เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
ข้อตกลงในการลงทะเบียนเรียนผ่านอินเตอร์เน็ต
 
 
1. การลงทะเบียนเรียนผ่านอินเตอร์เน็ตเป็นการลงทะเบียนเพื่อให้นักศึกษาแจ้งความประสงค์ว่าจะลงทะเบียนเรียนในรายวิชา/กลุ่มใดบ้าง เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการนำไปประมวลผลในภายหลัง ไม่ใช่เป็นการลงทะเบียนเรียนในรายวิชา/กลุ่มนั้นโดยทันที
สำนักทะเบียนและประมวลผลจะแจ้งผลการลงทะเบียนให้ทราบภายหลัง ทางเว็บไซต์สำนักทะเบียนและประมวลผล (http://reg2.hcu.ac.th) นักศึกษานำใบรายงานผลการลงทะเบียน/ใบเสร็จรับเงิน เพื่อนำไปชำระเงินตามธนาคารที่ระบุ
2. ลำดับก่อนหรือหลังในการลงทะเบียนเรียนผ่านอินเตอร์เน็ต ไม่มีผลต่อการได้ที่นั่ง เนื่องจากการประมวลผลรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนจะเป็นตามเกณฑ์ที่กำหนด
3. อาจมีการปิดรายวิชา/กลุ่ม หลังจากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว
4. การกระทำใด ๆ ที่นักศึกษาดำเนินการผ่านอินเตอร์เน็ตถือว่าเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นโดยนักศึกษาเอง นักศึกษาจึงต้องรักษารหัสผ่าน (Password) ไว้เป็นความลับ
5. กำหนดวันและเวลาของการลงทะเบียนเรียนผ่านอินเตอร์เน็ต จะประกาศให้ทราบในช่วงก่อนการลงทะเบียนเรียนของแต่ละภาคการศึกษา
6. การปลอมแปลงเอกสารใด ๆ สำหรับการลงทะเบียนเรียนผ่านอินเตอร์เน็ต ถือเป็นความผิดทางอาญา
7. การลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตจะถือเป็นโมฆะ ในกรณีต่อไปนี้
     7.1 การลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่มีวัน - เวลาเรียน หรือวัน - เวลาสอบซ้ำซ้อน หรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดใน มฉก. 30 คู่มือลงทะเบียนเรียน
     7.2 ไม่ชำระเงินตามกำหนด

[ ย้อนกลับ ] 
 
วิธีลงทะเบียนเรียน
 เข้าระบบ
รหัสนักศึกษา

รหัสผ่าน

ความหมายของคำว่า Prerequisite และ Corequisite
Hot Links

สำนักทะเบียนและประมวลผล-มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ลงทะเบียนเรียน-สำนักทะเบียนและประมวลผล
รับสมัครนักศึกษา-สำนักทะเบียนและประมวลผล
อัพเดตอีเมล์
สำนักทะเบียน Mobile
คู่มือลงทะเบียน


คู่มือลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2566
คู่มือการศึกษา


คู่มือการศึกษา
นโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายความเป็นส่วนตัว