เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา MK4463 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
582849
น.ส.นันทณา ชอบชื่น
บริหารธุรกิจ / การตลาด
2  
591671
น.ส.ณัฐมล เสนวงค์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
3  
592811
น.ส.กัญจนพร เชิดฉาย
บริหารธุรกิจ / การตลาด
4  
600057
น.ส.ศิริพร สุดยอดดี
บริหารธุรกิจ / การตลาด
5  
600406
น.ส.พิชามญชุ์ นินบดี
บริหารธุรกิจ / การตลาด
6  
600735
น.ส.กรณิศา นิลเกษม
บริหารธุรกิจ / การตลาด
7  
600799
น.ส.ภัทรพรรณ พุ่มโพธิ์ทอง
บริหารธุรกิจ / การตลาด
8  
600916
น.ส.จริยาภรณ์ สายสุวรรณ
บริหารธุรกิจ / การตลาด
9  
600999
นายมงคลชัย ปัญจะเทวคุปต์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
10  
601093
น.ส.เบญจวรรณ หลัดกอง
บริหารธุรกิจ / การตลาด
11  
601317
น.ส.อิสรีย์ นิธิกรทรัพย์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
12  
601379
นายสิทธิชัย ศุภกานต์พัฒนกุล
บริหารธุรกิจ / การตลาด
13  
601410
นายเกียรติคุณ พลาชีวะ
บริหารธุรกิจ / การตลาด
14  
601454
น.ส.ฐิติมา แซ่เหีย
บริหารธุรกิจ / การตลาด
15  
601539
น.ส.อรัญญา กองภู
บริหารธุรกิจ / การตลาด
16  
601633
นายพีรวิทย์ ศรีวิทยาวราภรณ์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
17  
601639
น.ส.เมริษา เทพรักษา
บริหารธุรกิจ / การตลาด
18  
601668
นายธนกร ศรีวิทยาวราภรณ์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
19  
601705
น.ส.ชุติพร ใจดี
บริหารธุรกิจ / การตลาด
20  
601713
น.ส.พิมพ์ลภัส ทับทิมทอง
บริหารธุรกิจ / การตลาด
21  
601850
น.ส.พิมพ์ชนก เกล้าผม
บริหารธุรกิจ / การตลาด
22  
601990
น.ส.จารุภา บางนงค์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
23  
602028
นายหัตถกิจ สุธีร์วรพงศ์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
24  
602084
น.ส.ดนายา ผลาสินธุ์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
25  
602147
น.ส.ดวงกมล มาลัยลอย
บริหารธุรกิจ / การตลาด
26  
602170
น.ส.เกวลี เจริญสิงห์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
27  
602432
น.ส.สิรินทรา ศรีกตัญญู
บริหารธุรกิจ / การตลาด
28  
602434
นายศุภชัย ใจภักดี
บริหารธุรกิจ / การตลาด
29  
602472
น.ส.พัทยา นาอุ่นเรือน
บริหารธุรกิจ / การตลาด
30  
602497
น.ส.พัชรมัย ตันติวลัยรักษ์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
31  
602498
นายธีรานันท์ บานแย้ม
บริหารธุรกิจ / การตลาด