REGISTRA-HCU-FANPAGE
เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 ค้นหา
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 ติดต่อสำนักทะเบียนฯ
 คำถามที่ถามบ่อย
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 กระดานข่าว
 
 สถิติของผู้เข้าชม :
 สถิติการเข้าชม
 แบบสำรวจ
 บริการอื่นๆ :
 มฉก.30(บริหาร ภาคสมทบ/ภาษาอังกฤษ-จีน)
 Reg Info
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
530860
น.ส.ปรางค์วิไล ทองอร่าม
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
2  
531029
น.ส.พัชชาพลอย ประเสริฐรุ้ง
บริหารธุรกิจ / การตลาด
3  
543092
นายพิพัฒน์เดช ศิริสะอาด
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
4  
550141
น.ส.วันวิสาข์ ร่มเย็น
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
5  
550782
น.ส.นุชชนก ศรีพรหม
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
6  
550842
น.ส.จิรัญญา ชัยขัน
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
7  
550855
น.ส.ระวีวรรณ อุ่นบางหลวง
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
8  
550879
น.ส.ปิยาดา คงสวัสดิ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
9  
551457
น.ส.อาภัสรา จันตะเคียน
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
10  
560270
นายไกรศรี เหลืองรุจิรา
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
11  
561889
น.ส.สุกัญญา สมงาม
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (เทียบโอนรายวิชา)
12  
561906
น.ส.นันทกานต์ คำภา
บริหารธุรกิจ / การจัดการ (ต่อเนื่อง/เทียบโอนรายวิชา ภาคปกติ)
13  
562232
น.ส.จีระวรรณ วัดอ่อน
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
14  
562241
น.ส.พรพรรณ พิทักษ์ศักดิ์เสรี
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
15  
562275
น.ส.กนกวรรณ เกียรติทวีเลิศ
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
16  
562299
น.ส.ศิริพร งามขำ
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
17  
562319
นายสิริยศ แสนชาญโภชนา
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
18  
562320
น.ส.อังศนา ปู่นุช
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
19  
562359
น.ส.จุฑาทิพย์ ถินผักแว่น
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
20  
562399
น.ส.ดลนภา โป่งแก้ว
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
21  
562422
น.ส.แพรวนภา ยินดีสุข
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
22  
562434
น.ส.พรพิมล แจ่มแสง
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
23  
562453
น.ส.ธนพร จันทวงค์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
24  
562479
นายชยุตม์ สอนสวัสดิ์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
25  
562505
น.ส.สุธิดา ทาราศรี
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
26  
562654
น.ส.ชนิกานต์ ชื่นสวรรค์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
27  
562658
น.ส.กมลทิพย์ สังวรสิน
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
28  
562755
นายอดิเทพ โพธิอิ๊ด
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
29  
562864
น.ส.ชนัญชิดา สีทา
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
30  
562882
น.ส.สุธิตา ช่วยเจริญสุข
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
31  
562932
น.ส.ภัทรสุดา เพชรโสม
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
32  
562987
น.ส.อทิตยา ต่ายใหญ่จีด
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
33  
562992
น.ส.สุมิตรา เฟื่องถี่
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
34  
562995
นายวราพงษ์ ยังผล
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
35  
563030
นายตะวัน สุดรัตน์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
36  
563033
น.ส.นวพร สมบูรณ์ศิลป์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
37  
563223
น.ส.ณัฐกานต์ ขาวประเสริฐ
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
38  
563233
น.ส.พิรญาณ์ วงษ์ดี
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
39  
563244
น.ส.กนกวรรณ ชุ่มสวัสดิ์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
40  
563258
น.ส.จินตนา ดวงจำปา
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
41  
563331
น.ส.เบญจมาศ ขำเปีย
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
42  
563343
นายพงศกร ภูธรศรี
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
43  
563349
น.ส.เมธยา บุญยืน
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
44  
563365
น.ส.รัตนา สังเกตกิจ
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
45  
563369
น.ส.ณัชชา งามขำ
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
46  
563370
น.ส.ศิริวิมล ศรีนรเศรษฐ์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
47  
563434
น.ส.ปวีณา สังอ่อนดี
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
48  
563435
น.ส.กิตติยาภรณ์ ลิตป้อง
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
49  
563455
น.ส.พรกมล ทุงจันทร์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
50  
563458
น.ส.นัยนา มุ้ยใจบุญ
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
51  
563492
นายอัครพงศ์ อินทะระนก
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
52  
563580
น.ส.สุวนันทน์ วัสวาณิชย์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
53  
563668
น.ส.บุษรา การดาสุวรรณ
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
54  
563866
น.ส.ปราณชนก ตันวงค์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
55  
563969
น.ส.วรรณพร วจะสุวรรณ
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
56  
563997
น.ส.สุทธิดา ด่านสาคร
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
57  
564102
น.ส.รวีรมย์ พาณิชโชคชัย
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
58  
571388
นายสิรวิชญ์ กลิ่นภู่
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
59  
571430
น.ส.สุดารัตน์ ชมดี
บริหารธุรกิจ / การบัญชี