เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา LM4553 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
590073
นายธนารัตน์ เอี่ยมจิตร
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
2  
600255
น.ส.วริษฐา บรรพพงศ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3  
600718
น.ส.ณัชชา ดีมั่น
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
4  
600754
น.ส.นิตยาวรรณ ชูประดิษฐ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
5  
600923
นายอิศรา โกญจนาวรรณ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
6  
600959
น.ส.นฤสรณ์ เอมศรี
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
7  
601037
นายนัฐพล พงศะบุตร
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
8  
601098
นายกษิดิศ พลอยประเสริฐ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
9  
601111
น.ส.จิราภรณ์ พลายระหาร
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
10  
601129
น.ส.สโรชา มาหาญ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
11  
601293
น.ส.บุญญาพร จีนเง็ก
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
12  
601448
นายจิรกิตติ์ สืบสุนทร
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
13  
601471
น.ส.สุชาวดี นิ่มยังดี
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
14  
601524
น.ส.อาภาศิริ เขียวอ่อน
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
15  
601550
นายณัฐพล จันทรังศรี
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
16  
601551
นายจักราพัฒน์ เขียวหวาน
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
17  
601595
นายทักษิณ ภมรมงคล
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
18  
601737
น.ส.อุดมรัตน์ ระงับภัย
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
19  
601898
น.ส.ทิพย์ธิดา ราชสิงโห
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
20  
601926
น.ส.วัชราพรรณ จุลเลศ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
21  
601935
นายณัฐพล ดาวสุขศรี
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
22  
601992
น.ส.ณัชนนท์ นุ่มโหมด
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
23  
602026
นายวรภัทร โควินท์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
24  
602110
นายจรณินท์ บัวศรี
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
25  
602512
นายปรเมษฐ์ แย้มแสง
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
26  
620986
น.ส.พัชราภรณ์ จันทร์เจริญ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน