เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา AC4403 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
600350
น.ส.กิ่งมณี สุวรรณ
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
2  
600650
น.ส.ปิยรัชนี ศุขโภคา
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
3  
600676
นายอภิสิทธิ์ พึ่งจันทร์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
4  
600687
น.ส.สุภาพร พุ่มโพธิ์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
5  
600704
น.ส.อธิตยา ศรีทองสุข
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
6  
600732
น.ส.วริศรา ลิลิตวงษ์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
7  
600891
น.ส.จันทร์จิรา ภาษี
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
8  
600903
น.ส.ธิดาวรรณ สุขปั่น
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
9  
601296
น.ส.ณัฐปภัสร์ รักคิด
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
10  
601311
นายอภิวัฒน์ สนธิ์หา
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
11  
601326
น.ส.พรรณนิภา เทศรอด
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
12  
601426
น.ส.ณัฐธิดา กันยานุช
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
13  
601442
น.ส.สุชัญญา ภู่พันธุ์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
14  
601449
นายชนะ ศิริสุขีประดิษฐ์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
15  
601461
น.ส.สรัลรัตน์ สายสาร
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
16  
601474
น.ส.อพินญา นนทชัย
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
17  
601501
น.ส.นุชวรา ก้อนทอง
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
18  
601597
น.ส.ประภาภรณ์ เดือนจันทร์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
19  
601736
น.ส.ปัญจพร ศรีธรรม
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
20  
601746
น.ส.กรรณิกา อะทะขันธ์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
21  
601780
น.ส.อุบลวรรณ สองห้องนอก
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
22  
601781
น.ส.พรพิมล ไวกุลเพ็ชร์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
23  
601920
น.ส.มาลินี แก้วเวหา
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
24  
601963
น.ส.นภา สุขพินิจ
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
25  
601967
น.ส.มธุรดา บุญยเสถียรกิจ
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
26  
601980
นายนพพล ภูนุช
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
27  
602068
น.ส.สุมนา กาศวิลาศ
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
28  
602069
น.ส.ดวงหทัย อติพรธาดา
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
29  
602097
น.ส.ชนากานต์ ทุ่งทอง
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
30  
602501
น.ส.นิตยา อินทะหลาบ
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
31  
602502
นายธีรวัฒน์ อรรถพรวัฒนา
บริหารธุรกิจ / การบัญชี