เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา AC2103 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
600068
น.ส.สิริกร สุริแสง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
2  
600943
นายธนวัฒน์ คุณพิทักษ์วัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
3  
601583
น.ส.จิรวรรณ ยังชุ่ม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
4  
601807
น.ส.พรวิไลภรณ์ สวยงาม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
5  
610284
น.ส.กรวลัย กุลชาติวงศ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
6  
610667
นายรัชชานนท์ พวงเกตุ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
7  
610781
น.ส.กรณ์กาญจน์ ส่วยโสภา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
8  
610817
น.ส.กาญจนา กงสิมมา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
9  
611065
น.ส.ศิริกานต์ คะสาราช
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
10  
611073
น.ส.ณัฐธิดา ปุยทอง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
11  
611149
น.ส.เจตสุภา คำเฮือง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
12  
611188
น.ส.ดนิตา อัครนิษฐา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
13  
611197
น.ส.กัลยกร ลวดทอง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
14  
611480
น.ส.ศศิวิมล บุญเสือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
15  
611547
น.ส.ธนพร เตชะวงศ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์