เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา NG3563 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
590148
น.ส.จุฑาภรณ์ ศรีพะเนิน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
2  
600337
น.ส.เกลียวเกตุ คิอินธิ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
3  
601825
น.ส.ศศิพร ทุมมนตรี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
4  
602559
น.ส.พิมพ์วรีย์ ศรีสุข
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
5  
602561
น.ส.ฐิติพร แสนหาญ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
6  
602562
น.ส.วิชุดาพร ขอนยุง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
7  
602565
น.ส.ศิวภรณ์ เฟื่องนคร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
8  
602568
น.ส.อัมพรพันธ์ ชุ่มกิ่ง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
9  
602569
น.ส.ริญญาภัทร์ ปลั่งกลาง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
10  
610071
นายศรุต ณ รังษี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
11  
610073
น.ส.จิดาภา เจริญสุข
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
12  
610079
น.ส.ณัฐกานต์ อ่อนจันทร์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
13  
610080
น.ส.สายธาร แพงชารี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
14  
610094
น.ส.เบญญาภา สิงห์นอก
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
15  
610113
นายภีมศิระ ผาสุข
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
16  
610129
น.ส.อทิตยา พาโพธิ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
17  
610143
น.ส.ธัญพิมล อุตสาตร์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
18  
610160
น.ส.วราภรณ์ บุบผา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
19  
610183
น.ส.สุภาภรณ์ จิตร์จักร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
20  
610270
นายอาชวิต สนเท่ห์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
21  
610271
น.ส.พิชามญช์ วัฒนศักดิ์วิบูลย์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
22  
610273
น.ส.กุลธิดา แกล้วกล้า
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
23  
610274
น.ส.พิชชาพร โพธิ์ทอง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
24  
610275
น.ส.ปิยะธิดา พนัส
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
25  
610286
น.ส.ณัฐวรา เชิดชู
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
26  
610299
น.ส.ลลิตตา ทวีมงคลชัย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
27  
610308
น.ส.กัญญารัตน์ แก้วทอง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
28  
610315
น.ส.จันทร์จิรา สมมา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
29  
610320
น.ส.อาภัสรา ผลเลิศ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
30  
610464
น.ส.สิริกมล แก้วประชา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
31  
610478
น.ส.อุไรวรรณ โพธิ์ศรี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
32  
610485
น.ส.พรรณิภา แซ่ตัน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
33  
610486
น.ส.ชมพูนุท ลุนสะแกวงษ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
34  
610489
น.ส.พิมประภา หายหัตถี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
35  
610504
น.ส.จิตตินันท์ อรพร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
36  
610506
น.ส.พัชรีภรณ์ มณีนิล
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
37  
610507
นายปกรณ์ธรรม เพชรแสนค่า
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
38  
610522
น.ส.ภาวิดา หนูเสน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
39  
610523
น.ส.ประวีญา พรมโสภา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
40  
610536
น.ส.แอลญลีน่า อัสมาน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
41  
610540
น.ส.กัญญาภัค เสาะไธสง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
42  
610554
น.ส.ปิยะธิดา กรเวสรัชกุล
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
43  
610558
น.ส.วรรณิศา บุญมา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
44  
610568
น.ส.สิริยากร พงษ์แก้ว
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
45  
610569
น.ส.กันฑิมา ขันตีตอง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
46  
610591
น.ส.กัญญรัตน์ กล้วยเอี่ยม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
47  
610593
น.ส.ศิรินทรา ทับพึง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
48  
610595
น.ส.ศยามล ทวนขุนทด
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
49  
610596
น.ส.อุณญา ตะเหลบ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
50  
610597
น.ส.สุตาภัทร ธีรจันทรานนท์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
51  
610601
น.ส.วริษา แสนย่าง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
52  
610603
น.ส.อรรถจินดา รู้ทัน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
53  
610609
น.ส.พัณณิตา เวียงหก
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
54  
610610
น.ส.ณิชากร โนกุล
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
55  
610776
น.ส.วิภาวี มณีช่วง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
56  
610806
น.ส.วรรณนภา แพทย์สิริมงคล
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
57  
611111
น.ส.อันดามัน ทองรัตน์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
58  
611114
น.ส.เมธินาฏ ดวงสงค์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
59  
611120
น.ส.ธันยพร หน่อจ๋อม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
60  
611122
น.ส.ดารุณี ยมโคตร์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
61  
611150
น.ส.วราภรณ์ วราห์คำ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
62  
611154
น.ส.ปัญญามาศ สวัสดิ์สละ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
63  
611155
น.ส.ยุพา กิ่งจันมล
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
64  
611157
น.ส.ปัณณพร กองพรมฤทธิ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
65  
611167
น.ส.เบญญทิพย์ ทับสีรักษ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
66  
611213
น.ส.วทันยา ลีนำโชค
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
67  
611363
น.ส.ฐิติญากรณ์ อ่อนสงฆ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
68  
611385
น.ส.สิริยากร อำนวยผลชัย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
69  
611401
น.ส.ขวัญจิรา ธาราเงิน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
70  
611411
น.ส.ปิยมาภรณ์ โคตสา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
71  
611412
น.ส.ภาสุรี พึ่งโคกสูง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
72  
611414
น.ส.ศศินิภา ขันชัยภูมิ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
73  
611416
น.ส.สุชาดา วงเสนา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
74  
611417
น.ส.ณีรนุช โพธิ์เงิน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
75  
611420
น.ส.ณภัทร์วลิน วรนามธนสกุล
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
76  
611423
น.ส.รุจิรา คงประจักษ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
77  
611428
น.ส.นงค์นภัส คำจันทร์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
78  
611432
น.ส.จิรนันท์ ศิลารัตน์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
79  
611440
น.ส.สุภาวดี หลงเชิง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
80  
611465
น.ส.สุทธิดา ทิพโชติ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์