เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 ค้นหา
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 ติดต่อสำนักทะเบียนฯ
 คำถามที่ถามบ่อย
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียนล่าช้า
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 กระดานข่าว
 
 สถิติของผู้เข้าชม :
 สถิติการเข้าชม
 แบบสำรวจ
 บริการอื่นๆ :
 Receipt
 มฉก.30(บริหาร ภาคสมทบ/ภาษาอังกฤษ-จีน)
 Reg Info
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE
 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
551930
น.ส.เกษสุดา ผลโพธิ์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
2  
561016
นายสิทธิกร สลับศรี
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
3  
570103
น.ส.สรัญญา โพธิ์ตาดทอง
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
4  
570104
น.ส.ชนาภา แซ่ทั้ง
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
5  
570140
น.ส.ราตรี นวนเท่า
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
6  
570175
น.ส.เปมิกา ทองเกิด
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
7  
570438
น.ส.สุรี กันพะนะ
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
8  
570555
นายนภัส ผลประพฤติ
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
9  
570644
น.ส.กุสุมา จินารัตน์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
10  
570687
น.ส.อิสรีย์ ลิขิตวิเศษกุล
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
11  
570729
น.ส.ธิตะถาพร สุขมาก
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
12  
570730
น.ส.ปภัสสร สุวรรณชัยรบ
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
13  
570739
น.ส.ธัญรัศม์ พงษ์จั่นเผือก
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
14  
570744
น.ส.มนัสนันท์ ธนกิจอภิวุฒิ
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
15  
570797
น.ส.ปภัสสร สร้อยกระโทก
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
16  
570816
น.ส.วรรณพร คุ้มยะฤทธิ์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
17  
570834
น.ส.กาญจนา ทองเดช
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
18  
570907
น.ส.ศิริวรรณ ประสงค์ไลเลิศกูล
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
19  
570935
น.ส.ศิริพร เทียนส้ม
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
20  
571316
นายพีรพล โพพันหา
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
21  
571403
น.ส.อภิษฐา ดีงาม
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
22  
571474
นายเอกราช สีแสด
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
23  
571496
น.ส.กัญญารัตน์ มาใช้เวทย์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
24  
571499
น.ส.สิริวิภา สติราษฏร์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
25  
571936
น.ส.เบญจวรรณ ไชยาริพันธ์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
26  
571984
น.ส.วัทน์สิริ พรมงาม
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
27  
572393
น.ส.ประภัสสรา เรืองโชติ
บริหารธุรกิจ / การบัญชี