เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา GE1142 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
610399
นายภานุวัฒน์ ยันครุ
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม
2  
610848
น.ส.กิตติวรา นาคนาวา
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3  
610908
นายจิรสิน ศักดิ์สิทธิ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
4  
611421
น.ส.อรวรรณ สวัสดี
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม
5  
611514
น.ส.ศิริลักษณ์ สิริสายพิรุณ
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม
6  
611649
นายอัครพล แสงโพธิ์ดา
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม
7  
611925
น.ส.อัยนาอ์ หวันสู
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
8  
620996
น.ส.กุลสิริ สิริพงษ์วิเชษฐ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
9  
621466
น.ส.ธนิชา เพชรสอดแสง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
10  
630963
น.ส.ทิชัญญา เอกคสิงห์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
11  
631187
นายวสันต์ ทับทิมหิน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
12  
631216
น.ส.วิภารัตน์ สมบูรณ์ทรัพย์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
13  
631239
นายจิรายุส เพิ่มสิน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
14  
631242
น.ส.ฐิติยา บัวสิงห์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
15  
631245
น.ส.จันทร์ทิพย์ เปาะทอง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
16  
631246
น.ส.ณิชมน สุขศรี
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน
17  
631247
น.ส.อารยา ดีธรรม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
18  
631248
น.ส.อัญชิสา เพียรกสิกรรม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
19  
631253
นายกัณฑ์ นาคาพล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
20  
631255
น.ส.กมลลักษณ์ หทัยเดชะดุษฏี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
21  
631256
น.ส.รัชชานนท์ ชลหัตถ์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
22  
631263
น.ส.ศิรินภารัตน์ มาตย์นอก
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
23  
631266
น.ส.รุ่งระวี เพชรเศรษฐ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
24  
631271
น.ส.พัณร์พิสา ธูปโชติ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
25  
631272
น.ส.เปมิกา โทสันเทียะ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
26  
631274
น.ส.พลอยไพลิณ ชาติสวัสดิ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
27  
631275
น.ส.อนุชชิตา บุญครอง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
28  
631277
น.ส.ฟ้าสิรินทร์ นุ้ยเย็น
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
29  
631278
น.ส.โสรยา พรหมมานุวัตร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
30  
631280
น.ส.กนกพร ก้องเวหา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
31  
631283
น.ส.อินทรัตน์ รัชดานนท์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
32  
631287
น.ส.สิริรัตน์ เถียรทอง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน
33  
631289
น.ส.ดารินา เหมมาน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
34  
631294
น.ส.สุนิชา ตาปั่น
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
35  
631305
น.ส.วาสนา ไชยโนน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
36  
631312
น.ส.ธนัญญา ธรรมสุข
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
37  
631327
น.ส.ณัฐพร ลมฉิมพลี
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน