เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา AC1233 กลุ่ม 02
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
591680
น.ส.วิชพร สำเภามาตา
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
2  
602513
นายวัชรพงษ์ จันทรา
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
3  
602554
น.ส.กุลธิดา นามวิเศษ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
4  
610348
น.ส.กานติมา คำมั่น
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
5  
610369
นายปฏิภาณ ทพลนุสิทธิ
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6  
610403
น.ส.สุรางคนา แซ่หลิว
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
7  
610579
นายรัชชานนท์ มณฑา
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8  
610588
นายธนะชัย สายกระสุน
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
9  
610899
น.ส.ชุติมา หล้าอ่อน
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
10  
611003
นายนัสรินทร์ พลับแดง
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
11  
611008
นายภูวดล ขำสุทธิ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
12  
611025
นายกิตติธัช จันทร์เรียง
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
13  
611284
นายธารินทร์ คดีไพร
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
14  
611592
นายธนกร ธนมงคลสิริ
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
15  
611688
นายณัฐนันท์ ใจคำลือ
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
16  
611939
น.ส.ปุญชรัสมิ์ บุญอุย
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
17  
612011
นายสินไชยวัฒน์ ทุพรหม
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
18  
620015
นายเจษฎากร ชิตเจริญอยู่
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
19  
620032
น.ส.ภควดี จรรยาศักดิ์ศรี
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
20  
620061
น.ส.อภิชญา แซ่สิ้ว
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
21  
620062
นายเซนต์ ซื่อต่อศักดิ์
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
22  
620063
นายธวัชชัย แซ่หยาง
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
23  
620064
นายณัฏฐพล กุลรัตน์ชัชวาล
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
24  
620065
น.ส.พรวรี ชื่นชม
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
25  
620066
น.ส.ศิริพร แถมจันทร์
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
26  
620067
น.ส.ศุภนุช พงศ์ภัคธนพงษ์
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
27  
620111
นายกฤษฎา โรจน์บัณฑิต
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
28  
620112
น.ส.ทักษอร เทียบคำ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
29  
620188
น.ส.สุพิชชา ต่ายนิล
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
30  
620189
น.ส.ทัชชภร บำรุงสวน
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
31  
620228
น.ส.พัชรีญา ช่วงโชติ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
32  
620262
น.ส.ชุติกาญจน์ ตั้งนพวีรวัฒน์
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
33  
620263
น.ส.พิมลพรรณ จิตรไธสง
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
34  
620275
น.ส.ศศิวิมล วัชระการุณกิจ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
35  
620278
น.ส.วริญญา ศรีเชียงสา
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
36  
620280
น.ส.หนึ่งฤทัย จำรัสไว
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
37  
620290
น.ส.พัชญ์สินี รุ่งวิชาประเสริฐ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
38  
620295
น.ส.อิษยา หลงสมบุญ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
39  
620296
นายอาทิตย์ น้าปรพจน์นาฎ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
40  
620308
น.ส.ธัญพร นามประเวช
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
41  
620309
น.ส.ณฐิกา จึงแสงชัยสกุล
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
42  
620344
น.ส.สรวงสุดา พัฒประดิษฐิ์
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
43  
620371
น.ส.สิริวรรณวดี เพ็ชร์รักษ์
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
44  
620400
นายศุภณัฐ เจริญเศรษฐศิลป์
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
45  
620407
น.ส.อภิญญา ไตรพรม
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
46  
620445
นายกฤษกนก แซเอี้ย
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
47  
620449
นายพีรพัฒน์ สายกระสุน
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
48  
620567
MS.HUNG CHIAN-YUH
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
49  
620673
นายธนพงษ์ เดชพรหม
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
50  
620685
นายธนรัตน์ หาญพันธ์พงษ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
51  
620702
น.ส.อารยา คำงาม
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
52  
620707
น.ส.กมลลักษณ์ วัฒนะเวชศักดิ์
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
53  
620734
น.ส.กชกร จันมีอ้น
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
54  
620741
น.ส.วรดา เรืองแจ่ม
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
55  
620848
น.ส.มธุรา เที่ยงประคอง
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
56  
620878
น.ส.กนกวรรณ หาสุนหะ
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
57  
620898
นายชัชวาล สมภาร
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
58  
620908
น.ส.พิวมล เกล้าผม
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
59  
620914
นายธนภูมิ มูเซอ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
60  
620944
น.ส.อภิภาวดี ธนมิตร
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
61  
620998
น.ส.ธิดารัตน์ ประชุมพล
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
62  
621023
นายภูมิรพี อุตมะรัตน์
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
63  
621035
น.ส.สิรินดา อุ่นเมือง
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
64  
621052
น.ส.โยษิตา อิบรอฮีม
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
65  
621125
น.ส.ทัศนีย์ ช่วยส่ง
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
66  
621225
น.ส.ศิริรัตน์ เด่นเกศินีพันธ์
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
67  
621296
นายรุ่งศักดิ์ ศรีวิลัย
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
68  
621315
น.ส.ดาราพร งามศรีสกุล
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
69  
621343
นายพรเทพ นำวงศ์สุวรรณ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
70  
621353
น.ส.ปุณยาพร เย็นจิตเจริญ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
71  
621436
น.ส.พลอยทับทิม แก้วนาง
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
72  
621440
น.ส.ประกายแก้ว สุขแสง
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
73  
621444
น.ส.ศศิธร ฉัตรธงชัย
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
74  
621467
น.ส.ปิยาภา ทองเดช
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
75  
621470
น.ส.วิษณีย์ ขวัญแพรแก้ว
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
76  
621488
นายรวิชญ์พันธ์ ขจรวิริยกุล
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
77  
621517
น.ส.นุชนาถ แสงสว่าง
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
78  
621814
นายพงศกร จุ้ยนิ่ม
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
79  
621855
นายนครินทร์ อินสอน
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
80  
621856
นายสหรัฐ ศิลารักษ์
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
81  
621862
น.ส.กัญญารัตน์ ทวีศุภพงษ์
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน