เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา HI4443 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
610002
นายทินภัทร อินทรสถิตย์
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
2  
610006
น.ส.อรจิรา นะนาม
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
3  
610189
น.ส.ปิ่น ธรรมปาละ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
4  
610306
นายสิรภัทร เล้าพูนผล
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
5  
610365
น.ส.ลักษมน พัสสระ
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
6  
610383
น.ส.ณัฐธิณี สุทธ์สุทัศน์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
7  
610616
น.ส.กัญญาณัฐ น้อยศิริ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
8  
610617
น.ส.บุณยวีร์ กิตติรัตนากร
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
9  
610623
น.ส.กฤศดาภรณ์ แก้วประเสริฐ
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
10  
610630
น.ส.ณิชา มามาก
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
11  
610640
น.ส.ธัญญาพร ตั้งชาติ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
12  
610643
น.ส.นพวรรณ อินเรือน
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
13  
610702
น.ส.พันธิตรา วงษ์พิทักษ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
14  
610811
น.ส.พรน้ำเพชร กำจาย
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
15  
610827
น.ส.เรวดี สุขช่วย
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
16  
610836
น.ส.พลอยไพลิน สุดเฉลียว
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
17  
610845
น.ส.รัตนนาพร บุญนะ
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
18  
610853
น.ส.จิรัชญา ชูไทย
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
19  
610894
น.ส.นฤศร พรเทวกุล
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
20  
610901
น.ส.พรภินันท์ ยางนอก
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
21  
610911
น.ส.อานันญา เรืองศิริ
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
22  
611012
น.ส.ภัทรวดี สินเวช
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
23  
611024
น.ส.ณัฐกมล แมนสถิตย์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
24  
611032
น.ส.ชุติกานต์ เสมอลม
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
25  
611033
นายประสิทธิชัย ภิญโญศรี
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
26  
611035
นายมนุเชษฐ์ มงคลวิริยะ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
27  
611054
น.ส.จิราภรณ์ คงคาชะนะ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
28  
611127
น.ส.ณัฏฐ์ชุดา ยิ่งอัมรัตน์กุล
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
29  
611134
น.ส.จิตรรัตน์ เอื้อจิตอนันตกุล
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
30  
611199
น.ส.พิชชา ปั้นวงศ์รอด
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
31  
611240
น.ส.รัติยา ศรีประภา
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
32  
611273
น.ส.อภิชญา พุ่มนิคม
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
33  
611307
น.ส.ปณธิตา พงษ์นเรศ
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
34  
611327
น.ส.พฤกษา ไกรแสง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
35  
611328
น.ส.ฌัชชา แบรอซิม
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
36  
611466
น.ส.ชวัลรัตน์ สามสี
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
37  
611631
นายตรัยสรณ์ จันทกุล
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
38  
611640
น.ส.วิชุดา วิชัย
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
39  
611654
น.ส.ศศิภา รวีอภิรดีจรัส
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
40  
611672
นายขวัญ ศิริพงศ์ติกานนท์
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
41  
611945
น.ส.อรณิชา จรรยาศักดิ์
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
42  
611957
น.ส.อรวินท์ เกตุมา
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
43  
621871
น.ส.อรนิช เหลาเพิ่ม
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม