เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา MK3303 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
610204
นายนพรุจ มูลเพ็ญ
บริหารธุรกิจ / การตลาด
2  
610310
น.ส.เกตุษิญา เอกสุข
บริหารธุรกิจ / การตลาด
3  
610360
น.ส.จิราพร บรรดาศักดิ์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
4  
610398
นายธัชชัย เจริญถกลศีล
บริหารธุรกิจ / การตลาด
5  
610608
น.ส.นิศาชล แก้ววิมล
บริหารธุรกิจ / การตลาด
6  
610654
น.ส.จิราภรณ์ พุดจีบ
บริหารธุรกิจ / การตลาด
7  
610665
น.ส.ภัทรียา ชุติลัญจกร
บริหารธุรกิจ / การตลาด
8  
610685
น.ส.เบญจวรรณ อินทะรังษี
บริหารธุรกิจ / การตลาด
9  
610833
นายโฬม พรปรีดากุล
บริหารธุรกิจ / การตลาด
10  
610992
น.ส.สุพิชชา ขานเกตุ
บริหารธุรกิจ / การตลาด
11  
610999
น.ส.กัญญากาญจน์ อัครโคตร
บริหารธุรกิจ / การตลาด
12  
611018
นายรัตนสิทธิ์ หอมทรัพย์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
13  
611171
น.ส.รุ่งนภา สุขเจริญ
บริหารธุรกิจ / การตลาด
14  
611187
นายนวฤกษ์ บรรจงเพียร
บริหารธุรกิจ / การตลาด
15  
611249
น.ส.ฐิติพร พงษ์ทรัพย์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
16  
611304
น.ส.วริศรา จำปานวล
บริหารธุรกิจ / การตลาด
17  
611431
น.ส.ธันยาภรณ์ สิงห์คะ
บริหารธุรกิจ / การตลาด
18  
611613
น.ส.นิชาภัทร ยาสุด
บริหารธุรกิจ / การตลาด
19  
611624
น.ส.ฉวีวรรณ ศรีไพร
บริหารธุรกิจ / การตลาด
20  
611629
น.ส.ธิดาภรณ์ ปิ่นทอง
บริหารธุรกิจ / การตลาด
21  
611632
นายชยพล แซ่คู
บริหารธุรกิจ / การตลาด
22  
611636
น.ส.กมลพร นาวาพนม
บริหารธุรกิจ / การตลาด
23  
611973
น.ส.วลัยลักษณ์ ชื่นแตง
บริหารธุรกิจ / การตลาด
24  
611989
น.ส.มานิตา สุราวิทย์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
25  
612004
น.ส.ไอลี สายสุด
บริหารธุรกิจ / การตลาด (เทียบโอนรายวิชา ภาคปกติ)
26  
612006
น.ส.โชติกา โค้งอาภาส
บริหารธุรกิจ / การตลาด
27  
612007
นายอัสนี ณ น่าน
บริหารธุรกิจ / การตลาด
28  
621102
น.ส.อิสราพร ทองอ่วม
บริหารธุรกิจ / การตลาด
29  
621473
นายชินวัฒน์ คดีไพร
บริหารธุรกิจ / การตลาด