เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 ค้นหา
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 ติดต่อสำนักทะเบียนฯ
 คำถามที่ถามบ่อย
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียนล่าช้า
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 กระดานข่าว
 
 สถิติของผู้เข้าชม :
 สถิติการเข้าชม
 แบบสำรวจ
 บริการอื่นๆ :
 Receipt
 Reg Classroom
 มฉก.30(บริหาร ภาคสมทบ/ภาษาอังกฤษ-จีน)
 Reg Info
 test
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Lyrics Website: Lyrics Wd!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
571001
น.ส.อรพิชญ์ หลิว
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
2  
581261
นายชุณหรัฐ พรรัตน์ธนพงศ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
3  
581925
น.ส.วิภาดา งามสม
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
4  
590628
น.ส.พัชราภรณ์ จันทร์เจริญ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
5  
590887
นายนัทธพงศ์ เกตมาลา
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
6  
591290
น.ส.ภัทรนันท์ สุรารักษ์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
7  
591700
น.ส.ณัฎฐ์นิชา เกษแก้ว
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
8  
591798
นายกันตวิชญ์ หัตถกิจ
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
9  
591924
น.ส.อภิญญา บุญเลื่อน
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
10  
591964
น.ส.ธัญชนก อุ่นจิตร
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
11  
592766
นายอภิสิทธิ์ บัวชัย
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
12  
592836
น.ส.กุลธิดา นามวิเศษ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
13  
592932
น.ส.จิพัตรา เกตุแก้ว
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
14  
592955
นายจักรพรรณ สุทธินาค
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน