เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา PP6214 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
570774
น.ส.ภัทรานันท์ เตรียมสติ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
2  
571595
นายพีรพงศ์ รัตนโชติชัยฤทธิ์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
3  
572844
นายณพวรรษ ขันแดง
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
4  
580178
น.ส.รุจาภา สายบัว
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
5  
580467
นายสุริยพงศ์ ตีระวัฒนานนท์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
6  
581659
น.ส.ปัทมพร โรจพิทักษ์เลิศ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
7  
581663
น.ส.คณิศร คชรัตน์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
8  
581695
น.ส.ณิชกมล จิตต์วโรดม
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
9  
581702
น.ส.แก้วกาญจน์ แก้วสว่าง
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
10  
582304
น.ส.วราภรณ์ ภู่ถาวร
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
11  
582383
น.ส.ปภัสรา บุญมา
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
12  
582426
น.ส.ฐิติรัตน์ ไวทยะโชติ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
13  
582439
น.ส.ศศินภา เคลือมณี
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์