เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา AI1103 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
630391
นายธนศภณ เกื้อมรัมย์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ปัญญาประดิษฐ์
2  
630409
นายลักษณ์นันท์ ศุขโรจน์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ปัญญาประดิษฐ์
3  
630432
นายกฤตบุญ ภัทรอจลานันท์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ปัญญาประดิษฐ์
4  
630437
น.ส.ณัชชา เอกอนันต์ถาวร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ปัญญาประดิษฐ์
5  
630608
น.ส.รวิพร บุญคำภา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ปัญญาประดิษฐ์
6  
630876
น.ส.รติกร สีละพันธ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ปัญญาประดิษฐ์
7  
630898
น.ส.ฐิติยา โท่นขัด
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ปัญญาประดิษฐ์
8  
631380
นายกฤษณะ โคกทมชัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ปัญญาประดิษฐ์
9  
631384
น.ส.ชญานิศ สะอาดแก้ว
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ปัญญาประดิษฐ์