เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา AC3133 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
581524
นายกิตติธัช เกกินะ
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
2  
582642
น.ส.ชลลดา ธนมงคลฤทธิ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
3  
582714
นายศศิธร กลิ่นหอม
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
4  
591388
นายชลธวัช ชาลีวงษ์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
5  
591671
น.ส.ณัฐมล เสนวงค์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
6  
592910
นายภคณัฏฐ์ ศุภภัทรเศรษฐ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
7  
592965
นายวิวัฒน์ชัย เอี่ยมยิ้ม
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
8  
600253
น.ส.พิมพิกา มุทาพงศ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
9  
600754
น.ส.นิตยาวรรณ ชูประดิษฐ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
10  
601379
นายสิทธิชัย ศุภกานต์พัฒนกุล
บริหารธุรกิจ / การตลาด
11  
601418
น.ส.ศุภาวรรณ บุญเลื่อน
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
12  
601454
น.ส.ฐิติมา แซ่เหีย
บริหารธุรกิจ / การตลาด
13  
601471
น.ส.สุชาวดี นิ่มยังดี
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
14  
601705
น.ส.ชุติพร ใจดี
บริหารธุรกิจ / การตลาด
15  
602073
น.ส.เมฆรารัตน์ เมฆมณีรัตน์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ (เทียบโอนรายวิชา ภาคปกติ)
16  
610204
นายนพรุจ มูลเพ็ญ
บริหารธุรกิจ / การตลาด
17  
610237
นายภากร เกตุแก้ว
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ (เทียบโอนรายวิชา ภาคปกติ)
18  
610310
น.ส.เกตุษิญา เอกสุข
บริหารธุรกิจ / การตลาด
19  
610360
น.ส.จิราพร บรรดาศักดิ์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
20  
610608
น.ส.นิศาชล แก้ววิมล
บริหารธุรกิจ / การตลาด
21  
610654
น.ส.จิราภรณ์ พุดจีบ
บริหารธุรกิจ / การตลาด
22  
610665
น.ส.ภัทรียา ชุติลัญจกร
บริหารธุรกิจ / การตลาด
23  
610685
น.ส.เบญจวรรณ อินทะรังษี
บริหารธุรกิจ / การตลาด
24  
610833
นายโฬม พรปรีดากุล
บริหารธุรกิจ / การตลาด
25  
610992
น.ส.สุพิชชา ขานเกตุ
บริหารธุรกิจ / การตลาด
26  
610999
น.ส.กัญญากาญจน์ อัครโคตร
บริหารธุรกิจ / การตลาด
27  
611018
นายรัตนสิทธิ์ หอมทรัพย์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
28  
611171
น.ส.รุ่งนภา สุขเจริญ
บริหารธุรกิจ / การตลาด
29  
611187
นายนวฤกษ์ บรรจงเพียร
บริหารธุรกิจ / การตลาด
30  
611249
น.ส.ฐิติพร พงษ์ทรัพย์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
31  
611304
น.ส.วริศรา จำปานวล
บริหารธุรกิจ / การตลาด
32  
611431
น.ส.ธันยาภรณ์ สิงห์คะ
บริหารธุรกิจ / การตลาด
33  
611613
น.ส.นิชาภัทร ยาสุด
บริหารธุรกิจ / การตลาด
34  
611624
น.ส.ฉวีวรรณ ศรีไพร
บริหารธุรกิจ / การตลาด
35  
611629
น.ส.ธิดาภรณ์ ปิ่นทอง
บริหารธุรกิจ / การตลาด
36  
611632
นายชยพล แซ่คู
บริหารธุรกิจ / การตลาด
37  
611636
น.ส.กมลพร นาวาพนม
บริหารธุรกิจ / การตลาด
38  
611989
น.ส.มานิตา สุราวิทย์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
39  
612004
น.ส.ไอลี สายสุด
บริหารธุรกิจ / การตลาด (เทียบโอนรายวิชา ภาคปกติ)
40  
612007
นายอัสนี ณ น่าน
บริหารธุรกิจ / การตลาด