวิภา เจียวท่าไม้
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
20  
591789
น.ส.พีรดา เจริญโรจน์สวัสดิ์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
21  
591792
น.ส.สาลินี ทองดอนเอ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
22  
591806
น.ส.ชนัดดา ไกรรัตนสม
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
23  
591857
น.ส.กัลปังหา กำพลเข็มเพชร
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
24  
591889
นายชัยทัต อุทัยเชฏฐ์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
25  
591938
น.ส.กานต์สินี เลิศตระการวัฒน์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
26  
592220
น.ส.ณัฐริณี เติมพงศ์พันธ์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
27  
592225
น.ส.โชติรส ฤทธิ์ศิริ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
28  
592226
น.ส.ชนัญชิตา อังคณานุวัฒน์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
29  
592227
น.ส.กนกทิพย์ สิทธิรุ่ง
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
30  
592237
น.ส.อังกาบ จงทอง
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
31  
592238
น.ส.พลอยไพลิน แซ่หลี
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
32  
592248
น.ส.ชมพูนุช สุนทรวิวัฒน์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
33  
592276
นายยงยศ รักทอง
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
34  
592309
น.ส.ศิวพร ทองชล
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
35  
592358
นายภรัณยู สีหะนาจ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
36  
592395
น.ส.ชุตินันท์ ธุวังควัฒน์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
37  
592411
น.ส.อาทิฐฏิญาภรณ์ กันชม
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
38  
601964
นายกุลภพ พาโพธิ์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
39  
601984
นายสรวิศ ตุณฑกิจ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
40  
601985
นายวงศธร โตรวมวงค์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์