เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 ค้นหา
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 ติดต่อสำนักทะเบียนฯ
 คำถามที่ถามบ่อย
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียนล่าช้า
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 กระดานข่าว
 
 สถิติของผู้เข้าชม :
 สถิติการเข้าชม
 แบบสำรวจ
 บริการอื่นๆ :
 Receipt
 Reg Classroom
 มฉก.30(บริหาร ภาคสมทบ/ภาษาอังกฤษ-จีน)
 Reg Info
 test
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Lyrics Website: Lyrics Wd!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
563194
น.ส.รุ่งรวิน ไกยสิทธิ์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
2  
572604
น.ส.ณัฎฐา ถมมา
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
3  
572605
น.ส.ปัญญาพร พานแก้ว
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
4  
573810
น.ส.สุภาพร ภู่แพร
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
5  
580050
น.ส.วรรษมล สนทิม
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
6  
580275
น.ส.ณัฐฐาพร มีคำ
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
7  
580362
น.ส.จิดาภา เจริญมา
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
8  
580383
น.ส.ศิรินภา วงษ์หนองแล้ง
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
9  
580662
น.ส.พิชญาภา บุญชนกชนม์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
10  
580841
น.ส.จิราพร ผลจันทร์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
11  
580895
น.ส.จุฑามาศ แซ่ลิ้ม
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
12  
580937
น.ส.ทิวาพร อ้นเจริญ
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
13  
580954
น.ส.ณัฐณิชา สุ่มงาม
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
14  
580956
น.ส.สุทธิดา ลือดารา
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
15  
580977
น.ส.ณุสรา นิลขำ
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
16  
581037
น.ส.มนต์สินี พุ่มพวง
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
17  
581069
น.ส.ธารารัตน์ แปงคำเรือง
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
18  
581078
น.ส.กานต์สุภัค สุดสน
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
19  
581170
น.ส.สุภาพร ประจบ
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
20  
581225
น.ส.สุทธิตา วิเศษชาติ
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
21  
581296
น.ส.ฐิติมา นาคคล้าย
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
22  
581360
น.ส.วสุรินทร์ ณรงค์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
23  
581407
น.ส.พาวดี ล้อมเมตตา
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
24  
581477
น.ส.ปิยธิดา แก้วสุพรรณ์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
25  
581490
นายธีรวัฒน์ อรรถพรวัฒนา
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
26  
581569
น.ส.ชญาทิพ พงษ์สุวรรณ
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
27  
581816
น.ส.สุกัญญา น้ำดอกไม้
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
28  
581841
น.ส.จีราพร วัดอ่อน
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
29  
581887
น.ส.ภาพิมล ทัศน์จันทร์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
30  
581985
น.ส.เกวลิน ภักดี
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
31  
581993
น.ส.เจนจิรา ลือชาติ
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
32  
582502
น.ส.เพ็ญพร ภู่ไสว
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
33  
582527
น.ส.ทานตะวัน เวชรังษี
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
34  
582790
น.ส.ยุภารัตน์ เสนาสี
บริหารธุรกิจ / การบัญชี