เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา GE1142 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
611491
MR.ZHUANG MINGYUE
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
2  
620623
น.ส.ภริษา ทวีพรวรากุล
บริหารธุรกิจ / การตลาด
3  
640172
น.ส.กัณธิชา หมอยาดี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
4  
640863
นายรวัชร เดชอาคม
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
5  
641171
น.ส.วันมฆะ พรหมขวัญจิตร์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
6  
641543
น.ส.เปรมนิภา โพธิ์ศรี
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
7  
641995
นายกฤษลักษณ์ จริยพิรุฬห์
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
8  
642056
นายพงศ์ไพสิฐ หินอ่อน
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
9  
652253
นายชนะชัย ชัยจิตร
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน