เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาโท
 
 
กิจกรรมภาค 1 ภาค 2 ภาคฤดูร้อน
 นักศึกษาทุกคนพบอาจารย์ที่ปรึกษา21 มิ.ย. - 9 ก.ค. 6422 พ.ย. - 9 ธ.ค. 64 9 - 20 พ.ค. 65
 วันลงทะเบียนเรียนผ่านอินเตอร์เน็ต
15 ก.ค. - 2 ส.ค. 64
9 - 23 ธ.ค. 64
17 - 24 พ.ค. 65
 วันประกาศผลการลงทะเบียนเรียน
4 - 8 ส.ค. 64
25 - 29 ธ.ค. 64
26 - 29 พ.ค. 65
 วันสำหรับการชำระเงินผ่านธนาคาร
4 - 8 ส.ค. 64
25 - 29 ธ.ค. 64
26 - 29 พ.ค. 65
 วันตรวจสอบผลการศึกษา
22ธ.ค. 64
21 พ.ค. 65
ส.ค. 65
 วันเปิดภาคเรียน
14 ส.ค. 64
8 ม.ค. 65
4 มิ.ย. 65
  วันลงทะเบียนล่าช้า/เพิ่ม/ถอน/เปลี่ยนกลุ่มโดยเสียค่าธรรมเนียม และได้รับค่าหน่วยกิตคืนครึ่งหนึ่ง
14 ส.ค. 64
8 ม.ค. 65
4 มิ.ย. 65
 วันถอนโดยไม่ได้รับค่าหน่วยกิตคืน แต่ไม่มีการบันทึกสัญลักษณ์ W ไว้ในใบแสดงผลการศึกษา
23 ส.ค.- 3 ก.ย. 64
17 - 28 ม.ค. 65
13 - 17 มิ.ย. 65
 วันแจ้งขอสำเร็จการศึกษา
6 - 10 ก.ย. 64
7 - 11 ก.พ. 65
13 - 17 มิ.ย. 65
 วันสุดท้ายของการแจ้งลาพักการศึกษา
3 ก.ย. 64
28 ม.ค. 65
-
 วันถอนโดยไม่ได้รับค่าหน่วยกิตคืนและบันทึกสัญลักษณ์ W ไว้ในใบแสดงผลการศึกษา
6 ก.ย. - 15 ต.ค. 64
2 ก.พ. - 11 มี.ค. 65
20 -24 มิ.ย. 65
 วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
28 พ.ย. 64
8 พ.ค. 65
17 ก.ค. 65
 วันสอบปลายภาค
11 - 12 ธ.ค. 65
14 - 15 พ.ค. 65
23 - 24 ก.ค. 65
 วันปิดภาคเรียน
13 ธ.ค. 64
16 พ.ค. 65
25 ก.ค. 65
 วันสุดท้ายของการส่งผลการสอบประจำภาคการศึกษา
21 ธ.ค. 64
20 พ.ค. 65
29 ก.ค. 65