เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา AC1233 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
591355
น.ส.สุรีรัตน์ โตสิงห์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
2  
610398
นายธัชชัย เจริญถกลศีล
บริหารธุรกิจ / การตลาด
3  
610605
นายฉัตรมงคล ทำมิภักดิ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
4  
610670
น.ส.พนาวรรณ โบราณ
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
5  
610888
นายปรเมศวร์ เยาวภักดิ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
6  
610908
นายจิรสิน ศักดิ์สิทธิ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
7  
611044
น.ส.สิริกาญจน์ สีคล้าย
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
8  
611998
นายสุกฤต สนามชัย
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
9  
612006
น.ส.โชติกา โค้งอาภาส
บริหารธุรกิจ / การตลาด
10  
612016
นายสรวิศ บัณฑุกุล
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
11  
620038
น.ส.สลิลทิพย์ ปรีเจริญ
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
12  
620135
น.ส.ดาราณี โตเอี่ยม
บริหารธุรกิจ / การตลาด
13  
620151
น.ส.พรรณภา ศรีไสยเพชร
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
14  
620282
น.ส.กัลยกร อุดม
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
15  
620297
น.ส.โชติกา ฉัตรธัญธร
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
16  
620303
น.ส.ศศิพิมพ์ ลีลาเลิศพาณิชย์
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
17  
620305
นายวรวิช สุพัฒนกิจกุล
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
18  
620320
น.ส.อัยรินทร์ วิวรรณรัมย์
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
19  
620330
น.ส.สิริกร วงอัยการ
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
20  
620339
นายบุญญพัฒศน์ ธนวิศาล
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
21  
620340
น.ส.มนัสชนก พรึกสลุง
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
22  
620352
น.ส.วัชราภรณ์ ศรีนกทอง
บริหารธุรกิจ / การตลาด
23  
620368
น.ส.ธิมาพร นาคนวล
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
24  
620378
นายจริวัฒน์ วงษาชัย
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
25  
620388
นายพิชัย เซ่ฉี่
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
26  
620390
นายภูมิภัทร พูลผล
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
27  
620406
นายกิตติ์ธเนศ พัชรโชคชัยหิรัญ
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
28  
620408
น.ส.ชนณิกานต์ เจ็ดกฤษ
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
29  
620414
นายวัชรพล ผลประโยชน์วัฒนา
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
30  
620417
น.ส.อาภาวี โฉมศิริ
บริหารธุรกิจ / การตลาด
31  
620424
น.ส.ศศิวิมล มั่นไพบูลย์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
32  
620434
น.ส.อารียาลักษ์ มาลศรี
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
33  
620435
นายจักรพงษ์ อิทธิผลสิริ
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
34  
620451
นายศุภวิชญ์ วงษ์ดี
บริหารธุรกิจ / การตลาด
35  
620453
น.ส.อนุรดี ร่าเริง
บริหารธุรกิจ / การตลาด
36  
620460
นายศรัณย์ กอนแก้ว
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
37  
620463
นายชัยสิทธิ์ ทองอำนาจ
บริหารธุรกิจ / การตลาด
38  
620552
น.ส.สุพัตรา สังแคนพรม
บริหารธุรกิจ / การตลาด
39  
620613
นายณัฐพงศ์ สังวาลย์มานนท์
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
40  
620623
น.ส.ภริษา ทวีพรวรากุล
บริหารธุรกิจ / การตลาด
41  
620624
นายณัฐพงค์ ศรีด้วง
บริหารธุรกิจ / การตลาด
42  
620629
นายศุภกร คุปติชน
บริหารธุรกิจ / การตลาด
43  
620838
น.ส.ภัทรพร บุญมาแก้ว
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
44  
620847
น.ส.สลิล สะนะวานิช
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
45  
620860
นายประสบโชค กุลทนันท์
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
46  
620882
น.ส.นัชชา บริบูณณ์ธนา
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
47  
620904
น.ส.ธัญวลัย จรฤทธิ์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
48  
620917
น.ส.จิรัฐฏิกาล ชาวเมืองปักษ์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
49  
620935
น.ส.สุวนันท์ บุญเรือน
บริหารธุรกิจ / การตลาด
50  
620946
น.ส.ชลธิชา ประสมสุข
บริหารธุรกิจ / การตลาด
51  
620949
นายจิรายุส ก้อนต๊ะเสน
บริหารธุรกิจ / การตลาด
52  
620951
น.ส.อริสรา สาพรม
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
53  
620987
น.ส.กนกวรรณ บุญคำภา
บริหารธุรกิจ / การตลาด
54  
620997
นายธนารัสย์ สุขประเสริฐรัชตะ
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
55  
621025
น.ส.ศิริวรรณ สันตานนท์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
56  
621048
น.ส.นิชาภา ธาราสันติสุข
บริหารธุรกิจ / การตลาด
57  
621222
น.ส.สุชาดา ใจดี
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
58  
621223
น.ส.ฐิติพร เฉยบรรดิษฐ
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
59  
621294
นายนิติภูมิ อินพุ่ม
บริหารธุรกิจ / การตลาด
60  
621305
น.ส.อัญชลิกา สดดอน
บริหารธุรกิจ / การตลาด
61  
621324
น.ส.ปิยานุช มะโนทัย
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
62  
621348
น.ส.ณิชารีย์ ลิ่มเจริญ
บริหารธุรกิจ / การตลาด
63  
621357
นายชัชชัย ศรีแพ่ง
บริหารธุรกิจ / การตลาด
64  
621367
น.ส.จิณณพัต กุลภัทรภักดี
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
65  
621373
น.ส.ประพิชญา ไชยศรีษะ
บริหารธุรกิจ / การตลาด
66  
621376
น.ส.รามาวดี ปีกสันเทียะ
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
67  
621389
นายสิริวุฒิ ประเทิงจิตต์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
68  
621410
น.ส.รวีวัลย์ พูลมี
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
69  
621460
นายณชล บริบูรณ์ธนา
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
70  
621464
นายสุกฤษฎิ์ กำเนิด
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
71  
621520
น.ส.จุฬารัตน์ คาคำมาตร์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
72  
621849
น.ส.ธนาคาร ยอดทอง
บริหารธุรกิจ / การตลาด