เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา TR1033 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
592757
นายศีลธรรม บรรจงเพียร
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
2  
600775
นายวโรดม ลิ้มกิตติวัฒนากุล
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
3  
601336
นายณัฐวัฒน์ คหัฏฐา
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
4  
601518
นายอานุภาพ ลิมปิสุข
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
5  
601519
นายศุภกร ยวงอักษร
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
6  
601549
นายภัทรพล พูลผล
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
7  
601558
นายวีรวิชญ์ นิธิพรพิมพ์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
8  
601943
นายกีรนนท์ จินดาเจริญสุข
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
9  
601970
นายภูวเนตร ศรีสว่าง
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
10  
601984
นายสรวิศ ตุณฑกิจ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
11  
601985
นายวงศธร โตรวมวงค์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
12  
610189
น.ส.ปิ่น ธรรมปาละ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
13  
611128
นายจงอัศจรรย์ แสงเลิศล้ำ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
14  
611327
น.ส.พฤกษา ไกรแสง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
15  
611466
น.ส.ชวัลรัตน์ สามสี
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
16  
611644
นายณัฐนนท์ ศรีพรงาม
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
17  
611957
น.ส.อรวินท์ เกตุมา
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
18  
620054
น.ส.ไปรยา ชัยสิทธิ์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
19  
620155
น.ส.นวพร สุขสำราญ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
20  
620156
น.ส.ธนัชชา มะโนมัย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
21  
620185
นายพงศธร มยุรา
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
22  
620227
นายธนวัฒน์ เขียวขจี
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
23  
620238
น.ส.สุพิชญา มุ่งซ้อนกลาง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
24  
620302
นายปารเมษฐ์ กาญจนะเกียรติ์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
25  
620307
นายณัฐวุฒิ จอกทองคำ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
26  
620355
นายณฤาฤทธิ์ ราชแสง
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
27  
620373
นายศุภกิจ สอนพินิจ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
28  
620393
น.ส.ลลิตา พุทธรักษา
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
29  
620427
น.ส.ธนวรรณ เจริญการค้า
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
30  
620432
นายบูชา แซ่เง่า
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
31  
620436
น.ส.อิสรีย์ หอมชื่น
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
32  
620705
นายศิริศักดิ์ เสน่หา
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
33  
620772
น.ส.วารีรัตน์ อรุณพงษ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
34  
620776
น.ส.แก้วกัลยา สุริวาล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
35  
620780
น.ส.นารีนาถ เยี่อทองหลาง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
36  
620801
น.ส.ภิญญาพัชร์ วัฒนปริยาพงศ์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
37  
620807
น.ส.ปัทมินี ประพันธ์วิทยา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
38  
620862
น.ส.กุลธิดา ทองกลิ่น
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
39  
620947
นายพรพุทธ ทิพย์อนันต์เจริญ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
40  
621121
นายธีรเดช บู่ทอง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
41  
621211
นายชาญชล หงษ์กลาย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
42  
621249
น.ส.นฤตยา หนูไชยันต์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
43  
621257
น.ส.ฐิธินันท์ วสุโภคิน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
44  
621407
นายศุภากร แซ่หวัง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
45  
621412
นายศุภสัณห์ ตรีวิวรรธน์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
46  
621424
นายวรัญญู แซ่หวัง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
47  
621431
นายพรชัย แซ่ซิ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
48  
621432
น.ส.คุณาธิป ใจดี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
49  
621439
น.ส.นิรา รัตนคุโณดม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
50  
621445
น.ส.ศิริญาภรณ์ โชคบัณฑิต
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
51  
621462
นายพันธกานต์ บุญประกอบ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
52  
621463
น.ส.ปัณฑารีย์ ศิวากาศ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
53  
621465
น.ส.ศศิภา แซ่หลี่
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
54  
621468
นายดิษฐฎี ทุมสิงห์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
55  
621501
น.ส.ธัญชนก ศรีสมบัติ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
56  
621502
นายภูริ บุณโยประการ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
57  
621503
นายทัศน์พล บริรักษ์วรากร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
58  
621508
น.ส.นฐอร ยั่งยืน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
59  
621509
นายวสันต์ ขันธรพ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
60  
621847
น.ส.กุลสตรี กลางบุรัมย์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์