เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 ค้นหา
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 ติดต่อสำนักทะเบียนฯ
 คำถามที่ถามบ่อย
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียนล่าช้า
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 กระดานข่าว
 
 สถิติของผู้เข้าชม :
 สถิติการเข้าชม
 แบบสำรวจ
 บริการอื่นๆ :
 Receipt
 มฉก.30(บริหาร ภาคสมทบ/ภาษาอังกฤษ-จีน)
 Reg Info
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE
 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
551701
นายสิทธิกร คล้ายแจ้ง
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2  
562149
นายกมลวรรธน์ ตั้งชะเอม
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
3  
582592
น.ส.โสภิตนลิน เอี้ยงมี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
4  
582873
น.ส.ชมพูนุท แสนเสนาะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
5  
583115
น.ส.ทิฆัมพร วงศ์ฐิติคุณากร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
6  
591408
นายถิรคุณ อุดมเดชสวัสดิ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
7  
591698
นายจุลดิศ นิ่มนวล
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
8  
591721
น.ส.กรกมล โพธิ์ทา
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
9  
591920
น.ส.ธิดารัตน์ สงวนเนตร
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
10  
591922
น.ส.อณิษฐ์ ชื่นบุญ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
11  
591925
น.ส.รัตติยานันท์ กุดเป่ง
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
12  
591944
น.ส.นริศรา เมฆชัยภักดิ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
13  
591953
นายณัฐพล พลยางนอก
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
14  
591961
น.ส.วรกานต์ จังภัทรกุล
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
15  
591986
น.ส.ศิริรัตน์ สามเสน
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
16  
591988
นายสมพล โฉมดี
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
17  
591993
นายณัฐพล วรรธนะวิภาต
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
18  
592005
น.ส.ดวงสมร ระกิติ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
19  
592032
นายธวัชชัย โพธิ์อุดม
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
20  
592038
นายธนกฤต สามพวงทอง
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
21  
592040
น.ส.ชุติพร ใจดี
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
22  
592045
น.ส.สิเรียม บุญลือ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
23  
592065
นายจิรายุ โมกข์อรรถยา
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
24  
592105
นายนพพล เพ็งรักษ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
25  
592106
นายทักษ์ดนัย พะกะยะ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
26  
592109
นายตะวัน ตันจันทร
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
27  
592113
น.ส.พิมพ์ชนก ตลาลักษณ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
28  
592209
นายพงศธร ประจงสาร
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
29  
592330
นายศรวิษฐา นาคะรัต
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
30  
592336
นายณัฐวัฒน์ กีรติเกรียงสิน
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
31  
592361
น.ส.สุนิสา โพธิ์กิ่ง
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
32  
592408
น.ส.สุรวิดา จันทอุทัย
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
33  
592413
นายชุติเดช พุกเจริญ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
34  
592427
นายกรณ์ศุภชีพ สุวรรณวิจิตร
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
35  
592437
น.ส.ชลิตา มณีรัตน์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
36  
592684
น.ส.ปิยะธิดา พินิจ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
37  
592687
นายธีระนันต์ อินทร์จันทร์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
38  
592696
นายศุภฤกษ์ วิสารทกุล
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
39  
592698
นายอภิวัฒน์ สุพัฒนวณิชกุล
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
40  
592707
นายณัฐนนท์ ฟักเทพ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
41  
592719
นายพงษ์พัฒน์ ตาอ้าย
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
42  
592733
น.ส.กนกวรรณ คงมั่น
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
43  
592737
นายอภิชน นวนเกตุ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
44  
592743
น.ส.ศิระประภา แก่นสนธิ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
45  
592750
นายสุกฤต สนามชัย
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
46  
592759
นายสินไชยวัฒน์ ทุพรหม
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
47  
592781
น.ส.ณัฐนันท์ รสนู
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
48  
592783
น.ส.นิรวาณ ผลประสิทธิ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
49  
592785
นายณัฐพงศ์ ทองน้ำแก้ว
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
50  
592796
นายเขตตพล แซ่เหีย
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
51  
592803
นายพีรดนย์ สมใจ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
52  
592825
นายพีรพล ยิ้มชื่น
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
53  
592826
น.ส.ธนิตา บุญส่ง
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน