เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา AC4263 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
611028
น.ส.สุพิกา เฉลิมราษฎร์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
2  
620200
น.ส.อภิชญา สมบูรณ์พันธ์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
3  
620335
น.ส.พนิดา ทองแทน
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
4  
620370
น.ส.นภาพร โสภา
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
5  
620402
น.ส.สุประวีณ์ จรูญวัฒนเลาหะ
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
6  
620808
น.ส.มินตรา เทศรุ่งเรือง
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
7  
621017
น.ส.มัณฑนา แก่นโพธิ์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
8  
621433
นายธรรศ แย้มขยาย
บริหารธุรกิจ / การบัญชี