เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา HI3293 กลุ่ม 02
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
600201
น.ส.เจริญศรี ติณณภพภูวนันท์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
2  
600258
น.ส.เจกิตาน์ แซ่อุ่น
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
3  
600259
นายธฤต บำรุงเชื้อ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
4  
600267
น.ส.อรดา แซ่ลิ้ว
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
5  
600312
น.ส.ศศิประภา แซ่จัง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
6  
600314
น.ส.อริสา วัฒนวรเมธา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
7  
600371
น.ส.มิ่งขวัญ แซ่หลี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
8  
600376
น.ส.พิชญพร เกตุเปลี่ยน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
9  
600524
นายประพันธ์ แซ่ย่าง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
10  
600664
น.ส.สุมนัสสา ศิวะถาวรชัย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
11  
600753
นายธนภูมิ เทพสาร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
12  
600931
น.ส.ทิพย์ปิยฉัตร ภาชนะ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
13  
601004
น.ส.กรกมล อัศวธีระ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
14  
601030
น.ส.วชิรญา เจริญสุข
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
15  
601044
น.ส.เพชราภรณ์ จันทีเทศ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
16  
601537
น.ส.สิรินยา จิตสุภาพ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
17  
601563
น.ส.กนกวรรณ สังฆมณี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
18  
601703
นายอภิสิทธิ์ แซ่หว่าง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
19  
601729
น.ส.พัชรวรรณ สุขประเสริฐ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
20  
601919
น.ส.จุฬารัตน์ เอนกโชติวานิช
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
21  
602473
MS.WANG TING-ERH
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
22  
602474
MS.WANG PIN-ERH
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
23  
602499
น.ส.อชิรญา โรจนาวัลย์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ