เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา NG3652 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
630127
น.ส.วิมพ์วิภา คำฟู
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
2  
630133
น.ส.แพรวพิศุทธิ์ โสดานา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
3  
630134
น.ส.ฐิดาพร ประกอบ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
4  
630136
น.ส.ปทิตตา ทองเต็ม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
5  
630139
น.ส.ภัทรนันท์ ประจันนวล
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
6  
630141
น.ส.จิรวดี รักติกูล
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
7  
630146
น.ส.สุปวีณ์ สุขพานิช
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
8  
630152
น.ส.ใบบุญ พุทธมิลินประทีป
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
9  
630153
น.ส.ทัชวรรณ หาเงิน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
10  
630156
น.ส.พัชรี กันคง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
11  
630164
น.ส.รัชฎาภรณ์ พรหมสมบัติ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
12  
630165
น.ส.ชนิตา บัวสระ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
13  
630167
น.ส.ศุภิสรา พรมมีเดช
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
14  
630173
น.ส.อลิศา ทิพย์มณฑา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
15  
630174
น.ส.อัสมา เผือกนอก
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
16  
630175
น.ส.กรรณิการ์ มีอิสระ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
17  
630176
น.ส.จิรภัทร ดอนเตาเหล็ก
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
18  
630177
น.ส.มัลลิกา พรมรักษ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
19  
630181
น.ส.ญาสุมินทร์ ทองรอด
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
20  
630182
น.ส.สุชาดา ทองสุขเสนีย์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
21  
630185
น.ส.นันทัชพร กำลังเหลือ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
22  
630188
น.ส.นริศรา อุตมะชะ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
23  
630195
น.ส.สิรินภา หล้าสีดา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
24  
630256
น.ส.อรอนงค์ ศรีฉายา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
25  
630257
นายลิษา เอี่ยมรัศมีกุล
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
26  
630258
น.ส.กาญจนา ชากำนัน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
27  
630262
น.ส.วิภาดา พรมโคตร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
28  
630285
น.ส.พิกุลทอง ศรีบุรินทร์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
29  
630311
น.ส.จีราพร งอมสงัด
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
30  
630312
นายมติพล ช้างโต
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
31  
630313
น.ส.สุชานาถ เทพมงคล
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
32  
630314
น.ส.วิมลสิริ วิริยะส่องแสง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
33  
630315
น.ส.ปาริตา สารพงศ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
34  
630316
น.ส.อภิรุจี เนรมิตรสินหิรัญ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
35  
630317
นายวนศักดิ์ ทองแย้ม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
36  
630318
น.ส.พลอยพรรณ สรรพรอด
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
37  
630319
น.ส.สุดารัตน์ ด้ามทอง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
38  
630320
น.ส.ชมพูนุช นิลแก้ว
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
39  
630321
น.ส.เกวลิน เรืองรักษ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
40  
630322
น.ส.ปริญญา ศักดิ์เจริญชัยกุล
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
41  
630323
น.ส.บรรพตี สำราญสุข
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
42  
630324
น.ส.สวนันท์ มงคลกิจอนันต์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
43  
630325
น.ส.นริสรา ขำอรุณ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
44  
630326
น.ส.วรรณวิษา บุญปอด
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
45  
630327
น.ส.ปุณยนุช จินดามล
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
46  
630328
น.ส.ธนภรณ์ โพธิ์เวชกุล
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
47  
630329
น.ส.วรานุช คำแปง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
48  
630330
น.ส.ปพัชญา แหมะหวัง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
49  
630331
น.ส.วิชุดาพร คงแก้ว
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
50  
630333
น.ส.อัญชลี ทาวี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
51  
630334
น.ส.ทิตยา แสนเอื้อย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
52  
630335
น.ส.สุพรรษา จิตรติภิญโญ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
53  
630336
น.ส.สุณิตา คุ้มทรัพย์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
54  
630337
น.ส.จิรารัตน์ สุขล้ำ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
55  
630338
น.ส.ชนิตา เคนสุวรรณ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
56  
630339
น.ส.ทักษพร ขจรกลิ่น
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
57  
630340
น.ส.ฐิติรัตน์ เกรียงไกรเลิศ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
58  
630341
น.ส.ปัณฑิตา วันนา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
59  
630342
น.ส.ปุญญพัฒน์ สงภักดี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
60  
630376
น.ส.ธนิดา ใยรีอ่าง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
61  
630378
น.ส.อินทิรา กุก่อง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
62  
630388
น.ส.ภัทรลดา ค้ำกระโทก
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
63  
630396
น.ส.จิรวรรณ รุ่งแจ้ง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
64  
630397
น.ส.นภาพร คุณประทุม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
65  
630398
น.ส.กัลยารัตน์ สิมจันทา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
66  
630406
น.ส.อลิสา วงษา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
67  
630426
น.ส.ภัทรลัดดา ศรีอนุตร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
68  
630429
น.ส.จุฑามาศ โยธะพงษ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
69  
630433
น.ส.ศิริวรรณ บุญเทพ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
70  
630436
น.ส.ณัฐชา เรือนคำ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
71  
630438
น.ส.ณัฐริกา เจือจันทร์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
72  
630481
น.ส.พรชิตา ผดุงลาภ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
73  
630490
น.ส.นันทิมา เรืองศรี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
74  
630491
น.ส.ศศิภา ดุสิทธิ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
75  
630504
น.ส.ประภัสสร ปิดตานัง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
76  
630509
น.ส.กิตติยาพร รักษาชาติ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
77  
630541
น.ส.ณัชชา สอนสมนึก
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
78  
630551
น.ส.อัญชิสา อ่อนเรือง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
79  
630562
น.ส.สิริวิมล ไชยแสน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
80  
630583
น.ส.สุภาวิตา แก้วเกิด
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
81  
630597
น.ส.อภิชญา สุธาธรรม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
82  
630601
น.ส.ขวัญนภา เมืองพิล
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
83  
630622
น.ส.นฤมล ปาหา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
84  
630625
น.ส.จิราพัชร อินทรสอน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
85  
630653
น.ส.อภัสราภรณ์ งามเจริญ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
86  
630655
น.ส.วิลาสินี สุรันนา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
87  
630685
น.ส.ศศิธร พรมเมตตา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
88  
630713
น.ส.นันท์นภัส อักษรครบุรี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
89  
630720
น.ส.พรชิตา ศรีอำพร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
90  
630721
น.ส.เมทาวินี บรรยง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
91  
630723
น.ส.ปวริศา ชุมปัญญา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
92  
630742
น.ส.ณัฐชฎาภรณ์ หอมนาน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
93  
630751
น.ส.ชุติกาญจน์ ตาต๊ะคำ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
94  
630752
นายธีรภัทร ต๊ะคำ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
95  
630762
น.ส.นัชทมล สุพลวงศ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
96  
630767
น.ส.รินรดา แก้วพรม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
97  
630771
น.ส.อรวรรยา สิงห์คะนอง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
98  
630777
น.ส.ชนิกานต์ หน่อท้าว
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
99  
630786
น.ส.ภัทรพร โสปัญหริ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
100  
630794
น.ส.ศิริญาภรณ์ ศรีสร้อย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
101  
630798
น.ส.ณัฐสุดา พิจารณ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
102  
630803
น.ส.ชลลดา บุญศรีสะอาด
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
103  
630804
น.ส.ธนัชชา ไชยโย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
104  
630807
น.ส.ศรุตา อุยานะทัศน์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
105  
630810
น.ส.สุจิตรา กำเนิดบุญ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
106  
630852
น.ส.ฑิชานัน วงษ์เหลา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
107  
630857
น.ส.ณัฐชา ยุวรัตน์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
108  
630904
น.ส.รุจีรัตน์ โกมลไสย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
109  
630948
น.ส.สุลักษณา เยนา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
110  
630955
น.ส.กนกวรรณ โสนนอก
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
111  
630960
น.ส.สุพิชชา ธุระพันธ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
112  
630966
น.ส.กัญจน์รัตน์ นุ่นทิพย์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
113  
630978
น.ส.เกศรินทร์ ศรีทิม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
114  
630981
น.ส.ศรุดา เจริญราษฎร์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
115  
630983
น.ส.กัญญารัตน์ กองโต
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
116  
630987
น.ส.จิตราภรณ์ ศิริปัญโญ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
117  
630992
น.ส.ชญาดา ดีด่านค้อ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
118  
630997
น.ส.ปรินทร ศิริสมบัติ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
119  
631036
น.ส.สิรนัดดา อาจวิชัย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
120  
631045
น.ส.ลลิตา วังงาม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
121  
631058
น.ส.ภัทรียา นามบ้านเหล่า
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
122  
631061
น.ส.นรีรัตน์ วุฒิยา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
123  
631067
น.ส.เจนจิรา คาน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
124  
631070
น.ส.อภิญญา สิมพาพิมพ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
125  
631090
น.ส.ภาวินี ภูแข่งหมอก
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
126  
631092
น.ส.ดารินทร์ มหัตถ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
127  
631094
น.ส.กนกวรรณ ยงกิตติภัทร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
128  
631107
น.ส.จิราพรรณ ภูกาบเพชร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
129  
631110
น.ส.ฐิตาพร สติดี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
130  
631113
น.ส.จันทกานต์ สุนนท์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
131  
631122
น.ส.ฟ้ารุ่ง วันทา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
132  
631136
น.ส.จุฬามาศ สิมลี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
133  
631144
น.ส.นิรุชา แซ่ลี้
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
134  
631145
น.ส.วาสิตา รวมจิตร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
135  
631148
น.ส.ภานุชนารถ เล่งล๊ะ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
136  
631163
น.ส.อรุณวรรณ เพชรเอี่ยม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
137  
631180
น.ส.จุติกาญจน์ วงษ์อยู่
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
138  
631295
น.ส.อรจิรา ปิยวงศ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
139  
631296
น.ส.ณัฐริกา ตั๋นคำ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
140  
631297
น.ส.จิราพร จิรดิลก
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
141  
631298
น.ส.นันท์นภัส กาวิชัย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์