เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา NG3673 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
601825
น.ส.ศศิพร ทุมมนตรี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
2  
602560
น.ส.สุมินตรา โม้ดา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
3  
602564
น.ส.วสุนันท์ กันทะใจ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
4  
602566
น.ส.สุดารัตน์ ทรงลักษณ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
5  
602567
น.ส.วัลลภา เพชรวัชรนันท์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
6  
610071
นายศรุต ณ รังษี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
7  
610072
น.ส.ณัฐวดี จันทมาศ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
8  
610080
น.ส.สายธาร แพงชารี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
9  
610084
น.ส.สุพัฒตรา พงษ์วิชัย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
10  
610088
น.ส.กมลวรรณ แก้วสุวรรณ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
11  
610105
น.ส.เกียรติสุดา จีนจิ้ว
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
12  
610113
นายภีมศิระ ผาสุข
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
13  
610130
น.ส.ณัฐธิดา หนูฤทธิ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
14  
610143
น.ส.ธัญพิมล อุตสาตร์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
15  
610147
น.ส.ณัฐณิชา บุญชุ่ม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
16  
610177
น.ส.ปรัชญา ท่าไคร่กลาง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
17  
610265
น.ส.รุ่งรัตน์ รุ่งกาญจนศักดิ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
18  
610269
น.ส.ณัฐชยา อิ่มเกษม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
19  
610270
นายอาชวิต สนเท่ห์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
20  
610275
น.ส.ปิยะธิดา พนัส
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
21  
610278
น.ส.อรจิรา สุขบรรเทิง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
22  
610280
น.ส.ชลดา มะธิมะเนาว์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
23  
610315
น.ส.จันทร์จิรา สมมา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
24  
610318
น.ส.อทิตา เปี่ยมใจญาติ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
25  
610319
น.ส.ประภัสสร กลับรอด
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
26  
610321
น.ส.วันวิสา พวงพุ่ม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
27  
610453
น.ส.กัลยกร ศิริธะนะ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
28  
610481
น.ส.มุทิตา ร้องกาศ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
29  
610485
น.ส.พรรณิภา แซ่ตัน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
30  
610489
น.ส.พิมประภา หายหัตถี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
31  
610496
น.ส.ณัฏฐมล ปัญญามี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
32  
610522
น.ส.ภาวิดา หนูเสน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
33  
610540
น.ส.กัญญาภัค เสาะไธสง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
34  
610551
น.ส.ศิริญากร พรมเมตตา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
35  
610553
นายวรวุฒิ แสงจันทร์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
36  
610557
น.ส.อภิษฎา สียางนอก
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
37  
610560
น.ส.เรณุการ์ ศรีสุข
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
38  
610568
น.ส.สิริยากร พงษ์แก้ว
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
39  
610569
น.ส.กันฑิมา ขันตีตอง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
40  
610570
นายอนุชา กรมเมือง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
41  
610609
น.ส.พัณณิตา เวียงหก
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
42  
610610
น.ส.ณิชากร โนกุล
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
43  
610719
น.ส.ศิริลักษณ์ พลพันธ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
44  
610722
น.ส.อุชุกร สาระคุณ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
45  
610724
น.ส.ศิริพร อินทร์แก้ว
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
46  
610744
น.ส.ธิดารัตน์ กอบเกื้อ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
47  
610769
น.ส.นันทณี ไพรสาร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
48  
610807
น.ส.โชติกา หาญมนตรี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
49  
610838
น.ส.ศศิธร สมทอง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
50  
611109
น.ส.ธนัญญา ใจเต็ม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
51  
611110
น.ส.พัชราภรณ์ ไม้หู
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
52  
611113
น.ส.ปทิตตา แวงวรรณ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
53  
611115
น.ส.ทัศนิยา ทรงอ้วน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
54  
611145
น.ส.ณิชากร กันเนียม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
55  
611150
น.ส.วราภรณ์ วราห์คำ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
56  
611156
น.ส.ปพิชญา หล้าสร้อย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
57  
611157
น.ส.ปัณณพร กองพรมฤทธิ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
58  
611158
น.ส.วิสุทธินี ปาเอื้อม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
59  
611178
น.ส.มุทิตา เพิ่มพูน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
60  
611181
น.ส.ญานิตา ประดับบุตร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
61  
611182
น.ส.กัญญาณัฐ์ สิทธิสัตย์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
62  
611184
น.ส.วิลาสิณี วงษ์เสนา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
63  
611289
น.ส.ธีรนาถ ตระกูลสุข
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
64  
611369
น.ส.แคทลียา นิทัศน์กิตติ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
65  
611392
น.ส.อุบลรัตน์ เรืองประโคน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
66  
611401
น.ส.ขวัญจิรา ธาราเงิน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
67  
611414
น.ส.ศศินิภา ขันชัยภูมิ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
68  
611418
น.ส.รุจีรัตน์ คำอาบ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
69  
611419
น.ส.นราวดี ปันชู
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
70  
611422
น.ส.นพนรินทร์ ประชุมเหล็ก
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
71  
611426
น.ส.สิริยากร ลุนสูงยาง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
72  
611427
น.ส.ณัฐมล อินจำปา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
73  
611430
น.ส.อนัญญา คำงาม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
74  
611435
น.ส.อรนุช เนียนโพธิ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
75  
611440
น.ส.สุภาวดี หลงเชิง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
76  
611525
น.ส.ชลดา จันทะนบ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์