เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา GE1082 กลุ่ม 03
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
620091
น.ส.ณปภัช ไถวสินธุ์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
2  
620200
น.ส.อภิชญา สมบูรณ์พันธ์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
3  
620285
น.ส.ปาริฉัตร สุขสบาย
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
4  
620298
น.ส.ปิณิดา มาเมืองกล
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
5  
620330
น.ส.สิริกร วงอัยการ
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
6  
620335
น.ส.พนิดา ทองแทน
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
7  
620340
น.ส.มนัสชนก พรึกสลุง
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
8  
620365
น.ส.ธัญญารัตน์ ม่วงใหญ่
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
9  
620370
น.ส.นภาพร โสภา
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
10  
620377
น.ส.พัชรินทร์ คำแก้ว
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
11  
620387
น.ส.กัญญ์วรา พิชเคียน
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
12  
620399
น.ส.นุชนาฎ จุลลวาทีเลิศ
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
13  
620402
น.ส.สุประวีณ์ จรูญวัฒนเลาหะ
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
14  
620405
น.ส.ภัทราภรณ์ เวียงคำ
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
15  
620409
น.ส.อนุธิดา เบ้าสกุล
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
16  
620410
น.ส.รัชณีกร เกษมณี
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
17  
620421
น.ส.พุทธชาติ นัชฎา
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
18  
620550
น.ส.นภัสรพี นันทพานิช
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
19  
620781
น.ส.รวิสรา แสงวิไลสาธร
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
20  
620787
น.ส.ปิยะมาศ ปู่ปิว
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
21  
620808
น.ส.มินตรา เทศรุ่งเรือง
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
22  
620853
น.ส.นรมล พ่วงแพ
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
23  
620864
น.ส.ทิพย์สุดา ช่วยคุณ
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
24  
620919
น.ส.ภาณุมาศ ลายลักษณ์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
25  
620927
น.ส.ปาริชาติ ศรีบุญมา
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
26  
621017
น.ส.มัณฑนา แก่นโพธิ์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
27  
621255
น.ส.บงกช รุ่งอรุณ
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
28  
621341
น.ส.สิริภัทร รักษาสุข
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
29  
621433
นายธรรศ แย้มขยาย
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
30  
630020
นายอินทร บุญมี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
31  
630263
น.ส.กัลยรัตน์ ศักดิ์ไพศาล
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
32  
630668
น.ส.ศิรินท์ อาจวิชัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
33  
631173
น.ส.วรินทร คุ้มครอง
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
34  
631218
นายสหรัฐ ลือชาติ
บริหารธุรกิจ / การตลาด
35  
631219
น.ส.ชลลดา บำเพ็ญเชาว์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
36  
631224
น.ส.ชุติมา คิดเห็น
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
37  
631229
นายภัคพล จันธิมา
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
38  
631232
นายปกป้อง พิทยาพงศ์พร
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
39  
631235
น.ส.สุนิสา ดิสกุล
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
40  
631236
นายณัฐดนัย มัคคะรมย์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
41  
631238
น.ส.สุพรรณภา แสงสุขเอี่ยม
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
42  
631240
นายนันทพล จองโรจนกิจ
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
43  
631243
น.ส.ชลธิชา อนุมา
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
44  
631257
น.ส.อัมภฤณ สุวรรณ์วิศว
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
45  
631258
น.ส.สุภาพร ยอดสกุลณี
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
46  
631259
น.ส.สุพรรษา แจ้งเปล่า
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
47  
631260
น.ส.สุนิสา ชอบเจริญ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
48  
631261
น.ส.กรนันท์ จำนงจิต
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
49  
631264
น.ส.นริณี มีทอง
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
50  
631267
น.ส.วรรณวลัย ศาสตร์เวช
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
51  
631273
น.ส.ปพิชญา พวงจำปา
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
52  
631276
น.ส.หทัยชนก อังคณานุวัฒน์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
53  
631281
น.ส.กันต์กนิษฐ์ จ้อยสำเภา
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
54  
631282
น.ส.สุภาพร สมรัตน์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
55  
631285
นายเสริมพงษ์ อภิโชติพันธุ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
56  
631288
นายศิวกร อยู่เย็น
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
57  
631299
น.ส.ณัฐรุจา ยศสุรินทร์
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
58  
631300
นายปฎิภาณ จันทรา
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
59  
631302
น.ส.สุดารัตน์ นาคทับที
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
60  
631304
นายณรายุ ผลสุขขา
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
61  
631308
น.ส.ภัทรานิษฐ์ ยังหมัด
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
62  
631310
น.ส.ณัฐธิดา เรืองเดช
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
63  
631311
น.ส.ปารมี ดอกไม้
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
64  
631313
นายชัชพล ใหญ่กระโทก
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
65  
631317
น.ส.เกวลิน คำพระทิก
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
66  
631320
น.ส.วิภาวดี นานวนคำ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
67  
631323
นายฐานวีร์ จิรศิริฐานนท์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
68  
631324
น.ส.นภสร ศรีสวัสดิ์
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว