เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา AC4106 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
600352
น.ส.ชลธิชา จันทร์เพ็ง
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
2  
600408
น.ส.จรรยพร เกตุใหม่
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
3  
600464
น.ส.ตุภาทิพย์ เทียนแท่ง
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
4  
600657
น.ส.ศิภัสสร ลาภหงษ์ทอง
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
5  
600682
น.ส.ธนัชชา บุญคง
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
6  
600703
น.ส.ปวีณา ราชปรากฏ
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
7  
600717
น.ส.ชุติมา ทับโพธิ์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
8  
600719
น.ส.สุคนธ์ทิพย์ ลิ้มลี้
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
9  
600981
น.ส.เสาวภา เทศศรีเมือง
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
10  
601012
น.ส.ณัฐมล ฟินดี้
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
11  
601118
น.ส.สุพิชชา สีล้ง
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
12  
601464
น.ส.สุภาวดี ศรีบุญจิตร์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
13  
601490
น.ส.วิลาสินี บำรุงศรี
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
14  
601548
นายศศิกร เรืองมนัสสุทธิ
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
15  
601648
น.ส.เปรมยุดา ไชยนา
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
16  
601717
น.ส.กชกร สุริยะธง
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
17  
601774
น.ส.กัญญา พูนเฉลียว
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
18  
602027
นายวศวรรษ วงษ์สุวรรณ
บริหารธุรกิจ / การบัญชี