เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา MT4212 กลุ่ม 02
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
600113
นายธเนศพล ไล้สุวรรณชาติ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
2  
600115
นายนวฤกษ์ เจริญสุข
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
3  
600118
น.ส.ณัฐจุภาสุรางค์ ลาภนิติมงคล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
4  
600121
น.ส.ภูษณิศา บุญฟัก
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
5  
600124
น.ส.วารีรัตน์ หันตรี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
6  
600125
น.ส.วิชุดา ชูขันธ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
7  
600133
น.ส.สุภาวิณี คุ้มศักดิ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
8  
600222
น.ส.ศศินา เอกา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
9  
600229
น.ส.ทรัพยาภรณ์ นารอง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
10  
600242
น.ส.ธิดารัตน์ มารักษา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
11  
600243
น.ส.กมลพรรณ เจริญแสนสุข
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
12  
600281
น.ส.สุพรรษา เรืองรุ่งโรจน์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
13  
600282
น.ส.ชาลิณี มัดตาเฮต
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
14  
600322
นายสุประวีณ์ สถาผล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
15  
600326
น.ส.พิมพ์ชนก เฉื่อยฉ่ำ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
16  
600327
น.ส.ทักษพร ผลเลขา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
17  
600329
น.ส.แก้วตา โกมลสวรรค์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
18  
600382
น.ส.เสาวนีย์ โคกม่วง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
19  
600383
น.ส.ทินมณี พรอำนวย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
20  
600386
น.ส.อินทิพร พลศักดิ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
21  
600388
น.ส.กัญญารัตน์ แก้วลี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
22  
600434
น.ส.หทัยทิพย์ แสงแท้
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
23  
600436
น.ส.อุษณา วิทยพรกุล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
24  
600438
นายวรภพ จันทร์เสละ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
25  
600440
น.ส.วิศิรินทร์ นามเสริมศรี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
26  
600483
นายธีรภัทร ชวาลนรเสฏฐ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
27  
600527
น.ส.อรยา ธรรมสอน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
28  
600544
น.ส.ชนิกานต์ ทิพย์วงศ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
29  
600555
น.ส.วรรณิกา สารบุรุษ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
30  
600603
นายอนันต์ ห้องสุวรรณ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
31  
600726
น.ส.สุนิสา พิชัยภคนันท์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
32  
600737
น.ส.พรรณี เหลี่ยงกิตนนท์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
33  
600746
นายนรพัฒน์ เพิ่มพิพัฒน์สกุล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
34  
600942
น.ส.พิชญา ทองบุญรอด
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
35  
601162
นายนนทวรรธน์ พรมวิเศษ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
36  
601204
นายธนนันท์ มะสุนี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
37  
601241
น.ส.วราภรณ์ ประวาศวิน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
38  
601248
น.ส.สุกัญญา อาจวิชัย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
39  
601250
น.ส.ปิยธิดา เจริญศักดิ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
40  
601259
น.ส.ทานตะวัน เอียดมะโน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
41  
601300
น.ส.ธีราพร สุภวัน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
42  
601380
น.ส.ขวัญจิรา ทับบุรี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
43  
601388
น.ส.พัชรมณี ปานเทพอินทร์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
44  
601424
น.ส.สุชัญญา ตังเศรษฐี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
45  
601582
นายซอฟวาน แวหามะ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
46  
601599
น.ส.ศิรกฐาน ปานช่วย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
47  
601603
น.ส.มณฑกาญ จินาตง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
48  
601642
น.ส.ปัญจรัตน์ ศรีภูมิธนวงศ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
49  
601644
น.ส.ปองกานต์ โรจนศิลป์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
50  
601645
นายธนธัช วนิชกุล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
51  
601676
น.ส.ธารารัตน์ สระทองดี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
52  
601684
น.ส.จีรนันท์ ศักดิ์ศฤงคาร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
53  
601701
น.ส.กชพรรณ พูลเกษม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
54  
601719
นายปรีชาพล คงประชา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
55  
601733
น.ส.ขจีพรรณ ไตรเลิศ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
56  
601803
น.ส.วรัญญา กิจวิชัยเกษม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
57  
601811
น.ส.ศิริลักษณ์ มงคลแท้
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
58  
601847
น.ส.สุนิษา ตองอบ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
59  
601851
น.ส.จุฑามาศ ศรีเสน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์