เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา TC4016 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
621496
MS.YOUYAO ZHU
ศิลปศาสตร์ / การสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง
2  
621808
MS.WANG YIJIN
ศิลปศาสตร์ / การสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง
3  
621809
MS.SIYI XIE
ศิลปศาสตร์ / การสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง
4  
621817
MS.LI HUI
ศิลปศาสตร์ / การสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง