เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา NG2313 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
620005
น.ส.พิชฌภรณ์ จำปาบุญ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
2  
620007
น.ส.ภัคจิรา สุขประเสริฐ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
3  
620008
น.ส.พัชชาภา เหมรา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
4  
620010
น.ส.จิดาภา อิ่มเพิ่มสุข
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
5  
620012
น.ส.สิริยากรณ์ ค่ำคูณ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
6  
620013
น.ส.วนิดาพร ทองโชติ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
7  
620014
น.ส.จิราภรณ์ ปานเขาย้อย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
8  
620022
น.ส.บุณยานุช วงศ์วัฒนะ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
9  
620046
น.ส.อมรรัตน์ คำหงษา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
10  
620072
น.ส.ณัฐวศา อินทรโอภาส
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
11  
620073
น.ส.จิรัตติกาล บุญดา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
12  
620099
น.ส.วรดา บุญเกิดรอด
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
13  
620100
น.ส.ดลภร พ่วงประทุม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
14  
620101
น.ส.ปวีณา การะพิทักษ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
15  
620115
นายรัชชานนท์ อุทานิตย์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
16  
620116
น.ส.หทัยรัตน์ วิวรรณ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
17  
620133
น.ส.ไอรดา นิลเอี่ยม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
18  
620134
น.ส.วรรณฤดี ศิริวัฒน์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
19  
620158
น.ส.นริศรา เฝ้าทรัพย์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
20  
620159
นายกฤษณ์ กุลศิลา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
21  
620160
น.ส.บัณฑิตา จั่นสำอางค์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
22  
620161
น.ส.ทิพวรรณ พรหมมา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
23  
620197
น.ส.ยุภาพร ทองมหา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
24  
620198
น.ส.ศรัญยา ปู่แก้ว
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
25  
620243
น.ส.เสาวลักษณ์ ฟูมั่น
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
26  
620244
น.ส.ณัฐณิชา โชคเกื้อกูลกิจ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
27  
620245
น.ส.วิภาวี โกกอุ่น
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
28  
620246
น.ส.ณัฏฐณิชา เทศขำ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
29  
620464
น.ส.พรรณวษา พลนรา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
30  
620465
น.ส.ฐาปณี วิชาชม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
31  
620467
น.ส.สิรินันท์ แรกขึ้น
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
32  
620470
น.ส.สุกัญญา สารอินทร์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
33  
620471
นายสหัสวรรษ สีกองแก้ว
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
34  
620472
น.ส.วิลาสินี คำมงคล
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
35  
620473
น.ส.สโรชา ฤทธิ์เดช
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
36  
620474
น.ส.นรินธร ถนอมพงษ์นาวิน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
37  
620476
นายธีรภัทร พันธ์โภชน์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
38  
620480
น.ส.ณิชกานต์ บุญเเจด
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
39  
620489
น.ส.หนึ่งฤทัย อวยชัย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
40  
620495
น.ส.พรไพลิน อินทร์จันทร์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
41  
620496
น.ส.พัชรินทร์ นารินรักษ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
42  
620497
น.ส.ปัญณพร ไผ่เกาะ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
43  
620498
น.ส.นิลาวรรณ คดเกี้ยว
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
44  
620499
น.ส.ศิริพร มากแพ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
45  
620500
น.ส.สุธิตา คิรีเขียว
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
46  
620505
น.ส.พรนิภา เเสวงดี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
47  
620508
น.ส.เจนจิรา ชมแพง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
48  
620509
น.ส.วรัญญา คงสมนาม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
49  
620510
น.ส.นิภาภัทร สุขสวัสดิ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
50  
620511
น.ส.เฟื่องฟ้า รู้บุญ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
51  
620512
น.ส.บุญธิญา สีไธสง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
52  
620517
น.ส.พิมพ์สิริ เขียวภักดี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
53  
620519
น.ส.มารีนา ดอเลาะ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
54  
620522
น.ส.ฐิติพรรณ ศรีคำ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
55  
620523
น.ส.วิชุดา วงศ์นพรัตน์เลิศ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
56  
620524
น.ส.เบญจมาภรณ์ จันทร์เหล็ก
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
57  
620525
น.ส.หัทยาภรณ์ โพสาลาแสง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
58  
620528
น.ส.จิราภรณ์ พรมชาติ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
59  
620529
น.ส.วัชรี ฉิมวัย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
60  
620530
น.ส.สารีนา ดอเลาะ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
61  
620534
น.ส.ธัญญารัตน์ พลเสนา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
62  
620535
น.ส.สุชัญญา หอมศักดิ์มงคล
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
63  
620536
น.ส.สุภาวดี วรครุฑ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
64  
620538
นายวิทวัฒน์ ศรีเวช
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
65  
620539
น.ส.อรทัย เม่งบุตร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
66  
620540
น.ส.รัชฎากร ศรีปิยะพันธุ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
67  
620542
น.ส.พิชญา อุยพิตัง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
68  
620543
น.ส.อรไพรินทร์ สมรัตน์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
69  
620573
น.ส.ธันยพร สร้อยสูงเนิน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
70  
620574
น.ส.นลินทิพย์ ช่วงแก้ว
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
71  
620575
น.ส.ปัญญาพร แซ่ลี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
72  
620576
น.ส.ญาดา ชลาลัย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
73  
620577
น.ส.นภัสรา หาญเชิงชัย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
74  
620578
น.ส.รุ่งนภา ใฮกันยา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
75  
620579
น.ส.วิชชุฎา ค้าข้าว
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
76  
620580
น.ส.นิภาพร สายนาค
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
77  
620581
น.ส.ฐิตาพร อ่อนสีน้อย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
78  
620582
น.ส.ภัทราพร ฤทธิ์เดชกล้า
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
79  
620583
น.ส.กุลนิดา หมอเมือง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
80  
620584
นายรัชพล ธงธวัช
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
81  
620585
น.ส.ชนิตา ประชุมพร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
82  
620586
น.ส.สลิลทิพย์ แซ่จาง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
83  
620587
น.ส.เจนจิรา เตชะบริบูรณ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
84  
620588
นายพันกร เมฆเลื่อนลอย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
85  
620589
น.ส.เกล็ดมณี มิสันเทียะ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
86  
621189
น.ส.ออมฤดี เอี่ยมช้อย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
87  
621260
น.ส.อรชพร ทรัพย์ศิริ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
88  
621270
น.ส.เจนจิรา น้อยบุดดี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
89  
621272
น.ส.ศศิธร แซ่ผ้าง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
90  
621273
น.ส.เทพินทร์ ปฏิญญาบัณฑิต
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
91  
621279
น.ส.เบญญาภา นพรัตน์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
92  
621323
น.ส.พิชยาภรณ์ ปัททุมมานนท์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์