เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 ค้นหา
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 ติดต่อสำนักทะเบียนฯ
 คำถามที่ถามบ่อย
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 ลงทะเบียน!!! 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 กระดานข่าว
 
 สถิติของผู้เข้าชม :
 สถิติการเข้าชม
 แบบสำรวจ
 บริการอื่นๆ :
 Receipt
 มฉก.30(บริหาร ภาคสมทบ/ภาษาอังกฤษ-จีน)
 Reg Info
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE
 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
562149
นายกมลวรรธน์ ตั้งชะเอม
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
2  
582141
น.ส.สินีนารถ หยงเมธีวรากุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
3  
582592
น.ส.โสภิตนลิน เอี้ยงมี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
4  
583115
น.ส.ทิฆัมพร วงศ์ฐิติคุณากร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
5  
591408
นายถิรคุณ อุดมเดชสวัสดิ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
6  
591698
นายจุลดิศ นิ่มนวล
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
7  
591721
น.ส.กรกมล โพธิ์ทา
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
8  
591920
น.ส.ธิดารัตน์ สงวนเนตร
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
9  
591922
น.ส.อณิษฐ์ ชื่นบุญ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
10  
591925
น.ส.รัตติยานันท์ กุดเปง
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
11  
591944
น.ส.นริศรา เมฆชัยภักดิ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
12  
591953
นายณัฐพล พลยางนอก
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
13  
591961
น.ส.วรกานต์ จังภัทรกุล
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
14  
591986
น.ส.ศิริรัตน์ สามเสน
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
15  
591988
นายสมพล โฉมดี
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
16  
591993
นายณัฐพล วรรธนะวิภาต
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
17  
592005
น.ส.ดวงสมร ระกิติ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
18  
592032
นายธวัชชัย โพธิ์อุดม
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
19  
592038
นายธนกฤต สามพวงทอง
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
20  
592040
น.ส.ชุติพร ใจดี
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
21  
592045
น.ส.สิเรียม บุญลือ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
22  
592065
นายจิรายุ โมกข์อรรถยา
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
23  
592105
นายนพพล เพ็งรักษ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
24  
592106
นายทักษ์ดนัย พะกะยะ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
25  
592109
นายตะวัน ตันจันทร
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
26  
592113
น.ส.พิมพ์ชนก ตลาลักษณ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
27  
592209
นายพงศธร ประจงสาร
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
28  
592330
นายศรวิษฐา นาคะรัต
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
29  
592336
นายณัฐวัฒน์ กีรติเกรียงสิน
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
30  
592361
น.ส.สุนิสา โพธิ์กิ่ง
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน